Augstākā līmeņa studijās

Apstiprināts
2016. gada 24. oktobra Senāta sēdē
(protokollēmuma Nr. 603)
Grozījumi RTU Senāta 2017. gada 29. maija sēdē
(protokols Nr.610)

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI  AUGSTĀKĀ LĪMEŅA AKADĒMISKO UN PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMĀS
(maģistra akadēmisko, maģistra profesionālo un profesionālo studiju programmas)

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Tiesības studēt Rīgas Tehniskajā universitātes (RTU) augstākā līmeņa studiju programmās ir katram Latvijas Republikas (LR) pilsonim un nepilsonim, Eiropas Savienības valstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, ja iepriekšējā izglītība atbilst attiecīgās augstākā līmeņa studiju programmas prasībām par iepriekšējo izglītību.

1.2. RTU Ārzemju studentu departamentam piesaistītajās studiju programmās uzņemšana notiek atbilstoši šo programmu uzņemšanas noteikumiem.

1.3. Pilna laika studējošajiem studijas ir par valsts budžeta, fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Nepilna laika (neklātienes un vakara) studējošajiem studijas ir par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

1.4. Vietu skaitu uzņemšanai studijām par valsts budžeta, fizisko vai juridisko personu līdzekļiem katrā pilna laika studiju programmā nosaka RTU Senāts ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pieteikumu iesniegšanas sākuma datuma.

1.5. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

1.6. Dokumentu iesniegšanas un reflektantu ieskaitīšanas laikā nepieciešamās informācijas pieejamību nodrošina Uzņemšanas komisija.

1.7. Studējošo uzņemšanas rezultātus nosaka Uzņemšanas komisija un apstiprina ar rektora vai studiju prorektora rīkojumu.

1.8. Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

1.9. RTU ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

1.10. Reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai RTU lēmums par atteikumu ieskaitīt studējošo skaitā tiktu noformēts rakstiski.

2. Pieteikšanās noteikumi

2.1. Pieteikties studijām var:

2.1.1. Personīgi ierodoties RTU un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība;

2.1.2. Pilnvarojot citu personu. Pilnvarotajai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personību apliecinoša dokumenta kopija un studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (skat. 2.4. punktu). Jāuzrāda izglītības dokumentu oriģināli.

2.2. Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties studijām RTU, ja šo personu izglītības dokumentu atbilstības novērtējumu ir veicis Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs. Izglītības dokumentā uzrādīto priekšmetu novērtējumu pielīdzināšanu RTU uzņemšanas kritērijiem veic Uzņemšanas komisija.

2.3. Piesakoties studijām, jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma veidlapa un kopā ar citiem iesniedzamajiem dokumentiem jāiesniedz Uzņemšanas komisijā. Pieteikumā var norādīt trīs vēlamās studiju programmas, tās jāieraksta veidlapā reflektanta izvēlētā programmu prioritāšu secībā.

2.4. Pieteikumam jāpievieno bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploma un atzīmju izraksta kopija (oriģināli jāuzrāda). Jāuzrāda derīga pase vai eID karti. Reflektantiem, kuri beiguši citu mācību iestāžu bakalaura vai profesionālo studiju programmas, jāiesniedz pases personas datu sadaļas vai eID kartes kopija.

2.5. Iesniedzot dokumentus, reflektantiem ir jāsamaksā reģistrācijas maksa 30 EUR (trīsdesmit euro). Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2.6. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas

3. Uzņemšanas pamatprincipi

3.1. Augstākā līmeņa studiju programmās uzņem, ievērojot šo noteikumu un attiecīgās augstākā līmeņa studiju programmas prasības. Pretendenta iepriekšējās izglītības atbilstību prasībām, kā arī papildu akadēmisko prasību saturu, ja tādas nepieciešamas, nosaka attiecīgās studiju programmas direktors.

3.1.1. Maģistra akadēmisko studiju programmā uzņem:

  • personas, kuras ieguvušas šīs programmas uzņemšanas prasībām atbilstošu bakalaura akadēmisko vai bakalaura profesionālo grādu;
  • personas, kuras ieguvušas piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, ja iepriekšējās izglītības profesionālo studiju programmās ietverti vismaz 70% priekšmetu no maģistra studijām atbilstošas bakalaura studiju programmas obligātās daļas.

3.1.2. Arhitektūras maģistra akadēmisko studiju programmā uzņem personas, kuras  ieguvušas arhitekta profesionālo kvalifikāciju vai tai pielīdzinātu izglītību.

3.1.3. Maģistra profesionālo studiju programmā uzņem:

  • personas, kuras ieguvušas maģistra profesionālo studiju programmas uzņemšanas prasībām atbilstošu bakalaura profesionālo grādu;
  • personas, kuras ieguvušas maģistra profesionālo studiju programmas uzņemšanas prasībām atbilstošu bakalaura akadēmisko grādu;
  • personas, kuras ieguvušas piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju maģistra profesionālo studiju programmai atbilstošā nozarē vai apakšnozarē.

3.1.4. Augstākā līmeņa profesionālo studiju programmā uzņem personas, kuras ieguvušas bakalaura akadēmisko grādu profesionālo studiju programmai atbilstošā zinātņu nozarē vai apakšnozarē.

3.2. RTU Rīgas Biznesa skolai piesaistītajās studiju programmās uzņem personas atbilstoši šo programmu uzņemšanas nosacījumiem. 

3.3. Reflektantus maģistra akadēmisko, maģistra profesionālo un augstākā līmeņa profesionālo studiju programmās uzņem atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā. Reflektanti konkursā piedalās ar bakalaura vai profesionālās studiju programmas sekmju izraksta vidējo svērto atzīmi. Vidējo svērto atzīmi aprēķina kā visos priekšmetos iegūtu atzīmju un kredītpunktu reizinājumu summu dalītu ar programmā apgūto kredītpunktu summu. Ja kredītpunkti nav norādīti, tad aprēķina kā visos priekšmetos iegūto atzīmju un kontaktstundu reizinājumu summu dalītu ar visu priekšmetu kontaktstundu skaitu.

3.4. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem fiziskā persona var izmantot vairākas reizes.

3.5. Pretendenti uz maksas studiju vietām veic studiju maksas priekšapmaksu atbilstoši RTU noteiktai samaksas kārtībai.

3.6. Persona, kas eksmatrikulēta no RTU par plaģiātu vai par studenta necienīgu rīcību, var pretendēt uz atkārtotu imatrikulāciju RTU ne ātrāk kā 3 (trīs) gadus pēc eksmatrikulācijas.

Studijas