Zinātne

RTU pētniecībā tiek ievērots Eiropas Rīcības kodekss pētniecības integritātei

RTU ievēro Eiropas Zinātņu akadēmiju (ALLEA) pieņemto Eiropas Rīcības kodeksu pētniecības integritātei (ALLEA (2023) The European Code of Conduct for Research Integrity – Revised Edition 2023. Berlin. DOI 10.26356/ECOC). Šis dokuments ir Eiropas pētnieku kopienas pašregulācijas instruments. Eiropas Komisija ir atzinusi šo Rīcības kodeksu par atsauces dokumentu ar pētniecības integritāti saistītajos jautājumos visos ES finansētajos pētniecības projektos.

Eiropas Rīcības kodekss par pētniecības integritāti

Preambula

Pētniecība ir ceļš uz zināšanām, kas tiek iegūtas sistemātiski mācoties, domājot, novērojot un eksperimentējot. Lai gan dažādās disciplīnās izmanto dažādas pieejas, tām kopīga ir motivācija vairot mūsu izpratni par mums pašiem un pasauli, kurā mēs dzīvojam. Tāpēc Eiropas Rīcības kodekss par pētniecības integritāti ir piemērojams pētniecībai visās zinātniskajās un akadēmiskajās nozarēs.

Pētniecība ir akadēmiskās, industriju un citu nozaru pārstāvju kopdarbs. Tas ietver tiešu vai netiešu sadarbību, kas bieži pārkāpj sociālās, politiskās un kultūras robežas. To sekmē brīvība formulēt pētījuma jautājumus un izstrādāt teorijas, ievākt empīriskus datus un pielietot objektīvi atlasītas metodes. Tādējādi pētniecības pamatā ir pētnieku kopīgais darbs, kas ideālā variantā attīstās neatkarīgi no pasūtītāju izvirzītajiem nosacījumiem, ideoloģiskām, ekonomiskām vai politiskām interesēm.

Pētniecības integritātei ir izšķiroša nozīme pētniecības un tās rezultātu uzticamības saglabāšanā. Pētnieku pienākums ir atbildīgi formulēt pētniecības principus, noteikt pareizas pētniecības prakses kritērijus, lai paaugstinātu pētījumu un to rezultātu kvalitāti, uzticamību un noturīgumu, kā arī pienācīgi reaģēt uz labas pētniecības prakses apdraudējumiem vai pārkāpumiem. Šajā kontekstā pētījuma rezultāti ietver, bet neaprobežojas ar publikācijām, datiem, metadatiem, protokoliem, kodu, programmatūru, attēliem, artefaktiem un citiem pētniecības materiāliem un metodēm. Eiropas Rīcības kodeksa par pētniecības integritāti galvenais mērķis ir palīdzēt pildīt šo zinātniskās sabiedrības pienākumu un kalpot par pamatu pētniecības kopienas pašregulācijas sistēmai.

Pētniecības jomā ir iesaistīti dažādi dalībnieki, ieskaitot pētniekus, pētnieku grupas un atbalsta personālu. Pētniecībā ir arī iesaistītas iestādes un organizācijas, kas nodrošina vai veicina pētniecību, piemēram, pētniecības organizācijas, pētniecības finansētāji, akadēmijas, zinātniskās biedrības, redaktori un izdevēji, kā arī citas organizācijas. Eiropas Rīcības kodeksā ir aprakstīti profesionālie, juridiskie, sociālie, ētiskie un morālie pienākumi, kas saista dažādas iesaistītās puses dažādās vidēs, ieskaitot tās, kas nosaka un ievieš prioritātes un kritērijus pētniecības finansējumam, novērtēšanai un publicēšanai. Tas uzsver iestāžu un organizāciju lomu labas pētniecības prakses veicināšanā, ko var īstenot, ieviešot un izmantojot atbilstošus noteikumus, procesus, resursus un infrastruktūru.

