Promocijas padomes

Pašlaik RTU darbojas 16 promocijas padomes, kurām ir tiesības piešķirt doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, Vides inženierijā un enerģētikā, Materiālzinātne, Ķīmijā, Ķīmijas inženierzinātnē, Ekonomikas un uzņēmējdarbības, Būvniecības un transporta inženierzinātnes, Mašīnbūve un mehānika, Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra nozarēs.

Promocijas padome «RTU P–01»

Padome «RTU P-01» ir tiesīga piešķirt:

 1. doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) ķīmijā,
 2. doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) ķīmijas inženierzinātnē.

Priekšsēdētājs: profesors Māris Turks

Katra promocijas darba aizstāvēšanai tiek nozīmēts individuāls Padomes personālsastāvs piecu LZP ekspertu sastāvā.

Vismaz diviem no Padomes ekspertiem ir jābūt ar zinātnisko specializāciju, kas atbilst aizstāvētā promocijas darba jomai, un vienu no viņiem nozīmē par Padomes priekšsēdētāja vietnieku. Padomes personālsastāvu, saskaņojot ar MLĶF dekānu un MLĶF Zinātnes komisiju, iesaka pastāvīgais Padomes priekšsēdētājs vai viņa aizvietotājs. Padomes personālsastāvs tiek veidots un apstiprināts pēc tam, kad Pretendents RTU Doktorantūras nodaļā ir iesniedzis iesniegumu par promociju. Padomes personālsastāvu apstiprina ar Rektora rīkojumu, kura projektu sagatavo Doktorantu studiju nodaļa.

Promocijas padome «RTU P–02»

Padome «RTU P-02» ir tiesīga piešķirt doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) materiālzinātnē​.

Priekšsēdētājs: profesors Jānis Ločs

Katra promocijas darba aizstāvēšanai tiek nozīmēts individuāls Padomes personālsastāvs piecu LZP ekspertu sastāvā.

Vismaz diviem no Padomes ekspertiem ir jābūt ar zinātnisko specializāciju, kas atbilst aizstāvētā promocijas darba jomai, un vienu no viņiem nozīmē par Padomes priekšsēdētāja vietnieku. Padomes personālsastāvu, saskaņojot ar MLĶF dekānu un MLĶF Zinātnes komisiju, iesaka pastāvīgais Padomes priekšsēdētājs vai viņa aizvietotājs. Padomes personālsastāvs tiek veidots un apstiprināts pēc tam, kad Pretendents RTU Doktorantūras nodaļā ir iesniedzis iesniegumu par promociju. Padomes personālsastāvu apstiprina ar Rektora rīkojumu, kura projektu sagatavo Doktorantu studiju nodaļa.

Promocijas padome «RTU P–03»

Padome «RTU P-03» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.) Mehānikas nozares apakšnozarēs:
1. cietvielu mehānika;
2. biomehānika;
3. materiālu mehānika un pretestība; 
4. polimēru un kompozītmateriālu mehānika.

Priekšsēdētājs: profesors Andrejs Krasņikovs
Sekretāre: Olga Kononova (+371 67089159 +371 29346073 )

Andrejs Krasņikovs, Dr. sc. ing., RTU
Andris Čate, Dr. sc. ing., RTU
Igors Tipāns, Dr. sc. ing., RTU
Jevgēņijs Barkanovs, Dr. sc. ing., RTU
Olga Kononova, Dr. sc. ing., RTU
Jānis Andersons, Dr. sc. ing., LU PMI
Andrejs Aņiskevičs, Dr. sc. ing., LU PMI

Promocijas padome «RTU P–04»

Padome «RTU P-04» ir tiesīga piešķirt zinātnisko doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) mašīnbūves un mehānikas zinātnes nozares apakšnozarēs:

 1. teorētiskā mehānika;
 2. mašīnu dinamika;
 3. mašīnu projektēšana;
 4. citas mašīnbūves un mehānikas apakšnozares.

