Jautājumi un atbildes

Uzzini visu neskaidro par un ap studijām Rīgas Tehniskajā universitātē!

Kā noskaidrot, vai studiju programma ir akreditēta?
Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā ir atrodama informācija par visām Latvijā akreditētajām un licencētajām studiju programmām.
Cik liela ir studiju maksa RTU?
Katru gadu martā RTU tiek pieņemts Senāta lēmums par nākamā studiju gada studiju maksu. Students studiju programmas viena līmeņa ietvaros maksā fiksētu studiju maksu – kāda tā tika noteikta pirmajā studiju gadā, tas ir, studiju maksa netiek mainīta studiju laikā viena līmeņa studijām. Studiju maksu var redzēt sadaļā Uzņemšana pie konkrētā studiju līmeņa.
Vai RTU ir mācību maksas atvieglojumi?
Ja pēc gada studijām ir uzrādītas labas un teicamas zināšanas, students konkursa kārtībā var pretendēt uz brīvajām budžeta finansētajām studiju vietām (ja tādas ir). Fakultāšu domes ar savu lēmumu var dot mācību maksas atlaides kā atsevišķiem studentiem, tā arī atšķirīgām studentu kategorijām. Atbrīvojumus no mācību maksas reglamentē Senāta lēmums. Bāreņi tiek atbrīvoti no reģistrācijas maksas.
Vai RTU pastāv studentu rotācija?
RTU rotācija pastāv daļā studiju programmu, piemēram, Arhitektūras fakultātē, Inženierekonomikas un vadības fakultātē un E-studiju un tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātē. Uzsākot studijas, students noslēdz līgumu ar augstskolu, kurā tiek definēts arī tas, vai studējošais studē par valsts budžeta līdzekļiem vai par maksu. Taču, ja studiju programmā atbrīvojas budžeta vietas, tad programmas direktors ir tiesīgs pārcelt labākos maksas studentus uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām.
Kas ir akadēmiskais gads?
Tas ir ekvivalents jēdziens skolu praksē lietotajam mācību gadam. Akadēmiskais gads ilgst no 1. septembra līdz jūnija beigām.
Kas ir semestris?
Akadēmiskais gads tiek dalīts divos semestros (pusgados) – rudens un pavasara.
Kas ir kredītpunkts (KP)?
Tas ir studenta darba apjoma mērs. Viens kredītpunkts atbilst 40 stundām studenta darba – ietverot gan kontaktstundas (lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie darbi, semināri) universitātē, gan patstāvīgo darbu.
Kas ir brīvās izvēles studiju kurss?
Katrā studiju programmā ir paredzēti kredītpunkti brīvās izvēles vai tā saucamajiem C daļas studiju kursiem. C daļas studiju kursam atkarībā no studiju programmas tiek atvēlēti no 2 līdz 6 KP. Studentam ir tiesības brīvi izvēlēties, kādus studiju kursus apgūt. Šosstudiju kursus drīkst apgūt ne tikai RTU, bet arī citās augstskolās.
Kas ir studiju pārtraukums?
Atbrīvojums no aktīvām studijām uz laiku līdz 1 gadam. Akadēmiskā atvaļinājuma laikā studiju maksa nav jāmaksā, netiek izmaksāta stipendija.
Vai prakse ir obligāta visiem RTU studentiem?
Prakse ir paredzēta visās profesionālajās studiju programmās. Prakse parasti ir sadalīta uz vairākiem semestriem. Pēc prakses studentiem jānodod prakses atskaite un tā jāaizstāv. Praksei ir iekļauta arī atsevišķās akadēmiskajās studiju programmās, kā arī iespējama brīvprātīga prakse uzņēmumos ārpus studiju programmām (RTU Attīstības fonds).
Vai RTU studenti studiju laikā var mainīt studiju programmu, piemēram, pāriet no akadēmiskās studiju programmas uz profesionālo?
RTU studentam ir tiesības mainīt studiju programmu, taču tas negarantē valsts budžeta finansētas vietas saglabāšanu. Mainot studiju programmu, jāsaņem piekrišana no abu attiecīgo studiju programmu direktoriem, tiek veikta studiju programmu salīdzināšana un, ja nepieciešams, papildus jāapgūst atšķirīgie studiju kursi par maksu.
Kur var saņemt izziņu par studijām augstskolā?
Izziņas valsts valodā (arī angļu valodā) par studijām augstskolā un ar to saistītajiem jautājumiem var saņemt savas fakultātes, institūta vai struktūrvienības Studentu atbalsta un lietvedības centrā, kurā students studē.
Vai RTU studentiem tiek piedāvāta iespēja studēt ārzemēs?
Ikviens RTU students, kas sekmīgi pabeidzis pirmo studiju gadu, var pieteikties uz stipendiju studijām vai prakses veikšanai ārzemēs. Informāciju par stipendiju piedāvājumiem var iegūt mājaslapā vai .
Kas ir ORTUS?
ORTUS ir RTU portāls, kurā ikviens students var iegūt informāciju par savām studijām un apskatīt atzīmes, piekļūt zinātniskajām datubāzēm, lasīt tieši viņam paredzētās ziņas un aktuālos notikumus, izmantot RTU forumu kā komunikācijas vidi, strādāt e-studijās un sazināties ar citiem RTU studentiem, kā arī iepazīties ar RTU normatīvajiem aktiem. Vai zināji, ka ORTUS latīņu valodā nozīmē – «jauns sākums»?
Kas ir e-studiju vide?

