Pētniekiem

Jebkuras veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā ir produkts vai pakalpojums, kas tiek radīts ar mērķi apmierināt kādas patērētāju grupas vajadzības. Rūpīga patērētāju vajadzību izzināšana un atbilstoši tām mērķtiecīga produkta vai pakalpojuma izstrāde spēj nodrošināt veiksmīgu komercializāciju. 

Tehnoloģiju un pakalpojumu piedāvājumu platforma satur informāciju par RTU struktūrvienību izstrādātajām tehnoloģijām, pētījumiem, kā arī piedāvātiem pakalpojumiem industrijai un citiem sadarbības partneriem. 

Lai pievienoju jaunus tehnoloģiju vai pakalpojumu piedāvājumus, RTU pētnieki tiek aicināti apmeklēt Ortus sadaļu «Valorizācija». 

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

RTU intelektuālā īpašuma aizsardzība un pārvaldība ir viens no Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra uzdevumiem, kas ietver atbalsta sniegšanu RTU zinātniekiem un studentiem Latvijas un ārvalstu (PCT, EP) patentu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai, finanšu resursu nodrošināšanu, kā arī izpratnes veicināšanu par intelektuālā īpašuma jautājumu nozīmi, īpaši komercializācijas procesā.

Tehnoloģiju gatavības līmeņi

Inovatīvo tehnoloģiju novērtēšanai tiek izmantoti tehnoloģiju gatavības līmeņi kā mērījums tehnoloģiju brieduma pakāpei. Mērījumu sistēma nodrošina vienotu izpratni par tehnoloģijas attīstības stāvokli un tās pozīciju inovāciju ķēdē.