Pētniecību regulējošo vērtību un principu interpretāciju var ietekmēt sociālā, politiskā vai tehnoloģiskā attīstība un izmaiņas pētniecības vidē. Piemēram, kopš Eiropas Rīcības kodeksa 2017. gada izdevuma publicēšanas ir attīstījušās tehnoloģijas un radušies jauni veidi kā tās pielietot pētniecībā, kā arī ir augusi sociālo plašsaziņas līdzekļu nozīme pētījumu rezultātu izplatīšanā. 2023. gada izdevumā ir ņemtas vērā arī izmaiņas datu pārvaldībā, Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR) un jaunākās tendences atvērtās zinātnes un pētniecības novērtējuma jomā. Eiropas Rīcības kodeksa 2023. gada izdevums atspoguļo arī jaunu izpratni par pētniecības kultūras nozīmi pētniecības integritātes veicināšanā un labas pētniecības prakses ieviešanā.

Efektīvs Eiropas Rīcības kodekss veicina ētisku domāšanu zinātniskajā sabiedrībā. Tajā aprakstītie principi attiecas uz visu pētniecības sistēmu un visām disciplīnām, kā arī ir piemērojami projektiem gan ar valsts, gan privāto finansējumu. To var ņemt par pamatu vietējiem, valsts mēroga vai noteiktas disciplīnas noteikumiem un pamatnostādnēm, kā arī piemērot gan esošajai, gan jaunai pētniecības praksei, piemēram, amatierzinātnes vai

līdzdalīgas pētniecības projektiem. Katrai pētniecības procesos iesaistītajai pusei ir jāuzņemas atbildība par labas pētniecības prakses un tās pamatā esošo principu ievērošanu un veicināšanu.

Šis dokuments ir Eiropas zinātņu akadēmiju asociācijas (ALLEA) izstrādātā Eiropas Rīcības kodeksa par pētniecības integritāti 2017. gada izdevuma atjauninātā versija. Kodeksu regulāri atjaunina, lai saglabātu tā aktualitāti, ņemot vērā mūsdienu zinātnes izaicinājumus un jaunas pētniecības jomas, un turpinātu veicināt labu pētniecības praksi zinātniskajā sabiedrībā.

Principi

Uzticamība, nodrošinot pētniecības kvalitāti, kas atspoguļota projektā, metodoloģijā, analīzē un resursu izmantošanā

Godīgums pētniecības attīstīšanā, uzsākšanā, recenzēšanā, ziņošanā un komunicēšanā pārredzamā, godīgā, pilnīgā un objektīvā veidā

Cieņa pret kolēģiem, pētniecības dalībniekiem, sabiedrību, ekosistēmām, kultūras mantojumu un vidi

Atbildība par pētniecību no idejas līdz publicēšanai, par tās pārvaldību un organizāciju, apmācību, uzraudzību un darbaudzināšanu un par tās plašāku ietekmi.

