Pēcdoktorantūras pētniecības projekti

Pēcdoktorantūras pētniecības projekti

Arhitektūras fakultāte

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte


Arhitektūras fakultāte

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Ilgtspējīgi augstas efektivitātes poraini materiāli no sekundārām ģipsi saturošām izejvielām

Projekta nosaukums: «Ilgtspējīgi augstas efektivitātes poraini materiāli no sekundārām ģipsi saturošām izejvielām»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Development of sustainable and effective lightweight building materials based on secondary resources»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Ģirts Būmanis

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Diāna Bajāre

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/050

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/235

Projekta īstenošanas vieta: Materiālu un konstrukciju institūta Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra

Projekta īstenošanas periods: 16.10.2017 līdz 15.10.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir izstrādāt metodes efektīvai ķīmiskās rūpniecības atkritummateriālu (fosforģipša pushidrāta, fosforģipša dihidrāta un silikāta gēla) izmantošanai inovatīvu būvmateriālu ražošanā, kas ietver jaunu materiālu radīšanu, ražošanas procesu optimizāciju, tehnoloģisko jauninājumu ieviešanu un dabisko resursu aizvietošanu ar piemērotiem rūpnieciskiem atkritummateriāliem.

Realizējot pētniecības pieteikumā paredzētās aktivitātes, tiks risinātas vides un veselības riska problēmas, kas ir saistas ar rūpnieciskās ražošanas rezultātā uzkrāto un plānoto atkritumu apjomu un tā radīto vides piesārņojumu un kas atbilst ES direktīvai 2006/21/EK. Pētniecības rezultātā primārajā resursu tirgū tiks piedāvātas sekundāras izcelsmes ģipša izejvielas, tādējādi samazinot dabisko resursu patēriņu. Pētniecības gaitā tiks raksturoti pētāmie ģipsi saturošie atkritumprodukti, izstrādātas jaunas apstrādes metodes sekundāro izejvielu iegūšanai, kas novedīs pie jaunu būvmateriālu radīšanas un to efektivitātes novērtēšanas. Projekta rezultātā tiks izstrādātas zema tilpumsvara būvmateriālu iegūšanas un ražošanas metodes, kas balstītas uz efektīvu sekundāro resursu izmantošanu. Lai palielinātu pēcdoktoranta karjeras perspektīvas un jaunu prasmju apgūšanu projekta mobilitātes ietvaros paredzēts veikt pētniecisko darbu sadarbības partneru institūcijās, kā arī piedalīties kompetences paaugstināšanas kursos, semināros u.t.t. Projekta ilgtspēja saistās ar zināšanu pārnesi ieinteresētajām mērķgrupām (zinātniskajām institūcijām, sabiedrībai, ražotājiem).

Atslēgas vārdi: Ģipsi saturoši blakusprodukti, fosforģipsis, poraini ģipša būvmateriāli

Rezultāti:

 • Mobilitātes vizīte Kauņas Tehnoloģiskajā universitātē, Lietuva (02.04.2018. – 13.04.2018.)  
 • Sagatavots un iesniegts zinātnisks raksts konferencei:

Būmanis Ģ., Zoriča J., Bajāre D., Korjakins A. Technological properties of phosphogypsum binder obtained from fertilizer production waste.  CONECT 2018 Conference on Environmental and Climate Technologies, Rīga, Latvija, 16.–18. maijs, 2018.

Informācija atjaunota 27.04.2018.

 • Dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē «Environmental and Climate Technologies, CONECT 2018» (17.–18.maijs 2018, Rīga, Latvija) un zinātniskā raksta «Technological properties of phosphogypsum binder obtained from fertilizer production waste (autori Ģirts Būmanis, Jelizaveta Zoriča, Diāna Bajāre, Aleksandrs Korjakins)» publikācija konferences rakstu krājumā
 • Eksperimentālie pētījumi par fosforģipša saistvielu ar samazinātu plastifikatoru daudzumu, saistīšanās laika un mehānisko īpašību noteikšana.
 • Pētījumu veikšana par uzlabotu īpašību ģipsi saturošu saistvielu iegūšanu, izmantojot sistēmu ģipsis-cements-pucolāns.
 • Sagatavota zinātniskā atskaite ar būvmateriālos izmantojamo ģipsi saturošo sekundāro izejvielu aprakstu un īpašībām (nodevums D1 «Description of resources used for development of novel building materials»)

Informācija atjaunota 13.07.2018.

 • Tiek veikti pētījumi par komerciālu un alternatīvu pucolānu un smalki maltu minerālo piedevu aktivitātes novērtējumu ar stiprības indeksa pieauguma metodi dažādiem potenciāli aktīviem materiāliem. Perspektīvākie aktīvie materiāli tiks izmantoti sistēmā ģipsis-cements-pucolāns. Veiktas tehnoloģisko īpašību pārbaudes iegūtajām saistvielām uz fosforģipša sekundārās izejvielas bāzes.
 • Sagatavots un prezentēts populārzinātnisks ziņojums par pētniecības projektu “Zinātnieku nakts” pasākumā 28.09.2018. Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas Centrālajā zālē, Stacijas laukumā 2, Rīga.

Informācija atjaunota 01.10.2018.

Pulsējošas plūsmas izmantošana siltummaiņas procesā un tās ietekme uz siltuma apmaiņas parametriem

Projekta nosaukums: «Pulsējošas plūsmas izmantošana siltummaiņas procesā un tās ietekme uz siltuma apmaiņas parametriem»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Intensification of process of heat exchange with a pulsing flow of a working body of the heat-carrier in discrete-rough channels»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Nataļja Sidenko

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Egīls Dzelzītis

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/093

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/228

Projekta īstenošanas vieta: Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 16.10.2017 līdz 15.10.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Pētniecības projekta galvenais mērķis ir attīstīt pulsējošas plūsmas siltummaiņu modelēšanas metodes, skaitlisko aprēķinu projektēšanas paņēmienus. Projektā izstrādātā metodoloģija un aprobētās optimizācijas un aprēķinu metodes ļaus paaugstināt izstrādāto siltummaiņu enerģētiskos parametrus visdažādākajās izmantošanas jomās, tādejādi paaugstinot Latvijas uzņēmēju konkurētspēju atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai 2014-2020 gadam. Projekta rezultātā tiks būtiski paaugstināta dažādu jomu siltummaiņu ar uzlabotiem parametriem inženiertehnisko aprēķinu precizitāte. Projekta laikā tiks izstrādāta pulsējošas plūsmas siltummaiņas aprēķinu metodoloģija un sagatavotas rekomendācijas inženiertehnisko aprēķinu veikšanai. Projekta laikā tiks publicētas 2 pilna teksta publikācijas un iesniegts viens Latvijas patents. Projekta rezultātā izstrādātās aprēķinu metodes varēs izmantot uzņēmēji un zinātniskās institūcijas.

Atslēgas vārdi: siltuma apmaiņa, hidrauliskais raupjums, pulsējoša plūsma, skaitliskā analīze, datormodelēšana

Rezultāti:

 • Sagatavots un iesniegts zinātnisks raksts konferencei:
  Sidenko N., Dzelzītis E. The method of numerical modeling of hydrodynamics and heat exchange in a channel with discrete roughness. XXVI International Scientific Conference trans&MOTAUTO'18, Burgas, Bulgārija, 27.-30. jūnijs, 2018.

Informācija atjaunota 27.04.2018.

 • Dalība ar prezentāciju konferencē «Trans&MOTAUTO'18» (Burgasa, Bulgārija, 27.–30.06.2018.)
 • Z|inātniskā raksta "The method of numerical modeling of hydrodynamics and heat exchange in a channel with discrete roughness. Dr.sc.ing. Sidenko N., Dr. sc.ing. hab. prof. Dzelzitis E." publicēšana starptautiskā zinātniskā žurnalā „Mathematical Modeling
 • Sagatavota atskaite par paveikto darbu pēc pirmās aktivitātes - nodevums «The review of the Literature. The report documentation»

Informācija atjaunota 13.07.2018.

 • Zinātniskā raksta «Numerical Simulation of Separated currents and Heat Transfer in a Channel with Discrete Roughness» un prezentācijas sagatavošana starptautiskai zinātniskai konferencei  „XXVI-th International Ukrainian-Polish Conference CADMD 2018” (Ukraina, Ļvova,  19.-20.10.2018.).
 • Zinātniskā raksta  «Influence of Separated currents on heat transfer in a discrete rough channel » un prezentācijas sagatavošana starptautiskai zinātniskai konferencei  “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2018” – "Safety in Aviation and Space Technologies" (Ukraina, Kijeva, 10.-12.10.2018).

Informācija atjaunota 28.09.2018.

Jauno kompozītmateriālu no devulkanizētas gumijas (NGR) izlijušas eļļas savākšanai un aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku izstarojumiem izstrāde un izpēte (NGRMAT)

Projekta nosaukums: «Jauno kompozītmateriālu no devulkanizētas gumijas (NGR) izlijušas eļļas savākšanai un aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku izstarojumiem izstrāde un izpēte (NGRMAT)»

Projekta nosaukums angļu valodā: «Development of new composite materials based on devulcanised crumb rubber (NGR) for spilled oil collection, and electromagnetic shielding»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Vjačeslavs Lapkovskis

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Viktors Mironovs

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/175

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/288

Projekta īstenošanas vieta: Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2017 līdz 31.10.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums:

Ilgtspējīgas metodes atkritumu konversijai uz produktiem ar pievienoto vērtību izstrādāšanā ir liela nozīme efektīvu resursu izmantošanas ziņā. Tomēr, produktu ar pievienoto vērtību iegūšana, bieži prasa daudzpakāpju procesus, kas ietver tradicionālās un jaunās tehnoloģiskās metodes un pieejas. NGRMAT projekts koncentrēsies galvenokārt uz un devulkanizētas, granulētas/skaidiņas gumijas pētniecību un jaunu kompozītu materiālu izstrādi uz devulkanizētas gumijas pamata (t.s. gumijas masas, pulverveida un granulētās gumijas materiāliem). Īpaša uzmanība tiks pievērsta kompozītmateriāliem izlijušas eļļas savākšanai un aizsardzībai pret elektromagnētisko nejonizējošo starojumu.

Plānotie rezultāti: 6 publikācijas, 6 konferences un tīklošanas pasākumi. Paredzēta laboratorijas mēroga kompozītmateriālu izstrāde uz devulkanizētas gumijas bāzes izlijušas eļļas savākšanai un aizsardzībai pret elektromagnētiskiem starojumiem.

Atslēgas vārdi: gumijas skaidiņas, devulkanizēta gumija, izlijušas eļļas savākšana, sorbents, elektromagnētiskie starojumi, aizsardzība

Rezultāti:

 • Eksperimentālais darbs pie devulkanizētas gumijas sagatavošanas, eksperimentālas iekārtas izveide tās modificēšanai. Iegūto paraugu izpēte un testēšana ar mikroskopiju.
 • Mobilitātes un tīklošanās pasākumi:
  Sadarbības veicināšanas vizīte Tallinas Tehnoloģiju universitātē, Tallina, Igaunija, 29.novembris - 1.decembris, 2017.
  Sadarbības veicināšanas vizīte Sofijas Tehniskajā universitātē, Sofija, Bulgārija, 5.-9. februāris, 2018.
  Dalība COST projekta vadības komitejas sanāksmē, Brisele, Beļģija, 14.-16. februāris, 2018.
  Dalība starptautiskās zinātniskās konferences “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2018 (16.–18.05.2018, Rīga, Latvija) posteru sesijā.
  Sadarbības veicināšanas vizīte Haifas Tehniskajā institūtā, Izraēla, 28.05.-04.06.2018.
  Sadarbības veicināšanas vizīte vizīte Stambulas Tehniskajā universitātē, Turcija, 18.-22.09.2018. 
 • Publikācija:
  Lapkovskis V., Mironovs V., Goljandins D. «Suitability of devulcanised crumb rubber for oil spills remediation». International Scientific Conference «Environmental and Climate Technologies», CONECT 2018, Energy Procedia, Vol 147, August 2018, p 351-357, doi.org/10.1016/j.egypro.2018.07.103, open access

Informācija atjaunota 15.11.2018.

Biometāna iegūšanas tehnoloģiju izstrāde

Projekta nosaukums: «Biometāna iegūšanas tehnoloģiju izstrāde»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «The development of biomethane production technologies »

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Kristīne Veģere

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Tālis Juhna

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/116

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/237

Projekta īstenošanas vieta: Ūdens pētniecības laboratorija

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2017 līdz 30.11.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Projekta zinātniskais mērķis ir maksimāli palielināt biogāzes kā atjaunojamā resursa potenciālu, izmantojot inovatīvus strukturētus materiālus biogāzes bagātināšanai un biometāna iegūšanai, tādējādi veicinot dabai draudzīgu degvielu ekonomiski tehnoloģisko attīstību un palielinot biometāna kā atjaunojamās degvielas īpatsvaru kopējā enerģijas un degvielas tirgū. Efektīva adsorbentu strukturēšana ir būtiska, lai nodrošinātu efektīvu un ekonomiski izdevīgu biogāzes bagātināšanas procesu. Projektā ir iekļautas trīs galvenās aktivitātes:

 1. Komerciāli pieejamu adsorbentu izpēte biogāzes bagātināšanā un to nepieciešamo īpašību noteikšana;
 2. Jaunu viedu materiālu strukturēšanas metožu izpēte un izstrāde;
 3. Efektīvāko adsorbentu pielietojuma izpēte un procesa izstrāde CO2 atdalīšanai spiediena maiņas adsorbcijas procesā.

Projekta rezultātā tiks (1) apgūtas jaunas metodes adsorbentu strukturēšanai, (2) tiks iegūti inovatīvi strukturēti adsorbenti efektīvākai CO2 adsorbcijai un biometāna iegūšanai, un (3) tiks izstrādāts inovatīvs procesa dizains šo jaunizveidoto adsorbentu pielietojumam biogāzes bagātināšanas iekārtās.

Kā viens no projekta uzdevumiem būs Gāzu pētījumu laboratorijas izveides uzsākšana, kas būs kā pamats Baltijas reģionā pirmās tāda veida laboratorijas izveidošanai, un, nākotnē piesaistot nepieciešamo infrastruktūru, tiks nodrošināta jauna pētījumu virziena attīstība, kas veicinātu dažādu zinātņu mijiedarbību gāzu pētīšanas un jaunu tehnoloģiju izstrādes jomā.

Atslēgas vārdi: biogāzes bagātināšana, biometāns, adsorbenti, CO2 atdalīšana, ilgtspējīga biodegviela

Rezultāti:

 • Veiktas ceolītu sintēzes metodes, izmantojot dažādas hidrotermālās sintēzes temperatūras (60, 80, 100 0C). Apstrādāti rezultāti, izdarīti secinājumi par efektīvāko hidrotermālās sintēzes temperatūru.
 • Īstenots mobilitātes pasākums - dalība starptautiskā konferencē “18th International Conference and Exhibition on Materials Science and Engineering”, Osaka, Japāna, 28.05.2018.-30.05.2018.
 • Sagatavots un iesniegts zinātniskais raksts konferencei: Kristine Rugele. Advanced materials for biogas upgrading. 18th International Conference and Exhibition on Materials Science and Engineering, Osaka, Japāna, 28.05.2018.-30.05.2018.

Informācija atjaunota 31.05.2018.

Rezultāti:

 • Apskatītas NaX bezsaistvielu zeolīta granulēšanas opcijas. Secināts, ka šāda veida granulām ir daudz lielāka adsorbcijas kapacitāte (līdz 20%), kā arī labākas mehāniskās īpašības. Kā arī secināts, ka katjonu ienešana zeolītu struktūrā ietekmē sekojošas īpašības: jonapmaiņas katjonu raksturu un saturu, kā arī specifisku mijiedarbību starp polārām molekulām, kas ļauj izmainīt pildījuma limitējošo tilpumu.
 • Projektā plānots pievērsties bezsaistvielu granulēšanai un ekstrūzijas procesa izpētei.

Informācija atjaunota 30.08.2018.

