Transportbūves

2019. gada vasaras uzņemšana

.
.
Transportbūves

Studiju programma sagatavo transportbūvju inženierus, kuri var projektēt ceļus, tiltus un citas transportbūves, vadīt būvprojektus, uzturēt šīs būves ekspluatācijas kārtībā; pārzina būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvdarbu vadīšanu; var organizēt un vadīt būvlaukuma resursus, var veikt būvniecības un uzturēšamas procesa plānošanu un uzraudzību.

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Neklātienes un vakara studiju departaments
Programmas veids un līmenis
Bakalaura profesionālās studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietas 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās
-
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Ainārs Paeglītis, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Nepilna laika neklātienes
Studiju vieta
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
profesionālais bakalaura grāds transportbūvēs un inženiera profesionālā kvalifikācija transportbūvēs
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība, vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība transportbūvēs, vai tam pielīdzināma izglītība
Maksa semestrī
€ 900 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus inženierus transportbūvju nozarē, kuri var praktiski darboties savā profesijā, kā arī sagatavot studējošos patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai un tālākām studijām profesionālajā/akadēmiskajā maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ceļu un tiltu būves nozarē;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām virszemes transporta infrastruktūras jomā, starptautiskajā praksē un zinātnē;
- veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistratūrā;
- attīstīt studentu pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj uzsākt patstāvīgu darbu vai arī turpināt studijas profesionālajā vai akadēmiskajā maģistrantūrā;
- izprot transportbūvju jomai atbilstošas teorijas, likumsakarības un tehnoloģijas;
- spēj veikt praktiskus uzdevumus transportbūvju inženiera profesijā;
- spēj rast radošus risinājumus profesionālajām problēmām;
- spēj pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un rast risinājumus ar kolēģiem, klientiem un vadību;
- spēj patstāvīgi attīstīties un pilnveidot savas profesionālās prasmes;
- spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus savā profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas;
- spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas transportbūvju inženiera profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai;
- spēj piedalīties attiecīgās profesionālas jomas attīstībā, parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā.

Karjera

Transportbūvju būvinženieris ir kvalificēts speciālists, kurš var projektēt ceļus, tiltus un citas transportbūves, vadīt būvprojektus, uzturēt šīs būves ekspluatācijas kārtībā; var veikt konstrukciju aprēķinus, pārzina būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvdarbu vadīšanu; var organizēt un vadīt būvlaukuma resursus profesionālā un no izmaksu viedokļa efektīvā veidā; var veikt būvniecības un ekspluatācijas procesa plānošanu un uzraudzību: pārbaudīt projekta dokumentāciju, plānot visu būvobjekta realizācijā iesaistīto dalībnieku darbu un būvdarbu veikšanas kārtību, dot nepieciešamos rīkojumus padotajiem un būves realizācijas dalībniekiem un pārbaudīt šo rīkojumu izpildi, sekot, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām noteiktos termiņos un to izmaksas iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; spēj plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba un satiksmes drošībai objektā; spēj sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju; spēj kontrolēt un analizēt darbu izpildi un izstrādāt darbu organizēšanas un veikšanas projektus būvnormatīviem atbilstošā tehnoloģiskajā līmenī, efektīvi un lietderīgi izmantojot resursus; pārzina būvju ekspluatāciju; var veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas celtniecības inženierzinātņu teorijas un metodes.

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi

Studiju programmā uzņem pretendentus ar vispārējo vidējo izglītību vai tai pielīdzināmu izglītību. Programmā var tikt ieskaitīti arī RTU studenti pēc trīs gadu ilgām pirmā līmeņa profesionālajām studijām transportbūvju specializācijā. Imatrikulējot profesionālo bakalauru studijās RTU studentus ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību transportbūvju specializācijā, iepriekš apgūtie priekšmeti tiek pielīdzināti.

Viss par uzņemšanu RTU

Kontakti

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF)

Ķīpsalas iela 6A/6B–345, Rīga
+371 67089112

BIF mājaslapa

 

Studijas

_