Priekšsēdētājs: profesors Jānis Vība
Sekretārs: Aleksandrs Januševskis (+371 67089396 )

Jānis Vība, Dr. habil. sc. ing., RTU
Irīna Boiko, Dr. sc. ing., RTU
Marina Čerpinska, Dr. sc. ing., RTU
Andrejs Krasņikovs, Dr. sc. ing., RTU
Oļegs Jakovļevs, Dr. sc. ing., RTU
Olga Kononova, Dr. sc. ing., RTU
Vitālijs Beresņevičs, Dr. sc. ing., RTU

Promocijas padome «RTU P–05»

Padome «RTU P-05» ir tiesīga piešķirt zinātnisko doktora grādu  zinātnes doktors (Ph.D.) elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares apakšnozarēs:

 1. elektroenerģētika;
 2. elektroapgāde.

Priekšsēdētājs: profesors Antans Sauļus Sauhats
Sekretāre: Anna Mutule (+371 26352556 )

Antans Sauļus Sauhats, Dr. habil. sc. ing., RTU
Leonīds Ribickis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Inga Zicmane, Dr. sc. ing., RTU
Anna Mutule, Dr. sc. ing., RTU, FEI
Laila Zemīte, Dr. sc. ing., RTU
Ļubova Petričenko, Dr. sc. ing., RTU
Romāns Petričenko, Dr. sc. ing., RTU

Promocijas padome «RTU P–06»

Padome «RTU P-06» ir tiesīga piešķirt zinātnisko doktora grādu zinātnes doktors (Ph. D.) būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares apakšnozarēs:

 1. būvkonstrukcijas;
 2. būvmateriāli un būvtehnoloģija;
 3. būvmehānika;
 4. ģeodēzija un ģeoinformātika;
 5. citas būvniecības un transporta inženierzinātnes apakšnozares.

Priekšsēdētājs: profesors Ainars Paeglītis
Sekretāre: Diāna Bajāre (+371 67089248 )

Andris Čate, Dr. sc. ing., RTU
Ainars Paeglītis, Dr. sc. ing., RTU
Juris Smirnovs, Dr. sc. ing., RTU
Jānis Kaminskis, Dr. sc. ing., RTU       
Dmitrijs Serdjuks, Dr. sc. ing., RTU
Diāna Bajāre, Dr. sc. ing., RTU
Jevgēnijs Barkanovs, Dr. sc. ing., RTU
Leonīds Pakrastiņš, Dr. sc. ing., RTU
Mārtiņš Zaumanis, Dr. sc. ing., RTU
Sandris Ručevskis, Dr. sc. ing., RTU
Aleksandrs Korjakins, Dr. sc. ing., RTU
Jānis Šliseris, Dr. sc. ing., RTU
Armands Celms, Dr. sc. ing., LLU

Promocijas padome «RTU P–07»

Padome «RTU P-07» ir tiesīga piešķirt zinātnisko doktora grādu  zinātnes doktors (Ph.D.) elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares apakšnozarēs:

 1. datorvadība;
 2. sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana.

Priekšsēdētājs: profesors Jānis Grundspeņķis
Sekretārs: Vita Šakele ()

Jānis Grundspeņķis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Mārīte Kirikova, Dr. sc. ing., RTU
Zigurds Markovičs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Jurijs Merkurjevs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Agris Ņikitenko, Dr. sc. ing., RTU
Jānis Grabis, Dr. sc. ing., RTU

Promocijas padome «RTU P–08»

Padome «RTU P-08» ir tiesīga piešķirt zinātnisko doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares apakšnozarēs:

 1. lauki un viļņi elektronikā;
 2. ķēdes un signāli;
 3. radiosistēmas;
 4. elektrosakari;
 5. telekomunikāciju tīkli.