 • Ceturtajā pārskata periodā projekta ietvaros salīdzinātas dažādas sintēzes metodes zemas pakāpes moduļa (mazmodulāra) zeolīta pagatavošanai. Šiem zeolītiem ir raksturīgas mazas intra-cellulārās poras, kuru izmēri ir no 0,3 līdz 0,45 nm. Šis poru diametrs ir kritiski būtisks biometāna ieguvei, jo atrodas diapazonā, kurā tiek nodalīts CO2 no CH4. Mazmodulāros zeolītus ir iespējams sintezēt no dažādiem prekursoru materiāliem un ar dažādām metodēm, ļaujot izmantot ilgtspējīgus, dabai draudzīgus un ekonomiskus risinājumus. Šiem zeolītiem ir neierobežotas pagatavošanas iespējas industriālām vajadzībām – granulu, ekstrudātu, sfēru u.c. formās, kas ir kritiski svarīgi biogāzes bagātināšanas materiālu izstrādē.

Informācija atjaunota 30.11.2018.

Iekštelpu gaisa kvalitāte un cilvēku labklājība modernā ēku vidē

Projekta nosaukums: «Iekštelpu gaisa kvalitāte un cilvēku labklājība modernā ēku vidē»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «IAQ and well-being of humans in modern built environment»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Jurģis Zemītis

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Anatolijs Borodiņecs

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/033

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/314

Projekta īstenošanas vieta: Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2018 līdz 31.12.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Projekta galvenais mērķis ir veikt energoefektīvu ēku inženiersistēmu izpēti un sekmēt to tālāku attīstību, veicot sasaisti starp inženiersistēmu darbību, kā arī cilvēku veselību un labklājību. Lai sasniegtu uzstādīto mērķi, ir plānots veikt dažādus iekštelpu gaisa kvalitātes (turpmākajā tekstā “IGK”) parametru mērījumus gan jaunām, gan atjaunojamām ēkām, kā arī laboratoriskā, kontrolētā vidē. Saskaņā ar šiem mērījumiem, tiks iegūta informācija un dati par faktisko, aktuālo situāciju ēkās, un izstrādāta pieeja, lai to uzlabotu. Izmērītie dati ietvers dažādus IGK parametrus, piemēram, CO2 un gaistošie organisko savienojumu (GOS) emisiju no dažādiem materiāliem, putekļu un daļiņu daudzumu gaisā, Legionella baktēriju risku, temperatūras gradientu un gaisa plūsmas ātrumu. Sekojoši tiks veikta ēku inženiersistēmu apsekošana un sasaistes starp pielietotajām inženiersistēmām un IGK izpēte.

Projekta ietvaros ir plānots veikt visaptverošus pētījumus un analīzi par piemērotākajām apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām (AVK sistēmām) ēkās ar ļoti zemu enerģijas patēriņu. Šī pētījuma daļa tiks balstīta uz dinamiskā tipa enerģijas patēriņa simulācijām, balstoties uz reāliem ēku moduļiem. Visbeidzot projekta ietvaros ir plānota modulāras ēku enerģijas ierīces teorētiska modeļa izstrāde, pamatojoties uz iepriekš iegūtajiem atzinumiem.

Projekta rezultātus ir plānots atspoguļot 3 publikācijās zinātniskajos žurnālos un prezentēt 3 starptautiskās konferencēs.

Atslēgas vārdi: AVK sistēmas, iekštelpu gaisa kvalitāte, modernas ēkas, cilvēku veselība

Rezultāti:

 • Pētnieciskā projekta ietvaros tika veikti gaistošo organisko savienojumu izdalījumu mērījumi no tādiem procesiem, kā logu tīrīšana, aromātisko sveču dedzināšana, gaisa atsvaidzinātāja lietošana, silikona hermētiķa izmantošana, krāsošana ar akrila un šķīdinātāja bāzes krāsu.
 • Mērījumi tika veikti Siltuma, Gāzes un Ūdens institūta klimatiskajā kamerā, un mērījumu gaita tika sadalīta divos posmos. Pirmajā posmā, klimatiskajā kamerā tika ienests noteikts apjoms ar pētāmo vielu un veikti kopējie gaistošo organisko savienojumu koncentrācijas mērījumi, lai noskaidrotu cik ātri, kādos apjomos un pēc kāda principa šie savienojumi izdalās gaisā, atkarībā no piesārņojuma veida un daudzuma. Savukārt, otrajā posmā tika pieslēgta ventilācijas sistēma, kas nodrošina minimāli nepieciešamo gaisa apmaiņu atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Tādējādi tika pārbaudīts, vai koncentrācija pie šādiem apstākļiem pārsniedz bīstamības robežu, kā arī kāds ir šīs pārsniegšanas ilgums.
 • Rezultāti parādīja, ka visos šajos procesos izdalās liels daudzums GOS, kas, pie noteiktiem apstākļiem, var atstāt negatīvu iespaidu uz cilvēku veselību. Pat ja telpa tiek ventilēta, tad GOS koncentrācija, eksperimentā, kad klimatiskajā kamerā tika uzklāti 0,25 m2 šķīdinātāja bāzes krāsas, tika pārsniegta aptuveni 10 h ilgu periodu pēc eksperimenta sākuma. Tas nozīmē, ka pēc nozīmīgu būvdarbu veikšanas ir nepieciešams ilgstoši un kārtīgi ventilēt telpas, lai aizvadītu izdalītos GOS.

Informācija atjaunota 29.06.2018.

 • Turpinājās aktīva darbība pie eksperimentu veikšanas un iegūto datu analīzes. 2018.gada jūlija – septembra periodā notika koncentrēšanās uz decentralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas ar siltuma atgūšanu testēšanu pie dažādām simulētiem ārā gaisa temperatūrām apvienojumā ar vēja ietekmi. Šādas sistēmas bieži tiek pielietotas kā jaunbūvēs, tā renovācijas projektos, jo tiek apsolīta to augsta siltuma atgūšanas efektivitāte. Tomēr iegūtie rezultāti parādīs vai tā tiešām ir patiesība un kā šādas iekārtas darbojas Latvijas auksta klimata apstākļos.

Informācija atjaunota 28.09.2018.

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma palielināšanas metožu izstrāde intelektuālās un adaptīvās vadības sistēmās

Projekta nosaukums: «Bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma palielināšanas metožu izstrāde intelektuālās un adaptīvās vadības sistēmās»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Development and estimation of wireless sensor network life expectancy increasing methods in intelligent and adaptive control systems»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Aleksejs Jurenoks

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Jānis Grundspeņķis

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/043

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/227

Projekta īstenošanas vieta: Programmatūras inženierijas katedra

Projekta īstenošanas periods: 16.10.2017 līdz 15.10.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt un izpētīt bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma novērtēšanas modeli un metodes, kas ļaus palielināt kopējo bezvadu sensoru tīkla dzīves ilgumu un līdzsvarot atlikušo enerģiju tīkla mezglos. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi:

(1) Izanalizēt esošās bezvadu tīkla dzīves ilguma palielināšanas metodes;

(2) Izstrādāt sensoru tīkla dzīves ilguma novērtēšanas modeli;

(3) Izstrādāt bezvadu sensoru tīkla darbības vadības metodes, kas ļaus līdzsvarot atlikušo enerģiju tīkla mezglos un palielināt kopējo BST dzīves ilgumu;

(4) Veikt izstrādātā modeļa eksperimentālo aprobāciju reālās bezvadu sensoru tīklu sistēmās;

(5) Veikt izstrādāto metožu validāciju, izmantojot imitācijas modelēšanas rīku.

Projekta realizācijas laikā tiek plānotas 8 mobilitātes vizītes uz pētniecības iestādēm izstrādāto metožu un prototipa validācijai, kā arī zinātnisko rakstu, semināru un sabiedrības informēšanas pasākumu sagatavošanai. Projekta laikā tiks veikti eksperimenti, aprobējot izstrādātās bezvadu sensoru tīkla pārkonfigurēšanas metodes divos uzņēmumos - (apkures sistēmu automatizācijai Grandeg un Moderator tipa apkures katliem) un celtniecības tehnikas darbības stāvokļa uzraudzībai, izmantojot SIA "ARSAVA" esošo mobilo pacēlājtehniku (autoceltņi, auto pacēlāji u.c.) procesu uzskaites sistēmas. Izstrādāto procesu uzraudzībai un simulācijai, izmantojot modelēšanas metodes projekta laikā tiks izstrādāts eksperimentāls programmatūras prototips bezvadu sensoru tīkla pārkonfigurēšanas metožu vadībai tīklā. Projektā iegūtie rezultāti tiks atspoguļoti 8 publikācijās (publikācijas un konferenču raksti) un prezentēti starptautiskās konferencēs.

Projekta plānotie rezultāti: izstrādāts bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma novērtēšanas modelis, kas ļauj noteikt tīkla atteikuma laiku, ieskaitot tīkla atjaunošanas spējas; izstrādātas bezvadu sensora moduļa datu plūsmas vadības metodes; izstrādāts eksperimentālais bezvadu sensoru tīkla mezgla prototips.

Atslēgas vārdi: bezvadu sensoru tīkli, dzīves ilgums, viedā māja, vadības sistēmas

Rezultāti:

 • Publikācija:

Jurenoks, A., Jurenoka, S., Use of Scan Statistics in Intelligent Heating Control Systems, International Journal of Energy and Environment, vol. 11, 2017 pp. 121-126, ISSN: 2308-1007

 • Mobilitātes un tīklošanās pasākumi:

Sadarbības veicināšanas vizīte Southeast University un dalība starptautiskā zinātniskā konferencē 2nd International Conference on Integrated Circuits and Microsystems (ICICM 2017), Ķīna, Nanjing, 8.-14. novembris, 2017.

Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē International Conference on Applied Mathematics and Computer Science (AMACS 2017), Itālija, Roma, 13.-17. decembris, 2017.

Sadarbības veicināšanas vizīte Beijing University of Technology, Ķīna, Pekina, 21.-27. marts, 2018.

 • Sagatavoti un iesniegti zinātniski raksti konferencēm:

Jurenoks A., Jurenoka S. Fuzzy logic based heating systems operation scenario selection. 13th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, Cáceres, Spānija, 13.–16. jūnijs, 2018

Jurenoka S., Bobrovskis S., Jurenoks A. Using fuzzy logic for behavior scenario selection in moodle systems. 12th Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Madride, Spānija 17.-20. jūlijs 2018

Informācija atjaunota 27.04.2018.

 • Publicēti divi zinātniskie raksti konferenču rakstu krājumos:
 1.  A. Jurenoks, S. Jurenoka. Fuzzy Logic based heating systems operation scenario selection. 13th Iberian Conference on Information Systems and Technologies. CISTI2018. ISBN: 978-989-98434-8-6, DOI: 10.23919/CISTI.2018.8399276. SCOPUS.
 2. S. Jurenoka, S. Bobrovskis, A. Jurenoks. Using Fuzzy Logic For Behavior Scenario Selection In Moodle Systems. EDULEARN2018. ISBN. 978-84-09-02709-5.
 • Tīklošanās pasākums ar Ekstremaduras universitātes (University of Extremadura) pārstāvi un dalība ar referātu 13. Ibērijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju konferencē (13th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)) (14.06.2018.-18.06.2018., Kaseresa, Spānija)

Informācija atjaunota 13.07.2018.

 • Piedalīšanās ar referātu starptautiskā konferencē “10th International Conference on Studies in Education, Business, Economics and Interdisciplinary Studies” (Malaizija, Kuala Lumpura, 23.07.–25.07.2018.) un raksta “Intelligent Self-Examination Scenario Selection Method in E-Learning Systems. Svetlana Jurenoka and Aleksejs Jurenoks’’ publicēšana konferences rakstu krājumā
 • Tīklošanās pasākums ar Singapūras Nacionālās universitātes pārstāvjiem (20.07.-21.07.2018.).
 • Projekta 1. aktivitātes ietvaros ir apskatīts izstrādātais sensoru tīkla modelis, kas ļauj novērtēt tīkla dzīves ilgumu, izmantojot apskatāmu tīkla uzbūves topoloģiju un mezglu tehniskās īpašības. Detalizēti aprakstīta galvenā modeļa parametru aprēķina metode. Ir novērtēts atsevišķo tīkla mezglu dzīves ilgums, izmantojot bezvadu sensoru tīkla mezglu tehniskās vērtības.
 • Ir izanalizētas bezvadu sensoru tīkla galveno mezglu dzīves cikla aprēķina metodes un piedāvāts bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma novērtēšanas modelis, ņemot vērā tīkla elementa darbības rādiusu un pārsūtamās informācijas noslodzi. Praktiski ir apskatīts atsevišķo mezglu patērētās enerģijas aprēķinu piemērs, izmantojot piedāvāto dzīves ilguma novērtēšanas modeli.
 • Projekta īstenošanas laikā noslēdzot pirmo aktivitāti tika izveidota kontaktu grupa kas apvieno zinātnisko sektoru, biznesa partnerus un ražotājus. Izveidotā kontaktu grupa apvieno 7 zinātniskas institūcijas, 3 tehnoloģiju ražotājus un 3 tehnoloģiju lietotājus (sīkāk http://pik.rtu.lv/web/projekti/postdoc.php).

Informācija atjaunota 01.10.2018.

Izkliedēta heterogēnu karšu apvienošana daudzu robotu sistēmās

Projekta nosaukums: «Izkliedēta heterogēnu karšu apvienošana daudzu robotu sistēmās»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Distributed merging of heterogeneous maps in multi-robot systems»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Ilze Andersone

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Agris Ņikitenko

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/030

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/236

Projekta īstenošanas vieta: Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2017 līdz 31.10.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Projekta mērķis ir izstrādāt izkliedētu karšu apvienošanas ietvaru heterogēnām daudzu robotu sistēmām, paplašinot iepriekš izstrādātu sistēmu heterogēnu robotu gadījumam. Mērķa sasniegšanai tiks veiktas sekojošas galvenās aktivitātes:

1. Heterogēnas daudzu robotu sistēmas izveide, kurā katrs robots ir spējīgs patstāvīgi sastādīt apkārtējās vides karti.

2. Heterogēnu karšu apvienošanas algoritma izveide un tā realizēšana paplašināta karšu apvienošanas ietvara programmatūras prototipā.

3. Izkliedēta heterogēnu karšu apvienošanas ietvara realizācija un validācija daudzu robotu sistēmā.

Galvenā pētījuma projekta inovācija būs pilnībā izstrādāts un validēts karšu apvienošanas ietvars izkliedētām heterogēnām daudzu robotu sistēmām. Ietvars būs pielietojams dažāda tipa robotu karšu apvienošana izkliedētā veidā un atbalstīs gan homogēnu, gan heterogēnu karšu apvienošanas algoritmu izmantošanu, no kuriem vismaz viens algoritms tiks izstrādāts projekta ietvaros. Projekta rezultāts būs arī izstrādāta un turpmākiem pētījumiem un demonstrācijām izmantojama heterogēna daudzu robotu sistēma.

Atslēgas vārdi: Robotu karšu sastādīšana, Robotu karšu apvienošana, Heterogēnas robotu sistēmas, Daudzu robotu sistēmas

Rezultāti:

 • identificētas izstrādājamo robotu konfigurācijas un izstrādāti to projektējumi;
 • izanalizētas heterogēnu karšu sastādīšanas un apvienošanas metodes un sagatavots apskats.

Informācija atjaunota 14.05.2018.

 • Publikācijas par heterogēnu karšu apvienošanu sagatavošana.
 • Projekta ietvaros izstrādājamās daudzu robotu sistēmas projektējuma izstrāde un specifisku robotu sensoru konfigurācijas un citas aparatūras izvēle. Komponenšu iegādes iespēju, esošo resursu izmantošanas iespēju un aptuveno izmaksu analīze.

Informācija atjaunota 31.07.2018.

 • Veikta algoritmu izpēte līniju un stūra punktu iezīmju izguvei no metriskām kartēm un analizētas esošās iespējas iezīmju karšu pārveidošanai metriskās aizņemtības režģu kartēs
 • Izstrādāts neironu tīklos balstīts algoritms, kas ir paredzēts automātiskai aizņemtības režģu karšu precizitātes novērtēšanai
 • Sagatavots un iesniegts zinātnisks raksts “Heterogeneous Map Merging: State of the Art” A2IC 2018 konferencei (notiks 21.-23.11.2018. Barselonā)
 • Uzstāšanās “Eiropas Zinātnieku nakts 2018” ietvaros ar populārzinātnisku prezentāciju “Heterogēnu karšu apvienošana daudzu robotu sistēmās”

Informācija atjaunota 31.10.2018.

