Promocijas darbu un kopsavilkumu izdošana

Ja ir saņemts pozitīvs Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas vērtējums par promocijas darbu un ir zināms promocijas datums un vieta, pienācis laiks izdot savu promocijas darbu un kopsavilkumus.

Kā iesniegt promocijas darbu un tā kopsavilkumus Izdevniecībā?

1. Doktora grāda pretendents (turpmāk – doktorants) aizpilda Pasūtījuma veidlapu un nosūta uz .

2. Doktorants iesniedz elektroniski atbilstoši prasībām noformētu:

  1. promocijas darbu (.pdf),
  2. kopsavilkumus latviešu un angļu valodā (word),
  3. īsbiogrāfijas latviešu un angļu valodā (word),
  4. savu portreta fotoattēlu (izmērs 2 cm × 3 cm, .jpg formāts).

Promocijas darba titullapas noformēšanas paraugs.
Promocijas darba kopsavilkuma latviešu valodā 1.–3. lpp. noformēšanas paraugs.
Promocijas darba kopsavilkuma angļu valodā 1.–3. lpp. noformēšanas paraugs.

3. Doktorantam tiks piedāvāts izvēlēties attēlu vāka izveidei (vāka paraugs). Pēc attēla izvēles vāka dizains vairs mainīts netiks. Doktorants var pats nodrošināt vāka attēlu, ja ir iespējams norādīt attēla autoru.

4. Kad promocijas darba kopsavilkumi ir literāri izrediģēti, doktorantam ir jāapstiprina labojumi. Ja rodas jautājumi vai doktorants nepiekrīt labojumiem, tiek nosūtīti literārā redaktora kontakti neskaidrību atrisināšanai.

5. Izdevniecība nodrošina ISBN piešķiršanu un ievietošanu kopsavilkumu maketos (promocijas darbam ISBN netiek piešķirts). Promocijas darba kopsavilkumiem piešķir tikai elektroniska izdevuma ISBN (.pdf).

6. Pēc kopsavilkumu un vāku maketēšanas gatavos maketus pdf formātā maketētājs nosūtīta doktorantam pārbaudīšanai. Ja pārbaudes laikā tiek atrastas kļūdas vai nepilnības, autors sazinās ar maketētāju.

7. Promocijas darba maketu formatē doktorants, izdevniecībā iesniedz promocijas darba datni pdf formātā. Izdevniecība promocijas darbu nerediģē.

8. Ja doktorants atzīst maketus par gataviem (promocijas darbs, divi kopsavilkumi un vāks katram izdevumam), nosūta oficiālu apstiprinājumu uz , ka Izdevniecība drīkst darbus elektroniski publicēt.

9. Izdevniecība kā obligātos eksemplārus nodod elektroniskus izdevumus atbilstoši līgumam starp RTU un LNB par tiešsaistes publikāciju obligāto eksemplāru pieejamību Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā. Noteiktais piekļuves veids promocijas darba kopsavilkumiem ir: «Pieejams tīmeklī (AR iespēju lejupielādēt) – neierobežoti pieejams globālajā tīmeklī visā pasaulē ar iespēju lejupielādēt».

10. Ja doktorants vai promocijas darba vadītājs vēlas darbus tipogrāfiski pavairot savām vajadzībām, tad Izdevniecība nosūta pasūtīto eksemplāru skaitu tipogrāfijai, ar kuru tajā brīdī ir spēkā esošs līgums par poligrāfijas pakalpojumu sniegšanu. Tipogrāfijas rēķinu apmaksā doktorants vai doktoranta darba vieta. Izdevniecība paziņo doktorantam, kad promocijas darbs un abi kopsavilkumi ir gatavi un kur tos var saņemt. Aktuālās drukas cenas atrodamas ortus.rtu.lv / Iepirkumi / Varu pirkt uzreiz / Spēkā esošie līgumi / Drukas pakalpojumi (poligrāfija) / Digitālās drukas pakalpojumi.

11. Doktorants saņem paziņojumu ar aktīvām saitēm uz https://ebooks.rtu.lv/, ka Izdevniecība ir nodevusi obligātos elektroniskos tiešsaistes eksemplārus un promocijas darbs/kopsavilkumi ir brīvi pieejami jebkuram interesentam.

12. Veiksmīgu aizstāvēšanos!

Zinātne