Priekšsēdētājs: profesors Jurģis Poriņš
Sekretāre: Mārīte Treijere (+371 67089125 )

Jurģis Poriņš, Dr. sc. ing., RTU 
Ģirts Ivanovs, Dr. sc. ing., RTU
Ernests Pētersons, Dr. habil. sc. ing., RTU
Vjačeslavs Bobrovs, Dr. sc. ing., RTU
Artūrs Āboltiņš, Dr. sc. ing., RTU 
Dmitrijs Pikuļins, Dr. sc. ing., RTU 
Sandis Spolītis, Dr. sc. ing., RTU 
Modris Greitāns, Dr. sc. comp., LZA EDI
Andis Supe, Dr. sc. ing., RTU 

Promocijas padome «RTU P–09»

Padome «RTU P-09» ir tiesīga piešķirt zinātnisko doktora grādu zinātnes doktors (Ph. D.) ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozares apakšnozarēs:

 1. uzņēmējdarbības vadība;
 2. citas ekonomikas un uzņēmējdarbības apakšnozares.

Priekšsēdētāja: profesore Elīna Gaile-Sarkane
Sekretārs: Konstantīns Didenko (+371 67089397 )

Elīna Gaile-Sarkane, Dr. oec., RTU
Remigijs Počs, Dr. habil. oec., RTU
Ineta Geipele, Dr. oec., RTU
Konstantīns Didenko, Dr. oec., RTU
Nataļja Lāce, Dr. oec., RTU
Inga Lapiņa, Dr. oec., RTU
Maija Šenfelde, Dr. oec., RTU
Signe Bāliņa, Dr.oec., LU

Promocijas padome «RTU P–10»

Padome «RTU P-10» ir tiesīga piešķirt:
Arhitektūras doktora zinātnisko grādu (Dr. arch.Arhitektūras nozares apakšnozarēs:
1. arhitektūras teorija un vēsture;
2. pilsētbūvniecība.

Priekšsēdētājs: profesors Jānis Krastiņš
Sekretārs: Edgars Bondars ()
Uģis Bratuškins, Dr. arch., RTU
Jānis Krastiņš, Dr. habil. arch., RTU
Sandra Treija, Dr. arch., RTU
Ojārs Spārītis, Dr. habil. art., LMA
Jānis Zilgalvis, Dr. arch., VKPAI
Aija Ziemeļniece, Dr. arch., LLU

Promocijas padome «RTU P–12»

Padome «RTU P-12» ir tiesīga piešķirt zinātnisko doktora grādu zinātnes doktors (Ph. D.):

 1. būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares apakšnozarēs:
  1. siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas,
  2. citas būvniecības un transporta inženierzinātnes apakšnozares;
 2. vides inženierijas un enerģētikas apakšnozarēs:
  1. siltumenerģētika,
  2. citas vides inženierijas un enerģētikas apakšnozares.

Priekšsēdētājs: profesors Tālis Juhna

Priekšsēdētāja vietnieks: profesors Anatolijs Borodiņecs
Sekretāre: Lana Migla (+371 26366368 )

Tālis Juhna, Dr. sc. ing., RTU
Anatolijs Borodiņecs, Dr. sc. ing., RTU  
Kristīna Tihomirova, Dr. sc. ing., RTU
Aleksandrs Korjakins, Dr. sc. ing., RTU  
Jurģis Zemītis, Dr. sc. ing., RTU  
Kristina Ļebedeva, Dr. sc. ing., RTU  
Namejs Zeltiņš, Dr. habil. sc. ing., FEI
Gaļina Kaškarova, Dr. sc. ing., FEI
Vjačeslavs Lapkovskis, Dr. sc. ing., RTU  
Elīna Dāce, Dr. sc. ing., LU, RSU

Promocijas padome «RTU P–14»

Padome «RTU P-14» ir tiesīga piešķirt zinātnisko doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju zinātnes nozares apakšnozarēs:

 1. elektrotehnikas teorētiskie pamati;
 2. elektriskās mašīnas un iekārtas;
 3. elektriskās tehnoloģijas un automātika;
 4. energoelektronika.

