Kvalitātes nodrošināšana un risku vadība

RTU ir izveidota kvalitātes vadības sistēma, kas tiek balstīta EFQM Izcilības modeļa un nepārtrauktas pilnveides pamatprincipos. RTU tiek īstenots kvalitātes nodrošināšanas un pilnveides cikls, kas ietver procesu vadību, uztveres un snieguma rādītāju analīzi un pilnveidi. Universitātē ir definēta vienota pieeja risku pārvaldībai, kas ir integrēta RTU kvalitātes vadības sistēmā.

RTU Kvalitātes vadības sistēma

Rīgas Tehniskās universitātes Izcilības pieeja ir radīta, lai sekmētu universitātes kā izcilas organizācijas mērķtiecīgu attīstību.

Kvalitātes nodrošināšanas un pilnveides cikls

RTU Izcilības pieejas īstenošana ir balstīta procesos orientētā rīcībā un ietver skaidru procesu secību un to mijiedarbību.

Risku vadība

Lai identificētu iespējamos riskus, izveidotu un ieviestu RTU risku vadības sistēmu, RTU ir izveidota risku vadības darba grupa un apstiprināta Risku vadības politika.

Universitāte