RTU pētījumu ētikas komiteja

Rīgas Tehniskās universitātes Pētījumu ētikas komiteja sniedz RTU zinātniekiem, docētājiem un studentiem konsultācijas pētījumu ētikas jomā, kā arī veic zinātnisko pētījumu ētisko aspektu izvērtēšanu. Komiteja ir koleģiāla institūcija, kas darbojas Zinātņu prorektora dienesta struktūrā, bet ir neatkarīga savos lēmumos, un savā darbībā ievēro Eiropas Savienībā, Latvijas Republikā un RTU spēkā esošos normatīvos aktus, kuri regulē pētījumu un eksperimentu ētikas normas un izpildes drošības prasības. Komitejas darbību regulē tās nolikums.

RTU pētījumu ētikas komitejas sastāvs 

(apstiprināts ar RTU rektora 26.01.2024. rīkojumu nr. Nr. 01000-1.1-e/34)

Akadēmiskā personāla pārstāvji:

  • Aleksejs Kataševs, profesors, Dr. phys, - komitejas priekšsēdētājs
  • Inga Dāboliņa, laboratorijas vadītāja, Dr. sc. ing – komitejas sekretāre
  • Uldis Bērziņš, vad.pētnieks, Dr. biol
  • Katrina Boločko, asoc. profesore, Dr. sc. ing
  • Arita Dubņika, vad. pētniece, Dr. sc. ing
  • Airisa Šteinberga, asoc. profesore, Dr. psych

Zinātņu prorektora dienesta pārstāvji:

  • Elīna Ločmele, nodaļas vadītāja,
  • Sanita Vanaga, projektu vadītāja
Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Komiteja izskata RTU zinātnieku, docētāju un studentu iesniegumus un sniedz atzinumu par pētījuma ētiskajiem aspektiem. Atzinuma saņemšanai pētniekam jāiesniedz iesniegums (veidlapa latviešu valodā un angļu valodā), kā arī iesnieguma pielikumus. Iesniegumu ar elektronisko parakstu paraksta iesniedzējs un pētījuma vadītājs.

Iesniegumu un pielikumus jāiesniedz elektroniski komitejas sekretārei I. Dāboliņai .

Konsultācijas par iesnieguma aizpildi sniedz komitejas priekšsēdētājs A. Kataševs .

Pētījumu ētikas komitejas sēdes notiek katra mēneša trešā pirmdienā. Mēneša sēdē tiek izskatīti iesniegumi, kas tika iesniegti līdz mēneša 10. datuma. Iesniegumi, kas tika iesniegti pēc 10. datuma, tiks izskatīti nākamā mēneša sēdē.

Pētījumu ētikas komiteja nepieņem iesniegumus no 11. jūnija līdz 31. augustam, kā arī nerīko sēdes jūlijā un augustā.

Zinātne