Publicē pie mums

Promocijas darbu un kopsavilkumu izdošana

Ja ir saņemts pozitīvs Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas vērtējums par promocijas darbu un ir zināms promocijas datums un vieta, pienācis laiks izdot savu promocijas darbu un kopsavilkumus.

Zinātnisko monogrāfiju izdošana

Zinātniskā monogrāfija ir fundamentāls darbs, kurā vispusīgi izpētīta kāda konkrēta tēma un kas rezumē zinātnes virziena attīstību konkrētā laika posmā. Zinātniskās monogrāfijas RTU Izdevniecība izdod atbilstoši Zinātņu prorektora 2017. gada 8. marta rīkojumam Nr. 04000-1.1/3.

RTU zinātnisko žurnālu izdošana

RTU akadēmiskā un zinātniskā personāla zinātnisko pētījumu rezultāti publicēti RTU zinātniskajos žurnālos arhitektūras, būvzinātnes, datorzinātnes, enerģētikas un elektrotehnikas, inženierekonomika un vadības, materiālzinātnes un lietišķā ķīmijas, humanitāro un sociālo zinātņu, elektronikas un telekomunikāciju, kā arī transporta un mašīnzinību jomās.

Mācību un metodiskās literatūras izdošana

Mācību un metodiskā literatūra ir šādi izdevumu veidi: lekciju konspekti, mācību līdzekļi, laboratorijas darbu apraksti, metodiskie līdzekļi un norādījumi, mācību programmas u.c. Mūsu kopējais mērķis ir izdot kvalitatīvas un profesionāli sagatavotas grāmatas, tāpēc aicinām pirms manuskripta sagatavošanas iepazīties ar visiem normatīvajiem dokumentiem un RTU Izdevniecības ieteikumiem.

RTU Izdevniecības publikāciju ētikas vadlīnijas

Pakalpojumi

Iepazīsties ar RTU Izdevniecības sniegtajiem pakalpojumiem un pakalpojumu maksu.

Dokumenti

Iepazīsties ar dokumentiem, kas ietekmē materiālu izdošanu RTU Izdevniecībā, tai skaitā pasūtījuma veidlapām.

Noderīgi resursi

Noderīga informācija par formulu un mērvienību noformēšanu, terminoloģiju un vārdnīcām, failu glabāšanu un datu apmaiņu, akronīmiem, atsauču pārvaldības sistēmām, logotipiem un brīvpieejas programmatūru.

 

Zinātne

_