Departamenti un nodaļas

RTU administratīvo, komunikācijas, starptautiskās sadarbības, saimniecisko, kā arī ar studiju un biznesa jomu saistītas darbības risina vairāki departamenti.

Administratīvais departaments

Administratīvais departaments nodrošina RTU stratēģiskajiem mērķiem atbilstošus administratīvos procesus un procedūras, izstrādā un īsteno personāla vadības, administratīvā darba kvalitātes vadības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības politikas; nodrošina informācijas tehnoloģijas, dokumentu pārvaldības, bibliotēkas, sporta un kultūras stratēģiju izstrādi un īstenošanu; organizē Senāta, Dekānu padomes un Rektora padomes lēmumu, kā arī rektora rīkojumu izpildes kontroli.

Biznesa attīstības un investīciju departaments

Biznesa attīstības investīciju departamenta mērķis ir veidot un uzturēt ilgtermiņa attiecības ar biznesa un sociālajiem partneriem, sekmējot līgumdarbu apjoma palielinājumu, kā arī piesaistīt investīcijas RTU, RTU projektiem un veikt RTU nekustamo īpašumu iznomāšanu.

Informācijas tehnoloģijas departaments

Informācijas tehnoloģijas departamenta mērķis ir paaugstināt universitātes konkurētspēju, darbības kvalitāti un efektivitāti, kā arī informācijas pieejamību, integrējot informācijas tehnoloģijas (IT) risinājumus universitātes administratīvajos, studiju un zinātniskā darba procesos, nodrošinot studentus, administratīvo un akadēmisko personālu ar modernu, uzticamu, drošu un vienotu IT infrastruktūru un kvalitatīviem IT pakalpojumiem.

Infrastruktūras attīstības departaments

Infrastruktūras attīstības departamenta (IAD) darbības mērķis ir RTU infrastruktūras, tas ir, izglītības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ēku, būvju un teritorijas attīstības nodrošināšana atbilstoši RTU apstiprinātai stratēģijai, lai varētu ilgtermiņā nodrošināt RTU funkciju nepārtrauktu un kvalitatīvu izpildi.

Juridiskais departaments

Juridiskā departamenta darbības mērķis ir sniegt juridiska rakstura atbalstu RTU Satversmē noteikto mērķu sasniegšanai un RTU darbības nodrošināšanai.

Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departaments

RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta darbības mērķis ir efektīvas RTU kvalitātes vadības sistēmas izveides un attīstības koordinēšana, dokumentu pārvaldības un kvalitātes vadības procesu integrācija, lai sekmētu pastāvīgu RTU darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu un katras struktūrvienības līmenī RTU stratēģijā definēto rezultatīvo indikatoru un uzdevumu izpildi, kā arī veicinātu visu RTU darbinieku izpratni par to lomu RTU kvalitātes kultūras veidošanā un iesaistīšanos sava darba un RTU procesu pilnveidē.

Neklātienes un vakara studiju departaments

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments nodrošina RTU inženierzinātņu neklātienes un vakara studiju procesa organizēšanu un norisi.

Projektu un attīstības departaments

Projektu un attīstības departamenta mērķis ir paaugstināt Rīgas Tehniskās universitātes konkurētspēju,  sekmēt tās attīstību un izaugsmi atbilstoši RTU attīstības prioritātēm, nodrošinot efektīvu attīstības projektu pārvaldību un veicināt finansējuma piesaisti projektu īstenošanai.

Sabiedrisko attiecību departaments

Sabiedrisko attiecību departamenta (SAD) mērķis ir nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību un veidot pozitīvu RTU tēlu valsts un starptautiskajā līmenī.

Saimniecības departaments

Rīgas Tehniskās universitātes Saimniecības departaments ir RTU struktūrvienība, kura savas kompetences ietvaros nodrošina nepieciešamos saimnieciskos pasākumus, priekšnoteikumus un apstākļus RTU darbības īstenošanai.

Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments

Departamenta uzdevums ir nodrošināt studijas ārzemju studentiem un risināt jautājumus, kas saistīti ar ārzemju studentu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā. Tiek piedāvāts apgūt bakalaura, maģistra un doktora inženierzinātņu un sociālo zinātņu studiju programmas angļu valodā.

Studentu servisa departaments

Studentu servisa departamenta darbības mērķis nodrošināt reflektantu uzņemšanu un centralizētu atbalsta pakalpojumu sniegšanu studējošajiem, reflektantiem un interesentiem.

Studiju departaments

Studiju departamenta darbības mērķis – nodrošināt RTU kopējo konceptuālo un organizatorisko jautājumu risināšanu studiju satura, procesa organizācijas un kvalitātes nodrošināšanas jomās, lai panāktu augstu absolventu zināšanu un prasmju līmeni.

Iekšējā audita nodaļa

Universitāte