Zinātne

Zinātniskā pētniecība universitātē ir mācību procesa sastāvdaļa, kas tiek realizēta visu mācību programmu ietvaros. RTU īstenotās fundamentālās un lietišķās pētniecības stratēģiskais mērķis ir analizēt un dot risinājumus pieprasītām tehniskām un sociālām problēmām. Fundamentālo un lietišķo zinātnisko pētījumu gaitā uzkrātais zināšanu potenciāls pakāpeniski tiek realizēts uzņēmējdarbībā.

Zinātnes aktualitātes

Pētniecības platformas

Straujā tehnoloģiju attīstība industrijā prasa kompleksus problēmu risinājumus, kas pārsniedz vienas fakultātes specializācijas robežas, tāpēc Rīgas Tehniskajā universitātē zinātnieki no dažādām fakultātēm sadarbojas starpdisciplināros pētījumos tautsaimniecībai un sabiedrībai nozīmīgās jomās sešos zinātniskajos virzienos.

Doktora līmeņa studijas

Rīgas Tehniskajā universitātē tiek īstenota 20 doktora studiju programma inženierzinātņu, dabaszinātņu, arhitektūras, sociālo un pakalpojumu zinātņu nozarēs.

Pēcdoktorantūra

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programma ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. Turpmāko 7 gadu laikā jaunajiem zinātniekiem būs pieejami vairāk nekā 60 miljoni eiro.

Zinātniskie projekti

Nozīmīgākie pēdējo 20 gadu starptautiskie pētījumi tiek veikti Eiropas Komisijas ietvara programmas projektos un Horizon2020 programmas projektos. Kopš 2015. gada RTU realizē divus Eiropas Kosmosa aģentūras finansētus projektus un 2016. gadā ir uzsākts pirmais zinātniskais projekts sadarbībā ar Eiropas kodolizpētes centru CERN.

Uzņēmumiem un organizācijām

RTU nodrošina visa veida pakalpojumu klāstu, sākot no konsultācijām līdz jaunu produktu ieviešanai ražošanā, izmantojot universitātē pieejamos cilvēkresursus, kompetenci un materiālos resursus.

Zinātnisko iekārtu un pakalpojumu datu bāze «Use science»

RTU UseScience sistēma ir tiešsaistes zinātnisko pakalpojumu, iekārtu un programmatūru reģistrs, kas nodrošina RTU darbiniekus, studentus, uzņēmumu un citu institūciju pārstāvjus, kā arī publiskos lietotājus ar informāciju par pētniecības iekārtām, programmatūrām un piedāvātajiem pakalpojumiem, kas pieejami RTU un UseScience partnerinstitūcijās.

«Open Access» iniciatīva

«Open Access» ir Eiropas iniciatīva, ar mērķi veicināt un atbalstīt bezmaksas brīvpieeju elektroniskajiem resursiem izglītības un akadēmiskajā vidē. «Open Access» nodrošina bezmaksas piekļuvi pilnteksta zinātniskai informācijai tiešsaistē, ļaujot lietotājiem to lasīt, lejuplādēt, lietojot atsauci uz autoru, kopēt, izplatīt, drukāt, citēt, indeksēt, pārraidīt kā datus, vai izmantot jebkurā citā legālā veidā bez finansiāliem, tiesiskiem vai tehniskiem ierobežojumiem.

Publikācijas

Ik gadu RTU zinātnieki, mācībspēki, doktoranti, maģistranti publicē sava darba rezultātus Latvijas un ārvalstu zinātniskos izdevumos.

Intelektuālais īpašums

Intelektuālā īpašuma aizsardzība un attīstība ir būtisks RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra uzdevums, kas ietver gan zinātnieku un studentu izpratnes veicināšanu par intelektuālā īpašuma jautājumu nozīmi, īpaši komercializācijas procesā, gan finanšu resursu nodrošināšanu un konsultāciju sniegšanu Latvijas un starptautisko patentu pieteikumu sagatavošanai.

Zinātniskie pasākumi

Šajā sadaļā apkopota informācija par RTU rīkotajām zinātniskajām konferencēm, kā arī augstskolas pētnieku un studentu zinātniskajiem sasniegumiem. Šeit atradīsiet arī informāciju par RTU zinātniekiem, kuru darbs novērtēts ar  prestižu Eiropas un Latvijas institūciju piešķirtām balvām.

Dizaina fabrika

«the LAB» ir atvērta tipa laboratorija, kurā visiem RTU  studentiem, darbiniekiem un zinātniekiem ir iespēja materializēt savus izgudrojumus izmantojot 3D printēšanas tehnoloģiju sniegtās iespējas.

HPC centrs

RTU HPC centrs jeb Zinātniskais skaitļošanas centrs ir Zinātņu prorektora dienesta paspārnē esoša iniciatīva, kuras mērķis ir sniegt atbalstu e-zinātnes tehnoloģiju pielietošanai pētniecībā.

Izdevniecība

Rīgas Tehniskās universitātes Izdevniecības misija ir nodrošināt RTU studentus un akadēmisko personālu ar kvalitatīvu mācību un zinātnisko literatūru, izmantojot mūsdienīgas un inovatīvas tehnoloģijas.

Akreditētās (LATAK) pētniecības laboratorijas

Zinātniskās darbības pārskati

Katru gadu, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem, Zinātņu prorektora dienests izdod Zinātniskās darbības gada pārskatu, kurā ir apkopota informācija par RTU zinātnisko darbību, aprakstīti RTU darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi, galvenās funkcijas un uzdevumi, juridiskais statuss un struktūra, saņemtā finansējuma izlietojums.

Kontakti

RTU Zinātņu prorektora dienests nodrošina, attīsta un vada zinātnisko darbību RTU, kā arī organizē zinātnieku sagatavošanu doktora zinātniskā grāda iegūšanai RTU Senāta apstiprinātajās un akreditētajās studiju programmās. 

Zinātne