Valsts budžeta stipendija

Pamatojoties uz 2016. gada 27. jūnijā RTU Senāta pieņemtajiem grozījumiem stipendiju piešķiršanas nolikumā, stipendijas tiek piešķirtas šādā kārtībā:

Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām pirmajā reizē ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem nav akadēmisko parādu.

Studējošajam no stipendiju fonda var piešķirt kādu no šādiem stipendiju veidiem
 • ikmēneša stipendiju, ko piešķir bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam – 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);
 • ikmēneša stipendiju, ko piešķir doktora studiju programmas studentam – 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā);
 • vienreizēju stipendiju, kas visa semestra laikā nepārsniedz ikmēneša stipendijas apmēru;
 • paaugstinātu stipendiju, kas nepārsniedz ikmēneša stipendijas divkāršu apmēru;
 • Grūtniecības atvaļinājuma laikā stipendijai var pieteikties ārpus noteiktā stipendiju konkursa.
Ikmēneša stipendija vienam studējošajam tiek noteikta šādā apjomā
 • bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studējošajam – 99,60 EUR mēnesī;
 • doktora programmās studējošajiem:
  • studiju programmas apguvei – 113,83 EUR mēnesī;
  • kredītam pielīdzinātā stipendija zinātniskā grāda ieguvei – 85,37 EUR mēnesī.

Ikmēneša stipendiju konkursa kārtībā uz vienu semestri piešķir studējošajiem pamatojoties uz sesijā iegūtajām atzīmēm.

Ja diviem vai vairāk studējošajiem ir vienlīdzīgas sekmes, tad prioritārā secībā, tiek ņemta vērā šo studējošo piederība šādām sociālajām grupām:
1. invalīds, bārenis vai bez vecāku gādības palikušais,
2. studējošais, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises brīdi piešķirts trūcīgās ģimenes statuss,
3. studējošais no ģimenes, kurā ir trīs vai vairāk bērnu,
4. studējošais, kura ģimenē ir viens vai vairāki bērni.

Studējošajiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz aizpildītu iesniegumu un dokumentus, kas apstiprina studējošā atbilstību kādam no iepriekš minētajiem kritērijiem, katra semestra pirmās 10 dienas elektroniski ORTUSā (2018./2019. studiju gadā rudens semestrī līdz 12. septembrim, pavasara semestrī līdz 6. februārim).

Iesniegums stipendijas saņemšanai

Pilns stipendiju piešķiršanas nolikums

Studijas