Skaitļi

14 672 Kopējais studējošo skaits (01.10.2017.)
2353 Starptautiskie studenti (01.10.2016 - 01.10.2017)
219 Izbraucošie Erasmus studenti (studijas 130, prakse 98)
(01.10.2017.)
563 Doktorantu skaits
(01.10.2017.)
7% Aizstāvētie promocijas darbi
(01.10.2017.)
Latvijā un pasaulē iesniegtie patentu pieteikumi un uzturētie patenti 2016. gadā (01.01.2017.)
Uzturētie LR patenti  166
Pieteikumi LR patentu piešķiršanai 24
Piešķirti LR patenti 7
Eiropas patentu pieteikumi 0
PCT (Patent Cooperation Treaty) pieteikumi 0
Piešķirtie starptautiskie patenti 7
 
Akadēmiskais personāls RTU (t. sk. ar zinātnisko grādu) (01.10.2017.)
Profesori 146 (146)
Asociētie profesori  116 (116)
Docenti 185 (168)
Lektori, asistenti (stud.)  120 (19)
Akadēmiskais personāls kopā: 567 (449=79%)
Pētniecības personāls (01.10.2017.)
Vadošie pētnieki 266
Pētnieki 291
Zinātniskie asistenti  137
Kopā 694
 

RTU studentu prakses un darba vietu apkopojums par 2017. gadu

Universitāte