Skaitļi un fakti

Skaitļi

Studējošo skaits, ārzemju studenti, akadēmiskais personāls, pētniecības personāls, doktorantu skaits, aizstāvēto promocijas darbu skaits, patenti, izbraucošie Erasmus studenti.

RTU 2023. gada pārskats

RTU 2022. gada pārskats

Universitāte