Kredīti

Kredīti no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu 

Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie LR pilsoņi un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai termiņuzturēšanās atļauja un kuri sekmīgi apgūst valsts akreditētās studiju programmas.

Kredītus var saņemt ne vairāk kā viena bakalaura grāda, viena maģistra grāda, viena doktora grāda vai augstākās profesionālās izglītības profesionālo grādu secīgai iegūšanai un ne ilgāk par attiecīgās studiju programmas apguvei paredzēto laiku.

Students var pieteikties:

  1. studiju kredītam (studiju maksas segšanai);
  2. studējošā kredītam (ikmēneša sociālajām vajadzībām);
  3. abiem kredīta veidiem (gan studiju gan studējošā kredītiem) vienlaicīgi.

Studiju kredīts

Studiju kredītu var saņemt gan pilna laika, gan nepilna laika (vakara, neklātienes) studējošie. Studiju kredītam paredzēto summu kredītiestāde ieskaita RTU norēķina kontā.

Studējošā kredīts

Studējošā kredīts paredzēts sociālo izdevumu segšanai. Studējošā kredītu var saņemt pilna laika studējošie. Šo kredītu banka katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu) pārskaita uz kredītņēmēja norēķinu kontu.

Pieteikšanās

Kā pieteikties un kas var saņemt studiju un studējošā kredītus?

Studijas

_