Skaitļi un fakti

Skaitļi

Studējošo skaits, ārzemju studenti, akadēmiskais personāls, pētniecības personāls, doktorantu skaits, aizstāvēto promocijas darbu skaits, patenti, izbraucošie Erasmus studenti.

RTU 2022. gada pārskats

Universitāte