Uzņemšana

Uzņemšana doktorantūrā norisinās atbilstoši izsludinātajām zinātnisko asistentu (doktorantu) vakancēm.

Pašlaik brīvu doktorantūras vakanču nav. Ja vēlaties, lai izskatām Jūsu kandidatūru nākotnes vakancēm, lūgums sūtīt CV un motivācijas vēstuli uz .

Doktora studiju programmas

Iesniedzamo dokumentu veidlapas

Reģistrācijas maksa

Uzņemšana pilna laika doktora studiju programmās notiek konkursa kārtībā atbilstoši Uzņemšanas noteikumiem.

Reflektantus vērtē pēc šādiem kritērijiem:

  • maģistra diploma pielikuma vidējā svērtā atzīme;
  • publikācijas un to zinātniskā kvalitāte;
  • iesaiste zinātniskās pētniecības aktivitātēs 50% apjomā no pilnas darba slodzes;
  • piedalīšanās zinātniskajās konferencēs;
  • zinātniskais un pedagoģiskais darbs RTU.

Tiesības pieteikties doktorantūrā ir reflektantiem ar maģistra grādu vai maģistra grāda līmenim pielīdzinātu izglītību, kas atbilst noteiktās doktora studiju programmas prasībām par iepriekšējo izglītību.

Reģistrācijas maksas atmaksas kārtība
  1. Jāaizpilda iesniegums.
  2. Jāpievieno iesniegumam reģistrācijas maksājuma apliecinošs dokuments (čeks vai bankas maksājuma uzdevums).
  3. Ja iesniegums parakstīts ar roku, tad jāiesniedz klātienē RTU Uzņemšanas komisijā, ja iesniegumu paraksta elektroniski ar eParakstu vai eMobile parakstu, tad ar pielikumiem, jānosūta: .

Iesniegumu par reģistrācijas maksas atgriešanu var iesniegt ne vēlāk kā 30 dienas no maksājuma veikšanas brīža.

Reģistrācijas maksas atgriešana notiek 5 līdz 7 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Doktorantu studiju nodaļas kontakti

Pieteikuma dokumentus reflektantiem iesūtīt pa e-pastu .

Ķīpsalas iela 6b–215, Rīga
+371 67089854

Uzņemšanas noteikumi

Uzzini vispārīgos uzņemšanas noteikumus doktora studiju programmās, kā arī pieteikšanās noteikumus, reflektantu uzņemšanas, ieskaitīšanas un studiju uzsākšanas kārtību.

Iesniedzamie dokumenti un vērtēšana

Piesakoties doktorantūrai RTU, reflektants iesniedz Doktorantu studiju daļā šādus atbilstoši noformētus dokumentus:

Promocijas darba vadītāji

Šajā sadaļā pieejama plašāka informācija par promocijas darbu vadītājiem, lai izvēlētos sava promocijas darba tēmai atbilstošo.

Uzņemšanas rezultāti

Uzzini uzņemšanas un papilduzņemšanas rezultātus pilna laika doktora studiju programmās.

Studijas