Ilgtspējīga attīstība
Novērsta nabadzība
Novērsts bads
Laba veselība
Kvalitatīva izglītība
Dzimumu līdztiesība
Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi
Atjaunojamā enerģija
Labs darbs un ekonomikas izaugsme
Inovācijas un infrastruktūra
Mazināta nevienlīdzība
Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas
Atbildīgs patēriņš
Planētas aizsardzība
Dzīvība ūdenī
Dzīvība uz zemes
Miers un taisnīgums
Sadarbība mērķu īstenošanai

Ilgtspējīga attīstība

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja 2015. gada 25. septembrī pieņēma rezolūciju «Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam». Tajā ir izklāstītas kopīgās rīcības, kas pasaules mērogā tiks veiktas, lai virzītos pretim nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgas attīstības panākšanai līdz 2030. gadam. Jaunā programma izstrādāta, balstoties uz 2000. gadā pieņemtajiem tūkstošgades attīstības mērķiem, un tā ir pirmais vispasaules vienošanās dokuments, kurā paredzēta vispārēja un visaptveroša rīcība, ietverot 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDG) un 169 saistīto apakšmērķu kopumu. Šie mērķi ir integrēti un nenodalāmi, un tie līdzsvaro visas trīs ilgtspējīgas attīstības dimensijas, proti, ekonomisko, sociālo un vides dimensiju.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi aptver 17 fokusa jomas
 • nabadzības apkarošana;
 • bada novēršana un ilgtspējīga lauksaimniecība;
 • veselība;
 • izglītība;
 • dzimumu vienlīdzība un sieviešu un meiteņu tiesības;
 • ūdens nodrošinājums;
 • ilgtspējīga enerģija;
 • ekonomiskā izaugsme un nodarbinātība;
 • infrastruktūra un industrializācija;
 • nevienlīdzības samazināšana starp valstīm;
 • pilsētvide un cilvēku mājvietas;
 • ilgtspējīgs patēriņš;
 • klimata pārmaiņas;
 • okeāna, jūras un to resursu aizsardzība;
 • ekosistēmas;
 • likuma vara, efektīvas institūcijas un mierīgas, iekļaujošas sabiedrības;
 • globālā partnerība.

Atbildīgais korporatīvās atbildības, ilgtspējas plānošanas un sabiedrības atbalsta aktivitāšu jautājumos
Attīstības prorektors Artūrs Zeps, 

Universitāte