Skaitļi

14 006 Kopējais studējošo skaits (01.10.2020.)
3 525 Starptautiskie studenti (01.10.2019.–01.10.2020.)
323 Izbraucošie Erasmus+ studenti (studijas 148, prakse 175)
(2019./2020.)
514 Doktorantu skaits
(01.10.2020.)
Latvijā un pasaulē iesniegtie patentu pieteikumi un uzturētie patenti 2019. gadā (31.12.2019.)
Uzturētie LR patenti  93
Pieteikumi LR patentu piešķiršanai 19
Piešķirti LR patenti 13
Eiropas patenta pieteikums 1
Uzturēti Eiropas patenti 4
 
Akadēmiskais personāls RTU (t. sk. ar zinātnisko grādu) (01.10.2020.)
Profesori 131 (131)
Asociētie profesori  122 (122)
Docenti 154 (154)
Lektori, asistenti (stud.)  146 (13)
Akadēmiskais personāls kopā: 553 (420=76%)
Pētniecības personāls (01.10.2020)
Vadošie pētnieki 287
Pētnieki 301
Zinātniskie asistenti  213
Kopā 801
 

RTU studentu prakses un darba vietu apkopojums par 2019. gadu

Universitāte

_