RTU Izcilības pieeja

Lai sekmētu Rīgas Tehniskās universitātes izaugsmi, 2017. gadā RTU Senātā tika apstiprināta Izcilības pieeja. Tajā ir integrēta universitātes Satversme, Stratēģija un Kvalitātes politika. Tās izveide balstīta uz Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā izstrādātajiem Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG – Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area) un EFQM (the European Foundation for Quality Management) Izcilības modeļa pamatprincipiem.

Līdz ar Izcilības pieejas ieviešanu Rīgas Tehniskā universitāte definējusi procesa soļus izcilības sasniegšanai. RTU Izcilības pieejas procesa soļi atspoguļo RTU organizācijas kultūru un kalpo kā vienota valoda universitātes kvalitātes jautājumu izpratnei, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un universitātes mērķu sasniegšanu.

RTU Izcilības pieeja

Kopš 2018. gada decembra RTU ir arī Eiropas Kvalitātes vadības fonda (European Foundation for Quality Management- EFQM) biedra statusā.

Kvalitātes nodrošināšana un risku vadība

RTU ir izveidota kvalitātes vadības sistēma, kas tiek balstīta EFQM Izcilības modeļa un nepārtrauktas pilnveides pamatprincipos.

Universitāte