Zinātne

Zinātniskā pētniecība universitātē ir mācību procesa sastāvdaļa, kas tiek realizēta visu mācību programmu ietvaros. RTU īstenotās fundamentālās un lietišķās pētniecības stratēģiskais mērķis ir analizēt un dot risinājumus pieprasītām tehniskām un sociālām problēmām. Fundamentālo un lietišķo zinātnisko pētījumu gaitā uzkrātais zināšanu potenciāls pakāpeniski tiek realizēts uzņēmējdarbībā.

Zinātnes aktualitātes

Pētniecības platformas

Straujā tehnoloģiju attīstība industrijā prasa kompleksus problēmu risinājumus, kas pārsniedz vienas fakultātes specializācijas robežas, tāpēc Rīgas Tehniskajā universitātē zinātnieki no dažādām fakultātēm sadarbojas starpdisciplināros pētījumos tautsaimniecībai un sabiedrībai nozīmīgās jomās sešos zinātniskajos virzienos.

Doktora līmeņa studijas

Rīgas Tehniskajā universitātē tiek īstenota 20 doktora studiju programma inženierzinātņu, dabaszinātņu, arhitektūras, sociālo un pakalpojumu zinātņu nozarēs.

Pēcdoktorantūra

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programma ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. Turpmāko 7 gadu laikā jaunajiem zinātniekiem būs pieejami vairāk nekā 60 miljoni eiro.

Zinātniskie projekti

Nozīmīgākie pēdējo 20 gadu starptautiskie pētījumi tiek veikti Eiropas Komisijas ietvara programmas projektos un Horizon2020 programmas projektos. Kopš 2015. gada RTU realizē divus Eiropas Kosmosa aģentūras finansētus projektus un 2016. gadā ir uzsākts pirmais zinātniskais projekts sadarbībā ar Eiropas kodolizpētes centru CERN

Uzņēmumiem un organizācijām

RTU nodrošina visa veida pakalpojumu klāstu, sākot no konsultācijām līdz jaunu produktu ieviešanai ražošanā, izmantojot universitātē pieejamos cilvēkresursus, kompetenci un materiālos resursus.

Zinātnisko iekārtu un pakalpojumu datu bāze «Use science»

RTU UseScience sistēma ir tiešsaistes zinātnisko pakalpojumu, iekārtu un programmatūru reģistrs, kas nodrošina RTU darbiniekus, studentus, uzņēmumu un citu institūciju pārstāvjus, kā arī publiskos lietotājus ar informāciju par pētniecības iekārtām, programmatūrām un piedāvātajiem pakalpojumiem, kas pieejami RTU un UseScience partnerinstitūcijās.

Atvērtā zinātne

Atvērtās zinātnes principi iegūst arvien lielāku lomu zinātnes attīstības veicināšanai pasaulē. Atvērtā zinātne (Open Science) ir kustība, kuras mērķis ir padarīt brīvi pieejamus zinātniskos pētījumus, datus un to izplatīšanas iespējas visiem zinātniskās sabiedrības līmeņiem - gan profesionāļiem, gan amatieriem.

Publikācijas

Ik gadu RTU zinātnieki, mācībspēki, doktoranti, maģistranti publicē sava darba rezultātus Latvijas un ārvalstu zinātniskos izdevumos.

Intelektuālais īpašums

RTU intelektuālā īpašuma aizsardzība un pārvaldība ir viens no Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra uzdevumiem, kas ietver atbalsta sniegšanu RTU zinātniekiem un studentiem Latvijas un ārvalstu (PCT, EP) patentu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai, finanšu resursu nodrošināšanu, kā arī izpratnes veicināšanu par intelektuālā īpašuma jautājumu nozīmi, īpaši komercializācijas procesā.

Zinātniskie pasākumi

Šajā sadaļā apkopota informācija par RTU rīkotajām zinātniskajām konferencēm, kā arī augstskolas pētnieku un studentu zinātniskajiem sasniegumiem. Šeit atradīsiet arī informāciju par RTU zinātniekiem, kuru darbs novērtēts ar  prestižu Eiropas un Latvijas institūciju piešķirtām balvām.

Zinātnes un inovāciju centrs

Centrs attīsta studentu inovāciju un uzņēmējdarbības spējas, veicina zināšanu pārneses procesus, piedāvā pakalpojumus uzņēmējiem un zinātniskām institūcijām, kā arī aktīvi iesaistās vietēja un starptautiska mēroga inovāciju ekosistēmās.

Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs

Centrs ir atbildīgs par Latvijas sadarbību ar CERN. Centra aktivitātes tiek īstenotas trīs pamatvirzienos: paaugstināt daļiņu fizikas kompetenci Latvijā; koordinēt un piedalīties augstas enerģijas daļiņu fizikas un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju pētījumos; izveidot starpdisciplināru starptautisku maģistra un doktorantūras līmeņa studiju rogrammu CERN Baltijas grupas ietvaros.

Baltijas Biomateriālu ekselences centrs

Lai paaugstinātu zinātnisko kapacitāti un sekmētu ekselences veidošanos jaunu biomateriālu izpētē un izstrādē kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļa ķirurģijai, ortopēdijai un citām jomām, tiek īstenots Baltijas Biomateriālu ekselences centra projekts.

Izdevniecība

RTU Izdevniecība sagatavo izdošanai un publicē zinātniskos rakstus, monogrāfijas, promocijas darbus, mācību literatūru, konferenču materiālus, mārketinga un reklāmas materiālus, kā arī izpilda īpašus pasūtījumus.

Zinātniskās darbības rezultāti un resursi

«Zinātniskās darbības rezultāti un resursi» ir RTU izstrādāta platforma, kurā ir pieejama informācija par publikācijām, patentiem, zinātniskajiem žurnāliem, promocijas darbiem un citiem RTU zinātniskās darbības rezultātiem.

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs atbalsta RTU zinātnieku iesaisti valorizācijas aktivitātēs, nodrošina universitātes intelektuālā īpašuma pārvaldību un aizsardzību, kā arī veicina tehnoloģiju un zināšanu pārneses attīstību.

Valsts aģentūras «Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs» akreditētās testēšanas un pētniecības laboratorijas

Zinātniskās darbības pārskati

Katru gadu, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem, Zinātņu prorektora dienests izdod Zinātniskās darbības gada pārskatu, kurā ir apkopota informācija par RTU zinātnisko darbību, aprakstīti RTU darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi, galvenās funkcijas un uzdevumi, juridiskais statuss un struktūra, saņemtā finansējuma izlietojums.

Kontakti

RTU Zinātņu prorektora dienests nodrošina, attīsta un vada zinātnisko darbību RTU, kā arī organizē zinātnieku sagatavošanu doktora zinātniskā grāda iegūšanai RTU Senāta apstiprinātajās un akreditētajās studiju programmās. 

Zinātne