Studējošo anketēšanas rezultāti

Studējošo anketēšanas rezultāti

RTU Studiju departaments sadarbībā ar Informācijas tehnoloģijas departamentu ir ieviesusi Studentu anketēšanas sistēmu, ne retāk kā reizi semestrī veicot regulāras studējošo aptaujas par studiju satura un mācībspēku darba kvalitāti. Izmantojot RTU portālu ORTUS, ikviens students saņem anketu par katru semestrī apgūto studiju priekšmetu.

Anketēšanas rezultātus par katru semestri atrodami pielikumos. Anketēšanas rezultāti pilnībā pieejami katram konkrētajam mācībspēkam par savu īstenoto studiju priekšmetu, mācībspēka struktūrvienības vadītājam un – pēc pieprasījuma – studiju programmu direktoriem par savas studiju programmas īstenošanā iesaistītajiem mācībspēkiem, kā arī Studentu parlamenta pārstāvjiem. Iegūtos rezultātus rūpīgi analizējot un izvērtējot, tiek pieņemti attiecīgi lēmumi studiju kvalitātes uzlabošanai. Aptauju rezultāti tiek uzkrāti un tiks salīdzināti ar iepriekšējā perioda rezultātiem.

Liels paldies visiem studentiem, kuri piedalās anketēšanā. Anketas ir anonīmas un netiek personiski saistītas ar katru konkrētu studentu, iegūtie rezultāti ir būtiski studiju kvalitātes uzlabošanai, tāpēc mudinām katru studentu atrast laiku, lai paustu savu viedokli, aizpildot aptaujas anketas.

Studijas