Intelektuālā īpašuma aizsardzība

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

RTU intelektuālā īpašuma aizsardzība un pārraudzība ir viens no Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra uzdevumiem, kas ietver atbalsta sniegšanu RTU zinātniekiem un studentiem Latvijas un ārvalstu (PCT, EP) patentu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai, finanšu resursu nodrošināšanu, kā arī izpratnes veicināšanu par intelektuālā īpašuma jautājumu nozīmi, īpaši komercializācijas procesā.

Rīgas Tehniskajā universitātē radītā intelektuālā īpašuma aizsardzību nosaka:

RTU Intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības un izmantošanas politika