Notikumos sakņota datorredze lauksaimniecības robotiem un droniem
Projekta nosaukums: «Notikumos sakņota datorredze lauksaimniecības robotiem un droniem»
 
Projekta nosaukums angļu valodā:  «Event-Based Vision for Agricultural Robots and Drones»
 
Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Andrejs Zujevs
 
Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Agris Ņikitenko
 
Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/334
 
Projekta līguma numurs: 9.-14.5/77
 
Projekta īstenošanas vieta: Lietišķo datorsistēmu institūta Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra
 
Projekta īstenošanas periods: 01.11.2018 līdz 31.10.2021 (36 mēneši)
 
Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
 
Projekta kopsavilkums:
Notikumos sakņotas kameras (event-based, no angļu val.), ko sauc arī par “silīciju tīklenēm” ir alternatīvas, lai pārvarētu ierobežojumus standarta kamerām. Notikumos sakņotas kameras imitē acs tīklenes darbības principu. Tā vietā lai pārraidītu visus pikseļus no attēla sensora, tiek pārraidīti tikai tie pikseļi (notikumi), kuru spilgtums mainījies par noteiktu spilgtuma sliekšņa vērtību, pieaugot pozitīvi vai negatīvi. Notikumu sakņotas kameras ir energoefektīvas, ātras (katrs pikselis tiek zīmogots ar mikro sekundes izšķirtspēju un asinhroni pārraidīts tālākai datu apstrādei), nodrošina lielu dinamisko diapazonu 140 dB (salīdzinājuma ar standarta kamerām - 60 dB).Notikumos sakņotām kamerām ir milzīgs potenciāls to pielietošanai lauksaimniecības robotos un dronos, kur viens no būtiskajiem tehnoloģiskiem ierobežojumiem ir spēja sevi lokalizēt ārējā vidē. Tam tiek izmantoti dažāda tipa sensori, t.sk. arī standarta kameras, tomēr to precizitātē un sensoru datu apstrādes laiks un nepieciešama skaitļošanas kapacitāte ir galvenie ierobežojumi autonomu mobilo robotizētu sistēmu ieviešanai dzīvē, t.sk. arī dronu.Vizuālā odometrija (VO) ļauj noteikt robota pozīcijas izmaiņas laikā, tikai izmantojot secīgus kadrus no vienas vai vairākām kamerām. VO ir precīzāka nekā kinemātiskā, bet diemžēl skaitļošanas resursu prasīga. Tā kā notikumos sakņotas kameras ir jauna tehnoloģija, ir maz pētījumu saistībā ar to izmantošanu un pielietošanu VO uzdevumos, jo datorredzes algoritmi, kas tika izstrādāti un pētīti pēdējo divu dekāžu laikā nav domāti darbam ar šāda tipa kameru datiem. Tāpēc ir nepieciešami pavisam jauni algoritmi kā apstrādāt notikumos sakņotas kameru datus. Līdz ar to pētījumu skaits šajā virzienā ir pavisam neliels, bet no otrās puses ārkārtīgi inovatīvs. VO algoritmu pielietojums lauksaimniecības robotos un dronos, kur izmanto notikumos sakņoto datorredzi, līdz šim netika pētīts.
 
Pētniecības pieteikuma mērķis - izpētīt jaunākos/pēdējos VO algoritmus, kas domāti notikumos sakņotām kamerām, pielietojot tos dažāda tipa lauksaimniecības vidēs, ar mērķi noteikt mobilā robota/drona pašreizējo pozīciju un aprēķināt scēnas dziļuma karti.
 
Pētījuma mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi galvenie uzdevumi/aktivitātes:
1) iegūt datu kopu no dažāda tipa lauksaimniecības vidēm to tālākai novērtēšanai un apstrādei, izmantojot mobilo robota platformu un dronu;
2) novērtēt un izanalizēt jaunākos/pēdējos VO algoritmus, izmantojot datu kopu, kura tiks izveidota robotam un/vai dronam atrodoties dažādās lauksaimniecības vidēs (piemēram, siltumnīcā, labības laukā, mežā, koku plantācijā u.c), ar mērķi noteikt mobilā robota/drona pašreizējo pozīciju un aprēķināt scēnas dziļuma karti;
3) identificēt/noteikt potenciālus notikumos sakņotas kameras pielietojuma veidus lauksaimniecības aktivitātēs;
4) piedāvāt ieteikumus vai izstrādāt jaunākos algoritmus VO (izmantojot notikumos sakņoto kameru) tālākai attīstībai un izmantošanai lauksaimniecības robotos un dronos.
 
Atslēgas vārdi: dinamiskais vizuālais sensors, vizuālā odometrija, mobilie roboti, datorredze

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Acu sekošanas sistēmu un iegūto datu pielietojumi studējošo uzvedības trajektoriju modeļa izstrādē

Projekta nosaukums: «Acu sekošanas sistēmu un iegūto datu pielietojumi studējošo uzvedības trajektoriju modeļa izstrādē»

Projekta nosaukums angļu valodā: «Eye tracking system applications and utilization of gaze data in students behaviour trajectory model development»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Aleksandrs Gorbunovs

Projekta zinātniskais vadītājs: Asoc.prof. Atis Kapenieks

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/042

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/3

Projekta īstenošanas vieta: Tālmācības studiju centrs

Projekta īstenošanas periods: 01.08.2018 līdz 31.07.2021 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).

Projekta kopsavilkums:
Projekta mērķis ir izpētīt informācijas sistēmu lietotāju pielietotās uzvedības stratēģijas e-mācību materiālu apguves gaitā un attīstīt viedo tehnoloģisko mācīšanās un mācīšanas modeli, eksperimentālu vidi, lai nodrošinātu efektīvu zināšanu pārnesi, izmantojot adaptīvās pieejas daudzplatformu mācību vadības sistēmu un daudzekrānu mācību satura arhitektūras attīstībā.

Plānotie galvenie rezultāti:
1) vismaz divas publikācijas indeksētas SCOPUS vai Thomson Reuters Web of Science datu bāzē;
2) mācīšanās un mācīšanas tehnoloģiskais modelis, kas balstīts uz lietotāju uzvedības īpatnību atpazīšanu

Atslēgas vārdi: acu sekošana, skatiena dati, daudzekrānu apmācība, tehnoloģiskā mācīšanās, lietotāju uzvedības modeļi

Rezultāti:

 • Uzsākta zinātniskās literatūras avotu atlase un izpēte, acu skatiena fiksēšanas un datu analīzes sistēmu tehnisko prasību izvērtēšana. 
 • Sagatavots ziņojums RTU 59. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā «E-Studiju Tehnoloģijas» A.Gorbunovs. «Postural balance assessment system linking considerations with eye movement and gaze blip tools» («Posturālā līdzsvara novērtēšanas sistēmas sasaistes apsvērumi ar acu kustību un skata fiksēšanas instrumentiem»).

Informācija atjaunota 15.11.2018.

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Pilnīgi optiskā signālu atjaunošana pielietojot nelineāros optiskos efektus

Projekta nosaukums: «Pilnīgi optiskā signālu atjaunošana pielietojot nelineāros optiskos efektus»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «All-optical Signal Regeneration Using Nonlinear Optical Effects»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Andis Supe

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Jurģis Poriņš

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/151

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/292

Projekta īstenošanas vieta: Telekomunikāciju institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2017 līdz 30.11.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Projekta pētniecības joma ir saistīta ar optiskajā pārraidē radītajiem signālu traucējumiem, to atjaunošanas paņēmienu izpēti un jaunas optiskā reģeneratora tehnoloģijas izstrādi, kura nodrošinās pārraides kvalitātes uzlabošanos. Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt un izstrādāt pilnīgi optisku signālu atjaunošanas tehnoloģiju, kas ietver pielietojamību vienkanāla un daudzkanālu šķiedru optiskās pārraides sistēmās. Plānotās projekta darbības ietver optisko traucējumu avotu un šobrīd izmantoto kā arī pētījumu stadijā esošo amplitūdas un fāzes modulētu signālu reģeneratoru izpēti, lai analītisku un eksperimentālu pētījumu rezultātā uzlabotu reģeneratoru darbību, ņemot vērā atjaunojamo signālu, optisko šķiedru un pārraides sistēmas parametru ietekmi. Sagaidāmais rezultāts ir jauna pilnīgi optiska signālu atjaunošanas tehnoloģija, kas ir pielietojama vienkanāla un daudzkanālu pārraides sistēmās. Projekts ietver arī mobilitāti ārzemju zinātniskajā institūcijā.

Ilgtermiņa pētniecības aktivitātes vērstas uz eksperimentālu esošo tehnoloģiju pilnveidošanu un jaunu izstrādi, iegūstot jaunas zināšanas un radot inovācijas, kam seko intensīva stratēģija projekta zināšanu izplatīšanai un tehnoloģiju pārnesei (publikācijas, tehnoloģijas, patentu pieteikumi).

Atslēgas vārdi: šķiedru optikas pārraides sistēmas, optisko signālu traucējumi, nelineārā šķiedru optika, pilnīgi optiskā signālu atjaunošana

Rezultāti:

 • Sagatavota zinātniskā atskaite par dažādu optisko modulācijas formātu noturību pret trokšņiem vienkanāla un daudzkanālu pārraides sistēmās;
 • Sagatavota zinātniskā atskaite par dažādām optiskās atjaunošanas tehnoloģijām un to pielietojumu.
 • Mobilitātes un tīklošanās pasākumi:
  Mobilitātes vizīte pie sadarbības partnera Aveiro Universitātē, Aveiro, Portugāle, 15.-29. aprīlis, 2018.
 • Projekta rezultāti prezentēti RTU 59. starptautiskajā zinātniskajā konferencē: N.Osis, A.Supe, V.Bobrovs. “EDFA Amplifier Operating Analysis and Application of WDM Communication Systems”, 12.10.2018, Rīga
 • Sagatavots zinātnisks raksts par optisko signālu pastiprināšanas paņēmienu, pielietojot kombinēto Ramana-FOPA optisko pastiprinātāju. Raksts iesniegts publicēšanai žurnālā “Journal of Optics”.

Informācija atjaunota 13.12.2018.

Nākamās paaudzes ātrdarbīgas šķiedru optiskās piekļuves sistēmas (NG-FAST)

Projekta nosaukums: «Nākamās paaudzes ātrdarbīgas šķiedru optiskās piekļuves sistēmas (NG-FAST)»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Next-Generation High-Speed Fiber Optical Access Systems (NG-FAST)»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Sandis Spolītis

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Vjačeslavs Bobrovs

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/044

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/319

Projekta īstenošanas vieta: Telekomunikāciju institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2018 līdz 31.12.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Projektā uzmanība tiek vērsta uz ātrdarbīgu šķiedru optisko piekļuves sistēmu izstrādi, kuras būs spektrāli efektīvākas un potenciāli spēs nodrošināt lielākus datu pārraides ātrumus. Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt un izstrādāt augstākas veiktspējas datu pārraides tehnoloģijas, iekļaujot kompleksus risinājumus tiešas uztveršanas šķiedu optiskajiem piekļuves tīkliem ar daudzlīmeņu impulsa amplitūdas modulācijas (M-PAM) formātu.

Plānotās projekta darbības ietver līdz 16 līmeņu PAM modulācijas formātu un signālu spektrālās sagriešanas metodes izpēti, uzlabojot ātrdarbīgu optisko piekļuves tīklu infrastruktūras izmantošanu un vienkāršojot šo tīklu arhitektūru. Sagaidāmie rezultāti sevī ietver jaunas, energoefektīvas, spektrāli un izmaksu ziņā efektīvas viļņgarumdales blīvētas šķiedru optiskās piekļuves sistēmu tehnoloģijas, kuru pamatā ir PAM-4, PAM-8 un PAM-16 signāla modulācijas formāti.

Projekts ietver arī mobilitāti ārzemju zinātniskā institūcijā (Eindhovenas Tehniskās universitātes (TU/e) Fotonikas integrācijas institūta (IPI) Fotonikas tehnoloģiju integrācijas centrā (PITC)). Projekta ietvarā veiktās ilgtermiņa pētniecības aktivitātes ir vērstas uz eksperimentālu esošo tehnoloģiju pilnveidošanu un jaunu izstrādi, iegūstot jaunas zināšanas un radot inovācijas, kam seko intensīva stratēģija projekta zināšanu izplatīšanai un tehnoloģiju pārnesei (publikācijas, tehnoloģijas, patentu pieteikumi).

Atslēgas vārdi: šķiedru optiskās piekļuves sistēmas, daudzlīmeņu impulsa amplitūdas modulācija, signālu spektrālā sagriešana, viļņgarumdales blīvēšana, pasīvie optiskie tīkli

Rezultāti:

 • Sagatavota zinātniskā atskaite par optiskajiem modulācijas formātiem WDM optiskajām piekļuves sistēmām.
 • Sagtavota zinātniskā atskaite par izvēlēto optisko modulācija formāta risinājumu un priekšizpētes rezultātiem.
 • Mobilitātes un tīklošanās pasākumi:
  Mobilitātes vizīte pie sadarbības partnera Eindhovenas Tehniskajā universitātē, Nīderlande, 10.-21. aprīlis, 2018.
  Dalība starptautiskā konferencē «SoftCOM 2018» (13.09.2018.-15.09.2018., Splita, Horvātija) ar referātu «Considering of PAM-4, DB, NRZ and RZ for Implementation in Next-Generation PONs»
 • Sagatavots zinātnisks raksts:
  Spolitis S., Kurbatska I., Bobrovs V. «Considering of PAM-4, DB, NRZ and RZ for Implementation in Next-Generation PONs».

Informācija atjaunota 10.10.2018.

Datortīklu trafika vadība izmantojot mašīnapmācības paņēmienus
Projekta nosaukums: «Datortīklu trafika vadība izmantojot mašīnapmācības paņēmienus»
 
Projekta nosaukums angļu valodā: «Computer networks traffic management using machine learning techniques»
 
Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Elans Grabs
 
Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Ernests Pētersons
 
Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/332
 
Projekta līguma numurs: 9.-14.5/80
 
Projekta īstenošanas vieta: Telekomunikāciju institūts
 
Projekta īstenošanas periods: 01.12.2018 līdz 30.11.2021 (36 mēneši)
 
Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
 
Projekta kopsavilkums:
Mūsdienu skaitļošanas un tīklu aparatūra ir ļoti sarežģīta un attīstīta. Tai piemīt augsta skaitļošanas veiktspēja un līdz ar to tāda aparatūra spēj veikt sarežģītas operācijas ar apstrādātiem datiem īsākajos laika intervālos. Gan datortīklu trafiks (kas nepārtraukti un eksponenciāli aug savā apjomā un daudzveidībā), gan mākslīgais intelekts ir aktuālas un ļoti plašas pētījumu sfēras. Pamatojoties uz pēdējiem sasniegumiem abās šīs sfērās, var runāt par starp-disciplinārā pētījumu virziena veidošanos, kas pielieto mašīnapmācības paņēmienus tīklu (4G/5G, Wi-Fi, Ethernet, heterogēni tīkli, sensoru tīkli, u.t.t.) trafika vadībā. Tāpat kā jebkurā citā sfērā, kur pašlaik tiek aktīvi pielietoti mašīnapmācības paņēmieni, datortīklos ir nepieciešams uzkrāt “labus” trafika datus (t.i., drošus, ar pēc iespējas lielāku daudzveidību, lielajā apjomā, u.t.t.). Ir iespējams arī simulēt (ģenerēt) tādus datus, lai veiktu sākotnējo sistēmas apmācīšanu.
 
Turpmāko apmācīšanu var papildināt ar reālajiem datiem, lai mašīnapmācības sistēma varētu tiem adaptēties un strādāt precīzāk. Lai realizētu tādu pieeju, parasti datus “marķē” tā, lai apmācīšanas posmā algoritms spētu novērtēt savas darbības pareizību. Tāda marķēšana būs nepieciešama arī datortīklu trafika datiem, un pašlaik nepastāv rīki šī mērķa sasniegšanai. Pētniecības projekta īstenošanas laikā ir paredzēts panākt, lai šis process būtu vismaz pus-automatizēts, jo datortīklu trafika dati tiks vākti visa tā izpildes laikā, kā arī pēc projekta norises.
 
Pētniecības projekta galvenais mērķis ir izstrādāt jaunās mašīnapmācības tehnikas datortīklu trafika apstrādei, gan vadu, gan bezvadu tīklos ar nolūku uzlabot kopējo tīkla veiktspēju.
 
