Augstākā līmeņa studijās

Apstiprināts
2017. gada 30. oktobra Senāta sēdē
(protokollēmuma Nr. 613)

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI  AUGSTĀKĀ LĪMEŅA AKADĒMISKO UN PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMĀS
(maģistra akadēmisko, maģistra profesionālo un profesionālo studiju programmas)

Pieņemts saskaņā ar Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Tiesības studēt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja, un, ja iepriekšējā izglītība atbilst attiecīgās augstākā līmeņa studiju programmas prasībām par iepriekšējo izglītību.

1.2. Ārvalstnieki, kuri nav minēti šo noteikumu 1.1. punktā, var pretendēt studijām RTU valsts valodā par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, un, ja iepriekšējā izglītība atbilst attiecīgās augstākā līmeņa studiju programmas prasībām par iepriekšējo izglītību. RTU Ārzemju studentu departamentam piesaistītajās studiju programmās uzņemšana notiek atbilstoši šo programmu uzņemšanas noteikumiem.

1.3. Pilna laika studējošajiem studijas ir par valsts budžeta, fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Nepilna laika (neklātienes un vakara) studējošajiem studijas ir par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

1.4. Vietu skaitu uzņemšanai studijām par valsts budžeta, fizisko vai juridisko personu līdzekļiem katrā pilna laika studiju programmā nosaka RTU Senāts ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pieteikumu iesniegšanas sākuma datuma.

1.5. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

1.6. Dokumentu iesniegšanas un reflektantu ieskaitīšanas laikā nepieciešamās informācijas pieejamību nodrošina Uzņemšanas komisija.

1.7. Studējošo uzņemšanas rezultātus nosaka Uzņemšanas komisija un apstiprina ar rektora vai studiju prorektora rīkojumu.

1.8. Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

1.9. RTU ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

1.10. Reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai RTU lēmums par atteikumu ieskaitīt studējošo skaitā tiktu noformēts rakstiski.

2. Pieteikšanās noteikumi

2.1. Pieteikties studijām var:

2.1.1. Elektroniski vai klātienē RTU uzņemšanas punktā.

2.1.2. Reflektants ar dokumentiem apliecina savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.

2.2. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība.

2.3. Pilnvarojot citu personu. Pilnvarotajai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara un jāiesniedz piesakāmā personību apliecinoša dokumenta kopija un iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (skat. 2.6. punktu). Jāuzrāda izglītības dokumentu oriģināli.

2.4. Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties studijām RTU, ja šo personu izglītības dokumentu atbilstības novērtējumu ir veicis Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs. Izglītības dokumentā uzrādīto priekšmetu novērtējumu pielīdzināšanu RTU uzņemšanas kritērijiem veic Uzņemšanas komisija.

2.5. Piesakoties studijām, jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma veidlapa un kopā ar citiem iesniedzamajiem dokumentiem jāiesniedz Uzņemšanas komisijā. Pieteikumā norāda vēlamās studiju programmas prioritāšu secībā.

2.6. Pieteikumam jāpievieno bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības diploma, atzīmju izraksta un derīgas pases vai personas apliecības kopija (oriģināli jāuzrāda).

2.7. Iesniedzot dokumentus, reflektantiem ir jāsamaksā reģistrācijas maksa 30 EUR (trīsdesmit euro). Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2.8. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas.

3. Uzņemšanas pamatprincipi

3.1. Augstākā līmeņa studiju programmās uzņem, ievērojot šo noteikumu un attiecīgās augstākā līmeņa studiju programmas prasības. Pretendenta iepriekšējās izglītības atbilstību prasībām, kā arī papildu akadēmisko prasību saturu, ja tādas nepieciešamas, nosaka attiecīgās studiju programmas direktors.

3.1.1. Maģistra akadēmisko studiju programmā uzņem:

  • personas, kuras ieguvušas šīs programmas uzņemšanas prasībām atbilstošu bakalaura akadēmisko vai bakalaura profesionālo grādu;
  • personas, kuras ieguvušas piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, ja iepriekšējās izglītības profesionālo studiju programmās ietverti vismaz 70% priekšmetu no maģistra studijām atbilstošas bakalaura studiju programmas obligātās daļas.

3.1.2. Maģistra profesionālo studiju programmā uzņem:

  • personas, kuras ieguvušas maģistra profesionālo studiju programmas uzņemšanas prasībām atbilstošu bakalaura profesionālo grādu;
  • personas, kuras ieguvušas maģistra profesionālo studiju programmas uzņemšanas prasībām atbilstošu bakalaura akadēmisko grādu;
  • personas, kuras ieguvušas piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju maģistra profesionālo studiju programmai atbilstošā nozarē vai apakšnozarē.

3.1.3. Augstākā līmeņa profesionālo studiju programmā uzņem personas, kuras ieguvušas bakalaura akadēmisko grādu profesionālo studiju programmai atbilstošā zinātņu nozarē vai apakšnozarē.

3.2. Reflektantus maģistra akadēmisko, maģistra profesionālo un augstākā līmeņa profesionālo studiju programmās uzņem atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā.

3.3. Reflektanti konkursā piedalās ar bakalaura vai profesionālās studiju programmas sekmju izraksta vidējo svērto atzīmi. Vidējo svērto atzīmi aprēķina kā visos priekšmetos iegūtu atzīmju un kredītpunktu reizinājumu summu dalītu ar programmā apgūto kredītpunktu summu. Ja kredītpunkti nav norādīti, tad aprēķina kā visos priekšmetos iegūto atzīmju un kontaktstundu reizinājumu summu dalītu ar visu priekšmetu kontaktstundu skaitu. Šis nosacījums neattiecas uz Rīgas Biznesa skolas profesionālo maģistra studiju programmu «Vadīšana starptautiskos uzņēmumos», kur reflektantam jākārto iestājpārbaudījumi:

  • starptautiskais angļu valodas tests (TOEFEL vai IELTS);
  • atlases pārrunas;
  • intelektuālais vai GMAT tests (nepilna laika klātienes (vakara) apmācības studentiem).

3.4. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem fiziskā persona var izmantot vairākas reizes.

3.5. Ja pretendents uz valsts budžeta finansētu studiju vietu neiztur konkursu, viņš var pieteikties studijām par maksu vienā no RTU izsludinātām studiju programmām, ja ir ievēroti Uzņemšanas nosacījumi.

3.6. Pretendenti uz maksas studiju vietām tiek ieskaitīti studējošo skaitā, ja ir samaksāta priekšapmaksa atbilstoši RTU noteiktajai studiju maksas samaksas kārtībai.

3.7. Persona, kas eksmatrikulēta no RTU par plaģiātu vai par studenta necienīgu rīcību, var pretendēt uz atkārtotu imatrikulāciju RTU ne ātrāk kā 3 (trīs) gadus pēc eksmatrikulācijas.

3.8. RTU bakalaura studiju programmu absolventiem ar RTU rīkojumu var noteikt priekšrocības pretendēt uz studiju vietu augstākā līmeņa studiju programmās.

Studijas