Laba pētniecības prakse
pētniecības vide
 • Lai nodrošinātu pētniecības integritātes ievērošanu, pētniecības iestādes un organizācijas veicina informētību un ieinteresētību, ieviešot stimulu programmas.
 • Pētniecības iestādes un organizācijas rada vidi, kas veicina savstarpējo cieņu un piekopj tādas vērtības kā vienlīdzība, daudzveidība un iekļaušana.
 • Pētniecības iestādes un organizācijas rada no nevēlama spiediena brīvu vidi, kurā pētnieki var brīvi strādāt, ievērojot labas pētniecības prakses principus.
 • Pētniecības iestādes un organizācijas rāda labu piemēru, veidojot skaidrus noteikumus un izstrādājot labas pētniecības prakses vadlīnijas, kā arī aprakstot skaidru un pārskatāmu rīcības plānu gadījumiem, kad ir aizdomas par nepieņemamu pētniecības praksi vai pētniecības integritātes pārkāpumiem.
 • Pētniecības iestādes un organizācijas aktīvi atbalsta pētniekus, ja viņi saņem kādus draudus, un aizsargā godprātīgus trauksmes cēlējus, ņemot vērā, ka jauni speciālisti un īstermiņā nodarbinātie darbinieki parasti ir mazāk aizsargāti.
 • Pētniecības iestādes un organizācijas atbalsta piemērotas infrastruktūras veidošanu datu un pētniecības materiālu ģenerēšanai, pārvaldībai un aizsardzībai visos to veidos, lai nodrošinātu datu reproducējamību, izsekojamību un pārskatatbildību.
apmācība, uzraudzība un mentorēšana
 • Pētniecības iestādes un organizācijas sniedz pētniekiem pilnvērtīgas teorētiskās un praktiskās zināšanas par pētījumu izstrādi, metodoloģiju, analīzi, izplatīšanu un komunikāciju.
 • Pētniecības iestādes un organizācijas izstrādā aktuālas, pilnvērtīgas apmācības ētikas un pētniecības integritātes jomā, tādā veidā nodrošinot, ka visas iesaistītās puses ir informētas par attiecīgajiem kodeksiem un noteikumiem, un attīsta prasmes, kas ir nepieciešamas savu pētījumu ietvaros.
 • Vadošie pētnieki, pētnieku grupu vadītāji un uzraudzītāji atbalsta pētniecības biedrus, rāda labu piemēru un sniedz noderīgus norādījumus un padomus pētniecības darbības attīstīšanai un strukturēšanai.
 • Visi pētnieki, sākot no jaunākā asistenta līdz vadošajam pētniekam, pastāvīgi apgūst ētikas un pētniecības integritātes normas.
pētniecības process
 • Īstenojot pētniecības idejas, pētnieki ņem vērā attiecīgās jomas jaunākos sasniegumus.
 • Pētnieki izstrādā, veic, analizē un dokumentē pētījumus rūpīgi, pārredzami un pārdomāti.
 • Pētījuma procesā tiek ņemtas vērā atšķirības starp pētījuma dalībniekiem un tiek novērsta diskriminācija, piemēram, pēc vecuma, dzimuma, kultūras vai reliģiskas piederības, pasaules uzskatiem, etniskās piederības, ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai sabiedrības slāņa.
 • Pētnieki izmanto pētījumam piešķirto finansējumu pienācīgi un apzinīgi.
 • Pētnieki dalās ar pētījumu rezultātiem atklātā, godīgā, pārredzamā un precīzā veidā, taču ievēro datu vai atklājumu konfidencialitāti, ja to pieprasa likums.
 • Pētnieki izziņo pētījumu rezultātus un sniedz informāciju par izmantotajām metodēm, ieskaitot ārējo pakalpojumu vai mākslīgā intelekta un automatizēto rīku izmantošanu, saskaņā ar pieņemtajām disciplīnas normām un tādā veidā, kas atvieglo verificēšanu un replicēšanu.
drošības pasākumi