Plānotie galvenie projekta rezultāti:
1. Pētījuma un saistīto eksperimentālo rezultātu apraksts ar datortīklu trafika datu banku, kas piemērota mašīnapmācības algoritmu apmācīšanai;
2. Izveidotais testēšanas stends mašīnapmācības veiktspējas novērtēšanai datortīklos;
3. Oriģinālās zinātniskās publikācijas, kas pieņemtas nozīmīgajos žurnālos vai konferenču pilnā teksta krājumos
 
Atslēgas vārdi: Mašīnapmācība, Datortīklu trafiks, Tīklu veiktspēja

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Viedo energosistēmu vadības un automatizācijas metodes, algoritmi un paņēmieni

Projekta nosaukums: «Viedo energosistēmu vadības un automatizācijas metodes, algoritmi un paņēmieni»

Projekta nosaukums angļu valodā: «Smart energy system automatization and control methods, algorithms and techniques»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Romāns Petričenko

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Antans - Sauļus Sauhats

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/021

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/231

Projekta īstenošanas vieta: Enerģētikas institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2017 līdz 30.11.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Elektroenerģētiskajām sistēmām (EES) ir nepārtraukti jātransportē elektroenerģiju no ražošanas vietām (elektrostacijas) līdz patērētājam (privātmājas, rūpnīcas), līdz ar to EES ir jābūt efektīvām un drošām, jo avārijas rašanās var izraisīt katastrofālas sekas. Valsts valdība investē nozīmīgus līdzekļus pretavārijas aparatūras un programmatūras pilnveidošanā. Uzmanība šajā projektā tiek pievērsta optimizācijas skaitlisko un modelēšanas metožu attīstībai un pielietošanai, lai uzlabotu aktuālo problēmu risinājumus, kuras saistītas ar Latvijas energosistēmas vadību un plānošanu.

EES vadība nozīmē sekojošus mērķus:

 • ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanu;
 • drošuma līmeņa paaugstināšanu;
 • ietekmes uz ārējo vidi mazināšanu;
 • ilgtspējas palielināšanu.

Iepriekšminētie mērķi tiks izpētīti un izmantoti mērķa funkcijas formulēšanai. Latvijas energosistēmas modeļa formulēšanai un pielietošanas iespējai jāņem vērā valsts energosistēmas matemātiskais modelis, kopā ar hidroelektrostaciju (HES) un siltumelektrostaciju (TEC) optimizācijas procedūrām.

Attiecīgas elektrostacijas optimizācijas procedūras (ņemot vērā daudzus ierobežojumus (tehniskus, ekoloģiskus)) galvenie mērķi ir (1) samazināt nevēlamas sekas (izmaksas, enerģijas zudumus, kļūdas u.c.) un (2) maksimizēt vēlamus efektus (peļņu, kvalitāti, efektivitāti u.c.).

Pētījuma ietvaros ir plānots izveidot un papildināt optimizācijas ietekmes procesu datu bāzi (DB). Pēc DB izveidošanas jāizpēta procesu sakarības (korelācijas analīze). Pēc iegūtajiem datiem jāizstrādā ietekmējošā procesa (optimizācijas procedūru ietekmējošo) stohastiskais modelis, algoritmi, programmatūra. Tas dos iespēju uzbūvēt Latvijas energosistēmas un energoresursu modeļus, veikt to validāciju un koriģēšanu. Projekta noslēguma etaps ir Latvijas energosistēmas (HES+TEC) modeļa optimizācija, kā arī validācija un koriģēšana.

Pētījuma gaitā tiek plānots veikt datu analīzi, izstrādāt programmas aprakstu un par pētījuma tēmu sagatavot vismaz vienas zinātniskās monogrāfijas nodaļas melnrakstu. Plānota dalība semināros ar AS „Latvenergo”, AS „Sadales tīkls” un AS „Augstsprieguma tīkls” pārstāvju piedalīšanos, kā arī dalība starptautiskos semināros.

Atslēgas vārdi: elektroenerģētisko sistēmu vadība, elektroenerģētisko sistēmu optimizācija, korelācijas analīze, procesu prognozēšana, viedās tehnoloģijas, plānošana, elektroenerģētisko sistēmu attīstība

Informācija atjaunota 02.02.2018.

Rezultāti:

 • Sagatavoti zinātniskie raksti konferencēm:

Petrichenko R., Sobolevsky D., Sauhats A., Short-term forecasting of district heating demand, IEEE 18th International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2nd Industrial and Commercial Power Systems Europe, 12.-15.06.2018, Palermo, Itālija
Petrichenko R., Baltputnis K, Sobolevsky D., Sauhats A., Estimating the costs of operating reserve provision by poundage hydroelectric power plants, 15th International Conference on the European Energy Market 2018, 27.-29.06.2018., Lodza, Polija.

 • Izstrādāta siltumslodzes datu korelācijas analīzes aplikācija

Informācija atjaunota 25.05.2018.

Rezultāti:

 • Divu zinātnisko publikāciju mutiska prezentācija konferencēs 2018.g. jūnijā:
  • IEEE 18th International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2nd Industrial and Commercial Power Systems Europe, Palermo, Itālija;
  • 15th International Conference on the European Energy Market 2018, Lodza, Polija
 • Datu bāzes pilnveidošana elektroenerģijas cenu, ūdens pieteces Pļaviņu HES rezervuārā un siltumslodzes prognozēšanai, korelācijas analīze starp datubāzes parametriem un rezultātu analizēšana, korelācijas analīzes aplikācijas koriģēšana

Informācija atjaunota 30.08.2018.

 • Ceturtajā pārskata periodā iesniegts raksts RTU konferences "2018 IEEE 59th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON 2018)" rakstu krājumam "Lubov Petrichenko, Antans Sauhats, Roman Petrichenko, Deniss Bezrukov, Long-Term Price Forecasting for the Cost-Benefit Analysis of Power Equipment".
 • Iesniegts raksts Viļņas konferences "6th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE` 2018)" (8.-10.11.2018.) rakstu krājumam un prezentēts stenda refereāts - "Baltputnis, K., Petrichenko, R., Sobolevsky, D. Heating Demand Forecasting with Multiple Regression: Model Setup and Case Study".
 • Datu bāzes kontrole un uzturēšana elektroenerģijas cenu, ūdens pieteces Pļaviņas HES rezervuārā un siltumslodzes prognozēšanai. Korelācijas aplikācijas koriģēšana. Ūdens pieteces prognozēšanas ar mākslīgo neironu tīklu (MNT) aplikācijas realizēšana: optimālas MNT struktūras meklēšana.

Informācija atjaunota 30.11.2018.

Strāvas bezsensora vadības metodes izstrāde un izpēte spēka elektronikas pārveidotāju pielietojumos
Projekta nosaukums: «Strāvas bezsensora vadības metodes izstrāde un izpēte spēka elektronikas pārveidotāju pielietojumos»
 
Projekta nosaukums angļu valodā: «Research and development of current sensorless control approach applied to power electronics converters»
 
Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Aleksandrs Suzdaļenko
 
Projekta zinātniskais vadītājs: Vad.pētn. Jānis Zaķis
 
Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/328
 
Projekta līguma numurs: 9.-14.5/75
 
Projekta īstenošanas vieta: Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
 
Projekta īstenošanas periods: 01.10.2018 līdz 30.09.2021 (36 mēneši)
 
Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
 
Projekta kopsavilkums:
Pētniecības pieteikuma mērķis ir izpētīt strāvas bezsensora vadības (SBV) metodi ar dažādiem spēka elektronikas pārveidotāju tipiem un topoloģijām, demonstrējot priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajiem strāvas vadības paņēmieniem, izvērtējot vadības sistēmas statiskās un dinamiskās īpašības, elektromagnētiskās savietojamības problēmas un piedāvātas metodes izdevīgumu pārveidotāju izbūvē.
 
Pētījuma rezultāti veicinās mūsdienu jaudas elektronikas pārveidotāja konstrukciju attīstību un ļaus sasniegt lielāko efektivitāti, svara un jaudas blīvuma parametru uzlabošanu, izmantojot uzlabotas vadības metodes. Fizikālo pārveidotāju prototipi balstīsies uz GaN un/vai SiC pusvadītāju slēdžiem, kas ļaus izmantot šo pusvadītāju materiālu priekšrocības strādājot ar augstām komutācijas frekvencēm, kas aktualizēs pētījumu veikšanu arī aizvara vadības ķēdēs, termisko problēmu un elektromagnētiskās saderības jomā.
 
Galvenie uzdevumi:
1. Aprakstīt SBV darbību strāvas pārtrauktajā un nepārtrauktajā režīmā dažādu topoloģiju AC/DC un DC/DC pārveidotājiem ar iespēju kontrolēt jaudas plūsmu divos virzienos;
2. Izpētīt parazītisko shēmas elementu un tīkla pilnās pretestības iedarbību uz SBV metodi;
3. Izpētīt LCL filtra pielietojumu ar SBV metodi;
4. Salīdzināt SBV metodi ar aperiodiskās (angl. deadbeat) un modeļa prognozētās vadības (angl. Model Predictive Control) metodi;
5. Izpētīt īssavienojuma un tīkla atslēgšanas notikumus neizmantojot strāvas sensoru.
6. Nodefinēt kombinēto SBV un tradicionālo strāvas vadības metodes pielietojuma scenārijus;
7. Publicēt 3 rakstus augstā ranga žurnālos (ar SNIP> 1) par projekta saistītām tēmām;
8. Iesniegt patenta pieteikumu par daudzfunkcionālā spēka elektronikas pārveidotāja vadības paņēmieniem.
9. Sagatavot pilno projekta atskaiti ar konkrētajiem piemēriem, kas tiks publicēta kā monogrāfija vai nodaļa monogrāfijā.
 
Atslēgas vārdi: Energoefektivitāte, Spēka elektronikas pārveidotāji, digitālā vadība

Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai

Projekta nosaukums: «Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «A values-led planning approach for sustainable land use and development»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Armands Auziņš

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Ineta Geipele

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/161

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/226

Projekta īstenošanas vieta: Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts

Projekta īstenošanas periods: 16.10.2017 līdz 15.10.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Pētījuma mērķis ir izpētīt vērtībās balstītas teritorijas plānošanas teorētiskos un praktiskos aspektus, ieviešot šo pieeju zemes pārvaldības praksē, pamatojoties uz (1) mainīgo telpiskās plānošanas sistēmu salīdzinošo analīzi un (2) teritorijas ietekmes un zemes izmantošanas efektu novērtēšanai lietojamo paņēmiemu un instrumentu attīstību. Pētījums paredz izstrādāt metodoloģiskos risinājumus un ieteikumus inovatīvu novērtēšanas instrumentu izmantošanai labākai un efektīvākai zemes izmantošanai, uzlabotai sadarbībai starp pilsētu un lauku pašvaldībām un veicinošai starpnozaru sadarbībai, kas kopumā sekmētu ilgtspējīgu attīstību un nodarbinātību. Vērtībās balstīta teritorijas plānošanas pieeja, galvenokārt, nosakot vērtības un identificējot iesaistīto preferences, atbalstīs ikvienu viedās specializācijas jomu un izaugsmes prioritāti, ievērojot to relatīvo nozīmīgumu un attīstības stratēģijas.

Pētījuma aktivitātes iekļauj: (1) analītisko izpēti, (2) pieredzes apkopojumu, (3) metodoloģijas izstrādi un (4) vērtībās balstītas plānošanas pieejas ieviešanu. Pētījuma laikā paredzēts izstrādāt: 2 analītiskos pārskatus, 2 Eiropas projektu pieteikumus, 4 aktivitāšu kopsavilkumus, iekļaujot darbību plānus, kopumā 13 starptautiskas zinātniskās publikācijas, t.sk. zinātniskajā grāmatā, indeksētos žurnālos un konferenču rakstu krājumos, kā arī jaunu metodoloģiju. Pētījuma laikā paredzēti kopumā 11 ziņojumi starptautiskās zinātniskajās konferencēs, semināros un darba grupās.

Atslēgas vārdi: vadības zinātne un ekonomika, zemes izmantošana, telpiskās attīstības plānošana

Rezultāti:

 • Publikācijas:

Auziņš, A., Viesturs, J. A Values-Led Planning Approach for Sustainable Land Use and Development. Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management. Nr.5, 2017, 275.-286.lpp. e-ISSN 2255-9671. Pieejams: doi:10.1515/bjreecm-2017-0021
Auziņš A. Key trends and aspects influencing changes into spatial planning systems and practices in Europe. 19. starptautiskā konference «Economic Science for Rural Development» (ESRD 2018), Jelgava, LLU ESAF, 9. -11. maijs, 2018, lpp. 26-35, ISSN 2255-9930 on line, DOI 10.22616/ESRD.2018.065

 • Sagatavoti pārskati:

Auziņš A. Analytical overview of spatial planning domain and systems in Europe
Auziņš A. Analytical overview of techniques and tools for territorial impact assessment and evaluation of land use effects

 • Mobilitātes un tīklošanās pasākumi:

Mobilitātes vizīte Stokholmas Karaliskajā Tehnoloģiju Institūtā (KTH), Stokholma, Zviedrija, 20.-23. februāris, 2018.
Mobilitātes vizīte Igaunijas Dabaszinātņu universitātē (EMU), Tartu, Igaunija, 03.-06. aprīlis, 2018.
Dalība LDTU konferencē "Economic Science for Rural Development", ESRD'2018, Jelgava, Latvija (9.-11.05.2018).
Dalība Rīgas plānošanas reģiona biroja organizētā diskusijā par Rīgas metropoles areāla ietekmes rādītājiem un turpmāko rīcības politiku (03.05.2018)
Mobilitātes vizīte Minhenes TUM, Vācija (03.-06.07.2018).

Informācija atjaunota 30.07.2018.

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Gaisa kuģu konstrukcijas stāvokļa monitoringa lidojuma laikā (FLY SAFE) sistēmas izstrāde

Projekta nosaukums: «Gaisa kuģu konstrukcijas uzraudzības lidojumu laikā monitoringa (FLY-SAFE) sistēmas izstrāde»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Structural Health Monitoring system for Inflight Monitoring (FLY-SAFE)»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Kristīne Carjova

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Aleksandrs Urbahs

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/104

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/234

Projekta īstenošanas vieta: Aeronautikas institūts

Projekta īstenošanas periods: 16.10.2017 līdz 15.10.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Projekta mērķis ir izstrādāt gaisa kuģu konstrukcijas stāvokļa monitoringa lidojuma laikā sistēmu (turpmāk - FLY SAFE sistēmu), kas ir balstīta uz akustisko diagnostiku. Konstrukciju stāvokļa monitoringa (Structural Health Monitoring - SHM) sistēmas mērķis ir ik brīdi visā konstrukcijas ekspluatācijas laikā sniegt dažādu materiālu, detaļu un mezglu, kas veido gaisa kuģa konstrukcijas, "stāvokļa" tehnisku novērtējumu.

Aviācijas konstrukciju atteiču lielākā daļa ir saistīta ar noguruma bojājumu uzkrāšanos un noguruma plaisu attīstību. Tāpēc viens no svarīgiem jautājumiem noguruma izvērtēšanā ir zinātniski pamatotu metožu izstrāde noguruma bojājumu izvērtēšanai un konstruktīvo elementu ilgmūžības aprēķins mainīga sprieguma apstākļos. Izmantojot šādas metodes, ir iespējams izvēlēties optimālo formu un konstrukcijas izmērus projektēšanas stadijā un kontrolēt reālu bojājumu uzkrāšanās procesu konstrukcijās to ekspluatācijas laikā.

Viena no perspektīvām diagnostikas metodēm, kas dod iespēju risināt šāda veida uzdevumus ir akustiskās emisijas nesagraujošās kontroles metode, kas balstās uz akustiskās emisijas signālu parametru analīzes. Praktiskā šīs metodes izmantošana ir saistīta ar diagnostikas mērījumu datu interpretāciju.

Projekta gaitā tiks izstrādāta gaisa kuģu konstrukcijas stāvokļa uzraudzības lidojuma laikā monitoringa sistēma (FLY SAFE sistēma), izmantojot akustiskās emisijas nesagraujošās kontroles metodi. Izmantojot FLY SAFE sistēmas datorizēta modeļa CAD vidē un akustiskās emisijas mērījumu un datu apstrādes un uzglabāšanas metodikas izstrādi, tiks radīta FLY SAFE tehnoloģija gaisa kuģa kniežu un skrūvju savienojumiem, apšuvumam un kompozītmateriāla konstrukcijām. Stendu izmēģinājumi gaisa kuģu konstrukcijām tiks veikti reālā lidojuma režīmā FLY SAFE sistēmas galīgai optimizācijai.

