RTU zinātnisko žurnālu izdošanas kārtība

Viens no RTU stratēģiskajiem mērķiem ir zinātniskā izcilība, kuras sasniegšanai RTU izvirza uzdevumu iestāties Starptautiskajā Publikāciju Ētikas Komitejā (COPE). Turklāt sadarbībā ar žurnālu redkolēģijām Izdevniecība neatlaidīgi strādā, lai nodrošinātu starptautiska līmeņa un citējamības datubāžu SCOPUS un Web of Science (WoS) prasībām atbilstošu zinātnisko darbu publicēšanu. Rīkojums Nr. 04000-1. 1-e/2 no 30.10.2018 nosaka kārtību, kādā notiek RTU zinātnisko žurnālu izdošana, iesaistīto struktūrvienību un redaktoru atbildību, izdošanas procesu un finansējumu. RTU Izdevniecība nodrošina  žurnālu publicēšanu atbilstoši  brīvpiekļuves Open Access politikai.

Vēlaties izdot zinātnisku žurnālu? Jūsu mērķis ir SCOPUS vai WoS? Tad esiet gatavi nopietnam darbam! Zinātniskajam žurnālam, kas pretendē uz iekļūšanu citējamības datu bāzē, ir jānodrošina šādu prasību izpilde: satura un formas atbilstība SCOPUS, WoS un COPE prasībām, jāpublicē vismaz 20 rakstu gadā, vēlamais sadalījums ārzemju pret vietējiem autoriem procentos 80/20, skaidri jādefinē žurnāla attīstības plāns un mērķauditorija. Žurnāla redkolēģija ir jāveido no attiecīgās nozares ekspertiem, kas ieņem vadošus amatus akadēmiskajās un zinātniskajās institūcijās. Svarīga ir zinātniskā novitāte, rakstiem jāatspoguļo perspektīvie pētījumu virzieni, plaģiātisms nav pieļaujams. Tā kā SCOPUS un WoS prasības laika gaitā mainās un žurnāla izdošanas ceļš līdz pieteikšanai citējamības datu bāzēs ir vismaz divi gadi, tad Izdevniecība nevar garantēt žurnāla iekļaušanu citējamības datu bāzēs.

Atslēgas vārdi: SCOPUS, Web of Science, COPE, Crossref, ORCID, AEUP, ISSN, e-ISSN, EPUB, OJS, DOI, Open Access, Plan S, CC BY 4.0, DOAJ, EBSCO, zinātniskā izcilība, starptautiska atpazīstamība, reputācija, citējamība.

Pamatprasības RTU zinātniskajiem žurnāliem
Rakstiem ir jābūt recenzētiem (peer-review), ir definēts rakstu tips, rakstu valoda ir angļu (vismaz raksta nosaukums, kopsavilkums, atslēgvārdi, autoru darba vietas), ir atbilstoši noformēts literatūras saraksts, tiek ievērota noteiktā publicēšanas regularitāte, žurnālam ir mājaslapa angļu valodā, kurā ir jābūt aprakstītiem publikāciju ētikas, interešu konfliktu, datu falsifikācijas, plaģiātisma novēršanas jautājumi, instrukcijas autoriem, žurnāla mērķauditorija, žurnālam ir starptautiski atzīti ISSN un/vai e-ISSN numuri, starptautisko redkolēģiju veido atzīti eksperti savā jomā, autori ir no dažādām pasaules valstīm, rakstiem ir piešķirti DOI numuri, žurnāla rakstu saturam jābūt saprotamam un labā angļu valodā, publicētajiem rakstiem ir zinātniska vērtība un tie ir interesanti starptautiskai akadēmiskai vai profesionālai auditorijai, tabulas un attēli ir kvalitatīvi un skaidri, raksti ir loģiski strukturēti, kopsavilkumi ir pietiekami gari un izsmeļoši. SCOPUS Pre-evaluation pieteikuma anketa.
Rekomendācijas žurnālu mājaslapu saturam
Žurnāla mājaslapa ir žurnāla vizītkarte. Žurnāla galvenā redaktora pienākums ir sekot, lai mājaslapā esošā informācija būtu aktuāla un patiesa. Veidojot žurnāla mājaslapas saturu, sekojiet, lai tur būtu atrodama šāda informācija: žurnāla mērķauditorijas apraksts, recenzēšanas procesa apraksts, dati par īpašnieku, redkolēģijas sastāvs, kontaktinformācija, aprakstītas autoru tiesības un licencēšanas noteikumi, informācija par maksas/bezmaksas publicēšanu, apraksts, kā žurnāls izskata plaģiātisma un interešu konflikta situācijas, žurnāla politika un ētiskie aspekti, publicēšanas grafiks, pieejamība, arhivēšana, biznesa modelis, mārketings, reklāmas izvietošanas noteikumi, diskusiju iespējas, u. c. Detalizēta informācija par COPE pamatprasībām žurnālu mājaslapu saturam.
Izdevniecības redakcionālie un citi pakalpojumi
Izdevniecība katram žurnālam veido savu pakalpojuma grozu, izmaksas tiek aprēķinātas par vienu rakstu. Izdevniecības redakcionālo pakalpojumu grozu veido: literārā rediģēšana, tehniskā rediģēšana, tulkošana, maketēšana, korektūra, elektroniskā publicēšana, arhivēšana, projekta vadīšana, žurnālu gatavošana drukai, tipogrāfijas pakalpojumu starpniecība, administratīvie pakalpojumi (līgumu slēgšana, ISSN, DOI numuru piešķiršana), u. c. Pilns Izdevniecības pakalpojumu apraksts žurnāliem.
RTU zinātnisko žurnālu ikgadējā izvērtēšana
Reizi gadā RTU Izdevniecība veic zinātnisko žurnālu auditu. Kas tiek vērtēts? Tiek vērtēta Izdevniecības sadarbība ar žurnāla pasūtītāju un žurnāla redaktoriem, atbilstība COPE ētikas prasībām (plaģiātisms, autoru «pierakstīšana», izvairīšanās atzīt interešu konfliktus, žurnāla mājaslapas kvalitāte u. c.), iesūtīto rakstu atbilstība žurnāla vadlīnijām, iesūtīto rakstu atbilstība tehniskajām prasībām (literatūras saraksts, šablona ievērošana, bilžu, grafiku, tabulu, formulu kvalitāte), dokumentācijas aprite (licence publicēt, u. c.), resursu pārvaldība no žurnāla puses (finanses, izcenojumi, tāmes), žurnāla regularitāte (atbilstība noteiktajiem publicēšanās grafikiem).
Rakstu iesniegšanas kārtība