 • Pētnieki, pētniecības iestādes un organizācijas ievēro atbilstošus kodeksus, vadlīnijas un noteikumus.
 • Pētnieki izturas pret pētījumu dalībniekiem un subjektiem (neatkarīgi no tā, vai tie ir cilvēki, dzīvnieki, vai kultūras, bioloģiskie, vides, vai fiziskie rādītāji), ka arī pret saistītajiem datiem ar cieņu un rūpību saskaņā ar tiesību aktiem un ētikas principiem.
 • Pētnieki atbildīgi attiecas pret sabiedrības, līdzstrādnieku un citu pētniecībā iesaistīto pušu veselību, drošību un labklājību.
 • Pētnieki nosaka un izsver iespējamo kaitējumu un riskus, kas saistīti ar viņu pētījumiem un rezultātu pielietojumu, un mazina iespējamo negatīvo ietekmi.
 • Pētnieki, kuri pārrauga projektus ārpus profesionālās darbības, piemēram, amatierzinātnes vai līdzdalības pētniecības projektus, uzņemas atbildību par pētniecības integritātes standartu ievērošanu, projekta uzraudzību, apmācību nodrošināšanu un drošības pasākumu ievērošanu.
datu pārvaldība
 • Pētnieki, pētniecības iestādes un organizācijas nodrošina visu datu, metadatu, protokolu, koda, programmatūras un citu pētniecības materiālu pienācīgu pārvaldību, pārraudzīšanu un atbilstīgu uzglabāšanu noteiktā laika periodā.
 • Pētnieki, pētniecības iestādes un organizācijas nodrošina, ka piekļuve datiem ir pēc iespējas atvērtāka, vai, ja nepieciešams, pēc iespējas slēgtāka, turklāt dati ir atrodami, pieejami, savietojami un izmantojami atkārtoti.
 • Pētnieki, pētniecības iestādes un organizācijas nodrošina pārskatāmu politiku attiecībā uz to, kā piekļūt datiem, metadatiem, protokoliem, kodam, programmatūrai un citiem pētniecības materiāliem un kā saņemt atļauju tos izmantot.
 • Pētnieki informē pētījuma dalībniekus par to, kā viņu dati tiks izmantoti un atkārtoti izmantoti, kas un kā varēs tiem piekļūt, kā arī, kā tie tiks uzglabāti un dzēsti saskaņā ar VDAR regulu.
 • Pētnieki, pētniecības iestādes un organizācijas atzīst datus, metadatus, protokolus, kodus, programmatūras un citus pētniecības materiālus par likumīgiem un citējamiem pētniecības produktiem.
 • Pētnieki, pētniecības iestādes un organizācijas nodrošina, ka visas vienošanās un līgumi, kas saistīti ar pētījumu rezultātiem, ietver atbilstīgus un taisnīgus pētījumu rezultātu izmantošanas, īpašumtiesību un intelektuālā īpašuma aizsardzības noteikumus.
sadarbība
 • Visi pētniecības sadarbības partneri uzņemas atbildību par pētījuma un tā rezultātu integritāti.
 • Visi pētniecības sadarbības partneri jau pašā sākumā rakstiski vienojas par pētījuma mērķiem un pētniecības procesu, ko uzrauga un vajadzības gadījumā pielāgo, lai varētu pēc iespējas pārredzamā un atklātā veidā izplatīt informāciju par saviem pētījumiem.
 • Visi pētniecības sadarbības partneri jau pašā sākumā rakstiski vienojas par nosacījumiem (ko uzrauga, un vajadzības gadījumā pielāgo) attiecībā uz pētniecības integritāti, piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem, sadarbības partneru intelektuālā īpašuma aizsardzību, kā arī rīcību konfliktu un iespējamo pārkāpumu gadījumā.
 • Visi pētniecības sadarbības partneri apspriežas un rakstiski vienojas par pētījumu rezultātu publicēšanu un citiem rezultātu izplatīšanas vai izmantošanas veidiem.
publicēšana, izplatīšana un autorība
