Augstākā līmeņa studijās

Apstiprināts
2021. gada 25. oktobra Senāta sēdē
(protokollēmuma Nr. 655)

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI  AUGSTĀKĀ LĪMEŅA AKADĒMISKO UN PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMĀS
(maģistra akadēmisko, maģistra profesionālo un profesionālo studiju programmas)

Pieņemts saskaņā ar Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1. Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) Uzņemšanas noteikumi augstākā līmeņa akadēmisko un profesionālo studiju programmās (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā reflektanti tiek uzņemti RTU augstākā līmeņa akadēmisko un profesionālo studiju programmās, kurās RTU ir izsludinājusi uzņemšanu 2022./2023. akadēmiskajā gadā.

2. Tiesības tikt uzņemtam saskaņā ar šiem Noteikumiem un studēt RTU ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja.

3. Ārvalstnieki, kuri nav minēti šo noteikumu 2. punktā, var pretendēt uz studijām RTU valsts valodā par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, ja iepriekšējā izglītība atbilst attiecīgās augstākā līmeņa studiju programmas prasībām par iepriekšējo izglītību.

4. Studiju programmās, kuras paredzētas ārvalstu studējošajiem, uzņemšana notiek atbilstoši šo programmu uzņemšanas noteikumiem.

5. Pilna laika studējošajiem studijas ir par valsts budžeta, fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Nepilna laika (neklātienes un vakara) studējošajiem studijas ir par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

6. Uzņemšanas noteikumi studiju vietās, kas tiek pasūtītas un finansētas no konkrētu juridisko personu puses, var tikt precizēti atbilstoši noslēgtajam līgumam ar attiecīgo juridisko personu. 

7. Speciālās prasības un kritēriji uzņemšanai katrā no studiju programmām tiek publicēti RTU interneta vietnē www.rtu.lv.

8. Reflektantu dokumentu iesniegšanas, konkursa norises un iestājpārbaudījumu termiņus nosaka ar rektora rīkojumu un publicē RTU interneta vietnē www.rtu.lv.

9. Vietu skaitu uzņemšanai studijām par valsts budžeta, fizisko vai juridisko personu līdzekļiem katrā pilna laika studiju programmā nosaka RTU Senāts ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pieteikumu iesniegšanas sākuma datuma.

10. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

11. Studējošo uzņemšanas rezultātus nosaka Uzņemšanas komisija un apstiprina ar rektora vai  studiju prorektora rīkojumu.

12. RTU ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

13. Reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai RTU lēmums par atteikšanos ieskaitīt studējošo skaitā tiktu noformēts rakstiski.

14. Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

2. Pieteikšanās kārtība

15. RTU uzņemšanas termiņi vismaz vienu mēnesi pirms uzņemšanas sākuma, tiek publicēti RTU vietnē www.rtu.lv, sadaļā «Uzņemšana».

16. Pieteikties studijām RTU var elektroniski vai klātienē.

16.1. RTU studiju programmu absolventi var pieteikties elektroniski portālā ORTUS vai klātienē, personīgi ierodoties RTU Uzņemšanas komisijā noteiktajos pieteikšanās termiņos.

16.2.    Citu augstskolu absolventi var pieteikties elektroniski RTU elektroniskā pieteikšanās portālā vai klātienē, personīgi ierodoties RTU Uzņemšanas komisijā noteiktajos pieteikšanās termiņos, līdzi ņemot šo Noteikumu 20. punktā norādīto dokumentu oriģinālus.

17. Pieteikumu klātienē var iesniegt pilnvarota persona. Pilnvarotajai personai iesniedzot pieteikumu Uzņemšanas komisijā, jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta kopija un šo Noteikumu 20. punktā norādīto dokumentu oriģināli. 

18. Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties studijām RTU, ierodoties klātienē, pieteikumam pievienojot Akadēmiskās informācijas centra (turpmāk AIC) izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. Izglītības dokumentā uzrādīto studiju kursu novērtējumu pielīdzināšanu RTU uzņemšanas kritērijiem veic Uzņemšanas komisija.

19. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē vai personas apliecībā, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina attiecīgo personas datu maiņu.

20. Piesakoties studijām klātienē, reflektantam vai tā pilnvarotai personai jāaizpilda pieteikums un jāuzrāda dokumentu oriģināli (kopijas jāiesniedz):

20.1.    ja iepriekšējā izglītība iegūta RTU:

 1. augstākās izglītības diploms;
 2. atzīmju izraksts (diploma pielikums), ja RTU absolvēta pirms 2018. gada;
 3. derīga pase vai personas apliecība (ja mainīti personas dati, iesniegt kopiju);
 4. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas);
 5. ja mainīts vārds vai/un uzvārds un/vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments (tikai uzrādīt).

20.2.    ja iepriekšējā izglītība iegūta citā augstskolā:

 1. augstākās izglītības diploms;
 2. atzīmju izraksts (diploma pielikums);
 3. AIC izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs;
 4. derīga pase vai personas apliecība;
 5. reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas);
 6. ja mainīts vārds vai/un uzvārds un/vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments (tikai uzrādīt).

