Internacionalizācija

Internacionalizācija ir viena no būtiskākajām Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) prioritātēm, kas akcentēta arī tās Stratēģijā un Attīstības programmā 2014.–2020. gadam. Starptautiskas vides veidošana aptver gan studijas, gan pētniecību, tā ir kļuvusi par mūsu universitātes kopējās stratēģijas būtisku sastāvdaļu. Mūsu mērķis ir globālā līmenī nodrošināt RTU  konkurētspējīgu darbību studiju, zinātnes un inovāciju jomās. 

Lai internacionalizācija gūtu panākumus, ir nepieciešama  RTU darbinieku un studentu motivācija un mērķtiecīga ikdienas darbība. RTU darbības starptautiskie panākumi studijās un zinātnē ir ļoti būtisks šo procesu kvalitātes apliecinātājs. Latvijas augstākās izglītības eksports ir kļuvis par vērā ņemamu Latvijas ekonomikas sastāvdaļu, un šajā eksportā  RTU ir vadošā loma valstī. Sadarbojoties ar visu kontinentu universitātēm un apmācot studentus un doktorantus no vairāk nekā 70 valstīm, RTU ir radīta Latvijā visaptverošākā starptautiskas universitātes vide.

RTU starptautiskās aktivitātes
  • sadarbības veidošana un kopprojektu organizēšana ar citu valstu augstskolām un starptautiskām organizācijām;
  • starptautiski atpazīstamas universitātes tēla veidošana; 
  • studentu un personāla mobilitāte; 
  • ārvalstu studentu piesaiste un viņu integrācija RTU;
  • starptautisku studiju programmu izveide;
  • ārvalstu vieslektoru piesaiste.

Erasmus+ un cita mobilitāte

RTU Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta īstenotās Eiropas Komisijas augstākās izglītības apmaiņas programmas, kā arī mobilitāte divpusējo līgumu ietvaros dod RTU, kā arī RTU partneraugstskolu studentiem un mācībspēkiem, iespēju izmantot studiju, docēšanas vai pieredzes apmaiņas iespējas ārvalstīs.

Eiropas Tehnoloģiju universitāte (EUt+)

RTU kopā ar septiņiem starptautiskajiem partneriem īsteno sava piedāvājuma izstrādi inovatīva, konfederatīva – Eiropas Tehnoloģiju universitātes (European University of Technology – EUt+) – modeļa izveidē.

Starptautiskā institucionālā sadarbība

Starptautiskās institucionālās sadarbības veicināšana un īstenošana ir viens no RTU attīstības stratēģijas stūrakmeņiem. 

Starptautiskās sadarbības centrs

Strauji attīstoties jaunākajām tehnoloģijām un pieaugot informācijas apjomam, ir iespēja attālināti sekot līdzi notikumiem pasaulē, virtuāli to apceļot un iepazīt jaunas kultūras. Tomēr neviena jaunākā tehnoloģija nespēj aizvietot sarunas klātienē un patiesas emocijas, ko gūstam saskarsmē ar citu kultūru pārstāvjiem.

Kontakti