Uzņemšana

Dokumentu iesniegšana pamatuzņemšanai doktora studiju programmās no 2023. gada 10. jūlija līdz 28. jūlijam. Dokumentu iesniegšana papilduzņemšanai doktora studiju programmās no 2023. gada 21.augusta līdz 25. augustam.

Uzņemšanas laiki dokumentu pieņemšanai klātienē Ķīpsalas ielā 6b–215. telpa:

  • Pirmdiena–piektdiena  9.00–12.30; 13.00–17.00

Doktora studiju programmas.

Uzņemšanai iesniedzamos dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, sūtīt  vai iesniegt papīra formātā augstāk norādītajos laikos Ķīpsalas ielā 6b – 215.telpa.

Uzņemšana pilna laika doktora studiju programmās notiek konkursa kārtībā atbilstoši Uzņemšanas noteikumiem. Reflektantus vērtē pēc šādiem kritērijiem:

  • maģistra diploma pielikuma vidējā svērtā atzīme;
  • publikācijas un to zinātniskā kvalitāte;
  • iesaiste zinātniskās pētniecības aktivitātēs 50% apjomā no pilnas darba slodzes;
  • piedalīšanās zinātniskajās konferencēs;
  • zinātniskais un pedagoģiskais darbs RTU.

Tiesības pieteikties doktorantūrā ir reflektantiem ar maģistra grādu vai maģistra grāda līmenim pielīdzinātu izglītību, kas atbilst noteiktās doktora studiju programmas prasībām par iepriekšējo izglītību.

Iesniedzamo dokumentu veidlapas

Līdz dokumentu iesniegšanai reflektants vienojas ar promocijas darba vadītāju par promocijas darba vadīšanu un promocijas darba tēmu.

Reģistrācijas maksa

Reģistrācijas maksas atmaksas kārtība
  1. Jāaizpilda iesniegums.
  2. Jāpievieno iesniegumam reģistrācijas maksājuma apliecinošs dokuments (čeks vai bankas maksājuma uzdevums).
  3. Ja iesniegums parakstīts ar roku, tad jāiesniedz klātienē RTU Uzņemšanas komisijā, ja iesniegumu paraksta elektroniski ar eParakstu vai eMobile parakstu, tad ar pielikumiem, jānosūta: .

Iesniegumu par reģistrācijas maksas atgriešanu var iesniegt ne vēlāk kā 30 dienas no maksājuma veikšanas brīža.

Reģistrācijas maksas atgriešana notiek 5 līdz 7 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Doktorantu studiju nodaļas kontakti

Pieteikuma dokumentus reflektantiem iesūtīt pa e-pastu .

Ķīpsalas iela 6b – 215, Rīga
+371 67089854+371 67089051​
 

Uzņemšanas noteikumi

Uzzini vispārīgos uzņemšanas noteikumus doktora studiju programmās, kā arī pieteikšanās noteikumus, reflektantu uzņemšanas, ieskaitīšanas un studiju uzsākšanas kārtību.

Iesniedzamie dokumenti un vērtēšana

Piesakoties doktorantūrai RTU, reflektants iesniedz Doktorantu studiju daļā šādus atbilstoši noformētus dokumentus:

Promocijas darba vadītāji

Šajā sadaļā pieejama plašāka informācija par promocijas darbu vadītājiem, lai izvēlētos sava promocijas darba tēmai atbilstošo.

Uzņemšanas rezultāti

Uzzini uzņemšanas un papilduzņemšanas rezultātus pilna laika doktora studiju programmās.

Studijas