RTU Gada jaunā zinātniece

Lai sekmētu RTU zinātniskās darbības attīstību, veicinātu jaunu zinātnieku iesaisti pētniecībā un izvērtētu RTU zinātnieku rezultātus, 2015. gadā pirmo reizi tika izsludināts konkurss par goda nosaukumu «RTU Gada jaunā zinātniece».

Aizpildot pretendenta anketu, jānorāda pretendenta sasniegumus zinātniskajā darbībā par tekošo un iepriekšējo kalendāro gadu, kas var būt: organizatoriskais darbs pētniecībā, zinātnes pasākumos un institūcijās, izcilas starptautiskas zinātniskās publikācijas, RTU piesaistītā finansējuma apjoms, vadīto doktorantu skaits, pretendenta vadībā izstrādātie un aizstāvētie promocijas darbi, dalība zinātniskajos projektos, iegūtie patenti un licences vai citi radoši sasniegumi.

Pieteikuma anketa
Nolikums

RTU Gada jaunā zinātniece 2020

Goda nosaukums «RTU Gada jaunā zinātniece» 2020. gadā piešķirts Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētniecei Līgai Stīpniecei. 

Līga Stīpniece ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte Materiālzinātnes nozarē. Pagājušajā gadā viņa bijusi autore trim Scopus datubāzē indeksētām publikācijām. L. Stīpnieces zinātnisko publikāciju Hirša indekss ir 8. Līgas Stīpnieces vadībā aizstāvēts viens bakalaura darbs, kā arī veikti vairāki skolēnu pētniecības darbi.

Pagājušajā gadā viņa piedalījusies arī vairāku zinātnisko projektu pieteikumu sagatavošanā, palīdzot piesaistīt finansējumu RTU pētniecībai. Līga Stīpniece ir bijusi aktīva zinātnes popularizēšanā, piedaloties RTU Ēnu dienas un Zinātnieku nakts norisēs. 

«RTU Gada jaunā zinātniece 2020» Līga Stīpneice tika sveikta 2020. gada 14. oktobrī RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdes laikā.

RTU Gada jaunā zinātniece 2019
Goda nosaukums «RTU Gada jaunā zinātniece» 2019. gadā piešķirts Elektronikas un Telekomunikācijas fakultātes Radioelektronikas institūta docentei un vadošajai pētniecei Annai Ļitviņenko. 
 
Anna Ļitviņenko ir starptautisku zinātnisko žurnālu un konferenču zinātnisko rakstu recenzente, neatkarīgā eksperte Eiropas komisijā un eksperte Latvijas Zinātnes padomē, kā arī RTU satversmes sapulces locekle. Pagājušajā gadā publicējusi trīs un iesniegusi publicēšanai sešus rakstus konferenču rakstu krājumos, kas tiek indeksēti Scopus datubāzē. Viņas vadībā pagājušajā gadā aizstāvēti trīs bakalaura darbi.
 
Viņa ir vienīgā sieviete, kura pēdējo divdesmit gadu laikā aizstāvējusi promocijas darbu RTU doktorantūras programmas Elektronika pētniecības apakšnozarē Ķēdes un signāli. 
 
«RTU Gada jaunā zinātniece 2019» Anna Ļitviņenko tika sveikta 2019. gada 14. oktobrī RTU 60. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdes laikā.
RTU Gada jaunā zinātniece 2018

Goda nosaukums «RTU Gada jaunā zinātniece» 2018. gadā piešķirts RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētniecei Aritai Dubņikai.

Jaunās zinātnieces pētījumi ir saistīti ar implantmateriālu izstrādi kaulu defektu ārstēšanai. A. Dubņikas veidotajos materiālos tiek ievietoti medikamenti, kas darbojas lokāli – tieši bojātajā vietā.

2017./2018. gadā jaunā zinātniece publicējusi trīs Scopus datubāzē indeksētas publikācijas. Viņas vadībā aizstāvēti četri bakalaura darbi. A. Dubņika 2017./2018. gadā piedalījusies vairāku zinātnisko projektu izstrādē un koordinēšanā, RTU piesaistot gandrīz 300 000 eiro.

A. Dubņika ir LZP eksperts Inženierzinātņu un datorzinātnes ekspertu komisijas apakšnozarē «Biomateriāli, keramikas materiāli, polimēri un kompozītmateriāli».

Arita Dubņika 2016. gadā saņēmusi Julia Polak European Doctoral Award, ko pasniedz Eiropas Biomateriālu biedrība par izcilu un starptautisku zinātnisko darbu biomateriālu nozarē.