RTU e-studiju vide studentiem nodrošina ērtu iespēju piekļūt elektroniskiem mācību materiāliem, elektroniskajiem testiem, kā arī tā noderēs elektroniskai mājasdarbu nodošanai. Katram studiju kursam ir atsevišķa vide, kurā iespējams sadarboties gan ar saviem kursabiedriem, gan arī ar mācībspēku un uzzināt, kādas katrā studiju kursā būs aplūkojamās tēmas un kādas ir mācībspēka prasības sekmīgai priekšmeta nokārtošanai.

Vēlos pieteikties studijām, taču uzņemšanas laikā nebūšu Latvijā. Vai ir kāda iespēja, ka es tik un tā varu pieteikties?
Sākot ar 2021. gadu pieteikties studijām var attālināti, neierodoties klātienē. Ja, tomēr, pieteikumu sistēma norāda, ka jaierodas obligāti klātienē, bet Jūs netiekat, tad jūsu vietā var to izdarīt cita persona, kurai ir notariāli apstiprināta pilnvara.
Kur var redzēt studiju grafiku?
Nodarbību grafiku iespējams aplūkot nodarbibas.rtu.lv, izvēloties attiecīgo fakultāti un studiju programmu!
Cik labi jāzina matemātika? Vai ir pieejamas konsultācijas?
Matemātikā un citos RTU studiju kursos pasniedzējiem ir pieejamas konsultācijas, kuras varēs apmeklēt ārpus nodarbību laika.
Kas notiek, ja es piesakos, bet beigās nav pietiekošs skaits studēt gribētāju?

Tādā gadījumā ar Jums sazināsies programmas lietvedība un piedāvās divus risinājumus:

  1. Pāriet uz citu RTU piedāvāto programmu, kurai atbilstat pēc uzņemšanas prasībām.
  2. Ja cita RTU studiju programma Jūs neuzrunās, tad Jums tiks atgriezta iemaksātā studiju maksa.
Kur var uzzināt, vai programmai ir budžeta vietas un kāda ir studiju maksa?
Studiju maksu un budžeta vietas var redzēt sadaļā Uzņemšana pie konkrētā studiju līmeņa.
Kad ir atvērto durvju dienas?
Informāciju par tuvākajiem Atvērto durvju dienas pasākumiem vari uzzināt mājaslapas sadaļā Atvērto durvju diena.
Ja vidusskolu beidzu pirms daudziem gadiem, vai varu tagad pretendēt uz budžeta vietu?
Pretendēšanai uz valsts budžeta studiju vietu nav laika ierobežojumu. Galvenais, lai atbilstat RTU Uzņemšanas noteikumiem.
Esmu ieguvis 1.līmeņa profesionālo izglītību. Ja vēlos iegūt bakalaura vai 2. Līmeņa profesionālo izglītību, vai man studijas jāsāk no 1. kursa?
Viss atkarīgs kādu programmu esat absolvējis un kādā vēlaties turpināt studijas. Ja pēc 1.līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas studijas tiek turpinātas radnieciskā programmā vēlākā studiju kursā, tad studiju ilgums ir īsāks!
Ko jādara, ja es pašlaik studēju, bet gribu mainīt studiju programmu?
Ja studē Rīgas Tehniskajā universitātē, Iesniegums ar abu studiju programmu direktoru piekrišanu jāiesniedz RTU Uzņemšanas komisijā, līdzi ņemot derīgu pasi vai personas apliecību. Plašāka informācija
Ja vēl neesmu 18 gadus vecs, vai es varēšu pieteikties studijām bez vecāku klātbūtnes?
Jā, drīkst. Bet, ja formē studiju kredītu, tad būs jābūt pārstāvim – galvotājam!
Kāda ir procedūra ar valsts galvojuma kredītiem? Kurā brīdī jāiet uz banku noslēgt kredīts?
Informāciju par kredītu saņemšanu vari izlasīt mājaslapas sadaļā Kredīti.
Vai iespējams maksāt uz vietas par dokumentu iesniegšanu elektroniski vienotajā pieteikšanās sistēmā?
Jā, ir iespēja veikt reģistrācijas maksas samaksu uz vietas ar norēķinu karti.
Kā notiek reflektanta ranga aprēķināšana?
Uzzināt, kā tiek aprēķināts reflektanta rangs var mājaslapas sadaļā: Reflektanta rangs
Vai nākot uz uzņemšanas punktu man jānāk ar savām dokumentu kopijām vai pietiks tikai ar oriģināliem un kopijas tiks sagatavotas uz vietas?
Nākot pieteikties studijām RTU, līdzi jābūt nepieciešamo dokumentu oriģinālam. Ja būs nepieciešamas kopijas - varēs uz vietas nokopēt.
Vai es drīkstu pretendēt uz budžeta vietu, ja šī studiju līmeņa programmu jau esmu apguvis par budžeta līdzekļiem?
Jā, drīkst pretendēt konkursā uz budžeta vietām tā paša līmeņa citā studiju programmā!
Vēlos pieteikties studijām maģistrantūrā. Vai tiešām ir nepieciešami CE sertifikāti?

