Uzņemšanas noteikumi

Apstiprināts
2022. gada 21. novembra Senāta sēdē
(protokollēmuma Nr. 667) 
 

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀS

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Tiesības pieteikties doktora studijām saskaņā ar šiem noteikumiem un tikt uzņemtiem Rīgas Tehniskajā universitātē ir vienādas:

1.1.1. Latvijas Republikas (LR) pilsonim un nepilsonim;
1.1.2. Eiropas Savienības valstu pilsonim;
1.1.3. Eiropas Ekonomiskās zonas pilsonim;
1.1.4. Šveices Konfederācijas pilsonim;
1.1.5. Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja LR;
1.1.6. personai saskaņā ar LR noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

1.2. Ārzemnieki, kuru tiesības pieteikties un tikt uzņemtiem doktora studijām RTU neregulē šo noteikumu 1.1. punkts, var pieteikties doktora studijām RTU Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamentam piesaistītajās doktora studiju programmās.

1.3. Doktora studiju programmās uzņem personas ar maģistra grādu vai maģistra grāda līmenim pielīdzinātu izglītību, kas atbilst noteiktās doktora studiju programmas prasībām par iepriekšējo izglītību.

1.4. Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties studijām RTU, ja šo personu izglītības dokumentu atbilstības novērtējumu ir veicis AIC un tos ir atzinusi attiecīgās fakultātes Zinātnes komisija.

1.5. Reflektantiem, kuru izglītība ir iegūta Lietuvā vai Igaunijā pēc 2019. gada 7. janvāra, nav jāveic iepriekš iegūtās augstākās izglītības pielīdzināšana AIC.

1.6. Ārzemnieks, kurš vēlas uzsākt studijas RTU doktora studiju programmā, savā mītnes zemē vai arī pēc ierašanās Latvijā kārto iestājeksāmenu angļu valodā. Iestājpārbaudījumu norisi nosaka iestājpārbaudījumu noteikumi, kas publicēti RTU interneta vietnē www.rtu.lv. 

1.7. Angļu valodas iestājeksāmenu ir tiesības aizstāt ar starptautiskas institūcijas – IELTS, TOEFL, PTE General, Cambridge English vai ECL English testa rezultātiem, kas ir pielīdzināmi vismaz CEFR B2 līmenim.

1.8. Vietu skaitu uzņemšanai studijām par valsts budžeta un fizisko vai juridisko personu līdzekļiem katrā pilna laika studiju programmā apstiprina RTU Senāts. Šī informācija tiek publiskota RTU interneta vietnē www.rtu.lv.

2. Pieteikšanās noteikumi

2.1. Piesakoties studijām, reflektants, saskaņā ar uzņemšanai paredzēto dokumentu noformēšanas nosacījumiem, iesniedz RTU Doktorantu studiju nodaļā šādus dokumentus:

2.1.1. RTU rektoram adresētu noteikta parauga iesniegumu;
2.1.2. maģistra diploma un tā pielikuma kopiju, uzrādot tā oriģinālu (vai tam pielīdzinātu izglītības dokumentu, ievērojot šo noteikumu 1.2. apakšpunkta prasības);
2.1.3. promocijas darba iespējamā vadītāja rekomendāciju ar doktora studiju programmas direktora vīzu; 
2.1.4. pretendenta dzīves un darba gājumu (noteikta parauga CV);
2.1.5. pases kopiju, ja reflektants beidzis citu mācību iestādi;
2.1.6. doktoranta darba plānu pirmajam studiju gadam, kuru  paraksta reflektants un iespējamais promocijas darba vadītājs;
2.1.7. promocijas darba izstrādes plānu visam doktorantūras periodam, kuru paraksta reflektants un iespējamais promocijas darba vadītājs.

2.2. Reflektantam pirms dokumentu iesniegšanas, ir jāvienojas ar doktora studiju programmas direktoru par iespējamo promocijas darba vadītāju un jāsaņem iespējamā promocijas darba vadītāja piekrišana. Promocijas darba vadītājs var būt arī no citas zinātniskās institūcijas, bet šajā gadījumā reflektantam ir jāizvēlas promocijas darba vadītājs/konsultants no RTU.

