Skaitļi

13 039 Kopējais studējošo skaits (01.10.2023.)
5298 Starptautiskie studenti (01.10.2022.–01.10.2023.)
275 Izbraucošie Erasmus+ studenti (studijas 159, prakse 116)
(2022./2023.)
445 Doktorantu skaits
(01.10.2023.)
Latvijā un ārvalstīs pieteiktie, piešķirtie un uzturētie RTU patenti (31.12.2021.)
Uzturēti LR patenti  91
LR patentu pieteikumi 22
Piešķirti LR patenti 19
Uzturēti Eiropas patenti 4
Ārvalstu patenta pieteikums (PCT) 1
Piešķirts Eiropas patents 1
 
Akadēmiskais personāls RTU (t. sk. ar zinātnisko grādu) (01.10.2023.)
Profesori 120 (120)
Asociētie profesori  122 (122)
Docenti 207 (189)
Lektori, asistenti (stud.)  160 (23)
Akadēmiskais personāls kopā: 609 (454=75%)
Pētniecības personāls (01.10.2023.)
Vadošie pētnieki 297
Pētnieki 252
Zinātniskie asistenti  219
Kopā 768
 

RTU finanšu pārskati

Bilance 2020. gads

Bilance 2021. gads

Bilance 2022. gads

Naudas plūsmas pārskats 2020. gads

Naudas plūsmas pārskats 2021. gads

Naudas plūsmas pārskats 2022. gads

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 2020. gads

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 2021. gads

Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem 2022. gads

Universitāte