Skaitļi

13 327 Kopējais studējošo skaits (01.10.2021.)
1 821 Starptautiskie studenti (01.10.2020.–01.10.2021.)
246 Izbraucošie Erasmus+ studenti (studijas 116, prakse 130)
(2020./2021.)
495 Doktorantu skaits
(01.10.2021.)
Latvijā un ārvalstīs pieteiktie, piešķirtie un uzturētie RTU patenti (31.12.2021.)
Uzturēti LR patenti  91
LR patentu pieteikumi 22
Piešķirti LR patenti 19
Uzturēti Eiropas patenti 4
Ārvalstu patenta pieteikums (PCT) 1
Piešķirts Eiropas patents 1
 
Akadēmiskais personāls RTU (t. sk. ar zinātnisko grādu) (01.10.2021.)
Profesori 128 (128)
Asociētie profesori  123 (123)
Docenti 157 (143)
Lektori, asistenti (stud.)  153 (17)
Akadēmiskais personāls kopā: 561 (411=73%)
Pētniecības personāls (01.10.2021)
Vadošie pētnieki 291
Pētnieki 298
Zinātniskie asistenti  261
Kopā 850
 

RTU studentu prakses un darba vietu apkopojums par 2021. gadu

Universitāte