Atslēgas vārdi: konstrukcijas stāvokļa monitorings, gaisa kuģu konstrukcijas, akustiskās emisijas, diagnostika, nogurums

Rezultāti:

 • Sagatavota atskaite gaisa kuģu konstrukciju defektu rašanās konstruktīvo, tehnoloģisko un ekspluatācijas faktoru attīstības analīzi.
 • Sagatavots un iesniegts zinātnisks raksts:
 • Urbahs A., Carjova K. Defects helicopter tail boom jointing bolts during helicopter bench tests (“Journal of Aerospace Engineering”)

Informācija atjaunota 30.07.2018.

Gudrā tekstila sistēmas medicīnai un sportam

Projekta nosaukums: «Gudrā tekstila sistēmas medicīnai un sportam»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Smart textile monitoring systems for sport and medicine»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Pēteris Eizentāls

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Aleksejs Kataševs

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/153

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/229

Projekta īstenošanas vieta: Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts

Projekta īstenošanas periods: 16.10.2017 līdz 15.10.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt uz viedajiem tekstiliem balstītas sistēmas, kas tiktu izmantotas ar gaitu un kustību saistīto slimību diagnostikā, gaitas un kustību rehabilitācijā pēc traumām vai operācijām, kā arī sportistu (amatieru un profesionāļu) treniņa optimizācijai un kapacitātes celšanai. Šīs sistēmas veiktu pacientu kustību un vitālo parametru monitorēšanu bez ietekmes uz veiktajām darbībām, tai pat laikā pildot sporta apģērba funkciju.

Pētījuma galvenās aktivitātes ir viedtekstila aplikāciju izveide (1) podometrijai, (2) elpošanas monitorēšanai un (3) ķermeņa un ekstremitāšu pozīciju kontrolei, kā arī (4) izstrādāto sistēmu validācija. Katra aktivitāte ietver sistēmas prototipu izstrādi, saistīto elektroniku izstrādi, mērījumu apstrādes protokolu izveidi un izstrādāto sistēmu testēšanu ārstu un treneru uzraudzībā. Papildus ir plānota pētījuma rezultātu izplatīšana gan zinātnieku aprindās, gan arī sabiedrībā.

Projekta rezultātā tiks izveidoti trīs uz viedajiem tekstiliem balstīti produktu prototipi. Pētījuma rezultāti tiks publicēti piecos žurnālu rakstos un prezentēti trijās starptautiskās un reģionālā mēroga konferencēs. Pētījuma materiālu ražošanai un pētījuma rezultātu realizēšanai tiks piesaistīti tekstilražotāji no Latvijas.

Atslēgas vārdi: viedais tekstils; valkājamas sistēmas; valkājami sensori

Rezultāti:

 • izstrādāti viedo tekstilizstrādājumu sensoru sistēmu paraugi podometrisko, spirometrisko mērījumu veikšanai, stājas un kustību novērtēšanai;
 • izstrādāta Android aplikācija datu analīzei un atspoguļošanai;
 • izstrādāts datu apstrādes algoritms un programmatūra podometriskajiem mērījumiem;
 • sagatavots izstrādātā viedo tekstilizstrādājumu sensoru sistēmu podometrisko, spirometrisko mērījumu veikšanai, stājas un kustību novērtēšanai eksperimentālā prototipa apraksts;
 • izgatavots spirometrijas krekla prototips un datu ieguves moduļa prototips. Veikta spirometrijas krekla sākotnējā testēšana.
 • sagatavots un iesniegts zinātnisks raksts:

Eizentals P., Katashev, A., Oks A. Gait Analysis by Using Smart Socks System.

 • Publikācijas:

Eizentals P., Katashev A., Okss A., Pavare Z., Balcuna D. Detection of Excessive Pronation and Supination for Walking and Running Gait with Smart Socks. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018, IFMBE Proceedings 68/2, https://doi.org/10.1007/978-981-10-9038-7_112
Baribina N., Oks A., Ilze Baltina, Eizentals P. Comparative Analysis of Knitted Pressure Sensors. Engineering for Rural Development, Jelgava, 23.-25.05.2018., DOI: 10.22616/ERDev2018.17.N498

 • Mobilitātes un tīklošanās pasākumi:

Dalība konferencē Aegean International Textile and Advanced Engineering Conference AΙTAE 2018, 05.-07.09.2018., Mytilene, Grieķija
Dalība Rīgas Tehniskās universitātes aktivitātēs pasākuma “Eiropas zinātnieku nakts” ietvaros.

Informācija atjaunota 04.10.2018.

Gāzturbīnu dzinēju karstā trakta detaļu inovatīvu metālkeramisko nanopārklājumu (McBLADE) izstrāde

Projekta nosaukums: «Gāzturbīnu dzinēju karstā trakta detaļu inovatīvu metālkeramisko nanopārklājumu (McBLADE) izstrāde»

Projekta nosaukums angļu valodā: «Development of innovative metal-ceramic nanostructured coatings (McBLADE) for the hot section parts of gas turbine engines »

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Konstantins Savkovs

Projekta zinātniskais vadītājs: Aleksandrs Urbahs

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/126

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/2

Projekta īstenošanas vieta: Aeronautikas institūts

Projekta īstenošanas periods:  01.03.2018 līdz 28.02.2021 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Projekta "Gāzturbīnu dzinēju karstā trakta detaļu inovatīvu metālkeramisko nanopārklājumu (McBLADE) izstrāde" ietvaros tiks izveidoti inovatīvi nanopārklājumi, kas būs radīti uz vakuuma jonu-plazmas uzputināšanas tehnoloģiju pamata. Šī veida pārklājumi izceļas ar augstu tehnoloģiskumu un plašu fizikāli mehānisko un ekspluatācijas īpašību daudzveidību.

Aviopārvadājumu efektivitātes un drošības palielināšana ir viens no aviācijas industrijas pamatvirzieniem. Jaunas paaudzes gāzes turbīnas dzinēju (GTD), kam ir zems īpatnējais svars un kas patērē mazāk degvielas, izveide ir prioritārs aviācijas uzdevums. Veidojot perspektīvu GTD, kompresora saspiešanas pakāpe ir 35-40 reizes un tai piemīt tālāka palielināšanās tendence. Turklāt kompresoru gaisa darba temperatūras pēdējās pakāpēs sasniedz pat vairāk kā 500ºC, savukārt, gāzu temperatūra turbīnas ieejā sasniedz 1 900ºC.

Lai nodrošinātu tik augstas ekspluatācijas īpašības, papildus efektīvai dzesēšanas sistēmai, nepieciešams izveidot jaunus karstumizturīgus un karstumlietderīgus materiālus, kā arī nepieciešams izveidot jaunus speciālus karstumizturīgus pārklājumus GTD turbīnas, sadegšanas kameras un kompresora detaļu aizsardzībai. Kā viens no dotās problēmas risinājuma variantiem ir vairāku slāņu funkcionāla nanopārklājumu izstrāde, kuriem piemīt augstas erozijas un karstumizturības īpašības, un kas ir spējīgi izturēt augstas temperatūras gaisa plūsmu ilgā laikā periodā.

Atslēgas vārdi: gāzturbīnu dzinējs, nanopārklājums, karstumizturība

Rezultāti:

 • Ir izstrādāts jaunais karstumizturīga metālkeramiskā vairāku slāņu daudzkomponentu nanopārklājuma (McBlade) fiziskais modelis, kas nodrošina gāzturbīnu dzinēja  (GTD) turbīnas un kompresora lāpstiņu materiāla efektīvu aizsardzību no augstas temperatūras oksidēšanās gaisa un gāzes vidēs.
 • Tika modificēta vakuuma iekārta NNV-6,6-I1 karstumizturīga metālkeramiskā vairāku slāņu daudzkomponentu nanopārklājuma uzputināšanas īstenošanai viena cikla laikā bez uzputināšanas avotu maiņas.
 • Ir izstrādātā vairāku slāņu karstumizturīga nanopārklājuma (McBlade) uzputināšanas un pētījumu metodoloģijā GTD lāpstiņām ar kondensēšanas un jonu bombardēšanas metodēm un eksperimentālā ceļā tika noteikti pārklājuma uzputināšanas tehnoloģisko parametru - (J1,J2,Jm,Um,Ubas,Par,PN) diapazoni pētījumā.  

Informācija atjaunota 22.08.2018.

 • Trešajā pārskata periodā īstenotas mobilitātes vizītes uz uzņēmumu "Inospectra" Kauņā, Lietuvā (26.09.2018.) un uz uzņēmumu "AMTEST" Viļņā, Lietuvā (27.09.2018.);
 • Tika veikta pārklājumu iegūšanas eksperimentu sērija. Visi pārklājumi tika uzputināti modernizētā iekārtā uz paraugiem no titāna sakausējumiem.

Informācija atjaunota 30.11.2018.

Multifunkcionālie nanostrukturētie pārklājumi gaisa kuģu konstrukcijām (NANOCOAIRS)

Projekta nosaukums: «Multifunkcionālie nanostrukturētie pārklājumi gaisa kuģu konstrukcijām (NANOCOAIRS)»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Multifunctional Nanostructured Coatings for Aircraft Structures (NANOCOAIRS)»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Margarita Urbaha

Projekta zinātniskais vadītājs: Ēriks Geriņš

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/176

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/317

Projekta īstenošanas vieta: Aeronautikas institūts

Projekta īstenošanas periods:  01.02.2018 līdz 31.01.2021 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Multifunkcionālo nanostrukturēto pārklājumu gaisa kuģa konstrukcijām (NANOCOAIRS) projekta vispārīgais mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un pētniecības kompetences un veicināt zinātnieku karjeras uzsākšanu zinātniskajā institūcijā, izveidojot vienu jaunu pilna laika zinātniskā amata vietu RTU un sagatavojot un iesniedzot publicēšanai sešas zinātniskās publikācijas un vienu jaunu komercializējamu tehnoloģiju.

Projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis ir izstrādāt inovatīvo tehnoloģiju nanostrukturēto daudzkomponentu pretapledojuma pārklājumu izveidei gaisa kuģa konstrukcijām, eksperementāli izpētīt izveidoto nanostrukturēto pārklājumu kvalitātes raksturojumus un pielietot pretapledojuma pārklājumus uz attiecīgiem gaisa kuģa konstrukciju paraugiem. Piedāvātā pārklājuma uzklāšanas tehnoloģija ir balstīta uz fizisko tvaiku uznešanas (PVD - Physical Vapor Deposition) metodi ar izsmidzināšanas magnetrona un elektroloka iztvaikotāju pielietošanu pārklājuma nepieciešamā sastāva iegūšanai katrā izsmidzināšanas posmā.

Projekts ietver materiālu un procesu specifikāciju gaisa kuģa konstrukcijas paraugiem pretapledošanas pārklājuma tehnoloģijai pamatojoties uz PVD metodi, kas ietver elektriski vadoša pārklājuma izveidi.

Materiāla un procesa tehnoloģijas sākotnēja izstrāde pirmajai pārklāto dažāda ķīmiskā sastāva pārklājumu paraugu kopai un to testēšana tiks veikta projekta pirmajā gadā. Materiālu un procesa tehnoloģija otrai pārklāto paraugu kopai, izmantojot izvēlētā ķīmiskā sastāva daudzslāņu pārklājumus, tiks īstenota trešā projekta gada sākumā, kad labākie risinājumi daudzfunkcionalitātei tiks izvēlēti tālākai NANOCOAIRS parklājumu uzklāšanai uz reāliem gaisa kuģu konstrukciju paraugiem to turpmākai testēšanai un optmizācijai.

Atslēgas vārdi: Gaisa kuģu kompozītu konstrukcijas, nanotehnoloģijas gaisa kuģu konstrukcijās, pretapledošanas pārklājums, inovatīvas PVD tehnoloģijas

Rezultāti:

 • Tika turpināta iespējamo aizsargpārklājumu materiālu analīze.
 • Tika analizēta iespēja veidot erozijizturīgus pārklājumus no metālveidīgiem nitrīdiem.
 • Tika modificēta vakuuma iekārta NNV-6,6-I1 erozijizturīga metālkeramiska vairāku slāņu daudzkomponentu nanopārklājuma uzputināšanas īstenošanai viena cikla laikā bez uzputināšanas avotu maiņas.

Informācija atjaunota 30.07.2018.

 • Pabeigta iespējamo aizsargpārklājumu materiālu analīze un sagatavots pārskats “Pārklājuma materiālu un procesu specifikācija”
 • Izstrādāts erozijizturīgo pārklājumu no metālveidīgiem nitrīdiem uzputināšanas tehnoloģiskais process, definēti tehnoloģiskie posmi  metālkeramiskā vairāku slāņu daudzkomponentu nanopārklājuma uzputināšanas īstenošanai viena cikla laikā bez uzputināšanas avotu maiņas, turpināta aizsarg-dekoratīvo pārklājumu iegūšanas eksperimentu sērija
 • Sagatavots raksts ”Technological solutions for the computer-aided design and manufacturing of a remotely piloted aircraft” publicēšanai  SCOPUS citējamā  žurnālā „ICTE in Transportation and Logistics"
 • Dalība ar referātu starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Transport means 2018” (3.-5.10.2018., Traķi, Lietuva). Publicēts raksts konferences rakstu krājumā,  kas ir citēts Scopus: “Urbaha, M., Bogdanova, S., & Savkovs, K. Technological features of creating nanostructured decorative-protective coatings”

Informācija atjaunota 31.10.2018.

Plānās kārtiņas ar nanodaļiņām jonizējošā starojuma dozimetrijai

Projekta nosaukums: «Plānās kārtiņas ar nanodaļiņām jonizējošā starojuma dozimetrijai»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Thin films with embedded nanoparticles for  dosimetry of ionizing  radiation»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Marina Romanova

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Jurijs Dehtjars

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/167

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/9

Projekta īstenošanas vieta: Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.05.2018 līdz 30.04.2021 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).

Projekta kopsavilkums:
Projekta mērķis ir piesaistīt jauno zinātnieku pētījuma veikšanai un izstrādāt dozimetrijas metodi, kas ļauj mērīt jonizējošā starojuma absorbēto dozu no nanoslāņa ar biezumu līdz 10 nm. Kā dozimetra jutīgie elementi tiks izmantotas nanodaļiņas, kas ir ieslēgtas plānā kārtiņā. Tiks veikts rūpniecisks pētījums ar aktivitātēm: 1) Plāno kārtiņu ar starojuma jutīgām nanodaļiņām iegūšana; 2) Plāno kārtiņu ar starojuma jutīgām nanodaļiņām raksturošana; 3) Plāno kārtiņu ar starojuma jutīgām nanodaļiņām dozimetriskās īpašības.

Plānotie galvenie rezultāti: 1) trīs publikācijas indeksētas SCOPUS datu bāzē; 2) starojuma dozimetrijas metode; 3) patenta pieteikums par dozimetrijas metodi.

Atslēgas vārdi: nanodaļiņas, starojuma dozimetrija, medicīniskā fizika, fotoelektronu emisija, jonizējošais starojums.

Rezultāti:

 • Izmantojot ekstrakcijas-pirolītisko metodi, sintezētas nanodaļiņas no gadolīnija oksīda (Gd2O3) uz dažādām pamatnēm (priekšmetstikls, kvarcs, segstikli). Veikta iegūto paraugu morfoloģijas raksturošana (SEM, AFM), kristāliskās struktūras raksturošana (XRD), ķīmisko saišu raksturošana (FTIR), reģistrēti fotoelektronu emisijas un eksoelektronu emisijas spektri. Uzsākti eksperimenti ar Gd2O3 nanodaļiņu apstarošanu ar jonizējošo starojumu (gamma un paātrinātie elektroni).
 • Publicētas tēzes konferences “20th International Conference-School "Advanced Materials and Technologies"” (Palanga, 27.-31. augusts, 2018) tēžu krājumā:  Romanova, M., Serga, V., Poplausks, R., Krumina, A., Burve, R., Dekhtyar, Yu. Synthesis of Nanocrystalline Gd2O3 Powders and Films.
 • Dalība RTU 59. starptautiskajā zinātniskajā konferencē (11.10.2018., Rīga) un konferencē “16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2018)" (8.-10.oktobris, 2018, Tallina, Igaunija).