Gatavojot žurnālu publicēšanai, RTU Izdevniecībā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Akceptēta un parakstīta Pasūtījuma veidlapa atbilstoši izvēlētajam pakalpojumu grozam.

Katram rakstam jāiesniedz:

 • Licence publicēt;
 • Deklarācijas par interešu konfliktu (autora, redaktora un recenzenta).

Publikācijām, kas ir iesniegtas RTU Izdevniecībā, ir jābūt pārbaudītām ar iThenticate teksta salīdzināšanas rīku. Precīzāka informācija par pieeju iThenticate sistēmai, rakstot . Atbildīgajiem redaktoriem, kas izmanto Open Journal sistēmu (OJS), jāinformē Izdevniecības projektu vadītājs par iesniegtajiem rakstiem. Atbildīgajiem redaktoriem, kas rakstus Izdevniecībā iesūta, izmantojot e-pasta starpniecību, faila nosaukumu vēlams veidot tādu, lai tas būtu viennozīmīgi saistīts ar zinātnisko žurnālu un rakstu (žurnāla abreviatūra, gads, sējums (numurs), raksta nr. pēc izvēles, autora uzvārds).

Zinātniskā raksta pirmajā lappusē ir jānorāda šāda pamatinformācija:
 • žurnāla nosaukums;
 • raksta nosaukums;
 • autora vārds, piederības institūcija;
 • autora ORCID numurs (ja ir pieejams);
 • atslēgvārdus;
 • kopsavilkumu;
 • izdošanas gadu, sējumu, numuru, lappuses;
 • digitālā objekta identifikatoru (DOI);
 • raksta iesniegšanas datumu, raksta akceptēšanas datumu;
 • korespondējošā autora e-pastu;
 • izmantotās licences tekstu;
 • izdevēju.
Papildus ieteicams norādīt: ISSN numuru, pilnu atsauci uz rakstu.
Publikāciju, attēlu, grafiku, formulu iesniegšana un noformēšana
 Publikācijas iesniedz Word, Adobe PDF vai LaTeX formātos, vēlams izmantot programmatūras jaunākās versijas.
 • Attēlus, fotogrāfijas, ekrānšāviņus un citus rastra failus iesniedz atsevišķi no raksta JPG, PNG, vai vislabāk TIFF formātā. Tos var arhivēt, piemēram *.zip failā. Attēlu faila lielums ir vismaz 600–700 kB un 300 dpi izšķirtspēja.
 • Grafikiem, shēmām, diagrammām u.c. Word dokumentā jābūt aktīviem, tie nevar būt iekopēti kā bildes. Vektorgrafikas elementus iesniedz kā atsevišķus failus izmantotās programmatūras formātos, piemēram, EPS.  
 • Attēlos, grafikos, tabulās vēlams izmanot Times New Roman fontu ar burtu lielumu no 8 pt līdz 10 pt.
 • Formulām jābūt rakstītām izmantojot formulu redaktoru. Ieteicams izmantot MathType programmu, kas ir pieejama par brīvu 30 dienas. Formulām jābūt rediģējamām.
 • Pamattekstā nav ieteicams izmantot formulu redaktoru mainīgo pierakstā.
 • Ja autors izmanto specifisku fontu rakstā, autoram ir jānodrošina, lai fonta stila fails ir pieejams Izdevniecībai.
 • Mērvienību noformējumam jābūt atbilstoši NIST standartam, literatūras sarakstam atbilstoši APA , IEEE standartiem vai citiem, DOI saites atbilstoši Crossref rekomendācijām.
 • Literatūras saraksta noformēšanai RTU Izdevniecība iesaka izmantot Mendeley rīku vai Word iebūvētu atsauču rīku.

Zinātne