Valsts budžeta stipendija

Pamatojoties uz 2020. gada 29. jūnija RTU Senāta pieņemtajiem grozījumiem stipendiju piešķiršanas nolikumā, stipendijas tiek piešķirtas šādā kārtībā:

Uz stipendijas saņemšanu konkursa kārtībā var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām ar pirmo reizi ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus RTU noteiktajos termiņos un kuriem nav akadēmisko parādu.

Studējošajam no stipendiju fonda var piešķirt kādu no šādiem stipendiju veidiem
 • ikmēneša stipendiju, ko piešķir bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studentam – 10 (desmiti) mēnešu gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);
 • doktoranta stipendiju, ko piešķir studējošajam doktora studiju programmā – 11 (vienpadsmit) mēnešu gadā (stipendiju nepiešķir augustā);
 • vienreizēju stipendiju, ko piešķir par labām sekmēm un ieguldījumu studentu zinātniskajā un grupas vecākā darbā, pašpārvaldes, sporta un citās aktivitātēs un kas  visa  semestra  laikā  nepārsniedz  ikmēneša vai doktoranta stipendijas divkāršu apmēru;
 • paaugstinātu stipendiju, kuras apjoms katrā mēnesī nepārsniedz  ikmēneša  vai doktoranta stipendijas  divkāršu apmēru;
 • grūtniecības atvaļinājuma laika stipendiju, ko piešķir, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šo stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.
Ikmēneša stipendija vienam studējošajam tiek noteikta šādā apjomā
 • bakalaura studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības programmas, maģistra studiju programmas studējošajam – 140 EUR mēnesī;
 • doktora programmās studējošajiem studiju programmas apguvei – 140 EUR mēnesī.

Ikmēneša stipendiju konkursa kārtībā uz vienu semestri piešķir studējošajiem pamatojoties uz sesijā iegūtajām atzīmēm.

Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības  rādītāji, Stipendiju komisija stipendiju vispirms piešķir:

 1. personai, kurai noteikta invaliditāte;
 2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises sākuma dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
 4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās  vai  profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
 5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

Studējošajiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz aizpildītu iesniegumu un dokumentus, kas apstiprina studējošā atbilstību kādam no iepriekš minētajiem kritērijiem, līdz katra semestra 10. (desmitajai) darba dienai elektroniski ORTUSā.

Pilns stipendiju piešķiršanas nolikums

Studijas