Intelektuālais īpašums

Intelektuālais īpašums

 

Intelektuālā īpašuma aizsardzība un attīstība ir būtisks Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra uzdevums, kas ietver gan zinātnieku un studentu izpratnes veicināšanu par intelektuālā īpašuma jautājumu nozīmi, īpaši komercializācijas procesā, gan finanšu resursu nodrošināšanu un konsultāciju sniegšanu Latvijas un starptautisko patentu pieteikumu sagatavošanai.

Lai veicinātu RTU zinātnieku un studentu zinātniskās pētniecības rezultātā radītā intelektuālā īpašuma aizsardzību un finansētu ar Latvijas patentu iegūšanu saistītos izdevumus, perspektīvākajām idejām tiek sniegts atbalsts no Zinātnes atbalsta fonda.

Ar Latvijas patentu aizsargātie RTU intelektuālā īpašuma objekti ir publicēti Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra mājaslapā.

 

Kontakti

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
Āzenes iela 12–104, Rīga
www.inovacijas.rtu.lv

+371 25758587

Zinātne