Skaitļi

14 997 Kopējais studējošo skaits (01.10.2016.)
1674 Ārzemju studenti (01.10.2016.)
219 Izbraucošie Erasmus studenti (studijas 147, prakse 72)
(01.10.2016.)
588 Doktorantu skaits
(01.10.2016.)
10% Aizstāvētie promocijas darbi
(01.10.2016.)
Latvijā un pasaulē iesniegtie patentu pieteikumi un uzturētie patenti 2016. gadā (01.01.2017.)
Uzturētie LR patenti  166
Pieteikumi LR patentu piešķiršanai 24
Piešķirti LR patenti 7
Eiropas patentu pieteikumi 0
PCT (Patent Cooperation Treaty) pieteikumi 0
Piešķirtie starptautiskie patenti 7
 
Akadēmiskais personāls RTU (t. sk. ar zinātnisko grādu) (01.10.2016.)
Profesori 148 (148)
Asociētie profesori  107 (107)
Docenti 204 (186)
Lektori, asistenti (stud.)  113 (23)
Akadēmiskais personāls kopā: 572 (464=81%)
Pētniecības personāls (01.10.2016.)
Vadošie pētnieki 228
Pētnieki 256
Zinātniskie asistenti  127
Kopā 611
 

Universitāte