Valsts budžeta stipendija

Pamatojoties uz 2024. gada 27. maija RTU Senāta pieņemtajiem grozījumiem stipendiju piešķiršanas nolikumā, stipendijas tiek piešķirtas šādā kārtībā:

Uz stipendijas saņemšanu konkursa kārtībā var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām ar pirmo reizi ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus RTU noteiktajos termiņos un kuriem nav akadēmisko parādu.

Studējošajam no stipendiju fonda var piešķirt kādu no šādiem stipendiju veidiem
 • minimālo (ikmēneša) stipendiju, ko piešķir īsā cikla, pirmā un otrā cikla studiju programmas studējošajiem – 10 (desmit) mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);
 • tematiskās jomas “Pedagogu izglītība un izglītības zinātne” programmu grupas “Pedagogu izglītība” studējošajiem, izņemot studējošos trešā cikla studiju programmās – 10 (desmit) mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā);
 • darba vidē balstītās pēc īsā cikla vai pirmā cikla augstākās izglītības apguves īstenojamās studiju programmas “Skolotājs” studējošajiem – 12 (divpadsmit) mēnešus gadā;
 • doktoranta stipendiju, ko piešķir studējošajam trešā cikla studiju programmās – 11 (vienpadsmit) mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā);
 • kredītam pielīdzināto stipendiju;
 • vienreizējo stipendiju, ko piešķir par labām sekmēm un ieguldījumu studējošo zinātniskajā darbā, studējošo pašpārvaldes, sporta un citās aktivitātēs, visa semestra laikā nepārsniedzot divu minimālo stipendiju apmēru atbilstoši MK noteikumiem Nr. 740;
 • paaugstināto stipendiju, kuru piešķir pēc fakultāšu, Arhitektūras un dizaina institūta, RTU Latvijas Jūras akadēmijas, RTU Liepājas akadēmijas (turpmāk tekstā – atbildīgās struktūrvienības) izstrādātā nolikuma vai atbildīgās struktūrvienības domes/padomes, vai Doktorantūras skolas lēmuma un kuras apjoms katrā mēnesī nepārsniedz divu minimālo stipendiju apmēru atbilstoši MK noteikumiem Nr. 740;
 • grūtniecības atvaļinājuma laika stipendiju, ko piešķir, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šo stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.
Ikmēneša stipendija vienam studējošajam tiek noteikta šādā apjomā
 • minimālā (ikmēneša) stipendija pirmā un otrā cikla augstākās izglītības studiju programmās, kā arī īsā cikla studiju programmas studējošajiem – 140 EUR (viens simts četrdesmit eiro) mēnesī;
 • minimālā (ikmēneša) stipendija doktorantam – 140 EUR (viens simts četrdesmit eiro) mēnesī;
 • minimālā (ikmēneša) stipendija darba vidē balstītās pēc īsā cikla vai pirmā cikla augstākās izglītības apguves īstenojamās studiju programmas “Skolotājs” apguvei studējošajam – 300 EUR (trīs simts eiro) mēnesī;
 • ikmēneša stipendija tematiskās jomas “Pedagogu izglītība un izglītības zinātne” programmu grupas “Pedagogu izglītība” studējošajiem – 300 EUR (trīs simts eiro) mēnesī.

Ikmēneša stipendiju konkursa kārtībā uz vienu semestri piešķir studējošajiem pamatojoties uz sesijā iegūtajām atzīmēm.

Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības  rādītāji, Stipendiju komisija stipendiju vispirms piešķir:

 1. personai, kurai noteikta invaliditāte;
 2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises sākuma dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
 4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās  vai  profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
 5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

Studējošajiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz aizpildītu iesniegumu un dokumentus, kas apstiprina studējošā atbilstību kādam no iepriekš minētajiem kritērijiem, līdz katra semestra 10. (desmitajai) darba dienai elektroniski ORTUSā.

Pilns stipendiju piešķiršanas nolikums

Iesniegums stipendijas saņemšanai

Pieteikums stipendijas saņemšanai grūtniecības atvaļinājuma laikā

Studijas