RTU Izcilības pieeja

Lai sekmētu Rīgas Tehniskās universitātes izaugsmi, 2017. gadā RTU Senātā tika apstiprināta Izcilības pieeja. Tajā ir integrēta universitātes Satversme, Stratēģija un Kvalitātes politika. Tās izveide balstīta uz Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā izstrādātajiem Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG – Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area) un EFQM (the European Foundation for Quality Management) Izcilības modeļa pamatprincipiem.

Līdz ar Izcilības pieejas ieviešanu Rīgas Tehniskā universitāte definējusi procesa soļus izcilības sasniegšanai. RTU Izcilības pieejas procesa soļi atspoguļo RTU organizācijas kultūru un kalpo kā vienota valoda universitātes kvalitātes jautājumu izpratnei, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un universitātes mērķu sasniegšanu.

RTU Izcilības pieeja

Kopš 2018. gada decembra RTU ir arī Eiropas Kvalitātes vadības fonda (European Foundation for Quality Management- EFQM) biedra statusā.

RTU ir saņēmusi četru zvaigžņu novērtējumu «Recognized by EFQM», ko piešķir Eiropas Kvalitātes vadības fonds (European Foundation for Quality Management – EFQM), novērtējot universitātes kvalitātes vadības sistēmu. EFQM sertifikāts.

Lai sasniegtu EFQM kvalitātes standartus, RTU ir veikusi nozīmīgas pārmaiņas, iegūstot objektīvus un kvalitatīvus datus un veidojot modernu pārvaldes sistēmu. Ir izveidotas spēcīgas datu analītiķu vienības – Zināšanu vadības centrs un Kvalitātes vadības un ilgtspējas nodaļa. Ir izveidotas operatīvo, stratēģisko un snieguma datu analītikas IT sistēmas un nepieciešamās sistēmu integrācijas, ieviesti mākslīgā intelekta algoritmi datu apstrādē, kā arī attīstīta sadarbība ar dažādām valsts un privātajām institūcijām, lai iegūtu datus, kas nav publiski.

Kvalitātes vadība ir viens no galvenajiem mehānismiem, kas palīdz īstenot universitātes stratēģiskos plānus, tāpēc RTU jau 2016. gadā pieņēma lēmumu savā pārvaldības modelī integrēt EFQM principus, lai ilgtermiņā nodrošinātu izaugsmi un uzlabotu studiju un procesu kvalitāti. RTU sešus gadus ir mērķtiecīgi strādājusi, pilnveidojot universitātes iekšējās sistēmas, integrējot un uzlabojot procesus un veidojot kvalitātes sistēmas ciešāku sasaisti ar universitātes stratēģiju.

Rīgas Tehniskās universitātes ieinteresētās puses

Iesaistot vadību un RTU darbiniekus, RTU ir definējusi galvenās ieinteresētās puses, ņemot vērā to nozīmību un ietekmi uz  universitāti. RTU ir būtiski veidot ciešu un abpusēji izdevīgu sadarbību, lai RTU spētu īstenot savu misiju, vīziju stratēģiskos mērķus. 

Galveno ieinteresēto pušu kartē ir definētas universitātes galvenās iekšējās un ārējās ieinteresētās puses. Ar katru no tām tiek nodrošināta mērķtiecīga sadarbība, kas veicina abpusēju ieguvumu. Atgriezenisko saiti nodrošina aptaujas un iesaiste RTU darbības procesos un lēmumu pieņemšanā. 

Kvalitātes nodrošināšana un risku vadība

RTU ir izveidota kvalitātes vadības sistēma, kas tiek balstīta EFQM Izcilības modeļa un nepārtrauktas pilnveides pamatprincipos.

Universitāte