Skaitļi

14 006 Kopējais studējošo skaits (01.10.2020.)
3 525 Starptautiskie studenti (01.10.2019.–01.10.2020.)
323 Izbraucošie Erasmus+ studenti (studijas 148, prakse 175)
(2019./2020.)
514 Doktorantu skaits
(01.10.2020.)
Latvijā un pasaulē iesniegtie patentu pieteikumi un uzturētie patenti 2020. gadā (31.12.2020.)
Uzturētie LR patenti  75
Pieteikumi LR patentu piešķiršanai 19
Piešķirti LR patenti 10
Ārvalstu patenta pieteikums (PCT) 1
Uzturēti Eiropas patenti 3
 
Akadēmiskais personāls RTU (t. sk. ar zinātnisko grādu) (01.10.2021.)
Profesori 128 (128)
Asociētie profesori  123 (123)
Docenti 157 (143)
Lektori, asistenti (stud.)  153 (17)
Akadēmiskais personāls kopā: 561 (411=73%)
Pētniecības personāls (01.10.2021)
Vadošie pētnieki 291
Pētnieki 298
Zinātniskie asistenti  261
Kopā 850
 

RTU studentu prakses un darba vietu apkopojums par 2020. gadu

Universitāte