Skaitļi

14 383 Kopējais studējošo skaits (01.10.2019.)
1 888 Starptautiskie studenti (01.10.2018.–01.10.2019.)
272 Izbraucošie Erasmus+ studenti (studijas 147, prakse 125)
(2017./2018.)
526 Doktorantu skaits
(01.10.2019.)
Latvijā un pasaulē iesniegtie patentu pieteikumi un uzturētie patenti 2018. gadā (01.01.2019.)
Uzturētie LR patenti  94
Pieteikumi LR patentu piešķiršanai 10
Piešķirti LR patenti 18
PCT (Patent Cooperation Treaty) pieteikumi 1
Piešķirtie starptautiskie patenti 2
 
Akadēmiskais personāls RTU (t. sk. ar zinātnisko grādu) (01.10.2019.)
Profesori 133 (133)
Asociētie profesori  118 (118)
Docenti 159 (158)
Lektori, asistenti (stud.)  148 (14)
Akadēmiskais personāls kopā: 930 (616=66%)
Pētniecības personāls (01.10.2018.)
Vadošie pētnieki 256
Pētnieki 273
Zinātniskie asistenti  149
Kopā 678
 

RTU studentu prakses un darba vietu apkopojums par 2019. gadu

Universitāte

_