Priekšsēdētājs: profesors Leonīds Ribickis
Sekretārs: Jānis Zaķis ()

Leonīds Ribickis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Jānis Dirba, Dr. habil. sc. ing., RTU
Iļja Galkins, Dr. sc. ing., RTU
Jānis Zaķis, Dr. sc. ing., RTU
Pēteris Apse-Apsītis, Dr. sc. ing., RTU
Vladislavs Pugačevs, Dr. habil. sc. ing., FEI

Promocijas padome «RTU P–16»

Padome «RTU P-16» ir tiesīga piešķirt zinātnisko doktora grādu zinātnes doktors (Ph. D.) mašīnbūves un mehānikas zinātnes nozares apakšnozarēs:

 1. mašīnbūves tehnoloģija;
 2. mēraparāti un metroloģija;
 3. citas mašīnbūves un mehānikas apakšnozares.

Priekšsēdētājs: profesors Jurijs Dehtjars
Priekšsēdētāja vietnieks: Natālija Mozga
Sekretārs: Natālija Mozga (+371 67089701 )

Jurijs Dehtjars, Dr. habil. phys., RTU
Ēriks Geriņš, Dr. sc. ing., RTU
Aleksejs Kataševs, Dr. phys., RTU
Irīna Boiko, Dr. sc. ing., RTU
Natālija Mozga, Dr. sc. ing., RTU
Viktors Mironovs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Oskars Liniņš, Dr. sc. ing., RTU
Anita Avišāne, Dr. sc. ing., RTU

Promocijas padome «RTU P–19»

Padome «RTU P-19» ir tiesīga piešķirt zinātnisko doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) vides inženierijas un enerģētikas nozares apakšnozarēs:

 1. vides inženierzinātne;
 2. siltumenerģētika

Priekšsēdētāja: profesore Dagnija Blumberga
Sekretāre: Marika Rošā (+371 29712389 )

Dagnija Blumberga, Dr. habil. sc. ing., RTU
Gatis Bažbauers, Dr. sc. ing., RTU
Andra Blumberga, Dr. sc. ing., RTU
Ivars Veidenbergs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Ritvars Sudārs, Dr. sc. ing., LLU

Promocijas padome «RTU P–21»

Padome «RTU P-21» ir tiesīga piešķirt:
Inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. ing.) Informācijas tehnoloģijas nozares apakšnozarē:
1.E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība.

Sekretāre: Mārīte Treijere (+371 67089125 )

Egīls Ginters, Dr. sc. ing., RTU
Jānis Grundspeņķis, Dr. habil. sc. ing., RTU
Jurijs Merkurjevs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Atis Kapenieks, Dr. phys., RTU
Jānis Kapenieks, Dr. paed., RTU
Artis Teilāns, Dr. sc. ing., RA
Sarma Cakula, Dr. paed., Vidzemes augstskola
Māris Vītiņš, Dr. dat., LU

Promocijas padome «RTU P–22»

Padome «RTU P-22» ir tiesīga piešķirt zinātnisko doktora grādu zinātnes doktors (Ph. D.) būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares apakšnozarēs:

 1. sauszemes transports;
 2. gaisa transports un infrastruktūra;
 3. ūdens transports un infrastruktūra;
 4. citas būvniecības un transporta inženierzinātnes apakšnozares.

Priekšsēdētājs: profesors Mareks Mezītis
Sekretāre: Sandra Laidiņa (+371 67089980 )

Mareks Mezītis, Dr. sc. ing., RTU
Mārtiņš Kleinhofs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Vitālijs Pavelko, Dr. habil. sc. ing., RTU
Vladimirs Šestakovs, Dr. habil. sc. ing., RTU
Margarita Urbaha, Dr. sc. ing., RTU
Guntis Strautmanis, Dr. sc. ing., RTU
Pāvels Gavrilovs, Dr. sc. ing., RTU

 

Par visiem neskaidriem jautājumiem sazināties ar Promocijas padomju koordinatori Alīnu Galkinu (+371 67089051; +371 29342272; ), Doktorantu studiju nodaļa, Kaļķu iela 1, 218.kabinets.

Vadlīnijas promocijas padomju darbības nodrošināšanai

RTU tāme recenzentu darba apmaksai

RTU sludinājuma publicēšanas pieteikums

Studijas

_