 • Autori rakstiski vienojas par autorības secību, ņemot vērā, ka autorības pamatā ir: (1) nozīmīgs ieguldījums pētījuma izstrādē, attiecīgo datu vākšanā, analīzē un/vai interpretācijā; 2) publikācijas izstrāde un/vai būtisku labojumu veikšana; 3) publikācijas gala versijas apstiprināšana; un 4) piekrišana būt atbildīgam par publikācijas saturu, ja vien publikācijā nav norādīts citādi.
 • Ja iespējams, autori publikācijas gala versijā iekļauj autoru ieguldījumu uzskaiti, kurā ir aprakstīti katra autora pienākumi un ieguldījums.
 • Autori atzīst un sniedz informāciju par citu iesaistīto pušu, kas nav uzskatāmas par autoriem, ieskaitot sadarbības partneru, asistentu un finansētāju, kuri palīdzējuši veikt pētījumu, darbu un ieguldījumu pētījumā.
 • Autori atklāj jebkādus finansiālus un nefinansiālus interešu konfliktus, kā arī pētījuma un publikācijas atbalsta avotus.
 • Autori un izdevēji nekavējoties izdod labojumus, norādot veikto labojumu autorus, vai atsauc publikācijas, ja nepieciešams. Atsaukšanas procedūra ir skaidra, tiek norādīts konkrēts atsaukšanas iemesls.
 • Autori, pētniecības iestādes, izdevēji, sponsori un zinātniskā sabiedrība saprot, ka negatīvus rezultātus ir tik pat svarīgi publicēt un izplatīt kā pozitīvos rezultātus.
 • Autori ir precīzi un godīgi komunikācijā ar kolēģiem, politikas veidotājiem un sabiedrību kopumā.
 • Komunicējot, izplatot pētījuma rezultātus un mijiedarbojoties ar sabiedrību, autori ir atklāti un sniedz pilnīgu informāciju par subjektīviem pieņēmumiem un vērtībām, kas var ietekmēt viņu pētījumus, kā arī par pierādījumu patiesumu, ieskaitot atlikušās neskaidrības vai datu trūkumu.
 • Autori ievēro tos pašus principus, kas aprakstīti iepriekš, neatkarīgi no tā, vai viņu pētījumi tiek publicēti abonētā žurnālā, brīvpiekļuves žurnālā vai jebkurā citā formā, ieskaitot manuskriptu serveros.
recenzēšana un novērtēšana
 • Pētnieki nopietni uztver savas saistības un atbildību pret zinātnisko sabiedrību, piedaloties recenzēšanā, izskatīšanā un novērtēšanā. Pētnieki, pētniecības iestādes un organizācijas šo ieguldījumu novērtē un atbilstoši atalgo.
 • Pētnieki, pētniecības iestādes un organizācijas izskata un novērtē iesniegtos pieteikumus par publicēšanu, finansējuma piešķiršanu, iecelšanu amatā, paaugstinājumu vai prēmija saņemšanu pārredzamā un pamatotā veidā, un ir atklāti par mākslīgā intelekta vai automatizētu rīku izmantošanu.
 • Recenzenti un redaktori atklāj jebkādus faktiskus vai iespējamus interešu konfliktus un, ja nepieciešams, atsakās no iesaistīšanās diskusijās un lēmumos par publicitāti, finansēšanu, iecelšanu amatā, paaugstināšanu amatā vai atlīdzības piešķiršanu.
 • Recenzenti saglabā konfidencialitāti, ja vien nav sniegta atļauja informācijas izpaušanai.
 • Recenzenti un redaktori ciena autoru un citu iesaistīto pušu tiesības un bez atļaujas neizmanto iesniegtās idejas, datus vai interpretācijas.
 • Pētnieki, pētniecības iestādes un organizācijas ievieš novērtēšanas sistēmu, kuras pamatā ir kvalitāte, zināšanu attīstība un vērtības, kas ir nozīmīgākas par kvantitatīviem rādītājiem, kā arī, ja tas ir piemērojams, ņem vērā daudzveidību, iekļautību, atvērtību un sadarbību.

