Stratēģija

RTU stratēģijas pamatuzstādījums ir nodrošināt Nacionālā attīstības plānā 2014.–2020. gadam ietverto vadmotīvu īstenošanu – īstenot Latvijā «ekonomisko izrāvienu». Rīgas Tehniskā universitāte sevi pozicionē kā vienu no Latvijas attīstības stūrakmeņiem, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, kā arī jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, kalpojot par pamatu Latvijas ilgtspējīgai izaugsmei. RTU stratēģija sevī ietver būtiskākos uzstādījumus RTU attīstībai laika posmā līdz 2020. gadam, kā arī nosaka veicamās aktivitātes un atbildības dalījumu par veicamo uzdevumu izpildi.

RTU stratēģijas īstenošana tiek apstiprināta ar RTU Senāta lēmumu. Pēc stratēģijas apstiprināšanas RTU rektors reizi gadā nodrošina ikgadējo RTU mērķu un uzdevumu definēšanu ar skaidriem rezultatīvajiem indikatoriem katras RTU struktūrvienības līmenī. Balstoties uz šiem uzstādījumiem, tiek nodrošināta RTU stratēģijas realizācija, un notiek ikgadēja sasniegto rezultātu analīze.

RTU stratēģija 2014.–2020. g.

Misija un vīzija

RTU misija ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, augstāko izglītību, tehnoloģiju pārnesi un inovāciju.

RTU Izcilības pieeja

RTU Izcilības pieejā ir pārņemta starptautiska pieredze izglītības kvalitātes veicināšanā, zinātnē un valorizācijā. Šāda pieeja nodrošina inovatīvus risinājumus un efektīvu RTU stratēģijas rezultatīvo rādītāju realizāciju un analīzi ilgtermiņā.

Ilgtspējīga attīstība

Rīgas Tehniskās universitāte ir augstākās izglītības iestāde, kas lielu uzsvaru ikdienas darbā liek uz tehnoloģiju attīstību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

RTU digitālā pēda

Rīgas Tehniskā universitāte veido savu digitālo pēdu, atspoguļojot universitātes digitalizācijas gaitu un aktivitātes, kā arī sasniegumus.

Universitāte

_