Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Rīgas Tehniskās universitātes
Zinātniskās bibliotēkas
Lietošanas noteikumi

1.    Vispārīgie noteikumi
1.1.    RTU Zinātniskās bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) noteikumi (turpmāk - Noteikumi) reglamentē Bibliotēkas lietotāju apkalpošanu, nosaka Bibliotēkas lietotāju pienākumus, tiesības un atbildību, informācijas resursu (iespieddarbu, nepublicētu materiālu, elektronisku izdevumu), sistēmu un iekārtu izmantošanu.
1.2.    Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, RTU Senāta lēmumiem, RTU vadības dokumentiem un Bibliotēkas nolikumu.
1.3.    Bibliotēkas informācijas resursi ir RTU īpašums.
1.4.    Bibliotēka (patapinātāja) uz patapinājuma (lietas bezatlīdzības lietošanas tiesību piešķiršana) pamata nodod lietotājam (patapinājuma ņēmējam) informācijas resursu (patapinājuma priekšmetu) bez atlīdzības noteiktai lietošanai ar nosacījumu atdot atpakaļ to pašu informācijas resursu Bibliotēkas noteiktajā termiņā. Šādā kārtā nodibinātas tiesiskās attiecības ir uzskatāmas par patapinājuma līgumu.
1.5.    Noteikumi ir spēkā visās Bibliotēkas struktūrvienībās.
2.    Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība
2.1.    Par Bibliotēkas lietotāju var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona.
2.2.    Bibliotēkas lietotāju iedalījums pēc tiesībām:
2.2.1.     RTU lietotāji – RTU izglītojamie, akadēmiskais un vispārējais personāls;
2.2.2.     citi lietotāji – citas juridiskas un fiziskas personas.
2.3.    Par pastāvīgu lietotāju ir uzskatāms RTU lietotājs un juridisko personu pilnvarota persona (turpmāk – pastāvīgie lietotāji).
2.4.    Lietotājus reģistrē jebkurā lietotāju apkalpošanas struktūrvienībā.
2.5.    Lietotāju reģistrācija:
2.5.1.    pastāvīgajam lietotājam, pirmo reizi ierodoties Bibliotēkā, jāreģistrējas uzrādot derīgu RTU studenta apliecību vai darbinieka apliecību ar nolasāmu personas svītrkodu;
2.5.2.    Noteikumu 2.2.2. apakšpunktā noteiktajām fiziskajām personām, pirmo reizi ierodoties Bibliotēkā, jāreģistrējas uzrādot derīgu pasi vai elektroniskās identifikācijas karti.
2.5.3.    juridiskai personai (tās pilnvarotam pārstāvim) - jāuzrāda uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija un pilnvara, kas atļauj tam pārstāvēt juridisko personu kā lietotāju Bibliotēkā un garantē Bibliotēkas lietošanas noteikumu ievērošanu.
2.6.    Reģistrācijas laikā lietotājiem jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapliecina apņemšanos tos ievērot.
2.7.    Lietotājs ar reģistrēšanas brīdi piekrīt tā sniegto personas datu apstrādei Bibliotēkas darbam objektīvi nepieciešamajā apjomā.
2.8.    Reģistrējoties lietotājs saņem informāciju par piekļuvi Bibliotēkas Elektroniskajam katalogam un par informācijas resursu rezervēšanu.
2.9.    Lietotāju pārreģistrācija tiek veikta katrā kalendārajā gadā.
3.    Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība
3.1.    Visiem Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami bezmaksas Bibliotēkas pakalpojumi, kā arī maksas pakalpojumi atbilstoši apstiprinātajam cenrādim.
3.2.    Bibliotēkā ir iespieddarbi lietošanai lasītavās un patapināšanai (turpmāk - līdznešanai).
3.3.    Iespieddarbus līdznešanai uz patapinājuma pamata izsniedz tikai pastāvīgiem lietotājiem, uzrādot derīgu RTU studenta apliecību vai RTU darbinieka apliecību, kā arī juridisko personu pilnvarotajām personām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru.
