Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu var iesniegt Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā 5 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa.

Nolikums par pēcdoktorantūras pieteikumu atlasi RTU

Pēcdoktorants var pieteikties pēcdoktorantūras pieteikumu atlasei RTU, iesniedzot iesniegumu un tā pielikumus:
1.1. Pilnībā aizpildītu pētniecības pieteikuma zinātnisko aprakstu – Research project proposal (angļu valodā)/zinātniskā apraksta tulkojums latviešu valodā;
1.2. Pēcdoktoranta dzīves gājuma aprakstu (CV), izmantojot CV parauga veidlapu (angļu valodā)/CV veidlapas tulkojums latviešu valodā;
1.3. Diploma kopiju par doktora zinātniskā grāda iegūšanu;
1.4. Izziņu no darba devēja par bērnu kopšanas atvaļinājumu vai pārejošu darba nespēju (ja attiecināms);
1.5. Pēcdoktoranta apliecinājumu, ka pēcdoktorants iepriekš nav saņēmis atbalstu šī pasākuma ietvaros;
1.6. RTU struktūrvienības vadītāja apliecinājumu, ka viņš piekrīt projekta realizācijai;
1.7. Sadarbības partnera nodoma vēstuli latviešu un angļu valodā, kuru ir parakstījusi paraksta tiesīgā persona (ja attiecināms);
1.8. Iespējamā zinātniskā vadītāja apliecinājumu par sadarbību ar pēcdoktorantu;
1.9. Iespējamā zinātniskā vadītāja dzīves gājuma aprakstu (CV), izmantojot CV parauga veidlapu (angļu valodā);
1.10. Viena komersanta vai komersantu koleģiālas institūcijas atzinumu par pētījuma nozīmību attiecīgās zinātnes nozares vai komersanta attīstībai latviešu un angļu valodā (ja attiecināms).

Pēcdoktorants pieteikumu, kas ietver visus augstāk minētos dokumentus, var iesniegt līdz 2017. gada 29. septembrim plkst. 16:

  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot elektroniska dokumenta veidā uz elektroniskā pasta adresi ;
  • klātienē papīra formā cauršūtu mapē RTU Doktorantu studiju nodaļā, Rīgā, Kaļķu ielā 1 –218.

Pēcdoktorantu pieteikumu atbilstības un zinātniskās kapacitātes vērtēšanas kritēriji.

Citi dokumenti:

OECD klasifikators

NACE 2 klasifikators

Zinātne