Ilgtspējīga attīstība
Novērsta nabadzība
Novērsts bads
Laba veselība
Kvalitatīva izglītība
Dzimumu līdztiesība
Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi
Atjaunojamā enerģija
Labs darbs un ekonomikas izaugsme
Inovācijas un infrastruktūra
Mazināta nevienlīdzība
Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas
Atbildīgs patēriņš
Planētas aizsardzība
Dzīvība ūdenī
Dzīvība uz zemes
Miers un taisnīgums
Sadarbība mērķu īstenošanai

Ilgtspējīga attīstība

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja 2015. gada 25. septembrī pieņēma rezolūciju «Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam». Tajā ir izklāstītas kopīgās rīcības, kas pasaules mērogā tiks veiktas, lai virzītos pretim nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgas attīstības panākšanai līdz 2030. gadam. Jaunā programma izstrādāta, balstoties uz 2000. gadā pieņemtajiem tūkstošgades attīstības mērķiem, un tā ir pirmais vispasaules vienošanās dokuments, kurā paredzēta vispārēja un visaptveroša rīcība, ietverot 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDG) un 169 saistīto apakšmērķu kopumu. Šie mērķi ir integrēti un nenodalāmi, un tie līdzsvaro visas trīs ilgtspējīgas attīstības dimensijas, proti, ekonomisko, sociālo un vides dimensiju.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi aptver 17 fokusa jomas
 • nabadzības apkarošana;
 • bada novēršana un ilgtspējīga lauksaimniecība;
 • veselība;
 • izglītība;
 • dzimumu vienlīdzība un sieviešu un meiteņu tiesības;
 • ūdens nodrošinājums;
 • ilgtspējīga enerģija;
 • ekonomiskā izaugsme un nodarbinātība;
 • infrastruktūra un industrializācija;
 • nevienlīdzības samazināšana starp valstīm;
 • pilsētvide un cilvēku mājvietas;
 • ilgtspējīgs patēriņš;
 • klimata pārmaiņas;
 • okeāna, jūras un to resursu aizsardzība;
 • ekosistēmas;
 • likuma vara, efektīvas institūcijas un mierīgas, iekļaujošas sabiedrības;
 • globālā partnerība.
Ilgstspējīga ieguldījumu politika

Pamatojoties uz RTU Padomes 2023.gada 29.augusta lēmumu «Par pamatprincipiem RTU investīciju plāna izstrādei», 18.09.2023. tika apstiprināta Investīciju projektu (aktivitāšu) novērtēšanas kārtība (Nr. 01000-6-e/14), kuras mērķis ir nodrošināt efektīvu projektu pieteikumu un izvērtējumu sagatavošanu, izskatīšanu un rekomendāciju sniegšanu par katru no tiem. Projektu novērtēšanas mērķis ir labākās iespējamās alternatīvas izvēle RTU stratēģisko mērķu (prioritāšu) sasniegšanai un attīstībai, konstatējot projekta ekonomisko iespējamību - finanšu resursu apzināšana projekta īstenošanai un uzturēšanai pēc ieviešanas, kā arī risku mazināšana.

Tiek novērtēti šādi kritēriji:

 • ieguvumi un ietekme uz RTU stratēģisko mērķu izpildi. RTU stratēģiskajos mērķos ir iekļauta arī ilgtspējīga attīstība un ilgtspējīga inovācija;
 • risku analīze;
 • stiprās un vājās puses, iespējas un draudi;
 • projektu rezultatīvie rādītāji;
 • finanšu prognoze;
 • citi saistītie kritēriji, piemēram, ietekme uz klimatu.

Novērtēšanu vei investīciju darba grupa, nepieciešamības gadījumā piesaistot citu RTU personālu. Darba grupa sagatavo rekomendāciju rektoram par projekta iekļaušanu RTU investīciju plānā. Tālāk šo plānu apstiprina RTU Padome.

Atbildīgais korporatīvās atbildības, ilgtspējas plānošanas un sabiedrības atbalsta aktivitāšu jautājumos
Attīstības un finanšu prorektors Artūrs Zeps, 

Universitāte