Dokumenti

Šajā sadaļā varat iepazīties ar būtiskākajiem dokumentiem, kas regulē RTU darbību.

Rīgas Tehniskās universitātes Satversme

Satversme ir dokuments, kas nosaka RTU darbības pamatprincipus.

Akreditācija

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās izglītības padomes 2001. gada 12. jūlija lēmumu nr. 19 ir akreditējusi Rīgas Tehnisko universitāti, piešķirot tai tiesības īstenot akreditētās studiju programmas un izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.

Ētikas kodekss

RTU Ētikas kodekss ietver ētiskas uzvedības pamatprincipus un normas, kas studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem jāievēro attieksmē pret RTU, savā darbā, attiecībās ar citiem RTU saimes pārstāvjiem, kā arī privātajā dzīvē.
RTU Ētikas komisija - Inga Lapiņa, Juris Blūms, Keita Nikola Rasa - darbojas saskaņā ar RTU Ētikas kodeksā noteiktajām funkcijām. Ētikas komisija izskata RTU akadēmiskā un vispārējā personāla, kā arī studējošo iesniegtos iesniegumus par RTU Ētikas kodeksa pārkāpumiem. Ziņot par pārkāpumiem iespējams, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: .

Senāta nolikums

 RTU Senāta nolikums nosaka Senāta darbību un kompetenci, Senāta sastāvu, senatoru apstiprināšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību. Senāts ir Rīgas Tehniskās universitātes personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas RTU darbības sfēras.

Politikas

Rīgas Tehniskās universitātes Senātā un Rīgas Tehniskās universitātes Padomes apstiprinātās politikas

Studiju reglaments

Studiju reglamentā var uzzināt par galvenajiem ar studiju procesu saistītajiem terminiem, noteikumiem un likumiem, kas skar uzņemšanu un studiju procesu visos posmos, kādi ir stipendiju piešķiršanas kritēriji, kādu iemeslu dēļ studentus var izslēgt (eksmatrikulēt) no universitātes, kā studentiem tiek piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, kā notiek ārzemēs un citās Latvijas augstskolās apgūto kursu atzīšana RTU, iepazīties arī ar studējošo pienākumiem, ētikas kodeksu un Akadēmiskā godīguma kodeksu.

Likumi un citi normatīvie akti

Šakā sadaļā varat iepazīties ar likumiem un Ministru Kabineta noteikumiem, kas regulē Rīgas Tehniskās universitātes darbību.

Studiju virzienu pašnovērtējumi un ikgadējie pārskati

Gadagrāmata

Gadagrāmata ir saturiski bagāta lasāmviela ikvienam, kurš interesējas par augstāko izglītību Latvijā, jo vienuviet atrodama gan vispārīga informācija par universitāti, gan arī apskats par svarīgākajiem notikumiem studiju gadā.

Rīgas Tehniskās universitātes fizisko personu datu aizsardzības politika

Universitāte