Uzņemšanas noteikumi

Apstiprināts
2021. gada 25. oktobra Senāta sēdē
(protokollēmuma Nr. 655) 
 

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀS

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Tiesības pieteikties doktora studijām Rīgas Tehniskajā universitātē ir:

1.1.1. Latvijas Republikas (LR) pilsonim un nepilsonim;
1.1.2. Eiropas Savienības valstu pilsonim;
1.1.3. Eiropas Ekonomiskās zonas pilsonim;
1.1.4. Šveices Konfederācijas pilsonim;
1.1.5. Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja.
1.1.6. Personai saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

1.2. Doktora studiju programmās uzņem personas ar maģistra grādu vai maģistra grāda līmenim pielīdzinātu izglītību, kas atbilst noteiktās doktora studiju programmas prasībām par iepriekšējo izglītību.

1.3. Reflektantiem, kuriem nav LR izdots maģistra diploms, bet ir izglītības dokuments, kas atbilst šādam izglītības līmenim, ir jāveic iepriekš iegūtās augstākās izglītības pielīdzināšana Akadēmiskās informācijas centrā (turpmāk - AIC). 

1.4. Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties studijām RTU, ja šo personu izglītības dokumentu atbilstības novērtējumu ir veicis AIC un tos ir atzinusi attiecīgās fakultātes Zinātnes komisija.

1.5. Ārzemnieki, kuru tiesības pieteikties doktora studijām RTU neregulē šo noteikumu 1.1. punkts, var pieteikties doktora studijām RTU Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamentam piesaistītajās programmās, atbilstoši šo programmu uzņemšanas noteikumiem. 

1.6. Vietu skaitu uzņemšanai studijām par valsts budžeta, fizisko vai juridisko personu līdzekļiem katrā pilna laika studiju programmā apstiprina RTU Senāts. Šī informācija tiek publiskota RTU mājaslapā.

2. Pieteikšanās noteikumi

2.1. Piesakoties studijām, reflektants, saskaņā ar uzņemšanai paredzēto dokumentu noformēšanas nosacījumiem, iesniedz RTU Doktorantu studiju nodaļā šādus dokumentus:

2.1.1. RTU rektoram adresētu noteikta parauga iesniegumu;
2.1.2. Maģistra diploma un tā pielikuma kopiju, uzrādot tā oriģinālu (vai tam pielīdzinātu izglītības dokumentu, ievērojot šo noteikumu 1.2. apakšpunkta prasības);
2.1.3. Promocijas darba iespējamā vadītāja rekomendāciju ar doktora studiju programmas direktora vīzu; 
2.1.4. Pretendenta dzīves un darba gājumu (noteikta parauga CV);
2.1.5. Pases kopiju reflektantiem, kuri beiguši citas mācību iestādes;
2.1.6. Doktoranta darba plānu pirmajam studiju gadam. Doktoranta darba plānu   paraksta reflektants un iespējamais promocijas darba vadītājs;
2.1.7. Promocijas darba izstrādes plānu visam doktorantūras periodam, kuru paraksta reflektants un iespējamais promocijas darba vadītājs.

2.2. Doktorantūras reflektantam pirms dokumentu iesniegšanas, ir jāvienojas ar doktora studiju programmas direktoru par iespējamo promocijas darba vadītāju un jāsaņem iespējamā promocijas darba vadītāja piekrišana. Promocijas darba vadītājs var būt arī no citas zinātniskās institūcijas, bet šajā gadījumā reflektantam ir jāizvēlas promocijas darba vadītājs/konsultants no RTU.

2.3. Iesniedzot dokumentus, jāsamaksā reģistrācijas maksa par pieteikumu atbilstoši apstiprinātam RTU Senāta lēmumam par reflektantu reģistrācijas maksu. Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

3. Reflektantu uzņemšanas, ieskaitīšanas un studiju uzsākšanas kārtība

3.1. Uzņemšana doktora studiju programmās notiek konkursa kārtībā.

3.2. Konkursa norisei nepieciešamos dokumentus apkopo RTU Doktorantu studiju nodaļa. Pēc dokumentu apkopošanas RTU Doktorantu studiju nodaļa tos iesniedz attiecīgās fakultātes Zinātnes komisijai, kura atbilstoši fakultātes Zinātnes komisijas sagatavotiem un ar RTU zinātņu prorektora rīkojumu apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem sagatavo reflektantu vērtēšanas tabulas.

3.3. Lēmumu par doktorantu uzņemšanas konkursa rezultātiem, pamatojoties uz fakultāšu Zinātnes komisiju sagatavotajām vērtēšanas tabulām un doktorantu iesniegtajiem dokumentiem, pieņem ar RTU rektora rīkojumu izveidota Doktorantu uzņemšanas konkursa komisija, kura darbojas saskaņā ar RTU rektora apstiprinātu nolikumu.

3.4. Pamatojoties uz Doktorantu uzņemšanas konkursa komisijas lēmumu, RTU zinātņu prorektors izdod rīkojumu par doktorantu ieskaitīšanu doktora studiju programmās.

3.5. Rīkojuma projektu par doktorantu ieskaitīšanu doktora studiju programmās sagatavo RTU Uzņemšanas komisija.

3.6. Pilna laika un nepilna laika maksas doktora studiju programmās doktorants var uzsākt studijas, ja veikta studiju maksas priekšapmaksa atbilstoši RTU noteiktai samaksas kārtībai.

3.7. Reflektantiem, kuri ieskaitīti RTU, jāparaksta studiju līgums RTU rektora rīkojuma noteiktajos termiņos un kārtībā.

4. Iestāšanās termiņi

4.1. Dokumentu iesniegšana uzņemšanai studiju programmās bez norādīta termiņa - visu studiju gadu atbilstoši publiskotai informācijai RTU mājaslapā www.rtu.lv, sadaļā «Uzņemšana».

4.2. Ieskaitīšana:

4.2.1. Trīs nedēļu laikā pēc uzņemšanas rezultātu apstiprināšanas. 

5. Citi nosacījumi

5.1. Persona nedrīkst pretendēt studijām RTU, ja ir nenokārtotas finansiālas saistības ar universitāti. 

5.2. Doktorantu uzņemšanas konkursa komisijas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5.3. RTU ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

5.4. Reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai RTU lēmums par atteikšanos ieskaitīt doktora studiju programmā tiktu noformēts rakstiski.

Studijas