Studijas

RTU piedāvā iespējas apgūt plašu studiju programmu klāstu koledžu, bakalaura, maģistra līmeņu studijās (t. sk. 2. līmeņa profesionālajās studiju programmās) un doktora līmeņa studijās, nodrošinot lielāko budžeta finansēto studiju vietu skaitu Latvijā. Daudzas programmas ir iespējams apgūt arī nepilna laika klātienes vai neklātienes formā, studējot darba dienu vakaros vai sestdienās. Studiju darbs organizēts deviņās fakultātēs Rīgā, kā arī studiju uzsākšana reģionālajos centros Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī.

Koledžas līmeņa studijas

RTU fakultātes piedāvā koledžas līmeņa studijas. Fakultātēs valda senas un klasiskas augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības tradīcijas, tiek sagatavoti augsti kvalificēti un mūsdienu darba tirgū pieprasīti speciālisti. Studiju kursu uzsākšana notiek arī četros reģionālajos centros.

Bakalaura līmeņa studijas

RTU fakultātes piedāvā daudzpusīgu tehnisko un inženierzinātņu izglītību. Fakultātēs valda senas un klasiskas augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības tradīcijas, tiek sagatavoti augsti kvalificēti un mūsdienu darba tirgū pieprasīti speciālisti. Studijas notiek arī RTU Rīgas Biznesa skolā un četros reģionālajos centros.

Maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas

RTU maģistra līmeņa un 2. līmeņa profesionālās studiju programmas notiek fakultātēs, kā arī atsevišķās studiju programmās RTU Rīgas Biznesa skolā un «Baltech».

Doktora līmeņa studijas

RTU ir akreditētas 16 doktora studiju programmas inženierzinātņu, dabaszinātņu, arhitektūras, sociālo un pakalpojumu zinātņu nozarēs. Doktora studijas veido teorētiskie kursi atbilstoši studiju plānam un zinātniskais darbs. Doktora studijas noslēdz ar promocijas darba aizstāvēšanu.

Studiju programmas

Rīgas Tehniskajā universitāte piedāvā darba tirgū novērtētu augstāko izglītību inženierzinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu studiju virzienos. Apskati studiju programmas koledžas, bakalaura un maģistra studiju līmeņos pilna un nepilna laika studiju formās.

Uzņemšana

Uzzini uzņemšanas noteikumus koledžas, bakalaura, maģistra līmeņa studijām (t. sk. 2. līmeņa profesionālajās studiju programmās) un doktora līmeņa studijām.

Sagatavošanas kursi

Tālākizglītība

RTU piedāvā iespēju pieteikties akreditēto studiju programmu atsevišķu studiju priekšmetu apguvei klausītāja statusā, kā arī apgūt fakultāšu un institūtu organizētus tālākizglītības kursus.

Reģionālie centri un skolas

RTU ir četri reģionālie centri, mācības notiek arī Rīgas Biznesa skolā, RTU Liepājas Jūrniecības koledžā, RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā un RTU Inženierzinātņu vidusskolā.

Studiju kursu katalogs

Studiju kursu katalogā var iepazīties ar RTU pieejamajiem studiju kursiem. Tāpat arī studenti var reģistrēties brīvās izvēles (C daļu) kursiem, bet klausītāji pieteikties uz sevi interesējošiem kvalifikācijas celšanas kursiem.

Fakultātes

Deviņas RTU fakultātes piedāvā daudzpusīgu tehnisko un inženierzinātņu izglītību. Fakultātēs valda senas un klasiskas augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības tradīcijas, tiek sagatavoti augsti kvalificēti un mūsdienu darba tirgū pieprasīti speciālisti.

Stipendijas un kredīti

Šeit vari uzzināt par finansiālā atbalsta iespējām – stipendijām un kredītiem. Uzzini par valsts budžeta stipendijām, Vernera fon Sīmensa izcilības balvu, kā arī RTU Attīstības fonda, LU fonda un Vītolu fonda stipendijām. Šī sadaļa ļauj noskaidrot, ar ko studiju kredīts atšķiras no studējošā kredīta, kā arī uzzināt, kā tiem pieteikties.

