Uzņemšana

Uzņemšana pilna laika doktora studijās notiek divas reizes gadā – no 2019. gada 25. jūnija līdz 30. augustam (vasaras uzņemšana) un no 2020. gada 20. janvāra līdz 24. janvārim (ziemas uzņemšana). Uzņemšana nepilna laika doktora studijās notiek visu gadu.

Dokumentu pieņemšana augusta pēdējā nedēļā (no 26. līdz 30. augustam):

  • Pirmdiena 10:00 – 16:00;
  • Otrdiena 09:00 – 18:00;
  • Trešdiena 10:00 – 16:00;
  • Ceturtdiena 10:00 – 16:00.

Uzņemšana pilna laika doktora studiju programmās notiek konkursa kārtībā atbilstoši Uzņemšanas noteikumiem. Reflektantus vērtē pēc šādiem kritērijiem:

  • maģistra diploma pielikuma vidējā svērtā atzīme;
  • publikācijas un to zinātniskā kvalitāte;
  • piedalīšanās zinātniskās pētniecības projektos;
  • piedalīšanās zinātniskajās konferencēs;
  • zinātniskais un pedagoģiskais darbs RTU.

Tiesības pieteikties doktorantūrā ir reflektantiem ar maģistra grādu vai maģistra grāda līmenim pielīdzinātu izglītību, kas atbilst noteiktās doktora studiju programmas prasībām par iepriekšējo izglītību.

Iesniedzamo dokumentu veidlapas

Līdz dokumentu iesniegšanai reflektants vienojas ar promocijas darba vadītāju par promocijas darba vadīšanu un promocijas darba tēmu.

Doktora studiju programmas

Reģistrācijas maksa

Doktorantu studiju nodaļas kontakti

Rīga, Kaļķu ielā 1–218. telpā,
+371 67089416+371 67089051​
 

Uzņemšanas noteikumi

Uzzini vispārīgos uzņemšanas noteikumus doktora studiju programmās, kā arī pieteikšanās noteikumus, reflektantu uzņemšanas, ieskaitīšanas un studiju uzsākšanas kārtību.

Iesniedzamie dokumenti un vērtēšana

Piesakoties doktorantūrai RTU, reflektants iesniedz Doktorantu studiju daļā šādus atbilstoši noformētus dokumentus:

Promocijas darba vadītāji

Šajā sadaļā pieejama plašāka informācija par promocijas darbu vadītājiem, lai izvēlētos sava promocijas darba tēmai atbilstošo.

Uzņemšanas rezultāti

Uzzini uzņemšanas un papilduzņemšanas rezultātus pilna laika doktora studiju programmās.

Studijas

_