Struktūra un vadība

Latvijas Augstskolu likums paredz, ka augstskolas ir autonomas izglītības un zinātnes institūcijas ar pašpārvaldes tiesībām. Šo autonomiju raksturo varas un atbildības sadale starp valsts institūcijām un augstskolu vadību, kā arī starp vadību un akadēmisko personālu.

RTU struktūrshēma

Vadība

Informācija par RTU Padomes, Satversmes sapulces, Rektora padomes, Padomnieku konventa, Senāta un Dekānu padomes sastāviem. Rektora, Studiju prorektora, Zinātņu prorektora un Attīstības un finanšu prorektora dienestu kontaktinformācija. 

Reģionālie centri un skolas

RTU ir četri reģionālie centri, mācības notiek arī Rīgas Biznesa skolā un RTU Inženierzinātņu vidusskolā. Savukārt maģistra studijas notiek BALTECH studiju centrā.

Departamenti un nodaļas

RTU administratīvo, komunikācijas, starptautiskās sadarbības, saimniecisko, kā arī ar studiju un biznesa jomu saistītas darbības risina vairāki departamenti.

Citas struktūrvienības

RTU piedāvā plašas kultūras, sporta, karjeras attīstības iespējas ārpus tiešā mācību darba, uztur saikni ar augstskolas absolventiem.

Kapitālsabiedrības

Kapitālsabiedrību mērķis un uzdevums ir nodrošināt to funkciju īstenošanu, kuras ir nepieciešamas RTU, bet nav tās pamtadarbība, vai kuras ir netipiskas RTU kā izglītības iestādei, tādejādi atslogojot RTU no procesiem, kas nav tieši saistīti ar studiju, zinātnes, pētniecības, tehnoloģiju pārneses vai inovāciju komercializēšanu, valorizāciju.

Universitāte