Studiju kvalitātes novērtēšana

RTU ir ieviesta Studentu anketēšanas sistēma - ne retāk kā reizi semestrī tiek veiktas regulāras studējošo aptaujas par studiju satura un mācībspēku darba kvalitāti.

Anketēšanas rezultāti pilnībā pieejami katram konkrētajam mācībspēkam par savu īstenoto studiju priekšmetu, mācībspēka struktūrvienības vadītājam un – pēc pieprasījuma – studiju programmu direktoriem par savas studiju programmas īstenošanā iesaistītajiem mācībspēkiem, kā arī Studentu parlamenta pārstāvjiem. Iegūtos rezultātus rūpīgi analizējot un izvērtējot, tiek pieņemti attiecīgi lēmumi studiju kvalitātes uzlabošanai. Aptauju rezultāti tiek salīdzināti ar iepriekšējā perioda rezultātiem.

Anketā var būt iekļauti ne vairāk kā 20 jautājumi, no kuriem viens ir komentāra formā, kur respondents var brīvi paust savu viedokli. Savukārt uz pārējiem jautājumiem ir seši atbilžu varianti, no kuriem viens – ar visaugstāko vērtējumu, viens – ar viszemāko, viens neitrāls, pastāv iespēja arī nevērtēt. Ja lekcijas un praktiskos vai laboratorijas darbus īsteno divi dažādi mācībspēki, students saņem divas anketas – par katru mācībspēku atsevišķi.

Liels paldies visiem studentiem, kuri piedalās anketēšanā. Anketas ir anonīmas un netiek personiski saistītas ar katru konkrētu studentu, iegūtie rezultāti ir būtiski studiju kvalitātes uzlabošanai, tāpēc mudinām katru studentu atrast laiku, lai paustu savu viedokli, aizpildot aptaujas anketas.

Nolikums par studentu aptaujām studiju procesa novērtēšanai

Studējošo anketēšanas rezultāti

RTU Studiju departaments sadarbībā ar Informācijas tehnoloģijas departamentu ir ieviesusi Studentu anketēšanas sistēmu, ne retāk kā reizi semestrī veicot regulāras studējošo aptaujas par studiju satura un mācībspēku darba kvalitāti.

Studijas