Pētniecības platformas

Straujā tehnoloģiju attīstība industrijā prasa kompleksus problēmu risinājumus, kas pārsniedz vienas fakultātes specializācijas robežas, tāpēc Rīgas Tehniskajā universitātē zinātnieki no dažādām fakultātēm sadarbojas starpdisciplināros pētījumos tautsaimniecībai un sabiedrībai nozīmīgās jomās sešos zinātniskajos virzienos.

Enerģija un apkārtējā vide

Mūsdienās dzīve un tautsaimnieciskā darbība nav iedomājama bez elektrības, siltumenerģijas un transporta degvielas, respektīvi – energoapgādes. Ekonomiskā izaugsme, cilvēku skaita pieaugums pasaulē un urbanizācija rada arvien lielākas prasības energoapgādes sistēmām. Turklāt, apzinoties, ka pakāpeniski samazinās neatjaunojamo enerģijas avotu apjoms (nafta, ogles, dabasgāze u. c.), ilgtspējīga energoapgāde ir kļuvusi par vienu no galvenajiem izaicinājumiem.

Pilsētas un attīstība

Mūsdienu pilsētas ir redzamākais apliecinājums zinātnes un tehnikas attīstībai, tāpēc pilsētu attīstības jautājumi ir globāla aktualitāte, kas nodarbina pētniekus visur pasaulē.  Lielākā daļa no pasaules resursiem tiek patērēti pilsētās, kur dzīvo arī lielākā daļa no planētas iedzīvotājiem. Pilsētas kā ekonomiskās attīstības dzinējspēks, kultūras un inovāciju centri piesaista cilvēkus dzīvot, mācīties un strādāt. Tai pat laikā cilvēku koncentrācija raisa nopietnus izaicinājumus pilsētu attīstības speciālistiem. Vides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, mājokļu, mobilitātes un infrastruktūras nodrošinājums, nodarbinātības un sociālās problēmas – plašais jautājumu loks ilustrē pilsētu attīstības daudznozaru, taču komplekso raksturu.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Mūsdienu pasaule nav iedomājama bez elektroniskām ierīcēm, programmatūras to vadīšanai un datu pārraides, tāpēc pētījumi šajā platformā ir aktuāli praktiski visās tautsaimniecības nozarēs.

Transports

RTU pētījumi šajā virzienā saistīti ar transporta drošības un energoefektivitātes paaugstināšanu, kā arī dažādu transporta infrastruktūras problēmu risināšanu.

Materiāli, procesi un tehnoloģijas

«Materiāli, procesi un tehnoloģijas» ir viens no zinātniskās darbības prioritārajiem virzieniem Rīgas Tehniskajā univeristātē. Univeristātē realizētie pētījumi materiālu jomā ir ļoti daudzveidīgi -  sākot no nanodaļiņu sintēzes, līdz lielu, praktiski izmantojumu konstrukciju aprēķiniem, konstruktīvās stiprības pārbaudēm un ilglaicības prognozēšanai.

Drošība un aizsardzība

Rīgas Tehniskās universitātes pētījumu platforma Drošība un aizsardzība ir izveidota, lai veicinātu starpdisciplināru pētniecību jomās, kas saistītas ar indivīda un valsts drošību. Pētījumu virzieni drošības jomā aptver ļoti plašu problēmu loku, jo mūsdienu pasaules apdraudējumi ir komplicēti. To novēršana ir liels izaicinājums dažādu zinātņu un nozaru speciālistiem.

Zinātne