RTU pētījumu ētikas komiteja

Rīgas Tehniskās universitātes Pētījumu ētikas komiteja sniedz RTU zinātniekiem, docētājiem un studentiem konsultācijas pētījumu ētikas jomā, kā arī veic zinātnisko pētījumu ētisko aspektu izvērtēšanu.

Zinātnes aktualitātes

Pētniecības platformas

Straujā tehnoloģiju attīstība industrijā prasa kompleksus problēmu risinājumus, kas pārsniedz vienas fakultātes specializācijas robežas, tāpēc Rīgas Tehniskajā universitātē zinātnieki no dažādām fakultātēm sadarbojas starpdisciplināros pētījumos tautsaimniecībai un sabiedrībai nozīmīgās jomās sešos zinātniskajos virzienos.

Doktora līmeņa studijas

Rīgas Tehniskajā universitātē tiek īstenota 20 doktora studiju programma inženierzinātņu, dabaszinātņu, arhitektūras, sociālo un pakalpojumu zinātņu nozarēs.

Pēcdoktorantūra

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programma ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. Turpmāko 7 gadu laikā jaunajiem zinātniekiem būs pieejami vairāk nekā 60 miljoni eiro.

Zinātniskie projekti

Nozīmīgākie pēdējo 20 gadu starptautiskie pētījumi tiek veikti Eiropas Komisijas ietvara programmas projektos un Horizon2020 programmas projektos. Kopš 2015. gada RTU realizē divus Eiropas Kosmosa aģentūras finansētus projektus un 2016. gadā ir uzsākts pirmais zinātniskais projekts sadarbībā ar Eiropas kodolizpētes centru CERN

Atvērtā zinātne

Atvērtās zinātnes principi iegūst arvien lielāku lomu zinātnes attīstības veicināšanai pasaulē. Atvērtā zinātne (Open Science) ir kustība, kuras mērķis ir padarīt brīvi pieejamus zinātniskos pētījumus, datus un to izplatīšanas iespējas visiem zinātniskās sabiedrības līmeņiem - gan profesionāļiem, gan amatieriem.

Publikācijas

Ik gadu RTU zinātnieki, mācībspēki, doktoranti, maģistranti publicē sava darba rezultātus Latvijas un ārvalstu zinātniskos izdevumos.

Intelektuālais īpašums

RTU intelektuālā īpašuma aizsardzība un pārvaldība ir viens no uzdevumiem, kas ietver atbalsta sniegšanu RTU zinātniekiem un studentiem Latvijas un ārvalstu (PCT, EP) patentu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai, finanšu resursu nodrošināšanu, kā arī izpratnes veicināšanu par intelektuālā īpašuma jautājumu nozīmi, īpaši komercializācijas procesā.

Zinātniskie pasākumi

Šajā sadaļā apkopota informācija par RTU rīkotajām zinātniskajām konferencēm, kā arī augstskolas pētnieku un studentu zinātniskajiem sasniegumiem. Šeit atradīsiet arī informāciju par RTU zinātniekiem, kuru darbs novērtēts ar  prestižu Eiropas un Latvijas institūciju piešķirtām balvām.

Baltijas Biomateriālu ekselences centrs

Lai paaugstinātu zinātnisko kapacitāti un sekmētu ekselences veidošanos jaunu biomateriālu izpētē un izstrādē kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļa ķirurģijai, ortopēdijai un citām jomām, tiek īstenots Baltijas Biomateriālu ekselences centra projekts.

Izdevniecība

RTU Izdevniecība sagatavo izdošanai un publicē zinātniskos rakstus, monogrāfijas, promocijas darbus, mācību literatūru, konferenču materiālus, mārketinga un reklāmas materiālus, kā arī izpilda īpašus pasūtījumus.

Zinātniskās darbības rezultāti un resursi

«Zinātniskās darbības rezultāti un resursi» ir RTU izstrādāta platforma, kurā ir pieejama informācija par publikācijām, patentiem, zinātniskajiem žurnāliem, promocijas darbiem un citiem RTU zinātniskās darbības rezultātiem.

Valsts aģentūras «Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs» akreditētās testēšanas un pētniecības laboratorijas

Kontakti

RTU Zinātņu prorektora dienests nodrošina, attīsta un vada zinātnisko darbību RTU, kā arī organizē zinātnieku sagatavošanu doktora zinātniskā grāda iegūšanai RTU Senāta apstiprinātajās un akreditētajās studiju programmās. 

Pētniecības aprīkojuma nodaļa

Nodrošina zinātniskās infrastruktūras efektīvu un lietderīgu izmantošanu, un tās attīstību, tostarp pārvalda «UseScience» datubāzi un organizē superskaitļošanas jeb HPC centra aktivitātes.

Zinātne