Atzinības un apbalvojumi

Šajā sadaļā ietverti ievērojamākie RTU darbības sekmētāji, izcilākie augstskolas zinātnieki un mācībspēki, kā arī atzinību saņēmušie jaunie zinātnieki.
RTU piešķirti augstākie Latvijas valsts un ES apbalvojumi.

RTU saņemtie apbalvojumi

RTU atzinības - no Eiropas Universitāšu asociācijas kvalitātes zīmes līdz platīnam Latvijas «Ilgtspējas indeksā».

Goda biedri

Par RTU Goda biedru var ievēlēt Latvijas un citu valstu zinātnes, izglītības, kultūras, sabiedriskos, tautsaimniecības un administratīvos darbiniekus, kuri sekmējuši universitātes būtisku attīstību.

Goda doktori

RTU Goda doktora nosaukumu piešķir izciliem zinātniekiem, kā atzinību par viņu personisko ieguldījumu zinātnē, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā RTU un starptautiskās sadarbības nostiprināšanā.

Emeritētie profesori

Emeritētā RTU profesora (Professor Emeritus) nosaukumu RTU Senāts var piešķirt pensionētiem profesoriem par izcilu pedagoģisko un zinātnisko darbu RTU vismaz 15 pēdējo gadu laikā.

Goda darbinieki

RTU Goda darbinieka nosaukumu piešķir universitātes darbiniekiem, kuri nostrādājuši universitātē ne mazāk kā 20 (divdesmit) gadus, aktīvi piedalījušies jauno speciālistu sagatavošanā vai šo darbu tehniskajā nodrošināšanā un kolektīva sabiedriskajā dzīvē, kā atzinību par ilggadīgu un apzinīgu darbu.

RTU Gada zinātnieks

Lai sekmētu RTU zinātniskās darbības attīstību, veicinātu jaunu zinātnieku iesaisti pētniecībā un izvērtētu RTU zinātnieku rezultātus, 2006. gadā pirmo reizi tika izsludināts konkurss par goda nosaukumu «RTU Gada zinātnieks».

RTU Gada jaunais zinātnieks

Lai sekmētu RTU zinātniskās darbības attīstību, veicinātu jaunu zinātnieku iesaisti pētniecībā un izvērtētu RTU zinātnieku rezultātus, 2006. gadā pirmo reizi tika izsludināts konkurss par goda nosaukumu «RTU Gada jaunais zinātnieks».

RTU Gada jaunā zinātniece

Lai sekmētu RTU zinātniskās darbības attīstību, veicinātu jaunu zinātnieku iesaisti pētniecībā un izvērtētu RTU zinātnieku rezultātus, 2015. gadā pirmo reizi tika izsludināts konkurss par goda nosaukumu «RTU Gada jaunā zinātniece».

RTU mācībspēki – LZA akadēmiķi un korespondētājlocekļi

Par LZA akadēmiķiem ievēl izcilus Latvijas zinātniekus, kuru pētījumi ir plaši atzīti gan Latvijā, gan pasaulē, bet par korespondētājlocekļiem - kādā zinātnes nozarē autoritāti ieguvušus zinātniekus, kuri spēj kvalificēti pārstāvēt attiecīgo zinātnes nozari, ekspertēt zinātniskos darbus un savai specializācijai atbilstošos zinātniskos virzienus.

RTU mācībspēki – LZA Goda locekļi un Goda doktori

Par LZA locekļiem ievēlē izcilus Latvijas un ārzemju zinātniekus, par goda locekļiem — arī citu jomu vispāratzītus Latvijas gara darbiniekus.

Universitāte