Biežāk uzdotie jautājumi

Kā noskaidrot, vai studiju programma ir akreditēta?

Akadēmiskās informācijas centra mājaslapā pieejama informācija par Latvijā licencētajām studiju programmām un akreditētajiem studiju virzieniem.

Ja akreditēta studiju virziena termiņš beidzas 2019. gadā, tad jāņem vērā, ka, saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48. punktu, studiju virziena akreditācijas termiņš ir pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu. Papildu  informācija.

Cik liela ir studiju maksa RTU?
Katru gadu martā RTU tiek pieņemts Senāta lēmums par nākamā studiju gada studiju maksu. Students studiju programmas viena līmeņa ietvaros maksā fiksētu studiju maksu – kāda tā tika noteikta pirmajā studiju gadā, tas ir, studiju maksa netiek mainīta studiju laikā viena līmeņa studijām. Studiju maksu var redzēt sadaļā Uzņemšana pie konkrētā studiju līmeņa.
Vai RTU ir mācību maksas atvieglojumi?
Ja pēc gada studijām ir uzrādītas labas un teicamas zināšanas, students konkursa kārtībā var pretendēt uz brīvajām budžeta finansētajām studiju vietām (ja tādas ir). Fakultāšu domes ar savu lēmumu var dot mācību maksas atlaides kā atsevišķiem studentiem, tā arī atšķirīgām studentu kategorijām. Atbrīvojumus no mācību maksas reglamentē Senāta lēmums. Bāreņi tiek atbrīvoti no reģistrācijas maksas.
Vai RTU pastāv studentu rotācija?
RTU rotācija pastāv daļā studiju programmu, piemēram, Arhitektūras fakultātē, Inženierekonomikas un vadības fakultātē un E-studiju un tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātē. Uzsākot studijas, students noslēdz līgumu ar augstskolu, kurā tiek definēts arī tas, vai studējošais studē par valsts budžeta līdzekļiem vai par maksu. Taču, ja studiju programmā atbrīvojas budžeta vietas, tad programmas direktors ir tiesīgs pārcelt labākos maksas studentus uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām.
Kas ir akadēmiskais gads?
Tas ir ekvivalents jēdziens skolu praksē lietotajam mācību gadam. Akadēmiskais gads ilgst no 1. septembra līdz jūnija beigām.
Kas ir semestris?
Akadēmiskais gads tiek dalīts divos semestros (pusgados) – rudens un pavasara.
Kas ir kredītpunkts (KP)?
Tas ir studenta darba apjoma mērs. Viens kredītpunkts atbilst 40 stundām studenta darba – ietverot gan kontaktstundas (lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie darbi, semināri) universitātē, gan patstāvīgo darbu.
Kas ir brīvās izvēles studiju kurss?
Katrā studiju programmā ir paredzēti kredītpunkti brīvās izvēles vai tā saucamajiem C daļas studiju kursiem. C daļas studiju kursiem atkarībā no studiju programmas tiek atvēlēti no 2 līdz 6 KP. Studentam ir tiesības brīvi izvēlēties, kādus studiju kursus apgūt. Šos studiju kursus drīkst apgūt ne tikai RTU, bet arī citās augstskolās.
Kādas ir sankcijas, ja netiek nokārtoti visi eksāmeni?
Ja students sesijas laikā un vēl 5 dienas pēc sesijas nav nokārtojis visus attiecīgajā semestrī paredzētos pārbaudījumus (pēc pavasara sesijas tās ir septembrī), tad students skaitās akadēmiskais parādnieks. Sankcijas pilna un nepilna laika studentiem ir atrunātas 2010. gada 29. marta RTU Senāta lēmumā «Par Studiju rezultātu vērtēšanas nolikumu». Savukārt par parādu maksu lielumu katru gadu RTU Senātā tiek pieņemts jauns lēmums.
Kas ir studiju pārtraukums?
Atbrīvojums no aktīvām studijām uz laiku līdz 1 gadam. Akadēmiskā atvaļinājuma laikā studiju maksa nav jāmaksā, netiek izmaksāta stipendija.
Vai prakse ir obligāta visiem RTU studentiem?
Prakse ir paredzēta visās profesionālajās studiju programmās. Prakse parasti ir sadalīta uz vairākiem semestriem. Pēc prakses studentiem jānodod prakses atskaite un tā jāaizstāv. Praksei ir iekļauta arī atsevišķās akadēmiskajās studiju programmās, kā arī iespējama brīvprātīga prakse uzņēmumos ārpus studiju programmām (RTU Attīstības fonds).
Vai RTU studenti studiju laikā var mainīt studiju programmu, piemēram, pāriet no akadēmiskās studiju programmas uz profesionālo?
RTU studentam ir tiesības mainīt studiju programmu, taču tas negarantē valsts budžeta finansētas vietas saglabāšanu. Mainot studiju programmu, jāsaņem piekrišana no abu attiecīgo studiju programmu direktoriem, tiek veikta studiju programmu salīdzināšana un, ja nepieciešams, papildus jāapgūst atšķirīgie studiju priekšmeti par maksu.
Kur var saņemt izziņu par studijām augstskolā?
Izziņas valsts valodā (arī angļu valodā) par studijām augstskolā un ar to saistītajiem jautājumiem var saņemt savas fakultātes, institūta vai struktūrvienības Studentu atbalsta un lietvedības centrā, kurā students studē.
Vai RTU studentiem tiek piedāvāta iespēja studēt ārzemēs?
Ikviens RTU students, kas sekmīgi pabeidzis pirmo studiju gadu, var pieteikties uz stipendiju studijām vai prakses veikšanai ārzemēs. Informāciju par stipendiju piedāvājumiem var iegūt mājaslapā vai E-pasts: .
Kas ir RTU portāls ORTUS?
ORTUS ir portāls, kurā ikviens students var iegūt informāciju par savām studijām un apskatīt atzīmes, piekļūt zinātniskajām datubāzēm, lasīt tieši viņam paredzētās ziņas un aktuālos notikumus, izmantot RTU forumu kā komunikācijas vidi, strādāt e-studijās un sazināties ar citiem RTU studentiem, kā arī iepazīties ar RTU normatīvajiem aktiem. Vai zināji, ka ORTUS latīņu valodā nozīmē – «jauns sākums»?
Kas ir e-studiju vide?

RTU e-studiju vide studentiem nodrošina ērtu iespēju piekļūt elektroniskiem mācību materiāliem, elektroniskajiem testiem, kā arī tā noderēs elektroniskai mājasdarbu nodošanai. Katram mācību priekšmetam ir atsevišķa vide, kurā iespējams sadarboties gan ar saviem kursabiedriem, gan arī ar mācībspēku un uzzināt, kādas katrā studiju priekšmetā būs aplūkojamās tēmas un kādas ir mācībspēka prasības sekmīgai priekšmeta nokārtošanai.

Kur meklēt Senāta lēmumus?
Jebkuru no augstākminētajiem RTU Senāta lēmumiem vari atrast ORTUS portālā sadaļā «RTU dokumenti».

Sazinies ar mums

Studijas