Izdevniecība

Akadēmiski @ Talantīgi @ Mūsdienīgi

RTU Izdevniecība sagatavo izdošanai un publicē zinātniskos rakstus, monogrāfijas, promocijas darbus, mācību literatūru, konferenču materiālus, mārketinga un reklāmas materiālus, kā arī izpilda īpašus pasūtījumus.

Balstoties uz klasiskām un pārbaudītām vērtībām, mūsu autori un darbinieki iziet visus izdevējdarbības posmus – recenzēšanu, literāro, tehnisko un zinātnisko rediģēšanu, dizaina izstrādi, maketēšanu, korektūru, drukāšanu un/vai e-publicēšanu.

Mūsdienu digitālās tehnoloģijas sniedz lieliskas iespējas, lai RTU izdevumi būtu pieejami plašam lasītāju lokam visā pasaulē. Mēs strādājam ar jaunākajiem e-platformu rīkiem, digitālajām un ofseta drukas tehnoloģijām. Arī citējamības, indeksēšanas, u. c. metrikas gudrības mums ir labi pazīstamas.

Mēs esam atvērti un radoši.
Mūsu komandu vieno dzīvesprieks, atvērtība jaunajam un uzticēšanās.
Mums ir arī ambīcijas.

RTU zinātniskie žurnāli

RTU akadēmiskā un zinātniskā personāla zinātnisko pētījumu rezultāti publicēti RTU zinātniskajos žurnālos arhitektūras, būvzinātnes, datorzinātnes, enerģētikas un elektrotehnikas, inženierekonomika un vadības, materiālzinātnes un lietišķā ķīmijas, humanitāro un sociālo zinātņu, elektronikas un telekomunikāciju, kā arī transporta un mašīnzinību jomās.

Monogrāfijas

Zinātniskā monogrāfija ir fundamentāls darbs, kurā vispusīgi izpētīta kāda konkrēta tēma un kas rezumē zinātnes virziena attīstību konkrētā laika posmā. Zinātniskās monogrāfijas RTU Izdevniecība izdod atbilstoši Zinātņu prorektora 2017. gada 8. marta rīkojumam Nr. 04000-1.1/3.

Mācību un metodiskās literatūras izdošana

Mācību un metodiskā literatūra ir šādi izdevumu veidi: lekciju konspekti, mācību līdzekļi, laboratorijas darbu apraksti, metodiskie līdzekļi un norādījumi, mācību programmas u.c. Mūsu kopējais mērķis ir izdot kvalitatīvas un profesionāli sagatavotas grāmatas, tāpēc aicinām pirms manuskripta sagatavošanas iepazīties ar visiem normatīvajiem dokumentiem un RTU Izdevniecības ieteikumiem.

Promocijas darbu un kopsavilkumu izdošana

Ja ir saņemts pozitīvs Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas vērtējums par promocijas darbu un ir zināms promocijas datums un vieta, pienācis laiks izdot savu promocijas darbu un kopsavilkumus.

RTU Izdevniecības publikāciju ētikas vadlīnijas

Pakalpojumi

Iepazīsties ar RTU Izdevniecības sniegtajiem pakalpojumiem un pakalpojumju maksu.

Noderīgi resursi

Noderīga informācija par formulu un mērvienību noformēšanu, terminoloģiju un vārdnīcām, failu glabāšanu un datu apmaiņu, akronīmiem, atsauču pārvaldības sistēmām, logotipiem un brīvpieejas programmatūru.

 

Kontakti

Dokumenti

Iepazīsties ar dokumentiem, kas ietekmē materiālu izdošanu RTU Izdevniecībā, tai skaitā pasūtījuma veidlapām.

Zinātne