21. Ja kāds no 20. punktā minētajiem dokumentu oriģināliem nav latviešu vai angļu valodā, jāiesniedz izglītības dokumenta notariāls tulkojums valsts valodā.

22. Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa par pieteikumu atbilstoši apstiprinātam RTU Senāta lēmumam par studiju programmu sarakstiem uzņemšanai, studiju maksu, reflektantu reģistrācijas maksu un akadēmisko parādu kārtošanas maksu attiecīgajā akadēmiskajā gadā (turpmāk – RTU Senāta lēmums). Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. 

23. Bāreņi un 1. grupas invalīdi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas, uzrādot attiecīgu dokumentu.

24. Reflektantiem, kuri ieskaitīti RTU, jāparaksta studiju līgums RTU rektora rīkojumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

25. Reflektantu iesniegtos dokumentus RTU Uzņemšanas komisija glabā RTU Lietu nomenklatūrā noteiktā kārtībā.

3. Uzņemšanas pamatprincipi

26. Augstākā līmeņa studiju programmās uzņem, ievērojot šo Noteikumu un attiecīgās augstākā līmeņa studiju programmas prasības. Pretendenta iepriekšējās izglītības atbilstību prasībām, kā arī papildu akadēmisko prasību saturu, ja tādas nepieciešamas, nosaka attiecīgās studiju programmas direktors.

27. Reflektantus maģistra akadēmisko, maģistra profesionālo un augstākā līmeņa profesionālo studiju programmās uzņem atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā. 

28.  Reflektanti konkursā piedalās ar iepriekšējās augstākās izglītības programmas sekmju izraksta vidējo svērto atzīmi. Vidējo svērto atzīmi aprēķina kā visos priekšmetos iegūtu atzīmju un kredītpunktu reizinājumu summu dalītu ar programmā apgūto kredītpunktu summu. Ja kredītpunkti nav norādīti, tad vidējo svērto atzīmi aprēķina kā visos priekšmetos iegūto atzīmju un kontaktstundu reizinājumu summu dalītu ar visu priekšmetu kontaktstundu skaitu. 

29. Šo Noteikumu 28. punkta nosacījums neattiecas uz Rīgas Biznesa skolas profesionālo maģistra studiju programmu «Uzņēmumu un organizāciju vadīšana», kur reflektantam jākārto iestājpārbaudījumi:

 • starptautiskais angļu valodas tests (TOEFEL vai IELTS);
 • atlases pārrunas;
 • intelektuālais vai GMAT tests (nepilna laika klātienes (vakara) apmācības studentiem).

30. Ārvalstnieki, kuri neatbilst šo noteikumu 2. punktam un vēlas studēt Rīgas Biznesa skolas piesaistītajās studiju programmās, tiek uzņemti ievērojot Augstskolu likuma 83. pantā un Ministra kabineta noteikumos Nr. 846 «Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās» noteikto.

31. Pretendenti uz maksas studiju vietām tiek ieskaitīti studējošo skaitā, atbilstoši RTU noteiktajai studiju maksas samaksas kārtībai.

4. Reflektantu ieskaitīšanas noteikumi

32. Iesniedzot pieteikumu uz valsts budžeta finansētām un maksas studiju vietām noteiktajā termiņā, pretendents reģistrējas konkursam. Pēc reģistrēšanās konkursam reflektants konkurēs uz studiju vietām pieteikumā norādītajā studiju programmu prioritāšu secībā.

33. Reflektantus studijām ieskaita tikai vienā RTU studiju programmā atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā.

34. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina RTU Uzņemšanas komisija. Tos izziņo ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.

35. Ja pretendents uz valsts budžeta finansētu studiju vietu neiztur konkursu, viņš var pieteikties studijām par maksu vienā no RTU izsludinātām studiju programmām, ja attiecīgajā studiju programmā ir pieejamas maksas studiju vietas, vai pretendēt uz vakantajām valsts budžeta finansētajām vai maksas studiju vietām citā studiju programmā, ja ir ievēroti šo Noteikumu nosacījumi.

36. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem fiziskā persona var izmantot vairākas reizes.

37. Pretendentiem uz maksas studiju vietām jāsamaksā studiju maksa atbilstoši RTU noteiktai studiju maksas samaksas kārtībai.

38. Persona, kas eksmatrikulēta no RTU par plaģiātu vai par studenta necienīgu rīcību, var pretendēt uz atkārtotu imatrikulāciju RTU ne agrāk kā 3 (trīs) gadus pēc eksmatrikulācijas.

39. Personai, kurai ir nenokārtotas finanšu saistības ar RTU, var atteikt uzņemšanu RTU studiju programmā.

40. RTU bakalaura studiju programmu absolventiem ar RTU rīkojumu var noteikt priekšrocības pretendēt uz studiju vietu augstākā līmeņa studiju programmās. 

5. Noslēguma jautājumi
41. Visus ar uzņemšanu RTU saistītos jautājumus, kuri nav noregulēti Latvijas Republikā spēkā esošajās tiesību normās vai šajos Noteikumos, izskata RTU Uzņemšanas komisija.
 
42. Informācija par studiju iespējām un uzņemšanu RTU tiek izvietota RTU interneta vietnē: www.rtu.lv.  

Studijas