Žurnālu izdošanas pakalpojumu apraksts

Literārā rediģēšana/angļu val.:

 • Angļu valodas pareizrakstības (interpunkcijas, ortogrāfijas, sintakses) un stila kļūdu labošana atbilstoši zinātniskā teksta specifikai.
 • Teksta saturiskā un formālā sakārtošana (attēlu un tabulu numerācijas pārbaude/labošana, virsrakstu un apakšvirsrakstu hierarhijas pārbaude/labošana, teksta satura atbilstības virsrakstiem pārbaude / ieteikumu sniegšana).
 • Terminu un jēdzienu secīguma un konsekvences pārbaude / ieteikumu sniegšana.
 • Galīgo labojumu veikšana, balstoties uz autoru sniegto atgriezenisko saiti.
 • Redaktora darba apjomu mēra autorloksnēs (1 aut.l. = 40 00 zīmes, ieskaitot tukšuma zīmes). Par angļu valodas redaktora lappusi pieņemts uzskatīt 1800 zīmes, ieskaitot tukšuma zīmes.

Literārā rediģēšana/ latv. val.:

 • Latviešu valodas pareizrakstības (interpunkcijas, ortogrāfijas, sintakses) un stila kļūdu labošana atbilstoši zinātniskā teksta specifikai.
 • Teksta saturiskā un formālā sakārtošana (attēlu un tabulu numerācijas pārbaude/labošana, virsrakstu un apakšvirsrakstu hierarhijas pārbaude/labošana, teksta satura atbilstības virsrakstiem pārbaude / ieteikumu sniegšana).
 • Terminu un jēdzienu secīguma pārbaude / ieteikumu sniegšana.
 • Galīgo labojumu veikšana, balstoties uz autoru sniegto atgriezenisko saiti.
 • Redaktora lappuses apjoms – 2500 zīmes, ieskaitot tukšuma zīmes.
 • Redaktora darba apjomu mēra autorloksnēs (1 aut.l. = 40 00 zīmes, ieskaitot tukšuma zīmes). Par latviešu valodas redaktora lappusi pieņemts uzskatīt 1/16 aut.l. jeb 2500 zīmes, ieskaitot tukšuma zīmes.

Tehniskā rediģēšana:

 • Apzīmējumu, formulu un skaitļu noformēšana atbilstoši nozares standartiem (NIST vai IEEE ieteikumi un prasības).
 • Tekstā, attēlos un formulās lietoto apzīmējumu vienādošana.
 • Atsauču un izmantotās literatūras saraksta noformējums atbilstoši nozarē pieņemtajam atsauču stilam (piemēram, IEEE, APA).
 • DOI aktīvo rindu pievienošana literatūras sarakstā.

Zinātniskā rediģēšana:

 • Zinātnes nozares terminoloģijas labošana atbilstoši zinātniskā teksta specifikai.
 • Attēlu, tabulu un diagrammu atbilstības raksta saturam pārbaude un labojumu veikšana/ieteikumu sniegšana.

Maketēšana:

 • Raksta maketēšana atbilstoši Word sagatavei – teksta formatēšanas pārbaude/labošana, tabulu un attēlu izvietojuma pārbaude/labošana, korektūras ielabošana, raksta sagatavošana elektroniskai un/vai tipogrāfiskai publicēšanai.
 • Raksta maketēšana InDesign – maketa parauglapu izstrāde, maketa izveide, formulu pārveide, attēlu sagatavošana vai pārzīmēšana atbilstoši skicei, korektūras ielabošana, raksta sagatavošana elektroniskai un/vai tipogrāfiskai publicēšanai.

Korektūra:

 • Interpunkcijas un ortogrāfijas kļūdu labošana gatavā raksta maketā.
 • Žurnāla zinātniskā raksta pamatinformācijas pārbaude

Elektroniska publicēšana:

 • Elektroniskā publicēšana (OJS). Zinātnisko rakstu ievadīšana OJS, DOI numuru aktivizēšana, sazināšanās ar Crossref asociāciju.
 • Raksta sagatavošana elektroniskai publicēšanai SCIENDO. Metadatu reģistrēšana, failu sūtīšana. Pēc pieprasījuma labojumu saskaņošana ar SCIENDO.
 • Arhivēšana RTU repozitorijā (ZDAS). Publicēto izdevumu reģistrēšana ZDAS.

Projekta vadīšana:

 • Rakstu izdošanai nepieciešamo ārējo pakalpojumu sniedzēju piesaiste, veicamo darbu koordinēšana, paveiktā darba kvalitātes kontrole.
 • Izdevuma pārbaude uz plaģiātismu, izmantojot iThenticate rīku.
 • Redaktoru ieteikto labojumu saskaņošana ar autoriem.
 • Attēlu, formulu, literatūras saraksta tehniskās kvalitātes kontrole.
 • Rakstu izdošanas grafika un termiņu kontrole, nepieciešamo korektīvo pasākumu veikšana.
 • Autortiesību licences, autoru, redaktoru un recenzentu interešu konfliktu  apliecinājumu verificēšana.
 • DOI piešķiršana rakstam. DOI numura ģenerēšana un tā unikalitātes izsekošana.
 • ISSN, ISBN piešķiršana izdevumam. Sazināšanās ar LNB.
 • Izdevuma arhivēšana Izdevniecības arhīvā.
 • Publicēto izdevumu izsūtīšana un saziņa ar datubāzēm.

Administratīvie izdevumi:

 • Atbilstoši RTU Rektora rīkojumam struktūrvienības pakalpojumu sniegšanas izmaksas palielina par 10 %, lai daļēji segtu struktūrvienības vadības un infrastruktūras izmaksas.
 • Autoratlīdzību līgumu sagatavošana un finanšu plūsmas nodrošināšana.

Rakstu gatavošana drukai un drukas pakalpojumu nodrošināšana:

 • Drukātā darba specifikācijas izveide un saskaņošana ar pasūtītāju.
 • Drukāšanas izmaksu pieprasīšana un apkopošana atbilstoši drukas pakalpojuma iepirkumam, izvēlētā varianta saskaņošana ar pasūtītāju. Tipogrāfijas laika rezervēšana.
 • Vāka dizaina izstrāde. Dizaina saskaņošana ar pasūtītāju.
 • Vāka sagatavošana drukai.
 • Raksta sagatavošana drukai, attēlu skenēšana, optimizācija, apstrāde, korektūra.
 • Drukas failu nosūtīšana tipogrāfijai, akcepta no tipogrāfijas saņemšana/tehnisko problēmu risināšana.
 • Gatavās produkcijas pieņemšana un pārbaude atbilstoši pasūtījuma kvalitātes prasībām. Pieņemšanas-nodošanas akta un pavadzīmes parakstīšana vai defektu akta noformēšana.
 • Obligāto drukāto eksemplāru nodošana LNB un RTU ZB, aktu arhivēšana.
 • Zinātnisko žurnālu eksemplāru nosūtīšana adresātiem.

Reklāmas maketēšana un izvietošana RTU Izdevniecības izdevumos (Pēc vienošanās)

Recenzēšana (Pēc vienošanās)

Tulkošana (Pēc vienošanās)

Zinātne