Gada jaunā zinātniece

Lai sekmētu RTU zinātniskās darbības attīstību, veicinātu jaunu zinātnieku iesaisti pētniecībā un izvērtētu RTU zinātnieku rezultātus, 2015. gadā pirmo reizi tika izsludināts konkurss par goda nosaukumu «RTU Gada jaunā zinātniece».

Aizpildot pretendenta anketu, jānorāda pretendenta sasniegumus zinātniskajā darbībā par tekošo un iepriekšējo kalendāro gadu, kas var būt: organizatoriskais darbs pētniecībā, zinātnes pasākumos un institūcijās, izcilas starptautiskas zinātniskās publikācijas, RTU piesaistītā finansējuma apjoms, vadīto doktorantu skaits, pretendenta vadībā izstrādātie un aizstāvētie promocijas darbi, dalība zinātniskajos projektos, iegūtie patenti un licences vai citi radoši sasniegumi.

Pieteikums

Nolikums

RTU Gada jaunā zinātniece 2016

Goda nosaukums «RTU Gada jaunā zinātniece» 2016. gadā piešķirts Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošajai pētniecei Kristīnei Šalmai-Ancānei.

2015. un 2016. gadā jaunā zinātniece bijusi līdzautore desmit SCOPUS un «Web of Science» datubāzēs indeksētām publikācijām. Šajā laikā K. Šalmas-Ancānes vadībā izstrādāti divi promocijas darbi, izstrādāti un aizstāvēti pieci bakalaura darbi un viens maģistra darbs. 

K. Šalma-Ancāne ir Latvijas Zinātnes padomes eksperts «Materiālzinātnē» un «Vispārīgā ķīmijas tehnoloģijā». Viņa ir Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības valdes locekle un sekcijas «Biomateriāli» vadītāja. K. Šalma-Ancāne ir Latvijas pārstāve Eiropas Keramikas biedrības padomē, Eiropas Keramikas biedrības un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedre. 

Jaunā zinātniece devusi nozīmīgu ieguldījumu zinātnes popularizēšanā un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādē.

2016. gadā K. Šalma-Ancāne ieguva «L΄Oréal» Latvijas stipendiju «Sievietēm zinātnē».

«RTU Gada jaunā zinātniece 2016» K. Šalma-Ancāne tika apbalvota 2016. gada 14. oktobrī RTU 57. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdes laikā.

RTU Gada jaunā zinātniece 2015

Goda nosaukums «RTU Gada jaunais zinātnieks» 2015. gadā piešķirts RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktorei, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošajai pētniecei docentei Dagnijai Ločai.

2014./2015. gadā Dagnija Loča publicējusi astoņas zinātniskās publikācijas, kas indeksētas SCOPUS un Web of Science datubāzēs un vienu monogrāfiju, kā arī piedalījusies sešās zinātniskajās konferencēs Polijā, Latvijā, Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē.

2014./2015. gadā viņa vadīja sešus zinātniskos projektus un bija piecu zinātnisko projektu galvenā izpildītāja, kā arī vadīja divu bakalaura darbu un viena promocijas darba izstrādi. Šajā laika posmā Dagnijas Ločas vadībā RTU piesaistīts finansējums 361 750 EUR apmērā.

Dagnija Loča ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte «Farmācijā», Latvijas Zinātnes padomes eksperte «Vispārīgā ķīmijas tehnoloģijā», Latvijas Zinātnes padomes eksperte «Materiālzinātnē», RTU promocijas padomes «P-18» eksperte, VAS «Latvijas Jūras administrācijas» Zinātņu padomes locekle, Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības valdes priekšsēdētāja, kā arī Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības biedre.

«RTU Gada jaunā zinātniece 2015» Dagnija Loča tika apbalvota 2015. gada 14. oktobrī RTU 56. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdes laikā.

Zinātne