Informācija atjaunota 31.10.2018.

Inovatīva virsskaņas aerodinamiskā tuneļa un aerokosmisku objektu īpašību izpētes metodoloģijas izstrāde

Projekta nosaukums: «Inovatīva virsskaņas aerodinamiskā tuneļa un aerokosmisku objektu īpašību izpētes metodoloģijas izstrāde»

Projekta nosaukums angļu valodā: «Development of an Innovative High-Speed Wind Tunnel Testing Facility for the Research of the Characteristics of Aerospace Objects»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Ali Arshad

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Aleksandrs Urbahs

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/321

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/78

Projekta īstenošanas vieta: Aeronautikas institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2018 līdz 30.11.2021 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).

Projekta kopsavilkums:
Projekta mērķis ir izstrādāt virsskaņas aerodinamiskā tuneļa eksperimentālo prototipu un pētījumu metodoloģiju inovatīvu un modernu aerokosmisku objektu īpašību izpētei. Fokusējoties uz turpmākajiem pētījumu mērķiem, tiek plānota virsskaņas aerodinamiskā tuneļa eksperimentāla prototipa izstrāde ar ātruma diapazonu M= 1,2~4,0, kad tiks izstrādāts pārejoša tipa pārslodzes virsskaņas tuneļa prototips.

Projekta mērķa sasniegšanai vispirms tiks veikti aerodinamiskie aprēķini, datormodelēšana par aerodinamiskā tuneļa plūsmas lauku. Aerodinamiskie aprēķini un modelēšana tiks validēti, izmantojot mūsdienu CFD instrumentus. Virsskaņas aerodinamiskā tuneļa prototipa komponentes tiks izstrādātas izmantojot mūsdienu CAD-CAM rīkus. Projekta gaitā ir paredzēts izstrādāt inovatīvu un elastīgu tuneļa testa sekcijas plānojumu, kas dos iespēju veikt daudzdimensiju aerokosmisku objektu multifunkcionālus pētījumus. Virsskaņa aerodinamiskā tuneļa eksperimentālo prototipu un pētījumu metodoloģiju būs iespēja pielietot inovatīvu aerokosmisku objektu izpētei, t.sk. virsskaņas bezpilota lidaparātu un kosmisko aparātu konstrukciju testēšanai. Projekta ietvaros tiks veikti pētījumi par aerokosmiskās inženierijas sarežģītajiem risinājumiem, kā piemēram, ātrgaitas dzinēja ieplūdes profiliem, spārnu un asmeņu plākšņiem, kosmosa kuģu un starta raķešu plūsmas īpašību papildinājumiem.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts eksperimentāls prototips un CAD/CFD modeļi. Projekta izpildes laikā ir plānotas vismaz 6 augstas kvalitātes publikācijas, 2 patenti, vairāki ziņojumi konferencēs un semināri.

Atslēgas vārdi: Ātrgaitas vēja tunelis, aviācijas un kosmosa objekti, virsskaņas plūsma, datormodelēšanas šķidruma dinamikas aprēķini, šķidruma mehānika

Integrētas sensoru sistēmas izveide materiālu un konstrukciju monitoringam

Projekta nosaukums: «Integrētas sensoru sistēmas izveide materiālu un konstrukciju monitoringam»

Projekta nosaukums angļu valodā: «Development of an integrated sensor system for material and structure monitoring»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Māris Hauka

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Vitālijs Pavelko

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/326

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/79

Projekta īstenošanas vieta: Aeronautikas institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2018 līdz 31.10.2021 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).

Projekta kopsavilkums:
Pētniecības pieteikuma mērķis ir attīstīt ekonomiski efektīvu konstrukcijas tehniska stāvokļa monitoringa integrētu sistēmu, izmantojot daudzfunkcionālo pjezoelektrisko sensoru tīklu, radīt sistēmas tehnoloģiju un bāzes komponenšu prototipus, kā arī demonstrēt sistēmas efektivitāti dažādiem lietojumiem (mašīnbūves, transporta, civilās būvniecības un aerokosmiskā nozarēs).

Sistēmai jānodrošina vairāku tipu un uzdevumu konstrukcijas drošu ekspluatāciju, savlaicīgi atklājot bīstamus ražošanas vai novecošanas bojājumus. Paredzēts attīstīt tehnoloģijas un pamatkomponentes prototipu konstrukcijas monitoringa sistēmai, kas balstītas uz defekta atpazīšanas bez-etalona principu. Šīs problēmas sekmīgas atrisināšanas priekšnoteikums ir pēdējo oriģinālu pētījumu rezultāti par pāri „konstrukcija/sensors” slogojuma ietekmi uz ultraskaņa viļņu mijiedarbību ar strukturālu defektu. Sistēma sastāv no divām apakšsistēmām, izmantojot konstrukcijā integrētu pjezoelektrisko sensoru tīklu. Pirmajā apakšsistēmā paredzētas konstrukcijas nepārtrauktam monitoringam un primārai signalizācijai par defekta briesmām. Tās tehnoloģijas un pamatkomponentes prototipu izstrāde balstītas uz minēto slogošanas ietekmi uz pāri „konstrukcija/sensors” elektromehānisku impedanci. Otrā monitoringa apakšsistēma normāli ir gaidīšanas režīmā un tai jābūt aktivizētai ar pirmajās apakšsistēmas radītu signālu par defektu parādīšanās briesmām. Apakšsistēma ir paredzēta, lai novērstu monitoringa otrās kārtas kļūdas (signalizācija par bojājuma klātbūtni tā faktiskajā prombūtnē) un prastu novērtēt defekta esamību ar augstu drošumu, pamatojoties uz šādām tehnoloģijām: 1) aktīvo ultraskaņas viļņu; 2) piezo-pretestības efektu; 3) pasīvu ultraskaņas viļņu (modālā akustiskā emisija); 4) pjezoelektriskie akselerometri.

Galvenās aktivitātes ietver: integrēto sensoru sistēmas algoritma izstrādi; datu apstrādes elementa izstrādi; barošanas avota un integrēto sensoru sistēmas prototipa izstrādi; integrētās sensoru sistēmas testēšanu un rezultātu pārbaudi.

Atslēgas vārdi: Integrētais stāvokļa monitorings, pjezoelektriskie devēji, impedance, ultraskaņas viļņi.

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem
Projekta nosaukums: «Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem»
 
Projekta nosaukums angļu valodā: «Investigation of carbon containing materials and method development for heavy metal removal from water»
 
Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Inga Jurgelāne
 
Projekta zinātniskais vadītājs: Vad.pētn. Jānis Ločs
 
Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/049
 
Projekta līguma numurs: 9.-14.5/11
 
Projekta īstenošanas vieta: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
 
Projekta īstenošanas periods: 01.11.2018 līdz 31.10.2021 (36 mēneši)
 
Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
 
Projekta kopsavilkums:
Ūdens piesārņojums ar smagajiem metāliem, piemēram, svins, kadmijs un arsēns, joprojām ir izplatīta globāla problēma. Katru gadu vairākiem miljoniem cilvēku rodas veselības problēmas smago metālu piesārņojuma rezultātā. Ūdens attīrīšanai izmanto vairākas metodes, bet adsorbcijas process ir viens no visefektīvākajiem un ekonomiski izdevīgākajiem. Vairāki dažādu veidu materiāli ir pētīti šīs problēmas risināšanai, bet pētījumi joprojām turpinās. Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir izstrādāt efektīvus un videi draudzīgus adsorbcijas materiālus ar salīdzinoši zemām izmaksām un laboratorijas izmēra prototipu ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem.
 
Plānotie galvenie rezultāti:
1) divas starptautiski citējamas publikācijas;
2) izstrādātas 3 metodoloģijas smago metālu adsorbcijai, materiālu reģenerācijai;
3) laboratorijas izmēra prototips ūdens attīrīšanai no konkrētiem smagiem metāliem
 
Atslēgas vārdi: smago metālu adsorbcija, šungīts, aktivētā ogle, hidroksiapatīts, ūdens attīrīšana
Viedo izolācijas materiālu struktūru un tehnoloģiju izstrāde iekštelpu mikroklimata nodrošināšanai

Projekta nosaukums: «Viedo izolācijas materiālu struktūru un tehnoloģiju izstrāde iekštelpu mikroklimata nodrošināšanai»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Structures and technology development of smart insulation materials for indoor microclimate regulation»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Edgars Kirilovs

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Silvija Kukle

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/152

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/232

Projekta īstenošanas vieta: Dizaina tehnoloģiju institūts

Projekta īstenošanas periods: 16.10.2017 līdz 15.10.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Projekta rezultātā tiks radīts viedā materiāla produkts siltuma enerģijas uzkrāšanai latentā formā un atdošanai, izmantojot fāzmaiņu materiālu mikrokapsulas dažādu struktūru siltuma un skaņas izolācijas materiālos. Fāzmaiņu materiāls uzlabos arī materiāla skaņas izolācijas īpašības. Pateicoties siltuma un akustikas izolācijas materiāla struktūrai un kaņepju un vilnas atlikumu materiāla īpašībām, tiks radīts labvēlīgs iekštelpu klimats. Lai izveidotu kompozīta materiālu, ko varētu izmantot kā būvniecības un ārtelpu materiālu, tas tiks aplīmēts ar cietkoku finieri, kas apstrādāts ar Sol-Gel tehnoloģiju; tas samazinās arī materiāla ūdens uzsūktspēju. Projekta ietvaros tiks apvienoti trīs pētījuma virzieni: izstrādāti industriālā kaņepju izejmateriāla un dažādu struktūru izolācijas materiālu izgatavošanas paņēmieni; tiks pētītas iespējas iestrādāt fāzmaiņas materiālus siltuma un skaņas izolācijā, kā arī pētīti jauniegūto materiālu parametri; tiks izstrādāta metode kaņepju kompozīta materiālu cietkoku finiera apdares apstrādei ar Sol-Gel tehnoloģiju.

Plānotie rezultāti: izstrādāts jauns izolācijas materiāls ar iestrādātu fāzmaiņas materiālu latentā siltuma uzkrāšanai un atdošanai optimālu iekštelpu mikroklimata nodrošināšanai un aprobēta tā izgatavošanas tehnoloģija. Projekta gaitā iegūtie rezultāti tiks prezentēti starptautiskās konferencēs un publicēti Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai pilna teksta konferenču rakstu krājumos.

Atslēgas vārdi: fāzmaiņas materiāli, mikrokapsulas, viedais siltumizolācijas materiāls, skaņas absorbēšana, cietas koksnes finieris, Sol-Gel tehnoloģija, iekštelpu mikroklimata regulācija

Rezultāti:

 • Komandējums tīklošanās pasākumu ietvaros, Roterdama, Nīderlande (14.03.2018. – 16.03.2018.)  
 • Sagatavots un iesniegts zinātnisks raksts konferencei:

Kirilovs E., Kukle S., Zotova I., Nagle A. Structures of sound absorbing and thermal conductivity composite from raw renewable materials. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Albena, Bulgārija, 30.06. – 09.07.2018

Informācija atjaunota 13.04.2018.

 • Turpinājās darbs pie publicētās literatūras, Latvijā veikto pētījumu un praktiskās pieredzes izpētes un analītiskā apskata izveides, balstoties uz Eiropas standartiem izstrādāta metodika izejmateriāla pārbaužu veikšanai.
 • Uzstāšanās ar prezentāciju RTU 59. Studentu zinātniski tehniskā konferencē (Rīga, 28.04.2018.) un dalība ar stenda referātu 7. Starptautiskajā Izgudrojumu inovāciju izstādē «Minox 2018» (Cēsis, 02.06.2018.).
 • Dalība ar stenda referātu 18. Starptautiskajā multidisciplinārajā zinātniskajā ģeokonferencē «SGEM 2018» (01.07.2018.-06.07.2018., Albena, Bulgārija). Konferences rakstu krājumā publicēts zinātnisks raksts «Structures of sound absorbing and thermal conductivity composite from raw renewable materials. Edgars Kirilovs, Silvija Kukle, Inga Zotova, Agnese Nagle».
 • Īstenota mobilitātes vizīte pie sadarbības partnera «Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs» (12.07.2018., Viļāni).

Informācija atjaunota 13.07.2018.

 • Dalība starptautiskā konferencē “ADVANCED MATERIALS AND TECHNOLOGIES” (Palanga, Lietuva, 29.08.-30.08.2018.)
 • Mobilitāte pie sadarbības partnera “The Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy” (Vācija, Potsdama, 12.09.-29.10.2018.)
 • Literatūras un tirgus analīzes rezultātā noteikts fāzmaiņu materiāla veids, iegādes iespējas un nepieciešamais apjoms. Sadarbībā ar BASF ražotni Berlīnē iegādātas saistvielas izolācijas plātņu materiālu izgatavošanai melamīna-urīnvielas-formaldehīda bāzes līme (MUF) un akrila līme. Veikta izejmateriāla granulometriskā sastāva noteikšana izmantojot laboratorijas sietu kratītāja un Fibre Shape frakciju daļiņu izmēra noteikšanai metodi. Uzsākts eksperimentālais darbs pie izolācijas plātņu pirmo paraugu izgatavošanas ar 10% MUF saistvielas apjomu.

Informācija atjaunota 28.09.2018.

Inovatīvi nano-antioksidanti oksidatīvā stresa izsauktām saslimšanām

Projekta nosaukums: «Inovatīvi nano-antioksidanti oksidatīvā stresa izsauktām saslimšanām»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Innovative nano-antioxidants for oxidative stress induced diseases»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Inese Mieriņa

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Māra Jure

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/039

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/230

Projekta īstenošanas vieta: Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 16.10.2017 līdz 15.10.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Pētījuma mērķis ir izpētīt 5-arilmetil-1,3-dioksān-4,6-dionu un taukskābju konjugātus kā nano-antioksidantus, kas varētu rast pielietojumu neirodeģeneratīvo saslimšanu prevencijā. Projekts sniegs ieguldījumu Valsts noteikto viedās specializācijas jomu "Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija", bet tā kā par taukskābju izcelsmes avotu varētu kalpot arī vietējās augu eļļas, kuras tostarp var tikt iegūtas no pārtikas rūpniecības atkritumproduktiem (spraukumiem un sēklām), tādējādi uz vietējo izejvielu bāzes izveidojot produktus ar augstu pievienoto vērtību, projekts var sekmēt arī tādu viedās specializācijas jomu kā "Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas" un "Zināšanu ietilpīga bioekonomika" mērķu sasniegšanu. Projekta sekmīgas realizācijas rezultātā paredzēts sagatavot 3 patentu pieteikumus, 3 augsta līmeņa starptautiskas zinātniskās publikācijas, kā arī prezentēt (referāts vai posteris) rezultātus 3 starptautiskās konferencēs.

Atslēgas vārdi: arilmetilmeldrumskābe, taukskābes, konjugāti, antioksidanti, antoksidantu aktivitāte, antiradikāļu aktivitāte

Rezultāti:    

 • Publikācijas:

A.Stikute, K.Skestere, I.Mierina, A.Mishnev, M.Jure, 3-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-5,5-dimethylcyclohex-2-enone. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic, E74, 796-798, ISSN: 2056-9890 journals.iucr.org/e

 • Sagatavotas un iesniegtas tēzes konferencei:

Mierina I., Skrastina D.Z., Zoltnere E., Krasauska K., Jure M. 1st Generation dendrimeric structures and fatty acid conjugates of arylmethyl Meldrum`s acids. XXII International Conference on Organic Synthesis – 22-ICOS, Florence, Itālija, 16.-21.septembris, 2018.
Mierina I., Skrastina D.Z., Zoltnere E., Krasauska K., Jure M. “New antioxidants containing moieties of arylmethyl Meldrum`s acid. Balticum Organicum Syntheticum 2018 (02.-04.07.2018.Tallina, Igaunija)

 • Sagatavots zinātnisks apraksts par taukskābju-meldrumskābju konjugātu A-tipa savienojumu atvasinājumu sintēzes metodēm.
 • Mobilitātes un tīklošanās pasākumi:

Uzstāšanās ar ziņojumu “Arilmetilmeldrumskābes: Jauna antioksidantu klase” Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēdē (24.05.2018).
Dalība IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros notiekošajā aktivitātē “Research Slam. Vienkārši par sarežģīto”. Tēmas nosaukums “Meldrumiņa armija jeb arilmetilmeldrumskābes pret brīvajiem radikāļiem” (19.06.2018).
Dalība konferencē “Balticum Organicum Syntheticum 2018”, 02.-04.07.2018.Tallina, Igaunija.
Dalība Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes aktivitātēs (“Antioksidantu darbnīca”)  pasākuma “Eiropas zinātnieku nakts” ietvaros.
Dalība konferencē XXII International Conference on Organic Synthesis – 22-ICOS, 16.09.-21.09.2018, Florence, Itālija.

