Intelektuālais īpašums

Intelektuālais īpašums

RTU intelektuālā īpašuma aizsardzība un pārvaldība ir viens no Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra uzdevumiem, kas ietver atbalsta sniegšanu RTU zinātniekiem un studentiem Latvijas un ārvalstu (PCT, EP) patentu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai, finanšu resursu nodrošināšanu, kā arī izpratnes veicināšanu par intelektuālā īpašuma jautājumu nozīmi, īpaši komercializācijas procesā.

Lai veicinātu RTU zinātnieku un studentu zinātniskās pētniecības rezultātā radītā intelektuālā īpašuma aizsardzību un finansētu ar Latvijas patentu iegūšanu saistītos izdevumus, perspektīvākajām idejām tiek sniegts atbalsts no RTU Zinātnes atbalsta fonda.

Plašāka informācija pieejama Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra mājaslapā.

Kontakti

RTU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs
Āzenes iela 12–104, Rīga
www.inovacijas.rtu.lv

+371 25758587

Zinātne