Būvniecība

.
.
Būvniecība

Studējot šajā programmā, Tu iegūsi mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālo augstāko izglītību un praktiskās iemaņas būvniecības nozarē, kas ļaus Tev sākt darbu un veidot karjeru vienā no darba tirgū pieprasītākajām profesijām. Kļūstot par būvinženieri, Tu varēsi plānot, piedalīties, organizēt un pārraudzīt jaunu ēku būvniecības procesus vai esošo ēku restaurāciju un pārbūvi. 

Īsumā par programmu
Struktūrvienība
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Programmas veids un līmenis
Profesionālās bakalaura (pirmā cikla) studijas
Studiju virziens
Arhitektūra un būvniecība
Budžeta vietu kvotu sadalījums studiju uzsākšanai
120 Rīga
Īstenošanas valoda
Latviešu
Programmas direktors
Mārtiņš Vilnītis, Doktors, Profesors
Īstenošanas forma
Pilna laika klātienes,
Nepilna laika neklātienes
Studiju uzsākšana
Rīga

Iegūstamais grāds un kvalifikācija
Profesionālais bakalaura grāds būvniecībā / ēku būvinženieris
Nepieciešamā iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Maksa gadā
€ 3 050 - Pilna laika klātienes
€ 1 800 - Nepilna laika neklātienes
Apjoms kredītpunktos
180
Studiju ilgums
Pilna laika studijām - 4.5 gadi
Nepilna laika neklātienes studijām - 5 gadi
Mērķis

Profesionālā bakalaura studiju mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību būvniecības nozarē, sagatavot inženieri patstāvīgam darbam, kā arī turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt pētnieciskā darba un tehniskās literatūras analīzes iemaņas būvniecības nozarē;
- veidot studentu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai būvniecības nozarē;
- veidot studentu prasmi iegūt un izmantot eksperimentālos datus un to apstrādi izmantojot atbilstošas programmas;
- nodrošināt vismaz 26 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi.

Studiju kursi
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
- spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās;
- pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai;
- spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas, ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai;
- spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risināšanai;
- spēj sadarboties, plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu.
Studijas nodrošina zināšanas, kas veido augstu kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisku un profesionālu darbību un kontaktēties ar Latvijas un ārzemju akadēmiskajām un profesionālajām aprindām.

Karjera

Pēc studiju programmā paredzēto studiju kursu apguves, bakalaura darba aizstāvēšanas un obligātās prakses iziešanas studiju beidzējs ir izpildījis profesijas standarta „Ēku būvinženieris” izvirzītās prasības un atkarībā no izvēlētās specializācijas, viņu var uzskatīt par pilnīgi sagatavotu profesijām, kuru šifri profesiju klasifikatorā ir 2142 01, 2141 02, 2142 05, 2142 27.

Kontakti

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte (BMF)

Ķīpsalas iela 6A, Rīga
+371 67089711

BMF mājaslapa

 

Studijas