Informācija atjaunota 04.10.2018.

Rapšu eļļas ražošanas/rafinēšanas atkritumu izmantošana ogļūdeņražu un biodīzeļa sintēzei

Projekta nosaukums: «Rapšu eļļas ražošanas/rafinēšanas atkritumu izmantošana ogļūdeņražu un biodīzeļa sintēzei»

Projekta nosaukums angļu valodā: «Utilization of industrial waste from rapseed oil production/refining for hydrocarbon and biodiesel synthesis»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Kristaps Māliņš

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Valdis Kampars

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/031

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/233

Projekta īstenošanas vieta: Lietišķās ķīmijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.11.2017 līdz 31.10.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Pētījuma galvenie uzdevumi:

 • Izpētīt rapšu eļļas (RE) rafinēšanas rūpniecisko atkritumu (RA), kuri sastāv no - rapšu eļļas taukskābju (RET) nātrija sāļiem, RE un citiem piemaisījumiem izmantošanas iespējas ogļūdeņražu (otrās paaudzes degvielas) iegūšanai, izmantojot hidroapstrādi augstā spiedienā/temperatūrā (autoklāvos-reaktoros) komerciālu un RTU sintezētu katalizatoru klātbūtnē. Katalizatoru raksturojumi tiks noteikti vai nu izmantojot RTU rīcībā esošās analītiskās un zinātniskās iekārtas, vai arī, ja nepieciešams, pētniecības institūcijās Igaunijā vai Lietuvā.
 • Izpētīt Na3PO4 (var tikt izdalīts no RA, tās apstrādājot ar H3PO4) izmantošanas iespējas kā sārmainu, vairākas reizes izmantojamu, heterogēnu katalizatoru biodīzeļa (pirmās paaudzes biodegvielas) iegūšanā.

Galvenās aktivitātes un sagaidāmie rezultāti:

 • ~97% no kopējā eksperimentālā un analītiskā darba apjoma tiks realizēti RTU un ~3% citās zinātniskās pētniecības institūcijās;
 • 3 zinātniskās publikācijas, piedalīšanās 3 starptautiskajās konferencēs, 1 komercializācijas pieteikums - tehnoloģijas kopsavilkums par rapšu eļļas rafinēšanas atkritumu izmantošanu biodegvielu iegūšanai Pieteicēja elektroniskajā "Valorizācijas" sistēmā un papildus 20 aktivitātes, kas saistītas ar sabiedrības informēšanu;

Gaidāmie zinātniskie atklājumi un rezultāti varētu būt ļoti nozīmīgi ilgtspējīgu, zemu atkritumu tehnoloģiju radīšanai un attīstībai pirmās un otrās paaudzes biodegvielu ražošanai Latvijā.

Atslēgas vārdi: Rapšu eļļa, Biodīzeļdegviela, Atjaunojamie lineārie ogļūdeņraži, Heterogēnā katalīze, Hidrogenēšana, Hidroapstrāde, Deoksidēšana, Uznesti Pt grupas, Ni, Mo katalizatori.

Rezultāti:

 • Veikti eksperimenti par Na3PO4, K3PO4, Na2CO3 un K2CO3 izmantošanas iespējām kā atkārtoti lietojamus katalizatorus biodīzeļa iegūšanai.
 • Veikti katalizatoru sintēzes eksperimenti ogļūdeņražu iegūšanai no rapšu eļļas un tās taukskābēm. Veikti rapšu eļļas un tās taukskābju pārvēršanas eksperimenti par ogļūdeņražiem iegūto uzsintezēto katalizatoru klātbūtnē.
 • Projekta uzdevumi, mērķi un iegūtie rezultāti prezentēti plašākai sabiedrībai seminārā/lekcijā «Mūsdienu atjaunojamās degvielas» pasākuma «Zinātnieku nakts» ietvaros 28.09.2018.
 • Publikācijas:

K.Malins. The potential of K3PO4, K2CO3, Na3PO4 and Na2CO3 as reusable alkaline catalysts for practical application in biodiesel production. Fuel Processing Technology (Netherlands), 2018, 179, 302-312, Publisher – Elsevier.
K.Malins. Production of biodiesel using K2CO3, K3PO4 Na2CO3 and Na3PO4 as alkaline catalysts, conference proceedings, Energy and Clean Technologies 18 (4.1.), 579-586.

 • Mobilitātes un tīklošanās pasākumi:

Mobilitātes vizīte SIA “Bio-Venta” rapšu eļļas un biodīzeļdegvielas ražotnē, Ventspils, Latvija, 4. aprīlis, 2018
Dalība konferencē 18Th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 03.-10.07.2018., Bulgārija

Informācija atjaunota 15.11.2018.

Multifunkcionāli kompozītmateriāli uz kalcija fosfāta un bionoārdāmu polimēru bāzes ārstnieciskai kaulaudu inženierijai

Projekta nosaukums: «Multifunkcionāli kompozītmateriāli uz kalcija fosfāta un bionoārdāmu polimēru bāzes ārstnieciskai kaulaudu inženierijai»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Multifunctional calcium phosphate and biodegradable polymer composites for therapeutic bone tissue engineering»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Kristīne Šalma-Ancāne

Projekta zinātniskais vadītājs: Dagnija Loča

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/045

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/289

Projekta īstenošanas vieta: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 16.11.2017 līdz 15.11.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Pētījuma zinātniskais mērķis ir vērsts uz inovatīvu biomateriālu izstrādi veselības aprūpes sektora vajadzībām. Iegūtās jaunās zināšanas ir iespējams transformēt no laboratorijas un biomedicīnas produktu industriju, tādējādi nodrošinot atbilstību VSS 6.priotitātei un tādu VSS specializācijas jomu attīstību, kā biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija, un viedie materiāli un tehnoloģijas. Pētniecības pieteikuma ietvaros tiks realizētas sekojošas aktivitātes: tehnoloģiju izstrāde kompozītmateriālu un hidrogēlu iegūšanai; iegūto materiālu in vitro šūnu uzvedības un antibakteriālo īpašību izvērtējums, pētījuma rezultātu izplatīšana. Pētniecības pieteikuma ietvaros paredzēts sasniegt sekojošus rezultātus: publicētas 2 zinātniskās publikācijas žurnālos ar augtu ietekmes faktoru, izstrādātas 2 tehnoloģiju apraksti, 2 zinātības apraksti, 3 mobilitātes un tīklošanās komandējumi.

Atslēgas vārdi: kaulu aizvietotājmateriāli, organiskie-neorganiskie kompozītmateriāli, osteoporoze/osteoporosis, lūzumu sadzīšana, vēža izraisīta kaulu slimība

Rezultāti:

 • Dalība IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa sesijā „ResearchSlam” ar populārzinātnisku lekciju „Implantmateriāli slimu kaulu ārstēšanai” vienkāršā un atraktīvā veidā pastāstot par pēcdoktorantūras pētniecības projekta tēmu.
 • Turpināts eksperimentālais darbs 1. un 2. aktivitātes ietvaros pie tehnoloģiju izstrādes pretosteoporozes medikamentu - stroncija ranelātu saturošu nanostrukturētu kompozītmateriālu un kompozīthidrogēlu iegūšanai uz kalcija fosfāta (amorfa kalcija fosfāta un hidroksilapatīta) un polivinilspirta vai ɛ-polilizīna bāzes. Iegūtajiem paraugiem pēc izsmidzināšanas žāvējot un fizikālās šķērssaistīšanas veikti fizikālķīmisko īpašību pētījumi.

Informācija atjaunota 13.07.2018.

 • Veiktas 2 mobilitātes vizītes uz Inovatīvās medicīnas centru Lietuvā (6.08.-10.08.2018., 27.08.2018.-31.08.2018.), lai iegūtu zināšanas par pamatmetodoloģiju in vitro šūnu pētījumiem mijiedarbībā ar izstrādātajām biomateriālu pamatnēm, kā arī paraugu sagatavošanai in vitro šūnu eksperimentiem.
 • Notikusi dalība pasākumā “Zinātnieku nakts” (28.09.2018.) RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomaterālu inovāciju un attīstības centrā, kur sniegta populārzinātniska prezentācija par biomaterāliem kā rezerves daļām cilvēka ķermenī, rādīti sausā ledus eksperimenti, mākslīgo kaulu darbnīca u.c.  
 • Turpināts eksperimentālais darbs pie tehnoloģiju izstrādes pretosteoporozes medikamentu - stroncija ranelātu saturošu nanostrukturētu kompozītmateriālu un kompozīthidrogēlu iegūšanai uz kalcija fosfāta (amorfa kalcija fosfāta un hidroksilapatīta) un polivinilspirta vai ɛ-polilizīna bāzes.

Informācija atjaunota 01.10.2018.

Ar silāndioliem saistīti ogļhidrāti un nukleozīdi

Projekta nosaukums: «Ar silāndioliem saistīti ogļhidrāti un nukleozīdi»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Silane diol-interlinked carbohydrates and nucleosides»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Vitālijs Rjabovs

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Māris Turks

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/036

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/293

Projekta īstenošanas vieta: Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2017 līdz 30.11.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Pētījuma mērķis ir, par izejvielām izmantojot dabīgus ogļhidrātus un nukleozīdus, pārveidot tos par dabā nesastopamiem ar silīciju saturošiem tiltiņiem saistītiem oligomēriem. Šāds saistīšanas veids kalpos kā fosfātu starpnukleozīdu saites analogs, nodrošinot, ka šie savienojumi potenciāli var veidot telpiskās otrējās struktūras līdzīgi kā to dara dabīgās nukleīnskābes vai olbaltumvielas. Projekta uzdevumi ir izstrādāt metodes šādu saišu veidošanai, jaunu savienojumu iegūšana un izpēte ar fizikāli-ķīmiskajām metodēm, kā arī bioloģiskās aktivitātes noskaidrošana. Projekta rezultāti tiks publicēti SCI indeksētajos zinātniskajos žurnālos.

Atslēgas vārdi: silāndioli; ogļhidrāti; nukleozīdi; nedabīgie nukleotīdi

Rezultāti:

 • Uzsākta izejvielu sintēze, lai iegūtu jaunus atvasinājumus, kas kopā ar silīciju saturošiem reaģentiem veidotu dabā sastopamās fosfātu starpnukleozīdu saites analogu.
  Turpinās pētījumi pie silānus saturošu monosaharīdu iegūšanas. Paralēli veiktas iepriekš iegūto savienojumu reakcijas optimālos apstākļos.
 • Projekta rezultāti prezentēti kā stenda referāts Rjabovs, V., Ņikitina, K. “Towards C-Silylated Carbohydrates” starptautiskajā konferencē Balticum Organicum Syntheticum 2018 (02.-04.07.2018., Tallina, Igaunija)
 • Veikta jauna ar silāndioliem saistīta savienojuma iegūšanas reakcija optimālos apstākļos, produkta attīrīšana ar kolonnas hromatogrāfiju un kodolu magnētiskās rezonanses spektru uzņemšana un analīze. Veiktas iegūtā savienojuma sililēšanas mēģinājuma reakcijas ar mērķi piemeklēt optimālos reakcijas apstākļus.

Informācija atjaunota 13.12.2018.

Uz stimuliem reaģējoša transdermāla zāļu piegādes sistēma

Projekta nosaukums: «Uz stimuliem reaģējoša transdermāla zāļu piegādes sistēma»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Stimuli responsive transdermal drug delivery system»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Anna Šutka

Projekta zinātniskais vadītājs: Kārlis-Agris Gross

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/157

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/238

Projekta īstenošanas vieta: Neorganiskās ķīmijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2017 līdz 30.11.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Projekta zinātniskais mērķis ir izgatavot un pētīt uz stimuliem reaģējošas transdermālas polimēru nanošķiedru tīmekļu nanokompozītās membrānas kontrolētai mazmolekulāru vielu (zāļu) piegādei, kurās izdalīšanās kinētiku regulē ar multifunkcionālām biosavietojamām, pēc izmēriem par polimēru nanošķiedrām mazākām, nanopildvielām (dabiskas izcelsmes nanocelulozes, geotīta nanošķiedru u.c.). Projekta gaitā pētīs šādu pildvielu ietekmi uz mehāniskajām īpašībām, polimēra matricas šķerssaistīšanās vai destruģēšanās kinētiku, mitruma izturību un mazmolekulāru vielu izdalīšanas kinētiku. Atkarībā no nanopildvielas veida polimēru nanošķiedrās, mazmolekulāro vielu izdalīšanas kinētika tiks variēta ar kādu no stimuliem – redzamās gaismas starojums, temperatūra, magnētiskais lauks u.c. Tiks pētīta arī nanopildvielu mijiedarbība ar polimērmatricu makromolekulārā līmenī. Nanošķiedru nanokompozīti klasificējami kā viedie materiāli. Projekta rezultāti: (i) pieņemtas publicēšanai zinātniskās publikācijas (ne mazāk kā 5) Web of Science un Scopus datubāzēs indeksētos žurnālos; (ii) industrializējams tehnoloģiskais process polimēru nanošķiedru kompozītu tīmekļu izgatavošanai; (iii) iegūtas papildus prasmes un kompetences; (iv) izveidoti starptautiski kontaktu tīkli/sadarbības ar ārvalstu zinātniekiem piedaloties starptautiskās zinātniskajās konferencēs un izpildot starptautisku mobilitāti; (v) sabiedrības informētība par projekta rezultātiem; (iv) sadarbība ar komersantu.

Atslēgas vārdi: polimēru kompozīti, transdermālas zāļu piegādes sistēma, elektrovērpšana, nanopildvielas, zāļu izdalīšana, nanošķiedras

Rezultāti:

 • Izstrādāta sintēzes metode augstas tīrības pakāpes goetīta nanostienīšu iegūšanai. Veikta detalizēta goetīta nanostienīšu fizikālo un strukturālo īpašību izpēte. Pētītas mazmolekulāru vielu adsorbcijas un desorbcijas raktura īpašības ūdenī, gaismā un tumsā pie dažāda pH.
 • Turpināta Latvijas patenta pieteikuma izveide, ņemot vērā ieteiktos labojumus.
 • Uzsākta zinātniskā raksta izveide par tēmu, kas saistīta ar metilēnzilā adsorbcijas un desorbcijas spējām redzamajā gaismā ūdens šķīdumos izmantojot geotīta nanostienīšus.

Informācija atjaunota 31.05.2018.

 • Sagatavoti sintēžu protokoli nanopildvielu sintēzei un stabilu koloīdu iegūšanai.
 • Iesniegts Latvijas patenta pieteikums “Uz geotīta bāzēta mazmolekulāro vielu izdalīšanas sistēma redzamajā gaismā”.
 • Dalība ar mutisko prezentāciju un stenda referātu starptautiskā konferencē “1st International Conference on Materials, Mimicking, Manufacturing from and for Bio Application”, Milānā, Itālijā, kā arī dalība IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā, Rīgā

Informācija atjaunota 30.08.2018.

 • Ceturtajā pārskata periodā notikusi dalība starptautiskā konferencē 32nd CONFERENCE OF THE EUROPEAN COLLOID AND INTERFACE SOCIETY ar stenda referātu Visible light controlled absorption-desorption on goethite nanowires for drug delivery applications (02.09.2018. – 07.09.2018., Ļubļanā, Slovēnijā)
 • Iesniegta zinātniskā publikācija “Anna Šutka, Martin Järvekülg, Karlis Agris Gross, Mati Kook, Tanel Käämbre, Meeri Visnapuu, Gregor Trefalt, Andris Šutka Visible Light to switch-on Desorption from Goethite”
 • Īstenota mobilitātes vizīte pie sadarbības partnera Tartu universitātē, Ķīmijas institūtā (26.-30.11.2018.)

Informācija atjaunota 30.11.2018.

