Priekšlikumi un sūdzības

Lai sekmētu studiju kvalitātes uzlabojumus un nodrošinātu studējošajiem iespēju iesniegt priekšlikumus un sūdzības par dažādiem ar studijām saistītiem jautājumiem atbilstoši «Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā» (2015., apstiprināti Boloņas procesa Ministru sanāksmē Erevānā 2015. gada 15. maijā) noteiktajam, Rīgas Tehniskās universitātē tiek nodrošināta studējošo priekšlikumu un sūdzību iesniegšana un izskatīšana. Priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas kārtība. 

Universitāte