Promocijas darbu un kopsavilkumu izdošana

Ja ir saņemts pozitīvs Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas vērtējums par promocijas darbu un ir zināms promocijas datums un vieta, pienācis laiks izdot savu promocijas darbu un kopsavilkumus.

Kā iesniegt promocijas darbu un tā kopsavilkumus Izdevniecībā?

1. Doktora grāda pretendents (turpmāk – doktorants) aizpilda Pasūtījuma veidlapu un nosūta uz .

2. Doktorants iesniedz elektroniski atbilstoši prasībām noformētu:

  1. promocijas darbu,
  2. divus kopsavilkumus latviešu un angļu valodā,
  3. divas īsbiogrāfijas latviešu un angļu valodā (nav obligāti, bet vēlams),
  4. savu portreta fotoattēlu (izmērs 2 cm × 3 cm, JPG formāts, nav obligāti, bet vēlams).

Promocijas darba titullapas noformēšanas paraugs.
Promocijas darba kopsavilkuma latviešu valodā 1.–3. lpp. noformēšanas paraugs.
Promocijas darba kopsavilkuma angļu valodā 1.–3. lpp. noformēšanas paraugs.

3. Doktorantam tiks piedāvāti pāris attēli no Izdevniecības attēlu bāzes vāka attēla izvēlei (vāka paraugs 1, paraugs 2). Doktorants var pats nodrošināt vāka attēlu, ja ir iespējams norādīt attēla autoru.

4. Kad promocijas darba kopsavilkumi ir literāri izrediģēti (promocijas darbs rediģēts netiek), doktorantam ir jāapstiprina labojumi. Gadījumā, ja rodas jautājumi vai doktorants nepiekrīt labojumiem, tiek nosūtīti literārā redaktora kontakti neskaidrību atrisināšanai.

5. Izdevniecība nodrošina ISBN piešķiršanu un ievietošanu kopsavilkumu maketos (promocijas darbam ISBN netiek piešķirts). Promocijas darba kopsavilkumiem piešķir tikai elektroniska izdevuma ISBN (pdf).

6. Pēc kopsavilkumu maketēšanas gatavie maketi PDF formātā tiek nosūtīti doktorantam pārbaudīšanai. Ja pārbaudes laikā tiek atrastas kļūdas vai nepilnības, autors raksta .

7. Promocijas darba maketu formatē doktorants, izdevniecībā iesniedz promocijas darba failu PDF formātā.

8. Ja doktorants atzīst maketus par gataviem (promocijas darbs, divi kopsavilkumi un vāks katram izdevumam), nosūta oficiālu apstiprinājumu uz , ka Izdevniecība drīkst darbus elektroniski publicēt.

9. Izdevniecība kā obligātos eksemplārus nodod elektroniskus izdevumus atbilstoši līgumam starp RTU un LNB par tiešsaistes publikāciju obligāto eksemplāru pieejamību Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā. Noteiktais piekļuves veids promocijas darba kopsavilkumiem ir: «Pieejams tīmeklī (AR iespēju lejupielādēt) – neierobežoti pieejams globālajā tīmeklī visā pasaulē ar iespēju lejupielādēt».

10. Ja doktorants vai promocijas darba vadītājs vēlas darbus tipogrāfiski pavairot savām vajadzībām, tad Izdevniecība nosūta pasūtīto eksemplāru skaitu tipogrāfijai, ar kuru tajā brīdī ir spēkā esošs līgums par poligrāfijas pakalpojumu sniegšanu. Tipogrāfijas rēķinu apmaksā doktorants vai doktoranta darba vieta. Izdevniecība paziņo doktorantam, kad promocijas darbs un abi kopsavilkumi ir gatavi un kur tos var saņemt. Aktuālās drukas cenas atrodamas ortus.rtu.lv / Iepirkumi / Varu pirkt uzreiz / Spēkā esošie līgumi / Drukas pakalpojumi (poligrāfija) / Digitālās drukas pakalpojumi.

11. Doktorants saņem paziņojumu ar aktīvām saitēm uz https://ebooks.rtu.lv/, ka Izdevniecība ir nodevusi obligātos elektroniskos tiešsaistes eksemplārus un promocijas darbs/kopsavilkumi ir brīvi pieejami jebkuram interesentam.

12. Veiksmīgu aizstāvēšanos!

Zinātne