Publikācijas

Ik gadu RTU zinātnieki, mācībspēki, doktoranti, maģistranti publicē sava darba rezultātus Latvijas un ārvalstu zinātniskos izdevumos.

RTU mācībspēku, pētnieku, doktorantu un maģistrantu publikācijas: zinātniskās monogrāfijas, mācību metodiskās monogrāfijas, publikācijas zinātniskajos žurnālos, konferenču krājumos un promocijas darbu anotācijas pieejamas RTU Zinātnisko publikāciju datubāzē.

Aicinām publicēt savu zinātnisko pētījumu rezultātus «RTU Zinātnisko rakstu» izdevumos. «RTU Zinātniskie raksti» ir recenzējams sērijveida zinātnisks izdevums, kurā tiek apkopoti RTU zinātnieku un doktorantu, kā arī ārvalstu zinātnieku raksti. Žurnāls «RTU Zinātniskie raksti» iznāk 13 sērijās. Katrai sērijai ir savs nosaukums un ISSN numurs.

Izdevuma «RTU Zinātniskie raksti» pilni publikāciju teksti

Kas ir zinātniskā publikācija?

Zinātniskās publikācijas atspoguļo zinātnieka pētniecības darba rezultātus, kā arī sniedz informāciju citiem zinātniekiem un sabiedrībai par zinātniskajiem sasniegumiem attiecīgajā zinātnes jomā.

Publikāciju un zinātniskā darba vērtēšana

Dati par to, kādā izdevumā zinātniskā publikācija izdota, cik daudz tā lasīta, kur un cik reizes citēta, ir noteicoši zinātnieku darba rezultātu vērtēšanā. Tas ir svarīgs zinātniskā darba rezultātu, produktivitātes vērtēšanas un salīdzināšanas kritērijs.

Citējamības datubāzes

Datus par zinātnisko publikāciju citējamību sniedz starptautiskās citējamības datubāzes.

RTU zinātnisko publikāciju datubāze

Ik gadu RTU zinātnieki, mācībspēki, doktoranti, maģistranti publicē sava darba rezultātus Latvijas un ārvalstu zinātniskos izdevumos. 

Izdevums «RTU zinātniskie raksti»

RTU akadēmiskā un zinātniskā personāla zinātnisko pētījumu rezultāti publicēti izdevuma «RTU Zinātniskie raksti» žurnālos  arhitektūras, būvzinātnes, datorzinātnes, enerģētikas un elektrotehnikas, inženierekonomika un vadības, materiālzinātnes un lietišķā ķīmijas, humanitāro un sociālo zinātņu, elektronikas un telekomunikāciju, kā arī transporta un mašīnzinību jomās.

ORCID

ORCID ir atvērta, bezpeļņas organizācija, kas dibināta ar mērķi izveidot un uzturēt pētnieku unikālo identifikatoru reģistru un pārskatāmu sistēmu, kas sasaista pētniecisko darbību un tās rezultātus ar unikāliem digitālajiem pētnieku identifikatoriem. ORCID nav piesaistīta nevienai pētniecības nozarei, zinātniskajai institūcijai vai valstij.

Autoriem

Zinātniskās publikācijas atspoguļo pētniecības darba rezultātus, kā arī sniedz informāciju jomas profesionāļiem un sabiedrībai par autora zinātniskajiem sasniegumiem. Šajā sadaļā apkopota publikāciju autoriem noderīga informācija par atsauču lietošanu, autortiesībām, plaģiātismu un zinātnieka ētiku.

Raksti savu publikāciju!

Kā izvēlēties žurnālu? Gatavojot publikāciju ļoti svarīgi ir apsvērt, kādā izdevumā to iesniegt.

Jautā mums!

Uzzini atbildes neskaidrajiem jautājumiem par publikācijām!

Zinātne