3.4.    Citiem lietotājiem informācijas resursi pieejami tikai lasītavās.
3.5.    Informācijas resursus līdznešanai un bezmaksas lietošanai izsniedz pēc mutiska, rakstiska vai elektroniska pieprasījuma uz bibliotēku informācijas sistēmā definētu bezmaksas lietošanas termiņu. Bezmaksas lietošanas termiņu var pagarināt, ja nav cita pieprasījuma.
3.6.    Ja iespieddarbs bezmaksas lietošanas termiņa ietvaros nav nodots bibliotēkā un bezmaksas lietošanas termiņš nav pagarināts, Bibliotēka iekasē kavējuma naudu atbilstoši cenrādim.
3.7.    Informācijas resursus līdznešanai lietotājiem obligāti jāreģistrē pašapkalpošanās iekārtās vai pie bibliotekāra. Dati par izsniegto informācijas avotu un tā lietotāju tiek elektroniski ievadīti Bibliotēkas informācijas sistēmā bez lietotāja paraksta.
3.8.    Bibliotēkas lietotāji iespieddarbus līdznešanai uz noteiktu termiņu var rezervēt elektroniski autorizējoties Bibliotēkas Elektroniskajā katalogā vai ORTUS portālā. Rezervētos iespieddarbus glabā bibliotēkā rezervēšanas plauktā 3 dienas, pēc tam šis rezervējums tiek anulēts.
3.9.    Bibliotēka lietotājus neapkalpo, ja nav nodoti iespieddarbi, kuru lietošanas termiņš ir beidzies un nav samaksāta kavējuma nauda pēc bezmaksas lietošanas termiņa beigām.   
3.10.    Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami Bibliotēkas pakalpojumi, ievērojot Autortiesību likumu.  
3.11.    Bibliotēkā pieejamie maksas pakalpojumi: dokumentu kopēšana saskaņā ar Autortiesību likumu, iesiešana, drukāšana, skenēšana, dokumentu piegāde atbilstoši cenrādim.
3.12.    Bibliotēkas apmeklējuma laikā  lietotāji var izmantot mantu glabāšanas skapīšus. Skapīšos aizliegts uzglabāt pārtikas produktus. Ārkārtas situācijās bibliotēkai ir tiesības tos atvērt. Skapīša atslēgas nozaudēšanas gadījumā lietotājam jāatlīdzina tās vērtība.
3.13.    Bibliotēka neuzņemas atbildību par lietotāju personīgajām mantām.
3.14.    Bibliotēkas telpās tiek veikta videonovērošana.
4.    Bibliotēkas lietotāju tiesības
4.1.    Saņemt un izmantot Bibliotēkas krājumā esošus informācijas resursus, bibliotēkas informācijas sistēmas un citus bibliotēkas pakalpojumus atbilstoši šiem lietošanas noteikumiem.
4.2.    Izmantot SBA vai SSBA vai Dokumentu piegādes sistēmas pakalpojumus, ja Bibliotēkā vajadzīgo dokumentu nav.
4.3.    Patapināt uz noteiktu laiku līdznešanai Bibliotēkas krājumā esošos iespieddarbus.
4.4.    Pagarināt iespieddarbu bezmaksas lietošanas termiņu (elektroniskajā katalogā, ierodoties bibliotēkā, pa e-pastu vai zvanot uz lietotāju apkalpošanas nodaļām), ja nav rezervēts citam lietotājam un nav pārsniegts bezmaksas lietošanas termiņš.
4.5.    Saņemt konsultācijas un apmācību par Bibliotēkas izmantošanu, par Bibliotēkas krājumā esošiem informācijas resursiem un informācijas sistēmām, to lietošanu, lietotāju apkalpošanu un pakalpojumiem.
4.6.    Ienest lasītavās darbam nepieciešamos personīgos informācijas resursus, portatīvos datorus un citas darbam nepieciešamās lietas.  
4.7.    Izmantot 24h lasītavu ārpus bibliotēkas darba laika, iepriekš reģistrējoties ORTUS kā tās lietotājiem, iepazīties ar 24h lasītavas lietošanas noteikumiem, tādējādi apliecinot to ievērošanu.  
