Izdevniecība

Rīgas Tehniskās universitātes Izdevniecības misija ir nodrošināt RTU studentus un akadēmisko personālu ar kvalitatīvu mācību un zinātnisko literatūru, izmantojot mūsdienīgas un inovatīvas tehnoloģijas.

Rīgas Tehniskās universitātes Izdevniecība katru gadu izdod 22 līdz 27 zinātnisko rakstu krājumus, 8 līdz 10 zinātniskās monogrāfijas, aptuveni 50 promocijas darbus un 100 promocijas darbu kopsavilkumus latviešu un angļu valodā, aptuveni 30 dažādus mācību līdzekļus pēc fakultāšu, institūtu un citu RTU struktūrvienību pasūtījuma. Visiem izdevumiem tiek piešķirts ISBN vai ISSN kods.

RTU Izdevniecības darbību nosaka RTU Senāta apstiprināts RTU Izdevniecības nolikums (RTU Senāta lēmums 2014. gada 15. decembra sēdē, protokola Nr. 585, grozījumi ar 2017. gada 26. jūnija Senāta lēmumu, stājas spēkā 02.10.2017.).

RTU Izdevniecības darbu koordinē RTU Izdevniecības padome, kas apstiprina ikgadējos Izdevniecības darba plānus un atskaites (RTU Senāta 2010. gada 22. februāra lēmums (protokols Nr. 538).

RTU Izdevniecības nolikums
RTU Izdevniecības padomes nolikums
RTU Izdevniecības padomes sastāvs

RTU Izdevniecība izdod šādus izdevumus:

  • zinātniskos žurnālus;
  • zinātniskās monogrāfijas;
  • mācību un metodisko literatūru;
  • konferenču materiālus un tēžu krājumus;
  • promocijas darbus un kopsavilkumus;
  • reklāmas un mārketinga materiālus.

 

RTU zinātniskie žurnāli

Monogrāfijas

Zinātniskā monogrāfija ir fundamentāls darbs, kurā vispusīgi izpētīta kāda konkrēta tēma un kas rezumē zinātnes virziena attīstību konkrētā laika posmā. Zinātniskās monogrāfijas RTU Izdevniecība izdod atbilstoši Zinātņu prorektora 2017. gada 8. marta rīkojumam Nr. 04000-1.1/3.

Mācību un metodiskās literatūras izdošana

Mācību un metodiskā literatūra ir šādi izdevumu veidi: lekciju konspekti, mācību līdzekļi, laboratorijas darbu apraksti, metodiskie līdzekļi un norādījumi, mācību programmas u.c. Mūsu kopējais mērķis ir izdot kvalitatīvas un profesionāli sagatavotas grāmatas, tāpēc aicinām pirms manuskripta sagatavošanas iepazīties ar visiem normatīvajiem dokumentiem un RTU Izdevniecības ieteikumiem.

Promocijas darbu un kopsavilkumu izdošana

Ja ir saņemts pozitīvs Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas vērtējums par promocijas darbu un ir zināms promocijas datums un vieta, pienācis laiks izdot savu promocijas darbu un kopsavilkumus.

RTU Izdevniecības publikāciju ētikas vadlīnijas

Pakalpojumi

Iepazīsties ar RTU Izdevniecības sniegtajiem pakalpojumiem un pakalpojumju maksu.

Noderīgi resursi

Noderīga informācija par formulu un mērvienību noformēšanu, terminoloģiju un vārdnīcām, failu glabāšanu un datu apmaiņu, akronīmiem, atsauču pārvaldības sistēmām, logotipiem un brīvpieejas programmatūru.

 

Kontakti

Dokumenti

Iepazīsties ar dokumentiem, kas ietekmē materiālu izdošanu RTU Izdevniecībā, tai skaitā pasūtījuma veidlapām.

Zinātne