Mikro- un nanoizmēra oksīdu pulveru ietekme uz siltumizolējošās augsttemperatūras keramikas īpašībām

Projekta nosaukums: «Mikro- un nanoizmēra oksīdu pulveru ietekme uz siltumizolējošās augsttemperatūras keramikas īpašībām»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Influence of micro- and nanosized oxide powders on the properties of thermal insulating high temperature ceramics»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Ludmila Mahņicka-Goremikina

Projekta zinātniskais vadītājs: Asoc. prof. Ruta Švinka

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/121

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/315

Projekta īstenošanas vieta: Silikātu materiālu institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2018 līdz 31.12.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Projektā zinātniski praktiskā uzmanība pievērsta siltumu izolējošas augsttemperatūras porainas keramikas sintēzei, īpašību uzlabošanai un šādas keramikas pielietošanai tautsaimniecībā un rūpniecībā.

Pētniecības projekta mērķis ir ar izejvielu koncentrētas suspensijas liešanas metodi iegūt siltumu izolējošu un vienlaicīgi termisko triecienu izturīgu augsti porainu mullīta keramiku. Porainas mullīta keramikas pētīšanas laikā tiek analizēta fāžu sastāva, struktūras un modificējošo oksīdu ietekme uz keramikas termiskām un mehāniskām īpašībām. Tas ļauj izmainīt keramikas sintēzes temperatūru, paplašināt šādas keramikas ekspluatācijas sfēras, pateicoties iespējai samazināt siltuma zudumus, izturēt straujas temperatūras izmaiņas un vienlaicīgi kalpot par slodzi nesošu konstrukcijas materiālu vai kā iekārtu siltumizolējošās un augsttemperatūras izturīgas keramiskas sastāvdaļas un komponentes.

Porainas keramikas iegūšanas laikā poras veidojas sabiezējošā suspensijā alumīnija un ūdens ķīmiskas reakcijas rezultātā, kas nekaitē apkārtējai videi un cilvēka veselībai atšķirībā no metodēm, kur parasti izmanto karbonātu sadalīšanās reakcijas vai organiskās izdegošās pildvielas, kuru rezultātā notiek oglekļa oksīda veidošanās, kas var kaitēt videi.

Tehniskās mullīta keramikas izpētes un sintēzes laikā plānots publicēt 4 publikācijas un izstrādāt siltumu izolējošu augsttemperatūras porainu keramiku ar zemu siltumvadāmību, uzlabotu termiskā trieciena izturību un spiedes stiprību.

Atslēgas vārdi: mullīts, poraina keramika, leģējošās piedevas, siltuma izolēšana, termiskā trieciena izturība

Rezultāti:

 • Tika izvērtēta izejvielu efektivitātes palielināšana un keramikas īpašību uzlabošanas iespēja, pievienojot paraugu kompozīcijai noteiktas piedevas - metālu oksīdus, tādus kā mikroizmēra WO3 un ZrO2.
 • Noskaidrots, ka WO3 un ZrO2 klātbūtne izmaina keramisko paraugu struktūru, palielina kopīgo mullīta saturu paraugos un dod iespēju samazināt keramikas apdedzināšanas temperatūru no 1750oC līdz 1500-1650oC. Paraugiem ar WO3 piedevu porainība palielināta no 20 % līdz 80 %.
 • Informācija par projektu prezentēta starptautiskajā zinātniskajā konferencē "BaltSilica2018" 30.05.-01.06.2018., Rīgā, Latvijā. Minētajai konferencei sagatavots un iesniegts zinātnisks raksts: Ludmila Mahnicka-Goremikina, Ruta Svinka, Visvaldis Svinka “Influence of WO3 Amount on the Properties of Porous Mullite Ceramic”

Informācija atjaunota 29.06.2018.

 • Piedalīšanās ar stenda referātu "Effect of the WO3 and ZrO2 Additives on the Phase Compositions and Properties of the Porous Mullite Ceramics" starptautiskajā zinātniskajā konferencē "20th International Conference-School ADVANCED MATERIALS AND TECHNOLOGIES”, 27.-31.08.2018., Palangā, Lietuvā.
 • "Zinātnieku nakts 2018" ietvaros uzstāšanās ar populārzinātnisku prezentāciju "Keramikas veidi un izgatavošanas paņēmieni", kā arī ar skenējošā elektronu mikroskopa palīdzību apmeklētājiem tika rādīta un populārzinātniski paskaidrota keramikas un citu materiālu paraugu struktūra.

Informācija atjaunota 01.10.2018.

Gaismu emitējošu ar šķīdumu metodes iegūstamo organisko cietvielu lāzeru sistēmas komponentu dizains un izpēte

Projekta nosaukums: «Gaismu emitējošu ar šķīdumu metodes iegūstamo organisko cietvielu lāzeru sistēmas komponentu dizains un izpēte»

Projekta nosaukums angļu valodā:  «Design and investigation of solution processable light-emitting system components for organic solid state lasers»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Elmārs Zariņš

Projekta zinātniskais vadītājs: Prof. Valdis Kokars

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/035

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/316

Projekta īstenošanas vieta: Lietišķās ķīmijas institūts

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2018 līdz 31.12.2020 (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Projekta  mērķis ir palielināt komponentu savietojamību 4-dicianometilēn-2-metil-6-N,N-dimetilamino-stiril-4H-pirāna (DCM):alumīnija tris-(8-hidroskihinolīna (Alq3) organisko cietvielu lāzeru sistēmās (DCM:Alq3), kā arī uzlabot izstarotās gaismas enerģijas intensitāti, ķīmisko stabilitāti, termoplastisko un stiklu veidojošās īpašības. Tas tiks veikts balstoties uz jaunu energoefektīvu viedo materiālu - lāzerkrāsvielu sintēzi, izejot no iepriekš sintezētājiem 4-dicianometilēn-2-alkil-6-N,N-ditritiloskietilamino-stiril-4H-pirāniem (DWK) tos uzlabojot, kā arī modificējot Alq3 molekulas.

Plānotā mērķa sasniegšanai paredzētas sekojošas galvenās aktivitātes:

 1. Veikt DWK-tipa lāzerkrāsvielu molekulāro struktūru modifikāciju, izmainot elektronu akceptoro un elektronu donoro fragmentu struktūras.
 2. Realizēt 4H-pirān-4-ilidēn struktūrfragmenta transformāciju izveidojot 1H-piridīn-4-ilidēn fragmentu;
 3. Ievadīt DWK-tipa lāzerkrāsvielu struktūrās amorfo fāzi veicinošus apjomīgos molekulāros fragmentus;
 4. Sintezēt jaunus metālorganiskos Alq3 tipa molekulāros stiklus, kas piemēroti DCM:Alq3 tipa organiskajiem cietvielu lāzeriem.

Projekta realizācija ļaus izveidot efektīvas DCM:Alq3 tipa lāzeru sistēmas ar lētu un vienkāršu uzklāšanas metodi no šķīdumiem.

Projekta realizācijas laikā plānotas 3 publikācijas zinātniskos žurnālos ar augstu citējamības indeksu, dalība vismaz 3 augsta līmeņa zinātniskajās konferencēs un 3 vietējās starptautiskās zinātniskās konferencēs, vismaz 3 paplašinātās konferenču tēzēs, kuras citētas SCOPUS un Web of Science datu bāzēs. Sagatavot vismaz 1 publikāciju "Open Access" retropozīcijā un vismaz 3 populārzinātniskus rakstus vai seminārus.

Atslēgas vārdi latviešu (un angļu) valodās: Lāzerkrāsviela, amorfie materiāli, molekulārie stikli, organiskie cietvielu lāzeri, DCM atvasinājumi, DWK atvasinājumi,  Alq3 atvasinājumi

Rezultāti:

 • Tika veikta tādu 4-dicianometilēn-2-alkil-6-N,N-ditritiloskietilamino-stiril-4H-pirānu (jeb DWK-tipa atvasinājumu) sintēze, kuros organisko stiklveida struktūru veidojošās trifenil-grupas tika ķīmiski stabili piesaistītas pie aktīvās molekulas daļas caur piperazīna (1.aktivitāte) vai estera (3.aktivitāte) fragmentiem.
 • Izpētītas iegūto savienojumu fizikālās īpašības. Sadarbībā ar LU Cietvielu fizikas institūtu tiek pētīta to atbilstība pielietojumam organiskajos cietvielu lāzeros.

Informācija atjaunota 29.06.2018.

 • Laika periodā 2018. gada jūlijs - septembris tika veikta tādu 4-dicianometilēn-2-alkil-6-N,N-ditritiloskietilamino-stiril-4H-pirānu (jeb DWK-tipa atvasinājumu) sintēze, kuros organisko stiklveida struktūru veidojošās trifenil-grupas tika piesaistītas aktīvajai molekulas daļai caur 2-oksietil- fragmentiem. Aktīvi pētītas šo un iepriekš iegūto savienojumu fizikālās īpašības un to atbilstība pielietojumam organiskajos cietvielu lāzeros ciešā sadarbībā ar LU Cietvielu Fizikas Institūtu.
 • Par projekta laikā iegūtajiem rezultātiem ziņots augsta līmeņa zinātniskajā konferencē „SPIE Optics and Photonics 2018”, kas notika no 19.08.2018. līdz 23.08.2018. San Diego, Kalifornijas štatā, ASV. Konferences rakstu krājumā publicēts raksts “Solution processable piperazine and triphenyl moiety containing nonsymmetric bis-styryl-DWK type molecular glasses with light-emitting and amplified spontaneous emission properties. Elmars Zarins, Toms Puciriuss, Julija Prevenecka, Aivars Vembris, Valdis Kokars”
 • Tāpat par projekta laikā iegūtajiem rezultātiem interaktīvā un populārzinātniskā veidā tika stāstīts „Zinātnieku Nakts 2018” ietvaros.

Informācija atjaunota 01.10.2018.

Duālu medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmu izveide kaulaudu inženierijai uz dažādu biomateriālu bāzes (2ForBone)

Projekta nosaukums: «Duālu medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmu izveide kaulaudu inženierijai uz dažādu biomateriālu bāzes (2ForBone)»

Projekta nosaukums angļu valodā: «Drug and growth factor dual delivery from different biomaterial carriers for bone tissue engineering – 2ForBone»

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Arita Dubņika

Projekta zinātniskais vadītājs: Dagnija Loča

Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/048

Projekta līguma numurs: 9.-14.5/318

Projekta īstenošanas vieta: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Projekta īstenošanas periods:  01.03.2018. līdz 28.02.2021. (36 mēneši)

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).

Projekta kopsavilkums: 

Kaulu slimības un traumas ir plaši izplatīta problēma visā pasaulē. Neskatoties uz to, ka kauliem ir ievērojamas reģenerācijas spējas, traumas un citas patoloģiskās problēmas lielākoties tiek ārstētas ķirurģiski un izmantojot dažādus implantmateriālus. Tādēļ projekta 2ForBone mērķis ir attīstīt duālas medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmas uz dažādu biomateriālu bāzes (biokeramika, kaulu cementi un hidrogēli) un salīdzināt iegūtās sistēmas, lai attīstītu labākus aktīvo vielu nesējus nekā šobrīd pieejami klīnikās. Galvenās aktivitātes iekļauj biomateriālu un medikamentu/augšanas faktoru nesēju sagatavošanu un raksturošanu un visaptverošu duālās sistēmas raksturošanu, ietverot jaunu iekārtu un metodoloģiju izmantošanu. Papildus plānoti mobilitātes braucieni pie projekta sadarbības partneriem jaunu iekārtu un metodiku apgūšanai, kā arī starptautiskās pieredzes gūšanai. Sasniedzot zinātnisko mērķi, tiks izstrādātas jaunas metodoloģijas, potenciālā produkta apraksts, iesniegtas vismaz 2 publikācijas un ņemta dalība vismaz 3 starptautiskās konferencēs, līdz ar to pēcdoktorante paaugstinās savu zinātnisko kapacitāti multidisciplinārās nozarēs, kas atbilst SAM mērķu īstenošanai. Projekta zinātniskais virziens atbilst VSS specializācijas jomām - 2) biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas un 3) viedie materiāli, tehnoloģijas (Implantu materiāli, kompozītmateriāli). Turklāt tieši saistās ar VSS prioritātēm 1 - augstas pievienotās vērtības produkti un 6 - zināšanu bāze.

Atslēgas vārdi: kaulaudu reģenerācija, duāla medikamentu piegādes sistēma, augšanas faktori, biomateriālu pamatnes

Rezultāti:

 • Pētniecības pieteikuma ietvaros uzsākts eksperimentālais darbs pie materiālu izstrādes zāļu piegādes sistēmu veidošanai. Noteiktas iegūto materiālu īpašības – fāžu sastāvs, porainība, mikrostruktūra, kā arī uzbriešanas pakāpe u.c.
 • 2018. gada augustā veikti divi mobilitātes braucieni pie sadarbības partnera Lietuvā “State Research Institute Centre for Innovative Medicine” (Lietuvas Valsts pētnieciskais institūts Inovatīvas medicīnas centrs), kur apgūtas zināšanas par in vitro šūnu pētījumiem dažādām šūnu līnijām, kā arī veikta priekšizpēte hidrogēlu paraugiem, lai noteiktu optimālos paraugu parametrus turpmākiem pētījumiem.

Informācija atjaunota 30.08.2018.

 • Projekta trešajā pārskata periodā turpināts darbs pie biomateriālu pamatņu izstrādes. Balstoties uz iegūtajām zināšanām pie sadarbības partnera Lietuvā, izstrādāti jauni pielāgotas formas hidrogēlu paraugi, pielāgota metode poraino hidroksilapatīta pamatņu izstrādei un uzsākts darbs pie kaulu cementu sagatavošanas un īpašību pielāgošanas.
 • Dalība divās konferencēs – RTU 59. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdē 12.10.2018. un “3rd International conference on Biological and Biomimetic Adhesives” (21.-22.11.2018.) ar stenda referātu "Development of lipid based liposomes for adhesive patches”.

Informācija atjaunota 30.11.2018.

Kontrolētas izdalīšanās antibakteriālo preparātu piegādes sistēmas uz kaulaudus aizvietojošu porainu biokeramisko materiālu bāzes
Projekta nosaukums: «Kontrolētas izdalīšanās antibakteriālo preparātu piegādes sistēmas uz kaulaudus aizvietojošu porainu biokeramisko materiālu bāzes»
 
Projekta nosaukums angļu valodā: «Bioceramic-based scaffolds for bone regeneration and controlled-release local delivery of antimicrobials»
 
Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Līga Stīpniece
 
Projekta zinātniskais vadītājs: Dagnija Loča
 
Projekta pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/339
 
Projekta līguma numurs: 9.-14.5/76
 
Projekta īstenošanas vieta: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
 
Projekta īstenošanas periods: 01.10.2018 līdz 30.09.2021 (36 mēneši)
 
Projekta finansējums: 133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
 
Projekta kopsavilkums:
Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir nodrošināt inovatīvu augsti porainu kalcija fosfātu kaulu implantmateriālu multifunkcionalitāti – osteokonduktivitāti un antibakteriālo aktivitāti, modificējot ar tādiem antibakteriāliem preparātiem kā sudraba(I) un titāna(IV) joni un bakteriofāgi. Lai sasniegtu zinātnisko mērķi tiks sistemātiski un kompleksi pētītas un izvērtētas sakarības starp dažādu antibakteriālo preparātu kombinācijām un koncentrāciju, nesēju fizikālķīmiskajām īpašībām un bioloģisko saderību. Pētījums ir saistīts uz progresīvu materiālu izstrādi cilvēku veselības aprūpes uzlabošanas vajadzībām, kas nodrošinās tādu Viedās specializācijas stratēģijas (VSS) jomām kā viedie materiāli un tehnoloģijas, kā arī biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija attīstību.
 
Pētniecības projekta ietvaros paredzēts sasniegt sekojošus rezultātus:
(i) vismaz 3 zinātniskās publikācijas augsta ietekmes faktora Web of Science un/vai Scopus datubāzēs indeksētos žurnālos;
(ii) izstrādāti 2 tehnoloģiju apraksti;
(iii) iegūtas papildus prasmes un kompetences;
(iv) izveidoti starptautiski kontaktu tīkli/sadarbības ar ārvalstu zinātniekiem, piedaloties starptautiskās zinātniskajās konferencēs un izpildot starptautisko mobilitāti;
(v) sabiedrības informētība par projekta rezultātiem.
 
Atslēgas vārdi: kaulu implantmateriāli, poraina biokeramika, antibakteriālo preparātu piegādes sistēma, antimikrobā rezistence

Zinātne