4.8.    Izmantot Bibliotēkas mantu glabāšanas skapīšus.
4.9.    Izmantot Bibliotēkas pašapkalpošanās ēdamtelpu.
4.10.    Iesniegt priekšlikumus Bibliotēkas administrācijai par Bibliotēkas darba uzlabošanu.
5.    Bibliotēkas lietotāju pienākumi
5.1.    Iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu apliecināt apņemšanos tos ievērot. Par lietošanas noteikumu pārkāpšanu Bibliotēka ir tiesīga uz laiku vai pavisam liegt lietotājiem lietot bibliotēku.
5.2.    Informēt Bibliotēku par uzvārda, kontaktinformācijas (telefona numura un e-pasta adreses) maiņu kārtējā Bibliotēkas apmeklējuma reizē. Uzvārda maiņas gadījumā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
5.3.    Saudzēt saņemtos iespieddarbus. Par pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.
5.4.    Nozaudētos iespieddarbus aizstāt ar identiskiem vai līdzvērtīgiem, saskaņojot to ar bibliotekāru vai arī atlīdzināt divkārtīgā apmērā atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos norādītajai cenai vai atbilstoši tirgus vērtībai.
5.5.    Sekot līdzi patapināto informācijas resursu izmantošanas termiņiem un tos laikus nodot Bibliotēkā.
5.6.    Samaksāt lietošanas maksu par periodu, kas pārsniedz bezmaksas termiņa lietošanas laiku atbilstoši cenrādim, kas bija spēkā patapinājuma pirmajā dienā.
5.7.    Saudzēt inventāru un nenodarīt materiālus zaudējumus RTU.
5.8.    Patvaļīgi neiznest no Bibliotēkas iespieddarbus, kuru patapināšana nav reģistrēta pie bibliotekāra vai pašapkalpošanās automātos.
5.9.    Ja lietotājam, ienākot vai atstājot Bibliotēkas telpas, nostrādā drošības vārtu signalizācija, lietotājam kopā ar Bibliotēkas darbinieku ir pienākums noskaidrot drošības signalizācijas iemeslus.
5.10.    Pārtiku lietot tikai Bibliotēkas pašapkalpošanās ēdamtelpā.
5.11.    Bibliotēkas telpās ievērot kārtību un klusumu, netraucēt citus lietotājus.
6.    Lietotāja atbildība
6.1.    Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.
6.2.    Ievērot bibliotēkas 24h lasītavas lietošanas noteikumus (skat. 1. pielikumā).
6.3.    Ievērot Datortehnikas un interneta izmantošanas noteikumus (skat. 2. pielikumā).
6.4.    Nenodot citai personai RTU studenta apliecību vai RTU darbinieka apliecību Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanai.
6.5.    Saudzēt RTU īpašumu: nebojāt informācijas resursus, mēbeles un inventāru, nenodarīt citus materiālos zaudējumus RTU.
6.6.    Izmantojot Bibliotēkā pieejamos informācijas resursus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo Autortiesību likumu.
6.7.    Pārtraucot studijas vai darba attiecības ar RTU, nodot Bibliotēkā visus patapinātos informācijas resursus. Samaksāt kavējuma naudu par periodu, kas pārsniedz bezmaksas termiņa lietošanas laiku atbilstoši cenrādim, kas bija spēkā patapinājuma pirmajā dienā. Nozaudētos iespieddarbus aizstāt ar identiskiem vai līdzvērtīgiem, saskaņojot to ar bibliotekāru vai arī atlīdzināt tos divkārtīgā apmērā atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos norādītajai cenai vai atbilstoši tirgus vērtībai.
6.8.    Ievērot Bibliotēkā elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.
1.    pielikums. 24h lasītavas lietošanas noteikumi
1.    Lai iegūtu tiesības izmantot 24/7h lasītavu ārpus bibliotēkas darba laika, jāreģistrējas RTU portālā ORTUS. Reģistrējoties lietotājs iepazīstas ar šiem noteikumiem un ar savu piekrišanu apliecina tos ievērot. Tiesības tiek piešķirtas uz vienu akadēmisko semestri.
2.    Iekļūt 24/7h lasītavā ārpus bibliotēkas darba laika iespējams tikai ar reģistrētu lietotāju studentu apliecībām, pieliekot tās pie ārdurvju karšu lasītāja.