Bibliotēka

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt RTU studiju procesu un pētniecisko darbību ar izcilas kvalitātes informāciju un pakalpojumiem, kā arī sniegt informacionālu atbalstu Latvijas zinātnei, tautsaimniecībai un sabiedrībai. Bibliotēka piedāvā RTU studentiem, mācībspēkiem, zinātniekiem un visai Latvijas sabiedrībai plašu tradicionālo krājumu un elektroniskos resursus inženierzinātnēs un arhitektūrā, kā arī citās nozarēs.

Akadēmiskā gada kalendārs

Uzzini aktuālo akadēmiskā gada studiju grafiku - semestra sākumu, beigas un brīvdienas!

Studiju reglaments

Studiju reglamentā var uzzināt par galvenajiem ar studiju procesu saistītajiem terminiem, noteikumiem un likumiem, kas skar uzņemšanu un studiju procesu visos posmos, kādi ir stipendiju piešķiršanas kritēriji, kādu iemeslu dēļ studentus var izslēgt (eksmatrikulēt) no universitātes, kā studentiem tiek piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, kā notiek ārzemēs un citās Latvijas augstskolās apgūto kursu atzīšana RTU, iepazīties arī ar studējošo pienākumiem, ētikas kodeksu un Akadēmiskā godīguma kodeksu.

Talantu programma

RTU Talantu programmas mērķis ir piesaistīt inženierzinātņu studijām talantīgus jauniešus no visiem Latvijas reģioniem.

RTU atvērtā tiešsaistes platforma - MOOC

Ar mērķi nodrošināt mūsdienīgu, interaktīvu un aktuālu izglītības materiālu studentiem, apvienojoties vairākām Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienībām, tika radīta atvērtā tiešsaistes platforma mooc.rtu.lv.

Diplomi un diplomu pielikumi

Diploms – augstāko izglītību apliecinošs dokuments, ko RTU izsniedz studentiem, kuri izpildījuši akreditētu studiju programmu prasības. Diplomus un diplomu pielikumus RTU izsniedz bez maksas.

Studiju kvalitātes novērtēšana

RTU ir ieviesta Studentu anketēšanas sistēma - ne retāk kā reizi semestrī tiek veiktas regulāras studējošo aptaujas par studiju satura un mācībspēku darba kvalitāti.

Studentu viesnīcas

RTU studentiem ir iespēja dzīvot kādā no septiņām mājīgām dzīvokļa vai koridora tipa studentu viesnīcām. RTU piedāvā divvietīgas vai trīsvietīgas istabas. Visas istabas ir mēbelētas un visās viesnīcās studentiem ir pieejama virtuve, WC un duša, kā arī pašapkalpošanās veļas mazgātava un internets. Atsevišķās viesnīcās ir pieejama arī mini trenažieru zāle. Uz vietu RTU studentu viesnīcā var pretendēt jebkurš students atbilstoši vietu piešķiršanas kritērijiem un kārtībai. Priekšroka ir budžeta grupas studentiem.

Ārpusstudijas

Paralēli spraigam studiju un zinātnes darbam RTU piedāvā arī daudzveidīgas ārpusstudiju aktivitātes. Studenti var sevi apliecināt gan dažādos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, gan sporta aktivitātēs, gan studentu pašpārvaldēs un parlamentā.

Lielais izlaidums

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 155. jubilejas gadā pirmo reizi tika organizēts vienots izlaidums visām deviņām RTU fakultātēm – RTU Lielais izlaidums.

Absolventu asociācija

Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācija vieno dažādu paaudžu RTU/RPI absolventus. Absolventu asociācija organizē dažādus izglītojošus, sportiskus un iedvesmojošus pasākumus absolventiem, informē to, ko augstskola piedāvā absolventiem, meklē un savieno, piesaista finansējumu (stipendijas studentiem u. tml.) un popularizē RTU.

Biežāk uzdotie jautājumi

Uzzini visu neskaidro par studiju procesu Rīgas Tehniskajā universitātē!

Kontakti

Studijas