Trauksmes celšana

Trauksmes celšanas likums stājās spēkā 01.05.2019. Likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.

Rīgas Tehniskajā universitātē (turpmāk – RTU) 08.10.2019. ir izdoti iekšējie noteikumi Nr. 01000-6-e/7 «Trauksmes celšanas principi un kārtība Rīgas Tehniskajā universitātē» kuru mērķis ir nodrošināt trauksmes celšanas likuma ievērošanu RTU, noteikt kārtību ziņojumu iesniegšanai par iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, kā arī nodrošināt trauksmes cēlēja anonimitāti un aizsardzību.

Trauksmes ziņojumu iesniegšanas iespējas RTU:

  • e-pastā ;
  • pa pastu, ievietojot trauksmes celšanas ziņojuma aizlīmētu aploksni ar norādi «Trauksmes celšanas ziņojums» atsevišķā aploksnē.

Universitāte