Ķīmija

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) organizē sagatavošanas kursus ķīmijā. Nodarbību mērķis ir sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU, kā arī palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajam eksāmenam ķīmijā.

Paredzētas 12 nodarbības katra četru akadēmisko stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi, atbildes uz tiem vajadzēs nosūtīt pasniedzējam elektroniskā veidā. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā.

Kursi notiks no 14.10.2017. līdz 28.04.2018., sestdienās no plkst.10.15 līdz 14.45. Starpbrīdis no plkst. 11.50 līdz 12.15 un no plkst. 13.15 līdz 13.25.

Nodarbības notiks RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Rīgā, P.Valdena ielā 3, (Ķīpsalā), 272. auditorijā.

Kursu dalības maksa vidusskolēniem - 60 EUR, pirmajā nodarbībā jāiesniedz parakstīts iesniegums (aizpildīt uz vietas).   

Dalības maksa ar norādi «Par sagatavošanas kursiem ķīmija» ir jāveic uz kontu:

Rīgas Tehniskā universitāte
Reģistrācijas nr. 90000068977
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
SEB banka: UNLALV2X
Konts: LV45UNLA0050015395881
Veicot maksājumu norādiet: maksājuma mērķi un skolnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, gadījumā ja skolnieka vietā maksā cita persona.

Vidusskolēnu sagatavošanas kursu ķīmijā nodarbību plāns

Datums Nodarbības tēma
14.10.2017.

1. nodarbība
Atomu uzbūve. Izotopi. Ķīmisko elementu periodiskā sistēma: periodiskais likums; atoma kodola lādiņš un elementu kārtas skaitlis; elektronu izvietojums pa enerģētiskajiem līmeņiem; elementu oksidācijas pakāpes un vērtības izskaidrojums no atomu uzbūves teorijas viedokļa.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

21.10.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
28.10.2017.

2. nodarbība
Elementu vērtības un oksidācijas pakāpes noteikšana pēc formulām un formulu sastādīšana pēc elementu oksidācijas pakāpes un vērtības. Atomu masa. Relatīvā atommasa, Atommasas vienība. Vielas daudzums molos. Molmasa, moltilpums. Avogadro skaitlis. Aprēķini.
Lekciju vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

04.11.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
11.11.2017.

3. nodarbība  
Svarīgākās neorganisko savienojumu klases (oksīdi, hidroksīdi, skābes, sāļi).
Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc.prof. Nelli Batenko

18.11.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
25.11.2017.

4. nodarbība
Ķīmisko reakciju veidi un vienādojumi. Aprēķini pēc vienādojumiem.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

02.12.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
09.12.2017.

5. nodarbība
Neorganisko vielu savstarpējas reakcijas, hidrolīze, disociācija, pH, pOH vērtības.
Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc.prof. Nelli Batenko

16.12.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
Nodarbību datumi tiks precizēti

6. nodarbība
Šķīdumu sastāvi, sastāvu izteikšanas veidi. Oksidēšanās- reducēšanās reakcijas.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

7. nodarbība
Elektrolīze, likumi, uzdevumi. Korozija, galvaniskie elementi.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

8. nodarbība  
Ķīmiskais līdzsvars. Ķīmiskā kinētika.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

9. nodarbība
Uzdevumu rēķināšana par iepriekšējam tēmām
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

10. nodarbība
Ievads organiskajā ķīmijā. Organisko savienojumu klasifikācija un nomenklatūra. Ķīmiskās formulas un ķīmiskās saites
Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

11. nodarbība
Ogļūdeņraži (alkāni, alkēni, alkēnialkadiēni, alkīni; iegūšana, ķīmiskās īpašības)
Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

12. nodarbība
Ogļūdeņraži (cikloalkāni, arēni; iegūšana, ķīmiskās īpašības)
Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

13. nodarbība
Spirti, fenoli, karbonilsavienojumi, amīni (iegūšana, ķīmiskās īpašības)
Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

Uzdevumi patstāvīgai risināšanai

14. nodarbība
Karbonskabes, to atvasinājumi (iegūšana, ķīmiskās īpašības)
Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

Iepazīsti augstskolas vidi un studentu dzīvi – no plkst. 13.25
Ekskursiju vadīs RTU MLĶ asoc.prof. Inna Juhņeviča