Intelektuālais īpašums

Intelektuālais īpašums

Intelektuālā īpašuma aizsardzība un attīstība ir būtisks Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra uzdevums, kas ietver gan zinātnieku un studentu izpratnes veicināšanu par intelektuālā īpašuma jautājumu nozīmi, īpaši komercializācijas procesā, gan finanšu resursu nodrošināšanu un konsultāciju sniegšanu Latvijas un starptautisko patentu pieteikumu sagatavošanai.

Lai veicinātu RTU zinātnieku un studentu zinātniskās pētniecības rezultātā radītā intelektuālā īpašuma aizsardzību un finansētu ar Latvijas patentu iegūšanu saistītos izdevumus, perspektīvākajām idejām tiek sniegts atbalsts no Zinātnes atbalsta fonda.

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra mājaslapa

Lai veicinātu pētniecības rezultātu komercializāciju un nodrošinātu atbalstu RTU izstrādāto perspektīvo jauno produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā piedāvājam interesentiem ar Latvijas patentu aizsargātas izstrādnes.

Patentu saraksts (RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra mājaslapā)

Zinātne