Promocija

Promocija ir zinātniska darba aizstāvēšana, kuras rezultātā tiek piešķirts doktora zinātniskais grāds. Promocijas kārtību nosaka Noteikumi par promocijas padomēm un promociju RTU. Promocija RTU iespējama zinātnes nozarēs, kurās ir akreditētas doktora studiju programmas atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 1000. Pašlaik RTU darbojas 19 promocijas padomes, kurām ir tiesības piešķirt zinātnisko grādu arhitektūrā, būvzinātnē, elektronikā un telekomunikācijās, elektrotehnikā, enerģētikā, informācijas tehnoloģijās, ķīmijā, ķīmijas inženierzinātnē, mašīnzinātnē, materiālzinātnē, mehānikā, transportā un satiksmē, vadībzinātnē un vides zinātnē.

Promocijas padomes doktora zinātnisko grādu piešķir par pieredzējuša zinātnieka (profesors, asociētais profesors, docents un vai vadošais pētnieks, kas RTU noteiktā kārtībā ir apstiprināts) vadībā patstāvīgi izstrādātu un publiski aizstāvētu promocijas darbu.

Promocijas darbs var būt gan disertācija, gan tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa, gan monogrāfija – recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai.

Doktorantam kvalitatīvas studijas doktorantūrā noslēdzas ar visu doktora studiju darba plānā paredzēto eksāmenu un ieskaišu nokārtošanu,  promocijas darba iesniegšanu doktora zinātniskā grāda aizstāvēšanai attiecīgās nozares Promocijas padomē, promocijas darba publisku aizstāvēšanu un doktora zinātniskā grāda iegūšanu.

Pirmais posms

Pirmais posms ceļā uz doktora zinātniskā grāda ieguvi noslēdzas, kad doktorants ir veiksmīgi nokārtojis visus doktora studiju darba plānā paredzētos eksāmenus un ieskaites, kā arī izstrādājis promocijas darbu.

Otrais posms
Otrais posms – promocijas darba iesniegšana attiecīgās nozares promocijas padomē publiskai aizstāvēšanai. RTU struktūrvienība, kurā izstrādāts promocijas darbs, sēdē pieņem lēmumu, ka promocijas darbs ir izstrādāts un iesniedzams attiecīgās nozares promocijas padomē. Sēdes protokola izrakstu zinātniskā grāda pretendents kopā ar pārējiem nepieciešamajiem dokumentiem (atbilstoši Noteikumiem par promocijas padomēm un promociju RTU) iesniedz attiecīgās nozares promocijas padomē.
Trešais posms

Trešais posms – promocijas padome promocijas darbu pieņem, ja tā autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījumu mērķi un uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē un izmantotās metodes, izklāstījis, kā arī apspriedis, darbā gūtos rezultātus un atziņas, apkopojot tos secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs. Ja promocijas darbs atbilst promocijas padomes prasībām, tad tiek nozīmēts aizstāvēšanas datums.

Ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms promocijas padomes noteiktā promocijas darba aizstāvēšanas datuma zinātniskā grāda pretendents:

  • ievieto promocijas darbu, promocijas darba kopsavilkumu (latviešu un angļu valodā) un promocijas darba pielikumu elektronisko versiju portālā ORTUS.
Ceturtais posms

Ceturtais posms – promocijas darba aizstāvēšana. Noteikumos par promocijas padomēm un promociju RTU atrodama informācija par to, kā notiek promocijas darba publiska aizstāvēšana un zinātniskā grāda piešķiršana.

Doktora zinātnisko grādu pretendentam piešķir pamatojoties uz promociju padomes lēmumu ar RTU rektora rīkojumu.

Promocijas padomes

Pašlaik RTU darbojas 16 promocijas padomes, kurām ir tiesības piešķirt zinātnes doktora grādu zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, Vides inženierijā un enerģētikā, Materiālzinātnē, Ķīmijā, Ķīmijas inženierzinātnē, Ekonomikas un uzņēmējdarbības, Būvniecības un transporta inženierzinātnes, Mašīnbūve un mehānika, Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra nozarēs, Latvijas zinātnes nozaru grupās: inženierzinātnēs un tehnoloģijās, dabaszinātnēs, sociālajās zinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs.

Noteikumi par Promocijas padomēm un promociju

Noteikumi nosaka padomju izveidošanas un darbības kārtību, kā arī doktora zinātniskā grāda piešķiršanas kārtību RTU.

Promocijas darbu noformēšana

Iepazīsties ar promocijas darba kritēriji un norādījumiem promocijas darba un tā kopsavilkuma noformēšanai.

Veidlapas

Promocijas darbi

Aizstāvēšanai iesniegtos promocijas darbus var atrast notikumu kalendārā, promocijas darbu kopsavilkumus var atrast RTU Zinātniskās darbības atbalsta sistēmā.

Studijas