Kapitālsabiedrības

Ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas ārējos normatīvos aktos, tai skaitā Valsts pārvaldes iekārtas un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumos, noteikto un ņemot vērā apstākļus, ka Latvijā ir ieviests decentralizēts un jaukta tipa valsts kapitāldaļu pārvaldības modelis, Rīgas Tehniskai universitātei (turpmāk – RTU), publiski atvasinātai personai, kā akciju turētājam ir nodibināta līdzdalība vairākās izveidotās kapitālsabiedrībās. No tām, ar tiešu izšķirošu ietekmi - četrās kapitālsabiedrībās.

Katras kapitālsabiedrības mērķis un uzdevums ir nodrošināt to funkciju īstenošanu, kuras ir nepieciešamas RTU, bet nav tās pamtadarbība, vai kuras ir netipiskas RTU kā izglītības iestādei, tādejādi atslogojot RTU no procesiem, kas nav tieši saistīti ar studiju, zinātnes, pētniecības, tehnoloģiju pārneses vai inovāciju komercializēšanu, valorizāciju.

SIA «RTU Enerģija»

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt RTU Ķīpsalas studiju un zinātniski pētnieciskās darbības kompleksu ar nepieciešamo viedo elektroenerģiju un siltumenerģiju augstā servisa līmenī par konkurētspējīgu pakalpojuma cenu.

SIA «RTU Starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola»

Kapitālsabiedrības uzdevumi ir sagatavot vidusskolēnus turpmākām studijām RTU bakalaura un maģistra līmeņa inženierzinātņu programmu apguvē, kā arī popularizēt inženierzinātnes un eksaktās zinātnes jauniešu vidū.

SIA «Ķīpsalas peldbaseins»

Kapitālsabiedrības uzdevumi ir nodrošināt RTU studentiem un darbiniekiem sporta aktivitātes un piemērotus apstākļus veselīga dzīvesveida ievērošanai, nodrošināt Nacionālās Sporta bāzes aktīvu pārvaldību, darbību un statusa nodrošināšanu, kā arī popularizēt sabiedrībā aktīvu dzīvesveidu.

SIA «RTU servisu aģentūra»

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt RTU pakalpojumus, kas, saskaņā ar RTU Satversmē noteikto, ir netipiski RTU pamatdarbībai.

Universitāte