Ķīmija

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) organizē sagatavošanas kursus ķīmijā. Nodarbību mērķis ir sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU, kā arī palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajam eksāmenam ķīmijā.

Paredzētas divpadsmit nodarbības katra četru akadēmisko stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi, atbildes uz tiem vajadzēs nosūtīt pasniedzējam elektroniskā veidā. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā.

Kursi notiks no 5.10.2019. līdz 4.04.2020., sestdienās no plkst. 10.15 līdz 14.45. Starpbrīdis no plkst. 11.50 līdz 12.15 un no plkst. 13.15 līdz 13.25.

Nodarbības notiks RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes 272. auditorijā.

Kursu dalības maksa vidusskolēniem - 60 EUR, dalības maksa ir jāveic pēc pieteikuma iesniegšanas. Pirmajā nodarbībā jāiesniedz parakstīts iesniegums.  

Dalības maksa ar norādi «Par sagatavošanas kursiem ķīmija» ir jāveic uz kontu:
Rīgas Tehniskā universitāte
Reģistrācijas nr. 90000068977
Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
SEB banka       UNLALV2X
Konts:   LV45UNLA0050015395881

VEICOT MAKSĀJUMU OBLIGĀTI NORĀDIET:  
Skolnieka - Vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
maksājuma mērķi – «Par sagatavošanas kursiem ķīmija», 
Struktūrvienība - 14000

Papildu informācija par sagatavošanas kursiem ķīmijā: 
RTU MLĶ fakultātes dekāna vietniece administratīvā darbā
Asoc.prof. Inna Juhņeviča
Paula Valdena iela 3/7-268, Rīga, LV-1048
+371 29175634 +371 67089117

Nodarbību plāns 2019./2020. mācību gadā
Datums Nodarbības tēma
05.10.2019. 1. nodarbība
Atomu uzbūve. Izotopi. Ķīmisko elementu periodiskā sistēma: periodiskais likums; atoma kodola lādiņš un elementu kārtas skaitlis; elektronu izvietojums pa enerģētiskajiem līmeņiem; elementu oksidācijas pakāpes un vērtības izskaidrojums no atomu uzbūves teorijas viedokļa.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna
12.10.2019. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
19.10.2019. 2. nodarbība
Elementu vērtības un oksidācijas pakāpes noteikšana pēc formulām un formulu sastādīšana pēc elementu oksidācijas pakāpes un vērtības. Atomu masa. Relatīvā atommasa, Atommasas vienība. Vielas daudzums molos. Molmasa, moltilpums. Avogadro skaitlis. Aprēķini.
Lekciju vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna
26.10.2019. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
02.11.2019. 3. nodarbība
Svarīgākās neorganisko savienojumu klases (oksīdi, hidroksīdi, skābes, sāļi).
Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Nelli Batenko
09.11.2019. 4. nodarbība
Ķīmisko reakciju veidi un vienādojumi. Aprēķini pēc vienādojumiem.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna
16.11.2019. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
23.11.2019. 5. nodarbība
Neorganisko vielu savstarpējas reakcijas, hidrolīze, disociācija, pH, pOH vērtības.
Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc.prof.  Nelli Batenko
30.11.2019. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
07.12.2019. 6. nodarbība
Šķīdumu sastāvi, sastāvu izteikšanas veidi. Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja
14.12.2019. 7. nodarbība
Elektrolīze, likumi, uzdevumi. Korozija, galvaniskie elementi.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja
no 15.12.2019. līdz 03.01.2020. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai, brīvlaiks
04.01.2020. 8. nodarbība
Ķīmiskais līdzsvars. Ķīmiskā kinētika.
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja
11.01.2020. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
18.01.2020. 9. nodarbība
Uzdevumu rēķināšana par iepriekšējam tēmām
Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna
25.01.2020. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
01.02.2020. 10. nodarbība
Ievads organiskajā ķīmijā. Organisko savienojumu klasifikācija un nomenklatūra. Ķīmiskās formulas un ķīmiskās saites
Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece
08.02.2020. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
15.02.2020. 11. nodarbība
Ogļūdeņraži (alkāni, alkēni, alkēnialkadiēni, alkīni; iegūšana, ķīmiskās īpašības)
Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece
22.02.2020. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
29.02.2020. 12. nodarbība
Ogļūdeņraži (cikloalkāni, arēni; iegūšana, ķīmiskās īpašības)
Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece
07.03.2020. 13. nodarbība
Spirti, fenoli, karbonilsavienojumi, amīni (iegūšana, ķīmiskās īpašības)
Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece
14.03.2020. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
21.03.2020. 14. nodarbība
Karbonskabes, to atvasinājumi (iegūšana, ķīmiskās īpašības)
Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece
28.03.2020. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
04.04.2020. 15. nodarbība
Karbonskabes, to atvasinājumi (iegūšana, ķīmiskās īpašības)
Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece
Iepazīsti augstskolas vidi un studentu dzīvi
Ekskursiju vadīs RTU MLĶ asoc. prof. Inna Juhņeviča