SIA «RTU servisu aģentūra»

Nosaukums: SIA «RTU servisu aģentūra»
Reģistrācijas Nr. 40103419029
Rīga, Kaļķu iela 1
Kontaktpersona: Sergejs Jurins
+371 26170542

 

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem pamatojums:

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 100% kapitāldaļu SIA «RTU servisu aģentūra».

Atbilstības kritēriji:

1. tirgus nav spējīgs nodrošināt RTU interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;

2. nozarē atbilstoši RTU interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu;

«RTU servisu aģentūras» (kapitālsabiedrības) vispārējais stratēģiskais mērķis

nodrošināt RTU pakalpojumus, kas, saskaņā ar RTU Satversmē noteikto, ir netipiski RTU pamatdarbībai

Kapitālsabiedrības uzdevumi

Joma Uzdevumi
Dežurantu pakalpojumi, kārtības uzturēšana, apsargāšana, telpu uzkopšana
  • Nodrošināt RTU materiālo un nemateriālo vērtību saglabāšanu un sabiedriskās kārtības uzturēšanas kontroli vietējiem un ārzemju studentiem.
  • Nodrošināt apsardzes ārpakalpojumus ar mērķi gūt peļņu.
Tipogrāfijas pakalpojumi
  • Nodrošināt zinātnisko un akadēmisko darbu iespiešanu
  • Nodrošināt tipogrāfijas ārpakalpojumus ar mērķi gūt peļņu
Citi pakalpojumi
  • Nodrošināt pakalpojumus ar mērķi gūt peļņu vai pildīt RTU pamatdarbībai neraksturīgas funkcijas
  • Nodrošināt prakses vietas uzņēmējdarbības un vadīšanas specialitātes studentiem

Gada pārskats SIA «RTU servisu aģentūra»

Universitāte

_