Vadība

Informācija par Satversmes sapulces, Rektora padomes, RTU Operatīvās vadības sanāksmes, Padomnieku konventa, Senāta un Dekānu padomes sastāviem. Rektora, Studiju prorektora, Zinātņu prorektora, Finanšu prorektora un Attīstības prorektora dienestu kontaktinformācija. 

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir RTU pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības un lēmējinstitūcija. Satversmes sapulci 200 cilvēku sastāvā uz trīs gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē akadēmiskais personāls, studējošie un vispārējais personāls.

Rektors

RTU augstākā amatpersona, kas īsteno RTU vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv RTU.

Rektora padome

Rektora padome ir rektora, RTU Senāta priekšsēdētājas, prorektoru, infrastruktūras attīstības direktora, rektora vietnieka digitalizācijā, rektora vietnieka starptautiskajā akadēmiskajā sadarbībā un ārzemju studentu apmācībā, Studentu parlamenta prezidenta un Juridiskā departamenta direktora veidota padome

Operatīvās vadības sanāksme

RTU Operatīvās vadības sanāksmē piedalās visu centrālo struktūrvienību vadītāji.

Padomnieku konvents

RTU Padomnieku konventa galvenais mērķis ir veicināt RTU attīstību, nosakot tās darbības stratēģiskos virzienus atbilstoši valsts tautsaimniecības vajadzībām. Padomnieku konvents konsultē Senātu un rektoru RTU attīstības stratēģijas jautājumos un atbalsta augstskolas materiālo un finansiālo resursu veidošanu.

Senāts

RTU Senāts ir RTU personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija 35 cilvēku sastāvā. Senāts apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas RTU darbības sfēras.

Dekānu padome

Dekānu padome ir RTU fakultāšu dekānu, vadības un administrācijas pārstāvju veidota padome.

Studiju prorektora dienests

RTU studiju prorektora dienests koordinē studiju programmu realizāciju un pārrauga studiju procesu.

Zinātņu prorektora dienests

RTU Zinātņu prorektora dienests nodrošina, attīsta un vada zinātnisko darbību RTU, kā arī organizē zinātnieku sagatavošanu doktora zinātniskā grāda iegūšanai RTU Senāta apstiprinātajās un akreditētajās studiju programmās. 

Finanšu prorektora dienests

Finanšu prorektora dienesta mērķis ir nodrošināt RTU finanšu vadības procesus, materiālo vērtību un finanšu līdzekļu uzskaiti, sadali un plānošanu RTU darbības nodrošināšanai un attīstības stratēģijas īstenošanai.

Administratīvā direktora dienests

Attīstības prorektora dienests

Attīstības prorektora dienesta mērķis ir sagatavot RTU attīstības stratēģiju un nodrošināt veiksmīgu tās ieviešanu, pārraudzīt RTU attīstībai nozīmīgu projektu īstenošanu, kā arī rūpēties par RTU interešu pārstāvniecību darbā ar valsts institūcijām, sadarbības partneriem un sabiedrību.

Universitāte