2.3. Iesniedzot dokumentus, jāsamaksā reģistrācijas maksa atbilstoši RTU rīkojumam “Par studiju maksas, reflektantu reģistrācijas maksas un akadēmisko parādu kārtošanas maksas apstiprināšanu”. Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

3. Reflektantu uzņemšanas, ieskaitīšanas un studiju uzsākšanas kārtība

3.1. Uzņemšana valsts budžeta finansētajās studiju vietās doktora studiju programmās notiek konkursa kārtībā. Reflektantu vērtēšanas kritēriji ir publicēti RTU interneta vietnē www.rtu.lv, sadaļā «Iesniedzamie dokumenti un vērtēšana».

3.2. Dokumentu iesniegšana uzņemšanai doktora studiju programmās, kurām nav norādīts termiņš, notiek visu studiju gadu atbilstoši publiskotai informācijai RTU mājas lapā www.rtu.lv, sadaļā «Uzņemšana».

3.3. Konkursa norisei nepieciešamos dokumentus apkopo RTU Doktorantu studiju nodaļa. Pēc dokumentu apkopošanas RTU Doktorantu studiju nodaļa tos iesniedz attiecīgās fakultātes Zinātnes komisijai, kura atbilstoši fakultātes Zinātnes komisijas sagatavotiem un ar RTU zinātņu prorektora rīkojumu apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem sagatavo reflektantu vērtēšanas tabulas.

3.4. Lēmumu par doktorantu uzņemšanas konkursa rezultātiem, pamatojoties uz fakultāšu Zinātnes komisiju sagatavotajām vērtēšanas tabulām un doktorantu iesniegtajiem dokumentiem, pieņem ar RTU rīkojumu izveidota Doktorantu uzņemšanas konkursa komisija, kas darbojas saskaņā ar RTU rektora apstiprinātu nolikumu.

3.5. Reflektantiem, kuri iesniedz pieteikumu studijām RTU Latvijas Jūras akadēmijas (turpmāk – RTU LJA) doktora studiju programmās, un, pretendējot uz valsts budžeta finansētu vietu šā nolikuma noteiktajā kārtībā, viņiem ir vienāda vidējā svērtā atzīme, priekšroka tiek dota:

3.5.1. reflektantiem, kuri ir RTU LJA absolventi vai darbinieki;
3.5.2. reflektantiem ar pētnieciskā un pedagoģiskā darba pieredzi, iesniedzot atbilstošu(-s) dokumentu(-s); 
3.5.3. reflektantiem ar darba stāžu (vismaz 6 mēnešus) jūras transporta nozarē, iesniedzot atbilstošu(-s) dokumentu(-s).

3.6. Pamatojoties uz Doktorantu uzņemšanas konkursa komisijas lēmumu, RTU zinātņu prorektors izdod rīkojumu par doktorantu ieskaitīšanu doktora studiju programmās.

3.7. Rīkojuma projektu par doktorantu ieskaitīšanu doktora studiju programmās sagatavo RTU Uzņemšanas komisija.

3.8. Pilna laika un nepilna laika maksas doktora studiju programmās doktorants var uzsākt studijas, ja veikta studiju maksas priekšapmaksa atbilstoši RTU noteiktai samaksas kārtībai.

3.9. Reflektantiem, kuri var tikt imatrikulēti RTU, jāparaksta studiju līgums noteiktajos termiņos un kārtībā.

3.10. Imatrikulācija notiek trīs nedēļu laikā pēc uzņemšanas rezultātu apstiprināšanas. 

4. Citi nosacījumi

4.1. Persona nedrīkst pretendēt studijām RTU, ja tai nav nokārtotas finanšu saistības ar RTU. 

4.2. Doktorantu uzņemšanas konkursa komisijas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4.3. RTU ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

4.4. Reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai RTU lēmums par atteikšanos ieskaitīt doktora studiju programmā tiktu noformēts rakstiski.

Studijas