Nē. Centralizēto eksāmenu sertifikāti nepieciešami tikai lai pieteiktos pamatstudijām. Piesakoties maģistratūrā nepieciešamo dokumentu saraksts

Vai ir kādi atvieglojumi cilvēkiem no daudzbērnu ģimenēm vai bāreņiem uzņemšanas procesā?
Atbilstoši RTU uzņemšanas noteikumu prasībām,  bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas! Līdzi jābūt apliecinoša dokumenta oriģinālam.
Vai var studēt pēc 9. klases?
Lai iestātos Rīgas Tehniskajā universitātē, nepieciešamā iepriekšējā izglītība ir vispārējā vidējā izglītība vai četrgadīgā profesionālā vidējā izglītība. Pēc 9. klases ir iespējams iestāties Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolā.
Vai  es varu pāriet no citas augstskolas?
Informāciju par procedūru pārnākot no citas augstskolas, mainot studiju programmu no vienas RTU studiju programmas uz citu, mainot studiju formu vai atsākot studijas pēc eksmatrikulācijas var mājaslapas sadaļā Atjaunošanās studijām
Kur es varu uzzināt kādi studiju kursi ir manai izvēlētajai programmai?
Iepazīties ar studiju kursiem, ko konkrētajā programmā jāapgūst, iespējams Studiju programmu reģistrā.
Vai RTU ir obligātas sporta nodarbības?
Kopš 2017./2018. studiju gada RTU ir atceltas obligātās sporta nodarbības. 1. un 2. kursa studentiem ir iespēja brīvprātīgi sportot sev ērtā laikā pirms vai pēc lekcijām, izvēloties kādu no vairāk nekā 20 dažādiem sporta veidiem.
Kā es varu tikt pie braukšanas atlaidēm sabiedriskajā transportā?
Informāciju par studentiem paredzēto e-talonu varat uzzināt “Rīgas Satiksmes” mājaslapā.
Kādas ir iespējas apvienot mācības ar darbu?
Uzsākot studijas, pirmajos kursos nav ieteicams studijas apvienot ar darbu. Lai sekmīgi studētu nepieciešams ne tikai apmeklēt lekcijas, bet arī veikt patstāvīgos darbus, grupu darbus utt. Līdz ar to jārēķinās, ka arī pēc lekcijām vajadzēs veltīt laiku dažādu darbu izstrādei. Darba gaitas studentiem ieteiktu uzsākt bakalaura studiju pēdējos kursos vai maģistratūrā, līdz tam brīdim vēlams izmantot visas studentiem pieejamās iespējas un vienkārši izbaudīt studiju gadus.
Vai studijas vakaros ir pilna laika studijas?
RTU  īstenotās nepilna laika neklātienes un nepilna laika klātienes (vakara) studiju programmas nav pilna laika studijas. Pieejamas ir atsevišķas studiju programmas, kuras  piedāvā apgūt pilna laika studijas ar nodarbībām darbadienu vakaros, šādas programmas pārsvarā tiek īstenotas maģistratūrā, šie jautājumi jāprecizē fakultātē.
Vēlējos uzzināt, vai ir iespējams tikt atpakaļ budžeta vietā studēt, ja mani jau iepriekš ir atskaitījuši no studijām?
Tas ir iespējams gadījumos, kad studentam nav no studiju laikiem iekrājušies akadēmiskie parādi un ar nosacījumu, ka konkrētajā studiju programmā ir pieejamas brīvas budžeta vietas. Vai arī gadījumos, kad persona no jauna iestājas studiju programmā un konkursa kārtībā pretendē uz pieejamajām budžeta vietām.
Vai iespējams iegādāties autostāvvietas abonamentu studentu pilsētiņas teritorijā?
RTU studentiem piedāvājam autostāvvietas Ķīpsalas ielā 6 par 15 eur/mēn un Ķīpsalas ielā 6B par 30 eur/mēn. Lai vienotos par autosstāvietas izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar RTU servisu aģentūru sūtot e-pastu uz .