Zinātnisko monogrāfiju izdošana

RTU Izdevniecība izdod RTU zinātniskās monogrāfijas saskaņā ar RTU Zinātņu prorektora 2017. gada 8. marta rīkojumu Nr. 04000-1.1/3. «Par RTU zinātnisko monogrāfiju un kolektīvo monogrāfiju izdošanas kārtību». 

Rīkojums «Par RTU zinātnisko monogrāfiju un kolektīvo monogrāfiju izdošanas kārtību»

RTU monogrāfiju izdošanas kārtība

Zinātniska monogrāfija ir viena līdz trīs autoru sarakstīta un atsevišķā izdevumā publicēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai zinātniskai tēmai/problēmai, ir recenzēta un starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un kopsavilkumu svešvalodā. Zinātniska monogrāfija atspoguļo fundamentālu vai lietišķu pētījumu rezultātus, kuri iegūti izmantojot atbilstošajā nozarē atzītas zinātniskās metodes un satur teorētiskas vai praktiskas novitātes elementus. Zinātniskās monogrāfijas apjoms ievērojami pārsniedz zinātniska raksta apjomu.

Zinātne