Doktora līmeņa studijas

RTU ir akreditētas 20 doktora studiju programmas inženierzinātņu, dabaszinātņu, arhitektūras, sociālo un pakalpojumu zinātņu nozarēs.

Doktora studijas veido teorētiskie kursi atbilstoši studiju plānam un zinātniskais darbs. Doktora studijas noslēdz ar promocijas darba aizstāvēšanu.

Pilna laika doktora studiju ilgums ir četri gadi. Nepilna laika doktora studiju ilgums ir pieci gadi. Doktora studijas notiek 11 mēnešus gadā saskaņā ar doktora studiju grafiku akadēmiskajam gadam. Visu doktora studiju programmu apjoms ir 192 kredītpunkti.

Doktorantūras nolikums (ar grozījumiem apstiprināts RTU Senāta 2016. gada 26. septembra sēdē)

Uzņemšana

Uzņemšana pilna laika doktora studijām.

Doktora studiju programmas

Doktora studijas RTU iespējams apgūt 9 fakultāšu 34 specializācijās.

Stipendijas un granti

Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām ar pirmo reizi ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem nav akadēmisko parādu.

Atestācija

Katra akadēmiskā gada noslēgumā (maijs–jūnijs) fakultāšu Zinātnes komisijas veic doktorantu atestāciju.

Promocija

Promocija ir zinātniska darba aizstāvēšana, kuras rezultātā tiek piešķirts doktora zinātniskais grāds.

Doktorantūras absolventu izlaidums

Izlaidumā sveicam doktorantūras absolventus pasniedzot apliecinājuma rakstus par doktora grāda iegūšanu un unikālas, apzeltītas nozīmītes «RTU zinātņu doktors», kas apliecina jaunā zinātnieka statusu.

Doktorantūras skola

RTU Doktorantūras skola izveidota, lai stimulētu pētniecības vidi un uzlabotu pētnieciskā darba kvalitāti, veicinātu starpdisciplināru un starpinstitucionālu sadarbību doktorantu vidū, sniegtu papildu zināšanas doktorantiem, kā arī veicinātu studentus iesaistīties pētniecībā un turpināt studijas doktorantūrā. 

Kontakti

Pieteikties jaunumiem

Studijas