«RTU Gada jaunā zinātniece 2018» A. Dubņika tika sveikta 2018. gada 12. oktobrī RTU 59. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdes laikā.

RTU Gada jaunā zinātniece 2017

Goda nosaukums «RTU Gada jaunā zinātniece» 2017. gadā piešķirts RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras asociētajai profesorei Lindai Mežulei.

Jaunās zinātnieces pētījumi ir saistīti ar dzeramā ūdens attīrīšanu un biodegvielas ražošanu no lauksaimniecības atkritumiem.

2016./2017. gadā L. Mežule ir publicējusi vienpadsmit SCOPUS datubāzē indeksētas publikācijas un divus patentus. Viņa ir starptautisko zinātnisko žurnālu «Chemical Engineering Transactions», «Agronomy Research» un «Key Engineering Materials» recenzente.

L. Mežule ir vadošā pētniece piecos starptautiskajos zinātniskajos projektos, kā arī divu liela apjoma starptautisku zinātnisko projektu koordinatore. Viņas vadībā pētniecības projektos un līgumdarbos ar uzņēmumiem RTU ir piesaistīti vairāk nekā 220 000 eiro.

2016./2017. gadā pētniece ar ziņojumiem piedalījusies septiņās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Spānijā, Itālijā, Igaunijā un Latvijā.

L. Mežule ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte būvzinātnes un vides zinātnes nozarē. Viņas vadībā RTU tiek izstrādāti maģistra un promocijas darbi.

«RTU Gada jaunā zinātniece 2017» L. Mežule tika sveikta 2017. gada 14. oktobrī RTU 58. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdes laikā.

RTU Gada jaunā zinātniece 2016

Goda nosaukums «RTU Gada jaunā zinātniece» 2016. gadā piešķirts Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošajai pētniecei Kristīnei Šalmai-Ancānei.

2015. un 2016. gadā jaunā zinātniece bijusi līdzautore desmit SCOPUS un «Web of Science» datubāzēs indeksētām publikācijām. Šajā laikā K. Šalmas-Ancānes vadībā izstrādāti divi promocijas darbi, izstrādāti un aizstāvēti pieci bakalaura darbi un viens maģistra darbs. 

K. Šalma-Ancāne ir Latvijas Zinātnes padomes eksperts «Materiālzinātnē» un «Vispārīgā ķīmijas tehnoloģijā». Viņa ir Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības valdes locekle un sekcijas «Biomateriāli» vadītāja. K. Šalma-Ancāne ir Latvijas pārstāve Eiropas Keramikas biedrības padomē, Eiropas Keramikas biedrības un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedre. 

Jaunā zinātniece devusi nozīmīgu ieguldījumu zinātnes popularizēšanā un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādē.

2016. gadā K. Šalma-Ancāne ieguva «L΄Oréal» Latvijas stipendiju «Sievietēm zinātnē».

«RTU Gada jaunā zinātniece 2016» K. Šalma-Ancāne tika apbalvota 2016. gada 14. oktobrī RTU 57. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdes laikā.

RTU Gada jaunā zinātniece 2015

Goda nosaukums «RTU Gada jaunais zinātnieks» 2015. gadā piešķirts RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktorei, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošajai pētniecei docentei Dagnijai Ločai.

2014./2015. gadā Dagnija Loča publicējusi astoņas zinātniskās publikācijas, kas indeksētas SCOPUS un Web of Science datubāzēs un vienu monogrāfiju, kā arī piedalījusies sešās zinātniskajās konferencēs Polijā, Latvijā, Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē.

2014./2015. gadā viņa vadīja sešus zinātniskos projektus un bija piecu zinātnisko projektu galvenā izpildītāja, kā arī vadīja divu bakalaura darbu un viena promocijas darba izstrādi. Šajā laika posmā Dagnijas Ločas vadībā RTU piesaistīts finansējums 361 750 EUR apmērā.

Dagnija Loča ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte «Farmācijā», Latvijas Zinātnes padomes eksperte «Vispārīgā ķīmijas tehnoloģijā», Latvijas Zinātnes padomes eksperte «Materiālzinātnē», RTU promocijas padomes «P-18» eksperte, VAS «Latvijas Jūras administrācijas» Zinātņu padomes locekle, Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības valdes priekšsēdētāja, kā arī Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedre.

«RTU Gada jaunā zinātniece 2015» Dagnija Loča tika apbalvota 2015. gada 14. oktobrī RTU 56. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdes laikā.

Zinātne