3.    Aizliegts ievest Bibliotēkā sev līdzi nereģistrētas personas.
4.    Apmeklējot 24/7h lasītavu, lietotajam ir pienākums:
4.1.    bibliotēkas krājumu lietot tikai uz vietas lasītavā. Iznesot Bibliotēkas grāmatas, tiks bloķētas izejas durvis;
4.2.    netraucēt citu lietotāju darbu, ievērot klusumu;
4.3.    ievērot savstarpējās kultūras, uzvedības, higiēnas un sanitārās normas;
4.4.    ievērot Latvijas normatīvajos aktos pieņemtus ugunsdrošības noteikumus;
4.5.    nelietot bibliotēkā alkoholiskus dzērienus un narkotiskās vielas;
4.6.    saudzīgi izturēties pret bibliotēkas krājumu, mēbelēm, inventāru un datortehniku;
4.7.    ēšanai izmantot tikai pašapkalpošanās ēdamtelpu;
4.8.    neatstāt savas mantas bez uzraudzības. Tās var atstāt slēdzamos mantu skapīšos lasītavā.
Bibliotēka neuzņemas atbildību par lietotāju personīgajām mantām.
5.    Lietotājs ir atbildīgs par materiālo zaudējumu atlīdzināšanu Bibliotēkai, kas radušies viņa vai viņa ievesto nepiederošo personu rīcības rezultātā. Nosakot atlīdzības apmēru, tiek ņemta vērā nodarītā kaitējuma vērtība.
6.    Sanitārās stundas laikā no plkst. 7.30 līdz 8.30 lasītava ir jāatstāj.
2. pielikums. Datortehnikas un interneta izmantošanas noteikumi.
1. Bibliotēkas datoru lietošana tiek nodrošināta RTU studentiem un akadēmiskajam personālam, uzrādot derīgu studenta vai darbinieka apliecību.
2.    Nereģistrēti lietotāji, uzrādot personas apliecību bibliotēkas darbiniekiem, var izmantot Bibliotēkas datorus, ja tie nav nepieciešami RTU studentiem un akadēmiskajam personālam.
3.    Lietotājiem ir tiesības:
3.1.    izmantot datorresursus;
3.2.    izdrukāt dokumentus saskaņā ar cenrādi.
3.3.    skenēt dokumentus.
4.    Lietotāju pienākumi :
4.1.    ievērot LR normatīvos aktus, Interneta tīkla etiķeti (Netiquette);
4.2.    rūpēties par datu drošību;
4.3.    ziņot par datora kļūmēm bibliotekāram;
4.4.    darbu beidzot, aizvērt visas lietotās programmas un sakārtot darba vietu;
5.    Lietotājam aizliegts:
4.1.    ieslēgt, izslēgt un pārlādēt datoru, mainīt paroles;
4.2.    izmantot datoru ar Bibliotēku nesaistītu resursu pārlūkošanai. Bibliotēkas darbiniekam ir tiesības lietotājam aizrādīt vai lūgt atbrīvot datoru, ja tiek pārlūkoti ar Bibliotēku nesaistīti resursi.
4.3.    kopēt, labot vai dzēst jebkurus Bibliotēkas instalētos failus, kopīgot mapes;
4.4.    strādāt ar programmām, kuras nav instalējis bibliotēkas datortīkla administrators, saglabāt cietajā diskā jebkurus failus;
4.5.    instalēt lietojumprogrammas;
4.6.    apmeklēt neētiska ( vardarbīga, pornogrāfiska u.c. ) satura interneta vietnes;
4.7.    veikt darbības, kas ir vērstas uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu;
4.8.    bojāt pieejamo datortehniku un telpu aprīkojumu;
4.9.    atvērt sistēmbloku vai atvienot datorkomponentes;
4.10.    ēst un dzert pie datora.
6.    Par datortehnikas un interneta izmantošanas kārtības neievērošanu lietotājam var liegt tiesības lietot bibliotēkas datortehniku.
7.    Materiālu zaudējumu nodarīšanas gadījumā lietotājs sedz bibliotēkai zaudējumus atbilstoši kaitējuma vērtībai.

Studijas