Internacionalizācija

1862. gadā dibinātā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) var lepoties ar visaptverošāko starptautiskas universitātes vidi Latvijā. RTU Starptautiskās sadarbības departaments ārvalstu pilsoņiem piedāvā apgūt inženierzinātņu un sociālo zinātņu studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora līmenī angļu valodā.

RTU aktīvi piedalās Erasmus+ programmas īstenošanā, nodrošinot studiju un pētniecības darbu programmas dalībniekiem RTU, kā arī organizējot RTU studentu un darbinieku dalību Erasmus+ programmā RTU partneraugstskolās Austrumeiropā, Āzijā, Amerikā u. c. valstīs.

RTU ir daļa no Eiropas Tehnoloģiju universitātes (European University of Technology - EUt+) – iniciatīvas, kas apvieno Eiropu, universitātes un tehnoloģijas vienotā redzējumā «Vispirms domāt par cilvēku - uz Eiropas vērtībām balstītas tehnoloģijas».

RTU studē 14 000 studentu, tostarp vairāk kā 5000 ārvalstu studentu, kas pārstāv vairāk nekā 100 dažādas valstis.

Starptautiskās sadarbības departaments cenšas iedvesmot jaunradi, palielināt universitātes kopienas daudzpusību un iekļautību, kā arī nodrošināt mācībspēkiem, personālam un studentiem starptautiskas izglītības, pētniecības un pieredzes apmaiņas iespējas.

RTU starptautiskās aktivitātes
  • sadarbības veidošana un kopprojektu organizēšana ar citu valstu augstskolām un starptautiskām organizācijām;
  • starptautiski atpazīstamas universitātes tēla veidošana; 
  • studentu un personāla mobilitāte; 
  • ārvalstu studentu piesaiste un viņu integrācija RTU;
  • starptautisku studiju programmu izveide;
  • ārvalstu vieslektoru piesaiste.