Stratēģija

Rīgas Tehniskās universitātes stratēģijas vadmotīvs ir universitātes darbības proaktīva sasaiste ar valsts tautsaimniecības vajadzībām, orientācija uz augstu kvalitāti un efektivitāti. RTU darbības pamats ir zinātne, inovācijās un sadarbībā ar industriju veidots studiju process, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, tādējādi kalpojot par pamatu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai.

RTU jaunā plānošanas perioda stratēģija ir pēctecīgs turpinājums iepriekšējai universitātes stratēģijai 2014 –2020. gadam. Tā ir izstrādāta, ievērojot mērķus un prioritātes, kas noteikti Latvijas attīstības plānošanas dokumentos, tai skaitā:

  • Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam (Latvija 2030);
  • Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam (NAP2027);
  • ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos (Dienaskārtība 2030).

RTU stratēģijas īstenošana tiek apstiprināta ar RTU Senāta lēmumu. Pēc stratēģijas apstiprināšanas RTU rektors reizi gadā nodrošina ikgadējo RTU mērķu un uzdevumu definēšanu ar skaidriem rezultatīvajiem indikatoriem katras RTU struktūrvienības līmenī. Balstoties uz šiem uzstādījumiem, tiek nodrošināta RTU stratēģijas realizācija, un notiek ikgadēja sasniegto rezultātu analīze.

RTU stratēģija 2023. – 2027. gadam

Misija un vīzija

RTU ir definējusi šādu misiju – veidojam konkurētspējīgu, izglītotu, inovatīvu un radošu nākotni, vīziju – starptautiski konkurētspējīga, dinamiska un moderna zinātnes un tehnoloģiju universitāte.

RTU Izcilības pieeja

RTU Izcilības pieejā ir pārņemta starptautiska pieredze izglītības kvalitātes veicināšanā, zinātnē un valorizācijā. Šāda pieeja nodrošina inovatīvus risinājumus un efektīvu RTU stratēģijas rezultatīvo rādītāju realizāciju un analīzi ilgtermiņā.

Ilgtspējīga attīstība

Rīgas Tehniskās universitāte ir augstākās izglītības iestāde, kas lielu uzsvaru ikdienas darbā liek uz tehnoloģiju attīstību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

RTU digitālā pēda

Rīgas Tehniskā universitāte veido savu digitālo pēdu, atspoguļojot universitātes digitalizācijas gaitu un aktivitātes, kā arī sasniegumus.

Universitāte