Darba plāns

Darba plāns

Iestājoties doktorantūrā, doktorants, saskaņojot ar promocijas darba vadītāju, sastāda doktoranta darba plānu pirmajam studiju gadam un promocijas darba izstrādes plānu visam doktorantūras periodam.

Doktoranta darba plānu katram nākošajam studiju gadam doktorants sastāda saskaņojot ar promocijas darba vadītāju un iesniedz Doktorantu studiju nodaļā, uzsākot atbilstošo studiju gadu. Darba plānā tiek norādīti akadēmiskajā gadā plānotie studiju pārbaudījumi, zinātniskā darba etapi, kvalifikācijas celšanas pasākumi (pedagoģiskais darbs ar studentiem, piedalīšanās zinātniskajos semināros, konferencēs, simpozijos u. c.) un publikāciju plāns.

Doktoranta darba plānu var grozīt vai papildināt ne vēlāk kā divas nedēļas pēc attiecīgā semestra sākuma.

Pēc doktorantu ikgadējās atestācijas doktoranta darba plānā promocijas darba vadītājs ieraksta atsauksmi  un tiek atzīmēts Zinātnes komisijas lēmums par plāna izpildi un atestācijas rezultātiem. Doktorants, darba plānu nogādā Doktorantu studiju nodaļā.

Doktoranta darba plāna veidlapa

4. kursa doktoranta darba novērtējums

Studijas