Skaitļi

13 326 Kopējais studējošo skaits (01.10.2022.)
2 263 Starptautiskie studenti (01.10.2021.–01.10.2022.)
242 Izbraucošie Erasmus+ studenti (studijas 135, prakse 107)
(2021./2022.)
468 Doktorantu skaits
(01.10.2022.)
Latvijā un ārvalstīs pieteiktie, piešķirtie un uzturētie RTU patenti (31.12.2021.)
Uzturēti LR patenti  91
LR patentu pieteikumi 22
Piešķirti LR patenti 19
Uzturēti Eiropas patenti 4
Ārvalstu patenta pieteikums (PCT) 1
Piešķirts Eiropas patents 1
 
Akadēmiskais personāls RTU (t. sk. ar zinātnisko grādu) (01.10.2022.)
Profesori 116 (116)
Asociētie profesori  123 (123)
Docenti 171 (156)
Lektori, asistenti (stud.)  167 (71)
Akadēmiskais personāls kopā: 577 (420=73%)
Pētniecības personāls (01.10.2022.)
Vadošie pētnieki 289
Pētnieki 275
Zinātniskie asistenti  233
Kopā 797
 

RTU studentu prakses un darba vietu apkopojums par 2021. gadu

Universitāte