Vadība

Informācija par RTU Padomes, Satversmes sapulces, Rektora padomes, Padomnieku konventa, Senāta un Dekānu padomes sastāviem. Rektora, Studiju prorektora, Zinātņu prorektora un Attīstības un finanšu prorektora dienestu kontaktinformācija. 

Rīgas Tehniskās universitātes padome

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir RTU pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības un lēmējinstitūcija.

Rektors

RTU augstākā amatpersona, kas īsteno RTU vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv RTU.

Rektora padome

Rektora padome ir rektora, RTU Senāta priekšsēdētājas, prorektoru, infrastruktūras attīstības direktora, rektora vietnieka digitalizācijā, rektora vietnieka starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā, Studentu parlamenta prezidenta un Juridiskā departamenta direktora veidota padome

Padomnieku konvents

RTU Padomnieku konventa galvenais mērķis ir veicināt RTU attīstību, nosakot tās darbības stratēģiskos virzienus atbilstoši valsts tautsaimniecības vajadzībām. Padomnieku konvents konsultē Senātu un rektoru RTU attīstības stratēģijas jautājumos un atbalsta augstskolas materiālo un finansiālo resursu veidošanu.

Senāts

RTU Senāts ir RTU personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija 35 cilvēku sastāvā. Senāts apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas RTU darbības sfēras.

Dekānu padome

Dekānu padome ir RTU fakultāšu dekānu, vadības un administrācijas pārstāvju veidota padome.

Studiju prorektora dienests

RTU studiju prorektora dienests koordinē studiju programmu realizāciju un pārrauga studiju procesu.

Zinātņu prorektora dienests

RTU Zinātņu prorektora dienests nodrošina, attīsta un vada zinātnisko darbību RTU, kā arī organizē zinātnieku sagatavošanu doktora zinātniskā grāda iegūšanai RTU Senāta apstiprinātajās un akreditētajās studiju programmās. 

Administratīvā direktora dienests

Attīstības prorektora dienests

Attīstības prorektora dienesta mērķis ir sagatavot RTU attīstības stratēģiju un nodrošināt veiksmīgu tās ieviešanu, pārraudzīt RTU attīstībai nozīmīgu projektu īstenošanu, kā arī rūpēties par RTU interešu pārstāvniecību darbā ar valsts institūcijām, sadarbības partneriem un sabiedrību.

Universitāte