Departamenti un nodaļas

RTU administratīvo, komunikācijas, starptautiskās sadarbības, saimniecisko, kā arī ar studiju un biznesa jomu saistītas darbības risina vairāki departamenti.

Personāla vadības departaments

Īpašumu un investīciju departaments

Īpašumu un investīciju departamenta mērķis ir paaugstināt RTU konkurētspēju, nodrošināt efektīvu nekustamo īpašumu ilgtermiņa un īstermiņa iznomāšanu, pārdošanu, iegādi un dalību publiskās-privātās partnerības projektos, kā arī interešu pārstāvību RTU kapitālsabiedrībās, sekmējot maksimāli RTU ieguldījumu atdevi.

Informācijas tehnoloģijas departaments

Informācijas tehnoloģijas departamenta mērķis ir paaugstināt universitātes konkurētspēju, darbības kvalitāti un efektivitāti, kā arī informācijas pieejamību, integrējot informācijas tehnoloģijas (IT) risinājumus universitātes administratīvajos, studiju un zinātniskā darba procesos, nodrošinot studentus, administratīvo un akadēmisko personālu ar modernu, uzticamu, drošu un vienotu IT infrastruktūru un kvalitatīviem IT pakalpojumiem.

Infrastruktūras attīstības departaments

Infrastruktūras attīstības departamenta (IAD) darbības mērķis ir RTU infrastruktūras, tas ir, izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ēku, būvju un teritorijas attīstības nodrošināšana atbilstoši RTU apstiprinātai stratēģijai, lai varētu ilgtermiņā nodrošināt RTU funkciju nepārtrauktu un kvalitatīvu izpildi.

Juridiskā atbalsta un dokumentu pārvaldības departaments

Departamenta darbības mērķis ir sniegt juridiska rakstura atbalstu RTU Satversmē noteikto mērķu sasniegšanai un RTU darbības nodrošināšanai.

Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departaments

RTU Kvalitātes vadības un risku pārvaldības departamenta darbības mērķis ir efektīvas RTU kvalitātes vadības sistēmas izveides un attīstības koordinēšana, dokumentu pārvaldības un kvalitātes vadības procesu integrācija, lai sekmētu pastāvīgu RTU darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu un katras struktūrvienības līmenī RTU stratēģijā definēto rezultatīvo indikatoru un uzdevumu izpildi, kā arī veicinātu visu RTU darbinieku izpratni par to lomu RTU kvalitātes kultūras veidošanā un iesaistīšanos sava darba un RTU procesu pilnveidē.

Projektu atbalsta departaments

Projektu atbalsta departamenta mērķis ir paaugstināt Rīgas Tehniskās universitātes konkurētspēju,  sekmēt tās attīstību un izaugsmi atbilstoši RTU attīstības prioritātēm, nodrošinot efektīvu attīstības projektu pārvaldību un veicināt finansējuma piesaisti projektu īstenošanai.

Sabiedrisko attiecību departaments

Sabiedrisko attiecību departamenta (SAD) mērķis ir nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību un veidot pozitīvu RTU tēlu valsts un starptautiskajā līmenī.

Dienesta viesnīcu departaments

Departaments nodrošina izmitināšanas pakalpojumus dienesta viesnīcās un KSC «Ronīši» studentiem un viesiem.

Infrastruktūras departaments

RTU Infrastruktūras departaments ir RTU struktūrvienība, kas savā kompetencē ietvaros veic nepieciešamos uzturēšanas pasākumus, priekšnoteikumus un nosacījumus RTU darbības īstenošanai.

Starptautiskās sadarbības departaments

Departamenta uzdevums ir nodrošināt studijas ārzemju studentiem un risināt jautājumus, kas saistīti ar ārzemju studentu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā. Tiek piedāvāts apgūt bakalaura, maģistra un doktora inženierzinātņu un sociālo zinātņu studiju programmas angļu valodā.

Studiju departaments

Studiju departamenta darbības mērķis – nodrošināt RTU kopējo konceptuālo un organizatorisko jautājumu risināšanu studiju satura, procesa organizācijas un kvalitātes nodrošināšanas jomās, lai panāktu augstu absolventu zināšanu un prasmju līmeni.

Digitālo inovāciju departaments

Digitālo inovāciju departamenta mērķis ir veicināt digitālo prasmju apgūšanu industrijas un akadēmiskās vides pārstāvju vidū ar mērķi virzīt un stiprināt digitālo transformāciju dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Finanšu plānošanas un vadības departaments

Departaments darbības mērķis ir izstrādāt un īstenot RTU finanšu vadības procesus, budžeta plānošanu un finanšu līdzekļu sadali RTU stratēģijas īstenošanai.

Iekšējā audita nodaļa

Universitāte