Izdevniecība

Rīgas Tehniskās universitātes Izdevniecības misija ir nodrošināt RTU studentus un akadēmisko personālu ar kvalitatīvu mācību un zinātnisko literatūru, izmantojot mūsdienīgas un inovatīvas tehnoloģijas.

Rīgas Tehniskās universitātes Izdevniecība katru gadu izdod 22 līdz 25 zinātnisko rakstu krājumus, 8 līdz 10 zinātniskās monogrāfijas, aptuveni 50 promocijas darbus un 100 promocijas darbu kopsavilkumus latviešu un angļu valodā, aptuveni 30 dažādus mācību līdzekļus pēc fakultāšu, institūtu un citu RTU struktūrvienību pasūtījuma. RTU Izdevniecība katru gadu izpilda arī citu augstskolu un iestāžu pasūtījumus. Visiem izdevumiem tiek piešķirts ISBN vai ISSN kods.

Rīgas Tehniskās universitātes Izdevniecība dibināta 1964. gadā, lai studentus, zinātnisko un akadēmisko personālu apgādātu ar mācību un zinātnisko literatūru. Laika gaitā RTU redakcijas un izdevniecības daļa ir piedzīvojusi dažādas strukturālas izmaiņas, bet neatkarīgi no sociālekonomiskajiem apstākļiem vienmēr nodrošinājusi RTU studentus un personālu ar nepieciešamajiem izdevumiem.

Kopš 2000. gada RTU Izdevniecība ir atsākusi zinātnisko rakstu krājumu izdošanu. Pašlaik RTU Izdevniecība izdod 19 zinātnisko žurnālu sērijas, no kurām 75% tiek publicēti angļu valodā, no tā 11 tiek publicētas brīvpieejas žurnālu pārvaldības sistēmā Open Journal System. Visi raksti, kas publicēti angļu valodā, tiek pārbaudīti uz plaģiātismu, izmantojot programmatūru CrossCheck. Ja žurnāls atbilst kvalitātes kritērijiem, tad katram žurnāla rakstam tiek piešķirts unikāls identifikācijas numurs DOI (Digital object identifier).

RTU ir noslēgusi līgumus ar starptautiskām bezpeļņas organizācijām CrossRef un ORCID, ar kurām aktīvi sadarbojas arī RTU Izdevniecība. Raksti tiek indeksēti ProQuest, EBSCO, CNPIEC, TDOne un daudzās citās datu bāzēs. RTU Izdevniecībā iznākošais rakstu krājums Environmental and Climate Technologies jau šobrīd tiek indeksēts SCOPUS datu bāzē.

RTU Izdevniecības darbību nosaka RTU Senāta 2014. gada 15. decembra sēdē (protokola Nr. 585) apstiprinātais RTU Izdevniecibas nolikums.

RTU Izdevniecības darbu koordinē RTU Izdevniecības padome, kas izstrādā RTU izdevējdarbības stratēģiju. RTU Izdevniecības padomes darbību nosaka RTU Senāta 2010. gada 22. februāra lēmums (protokols Nr. 538).

RTU Izdevniecības padomes nolikums
RTU Izdevniecības padomes sastāvs

Pakalpojumi

Iepazīsties ar RTU Izdevniecības sniegtajiem pakalpojumiem un pakalpojumju maksu.

Autoriem

RTU Izdevniecība piedāvā izdot poligrāfiski vai elektroniski šādus izdevumus: mācību un metodisko literatūru, zinātnisko rakstu krājumus, monogrāfijas, konferenču materiālus un tēžu krājumus, promocijas darbus un kopsavilkumus.

Noderīgi resursi

Noderīga informācija par formulu un mērvienību noformēšanu, terminoloģiju un vārdnīcām, failu glabāšanu un datu apmaiņu, akronīmiem, atsauču pārvaldības sistēmām, logotipiem un brīvpieejas programmatūru.

 

Dokumenti

Iepazīsties ar dokumentiem, kas ietekmē materiālu izdošanu RTU Izdevniecībā, tai skaitā pasūtījuma veidlapām.

Kontakti

Zinātne